Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΑΡΕΔΡΩΝ Πολ/Ποιν - Εισαγγ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΔ) - Τεύχος Γ’ 2214/12.09.2022

Τεύχος Γ’ 2214/12.09.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Σεπτεμβρίου
2022, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 88 και 90 του Συντάγματος, των άρθρων
41, 43, 44, 59, 64 - 66, 87 και 91 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), του άρθρου 31 του
ν. 3689/2008 (Α’ 164) και της παρ. 7 του άρθρου 54
του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./84/9963/12-07-2022 (Β΄ 3808) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί κατανομής στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης των αποφοίτων της εικοστής έβδομης (ΚΖ΄)
εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, τις υπ’ αρ. 80/2022, 95/2022 και 111/2022
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τους πίνακες αρχαιότη-
τας - κατάταξης των αποφοίτων της εικοστής έβδομης


εκπαιδευτικής σειράς (ΚΖ’) των τμημάτων υποψηφίων
Παρέδρων Πρωτοδικείου και των Παρέδρων Εισαγγελίας
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν
επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31.5.2022 ανακαλείται
το από 11.08.2022 π.δ. «Διορισμός αποφοίτων της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε θέσεις Παρέδρων
Πρωτοδικείου και Παρέδρων Εισαγγελίας των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων» (Γ΄ 1953):

Α. Διορίζονται Πάρεδροι Πρωτοδικείου των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανι-
κών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος υπο-
ψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς
την κατάρτισή τους στις 31.5.2022 και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τους τοποθετούμε ως εξής:
1. Κρυσταλία Κακαζάνη του Γεωργίου και της Σοφίας,
που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το έτος 1989 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,34583, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7411111456/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44599/28.07.2022).
2. Σταυρούλα Πουλουπάτη του Γεωργίου και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, το έτος 1983 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,32679, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9714496311/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44540/28.07.2022).
3. Ιωάννα Θώδα του Θωμά και της Αλεξάνδρας, που
γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1982 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,28006, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1145311033/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44339/27.07.2022).
4. Ιωάννα Μανέτα του Θεοδώρου και της Όλγας, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1992 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,24481, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5721654510/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44355/27.07.2022).
5. Αμαλία Λαϊνά του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το έτος 1990 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 13,14737, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6894417995).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44370/27.07.2022).
6. Φοίβη Ζωγραφάκη του Γεωργίου και της Παναγιώ-
τας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1988 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,14611, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4874308639/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44337/27.07.2022).
7. Παντελής Μέγας του Ιωάννη και της Φωτεινής, που
γεννήθηκε στην Άρτα,το έτος 1990 και έλαβε τελικό βαθ-
μό 13,14060, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5949244512/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44357/27.07.2022).
8. Βιολέτα Μάρκο του Κωνσταντίν και της Κατερίνας,
που γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας, το έτος
1991 και έλαβε τελικό βαθμό 13,12344, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4227102894/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44356/27.07.2022).
9. Ευθύμιος Κοκόλης του Κωνσταντίνου και της Ανα-
στασίας, που γεννήθηκε στην Εορδαία, το έτος 1983 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,11686,στο Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7848661018/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44560/28.07.2022).
10. Θωμάς Κανέλλος του Ανδρέα και της Πανωραίας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα, το έτος 1991 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 13,11313, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8710010855/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44341/27.07.2022).
11. Μάρθα-Ευτέρπη Βάσκου του Ηλία και της Σοφίας,
που γεννήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1991 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 13,10783, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7687821017/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44529/28.07.2022).
12. Αλεξάνδρα-Βασιλική Θεοδωροπούλου του Βασι-
λείου και της Ντάγκμαρ, που γεννήθηκε στη Γερμανία,
το έτος 1982 και έλαβε τελικό βαθμό 13,06139, στο Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4781514494/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44572/28.07.2022).
13. Βαρβάρα Ψύχα του Παναγιώτη και της Σεβαστής,
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1991 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 13,05681, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1051048964/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44543/28.07.2022).
14. Μάνθα Ζωγράφου του Κωνσταντίνου και της Ευ-
αγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,04118, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5952647127/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44338/27.07.2022).
15. Δανιήλ Λέκκας του Παύλου και της Βασιλικής, που
γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1991 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,03058, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9596557301/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44530/28.07.2022).
16. Αλεξάνδρα Κρούπη του Ηλία και της Αναστασίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,02527, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4310398374/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44559/28.07.2022).
17. Χριστίνα-Ειρήνη Μπασκάκη του Νικολάου και της
Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Καλαμαριά, το έτος
1991 και έλαβε τελικό βαθμό 13,01560, στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1064293621/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44568/28.07.2022).
