Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη εκλογών δικαστικών υπαλλήλων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων Τεύχος B’ 4910/16.09.2022

Τεύχος B’ 4910/16.09.2022

 

 Αριθμ. 42311οικ. (2)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Κώδικα Δικαστι-
κών Υπαλλήλων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Της παρ. 2 των άρθρων 84 και 85 και των παρ. 8,
9,10,11 12 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4798/2021 «Κώ-
δικας Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 68).


2. Το άρθρο 1 των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ.:
α) 123818/15-11-1994 «Τρόπος εκλογής των αιρετών
εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών
και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας»
(Β’ 861)και β) 110723/12-10-1994 «Τρόπος, διαδικασία
και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων
των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των υπαλλήλων
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμ-
βούλια» (Β’ 788), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αρ.
123290/5.8.2002 «Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των
δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστικά και Υπηρεσιακά
Συμβούλια» (Β’ 1083) απόφασή μας.
3. Το υπ’ αρ. 28/31-08-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με το οποίο αιτείται τη
μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών για την
ανάδειξη εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια στις 10 Νοεμβρίου 2022.
4. Την υπ’ αρ. 3544οικ./21-06-2022 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Αναστολή διαδικασιών εκλο-
γής και παράταση θητείας των αιρετών εκπροσώπων
των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (Β’ 3357).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια της παρ. 2 του άρθρου 84 του
ν. 4798/2021, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
και Εισαγγελιών της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
οι οποίες θα διεξαχθούν στις 10 Νοεμβρίου 2022, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 των Υπουργι-
κών Αποφάσεων υπ’ αρ. 123818/15-11-1994 (Β’ 861) και
110723/12-10-1994 (Β’ 788), όπως τροποποιήθηκαν με
την υπ’ αρ. 123290/5.8.2002 (Β’ 1083) όμοια.
2) Ορίζουμε ότι: Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα
γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, η τοιχοκόλληση και
ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022. Η
υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 17
Οκτωβρίου 2022, η εξέτασή τους μέχρι 24 Οκτωβρίου
2022 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων
εκλογέων θα γίνει μέχρι 25 Οκτωβρίου 2022. Η υποβο-
λή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι 11 Οκτωβρίου 2022,
η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 14
Οκτωβρίου 2022 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 17 Οκτω-
βρίου 2022. Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων
υποψηφίων θα γίνει μέχρι 24 Οκτωβρίου 2022 η εξέτασή
τους από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι 02
Νοεμβρίου 2022 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιη-
μένων πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 03 Νοεμβρίου
2022. Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 04
Νοεμβρίου 2022. Μέχρι τις 08 Νοεμβρίου 2022 πρέπει να
έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι
και όλο το εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.
3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων
που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