18. Αχιλλέας Πορτοκαλάς του Γεωργίου και της Άννας,
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη,το έτος 1981 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,00900, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2371100739/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44570/28.07.2022).
19. Βασιλική Κρομμύδα του Ευαγγέλου και της Αργυ-
ρής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη,το έτος 1981 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,99272, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4821765511/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44577/28.07.2022).
20. Ευδοξία Παπαδοπούλου του Νικολάου και της Δή-
μητρας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,97867, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 38511204431/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44369/27.07.2022).
21. Μιχαήλ Δασκαλάκης του Νικολάου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στον Παπάγο-Χολαργό, το έτος 1980 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,97325, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6792874474/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44331/27.07.2022).
22. Ιωάννης Τούμπας του Κωνσταντίνου και της Ζωής,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1980 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,96748, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7832980891/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44563/28.07.2022).
23. Ιωάννα-Μαργαρίτα Πέλκα του Κωνσταντίνου και της
Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,96234, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1272869083/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44371/27.07.2022).
24. Βασίλειος Καρταλτζής του Γεωργίου και της Ου-
ρανίας, που γεννήθηκε στη Γερμανία, το έτος 1979 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,93797, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4011198537/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44557/28.07.2022).
25. Ελένη Βαγιάννη του Παναγιώτη και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στη Λέσβο, το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,91772, στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3571325675/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44474/28.07.2022).
26. Αθανάσιος Ντούντας του Αποστόλου και της Αι-
κατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,90769, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1018396631/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44362/27.07.2022).
27. Σπυριδούλα Ντάκου του Γεωργίου και της Φωτει-
νής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,90174, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1122310058/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44361/27.07.2022).
28. Ιωάννα Γερογιάννη του Δημητρίου και της Αικατε-
ρίνης, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,90048, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1129330113/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44253/27.07.2022).
29. Γεώργιος Γιαννακόπουλος του Δημητρίου και της
Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1988
και έλαβε τελικό βαθμό 12,89374, στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4210498735/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44329/27.07.2022).
30. Ζωή Χαρίτου του Ευαγγέλου και της Μαριάνθης,
που γεννήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1991 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 12,85586, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2980646698/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44566/28.07.2022).
31. Παναγιώτα Γεροβασιλείου του Δημητρίου και της
Κωνσταντίας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη, το έτος
1988 και έλαβε τελικό βαθμό 12,85165, στο Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5781808531/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44555/28.07.2022).
32. Δημήτριος - Σπυρίδων Νικόπουλος του Στεφάνου
και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα, το
έτος 1992 και έλαβε τελικό βαθμό 12,84727, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1156310932/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44376/27.07.2022).
33. Μαργαρίτα Λουκά του Νικολάου και της Χρυσάν-
θης, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1988 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,83872, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6828947190/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44350/27.07.2022).
34. Ευθυμία Ρίζου του Κωνσταντίνου και της Μαριάν-
θης, που γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά, το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,83797, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7710210462/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44347/27.07.2022).
35. Ευγενία Τσιούτρα του Δημητρίου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,82832, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7576120254/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44517/28.07.2022).
36. Έλενα Μέλα του Βασιλείου και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1989 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,78430, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1132010683/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44524/28.07.2022).
37. Δημήτριος Μανδραπήλιας του Κωνσταντίνου και
της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στον Καναδά, το έτος
1980 και έλαβε τελικό βαθμό 12,78283, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1162029316/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44354/27.07.2022).
38. Θάλεια Αποστόλου του Αναστασίου και της Αμα-
λίας, που γεννήθηκε στον Βόλο, το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,77309, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6310953710/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44552/28.07.2022).
39. Στυλιανή Γκιγκούδη του Αποστόλου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,77193, στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3851815655/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44257/27.07.2022).
40. Ευαγγελία Παπαδοπούλου του Σταύρου και της
Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1989
και έλαβε τελικό βαθμό 12,76553, στο Πρωτοδικείο Χαλ-
κιδικής.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1177910038/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45312/01.08.2022).
41. Γεώργιος Παπασχαλίδης του Νικολάου και της
Χρυσής, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1990 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,75658, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111032816/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44537/28.07.2022).
42. Αγάπη-Ουίνταντ Γαρφέ του Δημητρίου και της
Αγλαΐας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1988 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,75130, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8462538578/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44328/27.07.2022).
43. Πλουμίτσα Βαρκάρη του Ευκλείδη και της Γεωργί-
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 12, 75048, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3129904551/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44284/27.07.2022).
44. Ζαμπία Κουτσορινάκη του Χαραλάμπους και της
Ειρήνης, που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1986 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,74955, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4210393203/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44259/27.07.2022).
45. Αβραάμ-Κωνσταντίνος Νίκου του Δημητρίου και
της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το
έτος 1990 και έλαβε τελικό βαθμό 12,74839, στο Πρω-
τοδικείο Κατερίνης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1073811471/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44265/27.07.2022).
46. Αγγελική Μπαλαφούτη του Θεοφάνη και της Αντω-
νίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,73783, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4133818011/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44360/27.07.2022).

47. Ελένη Λυρίτση του Λάμπρου και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στον Δήμο Τρικκαίων, το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,71844, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6207393217/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44351/27.07.2022).
48. Κωνσταντίνος Πρατικάκης του Χαρίδημου και της
Μαρίας, που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1991 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,71686, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4742223688/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44375/27.07.2022).
49. Ευαγγελία-Κωνσταντίνα Βενέρη του Στυλιανού
και της Βαρβάρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος
1981 και έλαβε τελικό βαθμό 12,70281, στο Πρωτοδικείο
Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1141101205/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44547/28.07.2022).
50. Μαρία Κωστακοπούλου του Γεωργίου και της Ελέ-
νης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,69669,στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7147631128/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44528/28.07.2022).
51. Βασίλειος Κοκκώνης του Παναγιώτη και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1992 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,69388, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 35381098881/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44334/27.07.2022).
52. Εμμανουήλ Ραφαήλ του Δημητρίου και της Ευμορ-
φίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1978 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,68232, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4166244670/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44558/28.07.2022).
53. Γεωργία Ταμπάρα του Μιχαήλ και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1982 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,67760, στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1039136643/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45035/01.08.2022).
54. Μαρία Παράσχου του Γεωργίου και της Γαλήνης,
που γεννήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1981 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,63739, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2635431114/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44275/27.07.2022).
55. Πάνος Παπαδημητρίου του Ανδρέα και της Κων-
σταντίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,63711, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1136411342/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44364/27.07.2022).
56. Αλεξία Φλώρου του Χρήστου και της Πολυξένης,
που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το έτος 1990 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,63420, στο Πρωτοδικείο Σερρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8718421224/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44488/28.07.2022).
57. Αριστείδης Καλαμπαλίκης του Γεωργίου και της Ευ-
ανθίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1986 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,62965, στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5710312510/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45058/01.08.2022).
58. Βικτώρια Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Ευ-
αγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1984 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,59946, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1981119111/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44535/28.07.2022).
59. Στυλιανή-Ελένη Παναγοπούλου του Θεοδώρου
και της Νομικής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος
1990 και έλαβε τελικό βαθμό 12,59874, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9253151474/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44363/27.07.2022).
60. Μαρία Ηλιάδου του Ιωσήφ και της Ζωής, που γεν-
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,58100, στο Πρωτοδικείο Κοζάνης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5512442781/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45179/01.08.2022).
61. Ρεβέκα Αμπελίδου του Γεωργίου και της Ανατολής,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1992 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,55479, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2647831042/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44554/28.07.2022).
62. Ελένη Πρασσά του Χρήστου και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1989 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 12,53725, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5429741119/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44374/27.07.2022).
63. Ελένη Βοϊκολάρη του Ρολάντ και της Μαιλίντα, που
γεννήθηκε στην Αλβανία, το έτος 1990 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,53472, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1061124458/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44285/27.07.2022).
64. Δέσποινα Γκίνογλου του Δημητρίου και της Γλυκε-
ρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,53188, στο Πρωτοδικείο Χανίων.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2270122405/02.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45692/02.08.2022).
65. Άννα Οβσεπιάν του Κάμο και της Ελεωνόρας, που
γεννήθηκε στην Αρμενία, το έτος 1987 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,52955, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2893327035/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44578/28.07.2022).

66. Αικατερίνη Δράμαλη του Νικολάου και της Ανα-
στασίας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη, το έτος 1988 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,52737, στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9087611989/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44521/28.07.2022).
67. Σταυρούλα Τούντα του Νικολάου και της Κωνστα-
ντίνας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,52490, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2723100742/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44344/27.07.2022).
68. Ειρήνη Τσιρονίκου του Ιωάννη και της Φανής, που
γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1990 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,49795, στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3484751177/03.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 51106/03.08.2022).
69. Ναταλία Κούτση του Αναστασίου και της Αναστασί-
ας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, το έτος 1992 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,48618, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5592422177/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44348/27.07.2022).
70. Δημήτριος Γκορίδης του Χρήστου και της Δια-
μαντούλας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος
1985 και έλαβε τελικό βαθμό 12,47558, στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9046635455/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44267/27.07.2022).
71. Βασιλική Σινάνη του Κωνσταντίνου και της Μαρί-
ας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο, το έτος 1992 κι έλαβε
τελικό βαθμό 12,47223, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6466100302/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44342/27.07.2022).
72. Ιωάννα Μάλλη του Πέτρου και της Αικατερίνης, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1984 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,47165, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256912867/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44353/27.07.2022).
73. Βασιλική-Γεωργία Κουτσανδρέα του Δημητρίου και
της Αρχοντίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος
1985 και έλαβε τελικό βαθμό 12,46758, στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4736751831/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44262/27.07.2022).
74. Ιωάννα Βαρελά του Δημητρίου και της Σταυρούλας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1991 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 12,44083, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4174161925/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44286/27.07.2022).
75. Χαρίκλεια Γεμενετζή του Κωνσταντίνου και της
Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το έτος
1987 και έλαβε τελικό βαθμό 12,43967, στο Πρωτοδι-
κείο Ρόδου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2112114100/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44271/27.07.2022).
76. Μαρία Συνολάκη του Συλιανού και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1986 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,41844, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8710611418/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44377/27.07.2022).
77. Βασιλική Σερεμέτη του Αθανασίου και της Θεοδώ-
ρας, που γεννήθηκε στην Πάτρα, το έτος 1979 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,41820, στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7784011211/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44574/28.07.2022).
78. Αλεξάνδρα Ρούσσα του Λάμπρο και της Ναταλίας,
που γεννήθηκε στον Αυλώνα Αλβανίας, το έτος 1990 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,41525, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1017184107/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44346/27.07.2022).
79. Μαλάμω Κουή του Διονυσίου και της Αναστασίας,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το έτος 1988 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 12,40376, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9145655541/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44349/27.07.2022).
80. Σωτήρης Μαλικέντζος του Γεωργίου και της Καρο-
λίνας, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1992 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,40013, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9947849012/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44352/27.07.2022).
81. Ιωάννης Μπαχαρίδης του Χρήστου και της Τριαντα-
φυλλιάς, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο, το έτος 1980 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,37339, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8297431071/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44264/27.07.2022).
82. Άννα Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου και της Μαί-
ρης, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1990 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,37151, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3810132278/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45127/01.08.2022).
83. Μαρίνα Γκότση του Παναγιώτη και της Σοφίας, που
γεννήθηκε στην Πάτρα, το έτος 1992 και έλαβε τελικό
βαθμό 12, 36132, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1166126108/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45133/01.08.2022).
84. Ευφροσύνη Καρανικολάου του Μιχαήλ και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το έτος 1981 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,35827, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8211112650/27.07.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44378/27.07.2022).
85. Πηνελόπη Νικολακάκη του Ιωάννη και της Αναστα-
σίας,που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1981 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,34795, στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3729216885/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44263/27.07.2022).
86. Αντώνιος Περάκης του Γεωργίου και της Φανής,που
γεννήθηκε στις Η.Π.Α.,το έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθ-
μό 12,33900, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1103955115/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44372/27.07.2022).
87. Θεανώ Κιοσσέ του Πέτρου και της Όλγας, που γεν-
νήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1992 και έλαβε τελικό βαθμό
12,33581, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5379802677/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44336/27.07.2022).
88. Μαρία Μπάϊμπα του Αντωνίου και της Ειρήνης, που
γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,33051, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4410225125/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44358/27.07.2022).
89. Αλέξιος Βλάχος του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1986 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 12,32367, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1011754106/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44279/27.07.2022).
90. Θεόδωρος Νίκας του Ευσταθίου και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1991 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,26727, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201015628/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44283/27.07.2022).
91. Παρασκευή Πολύζου του Κωνσταντίνου και της
Μαριάννας,που γεννήθηκε στους Δελφούς, το έτος 1990
και έλαβε τελικό βαθμό 12,25667, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1826712045/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44373/27.07.2022).
92. Νικολίτσα-Αφροδίτη Ασημακοπούλου του Γεωργί-
ου και της Χρυσαφούλας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το
έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθμό 12,25623, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2611631921/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44276/27.07.2022).
93. Μαργαρίτα Τσαραμανίδου του Χαραλάμπους και της
Σοφίας, που γεννήθηκε στην Εορδαία,το έτος 1987 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,24830,στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1289093231/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44482/28.07.2022).
94. Δήμητρα Σπανού του Κωνσταντίνου και της Αδα-
μαντίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,23720, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7089291712/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44343/27.07.2022).
95. Αλέξιος-Κωνσταντίνος Ξηροφώτος του Ηλία και της
Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,22353, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9929045514/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44367/27.07.2022).
96. Νικόλαος Μπαρούμας του Αθανασίου και της Λα-
μπρινής, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,20041, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5018112105/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44368/27.07.2022).
97. Αικατερίνη-Παρασκευή Σακελλαρίου του Ιωάννη
και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος
1988 και έλαβε τελικό βαθμό 12,18653, στο Πρωτοδικείο
Χανίων.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3710684203/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45687/02.08.2022).
98. Αφροδίτη Φάκωνα του Γεωργίου και της Παναγιώ-
τας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1988 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,18081, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181015465/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44278/27.07.2022).
99. Κανέλλα Καπουτσή του Δημητρίου και της Μαγδα-
ληνής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1988 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,14127, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4329219907/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44366/27.07.2022).
100. Αλεξάνδρα Βλασακούδη του Γεωργίου και της
Σοφίας, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12.06337, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1113247767/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44365/27.07.2022).
101. Μαρία-Δήμητρα Παπαδάκη του Δημητρίου και
της Παρασκευής, που γεννήθηκε στον Δήμο Τρικκαί-
ων το έτος 1992 και έλαβε τελικό βαθμό 11.97839, στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8239944148/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45143/01.08.2022).
Β. Διορίζονται Πάρεδροι Εισαγγελίας, για πλήρωση κε-
νών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμή-
ματος υποψηφίων Παρέδρων Εισαγγελίας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν
επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31-5-2022 και έχουν
τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Ραφαέλα Τζαβάρα του Κωνσταντίνου και της Αρε-
τής, που γεννήθηκε στον Χολαργό,το έτος 1989 και έλα-
βε τελικό βαθμό 13,4843, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6528512347/04.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 53520/04.08.2022).

2. Γεωργία Δημτσιούδη του Δημητρίου και της Γερακί-
νας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,40216, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9320112847/30.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44999/30.07.2022).
3. Καλλιόπη Μπούζα του Ιωάννη και της Ελπινίκης, που
γεννήθηκε στην Καλαμάτα, το έτος 1990 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,25318, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8110868554/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44437/28.07.2022).
4. Ευδοξία Μηνοπούλου του Κωνσταντίνου και της
Θεοδώρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος
1992 και έλαβε τελικό βαθμό 13,21409, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9899116311/30.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45000/30.07.2022).
5. Κωνσταντίνος Κοσμίδης του Δημητρίου και της Ευ-
αγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,18095, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1041181201/29.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44675/29.07.2022).
6. Κωνσταντίνος Παράσχος του Θεοδώρου και της
Άννας, που γεννήθηκε στην Καβάλα, το έτος 1985 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,16611, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Λάρισας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7814133651/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44445/28.07.2022).
7. Ταξιάρχης Οικονομόπουλος του Αντωνίου και της
Άννας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1991
και έλαβε τελικό βαθμό 13,16234, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Χαλκιδικής.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8814916102/03.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 51185/03.08.2022).
8. Αλεξάνδρα Χατζοπούλου του Φώτιου-Θεολόγου και
της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος
1990 και έλαβε τελικό βαθμό 13,15318, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ξάνθης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1132258119/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44393/28.07.2022).
9. Αντωνία Κάκουρα του Σπυρίδων και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στη Βέροια, το έτος 1990 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,14983, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Καβάλας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7810310399/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45045/01.08.2022).
10. Διαμαντής Φλωρίδης του Γεωργίου και της Πανα-
γιώτας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1991
και έλαβε τελικό βαθμό 13,14941, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Πειραιά.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7312062100/29.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44672/29.07.2022).
11. Γεωργία-Ιωάννα Καρπαθάκη του Εμμανουήλ και
της Σοφίας, που γεννήθηκε στη Ραφήνα, το έτος 1986
και έλαβε τελικό βαθμό 13,13372, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Κορίνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7733946115/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44588/28.07.2022).
12. Ευτυχία Ταβουλαρέα του Χαραλάμπους και της
Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1986
και έλαβε τελικό βαθμό 13,09634, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Ηρακλείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9421917411/29.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44731/29.07.2022).
13. Αικατερίνη Μάρκου του Αθανασίου και της Γεωρ-
γίας, που γεννήθηκε στην Έδεσσα, το έτος 1991 και έλα-
βε τελικό βαθμό 13,0683, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Γρεβενών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1781094377/05.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 54828/05.08.2022).
14. Μαρία Κοροκυθάκη του Παναγιώτη και της Αρετής,
που γεννήθηκε στην Εορδαία, το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,04767, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ιωαννίνων.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9256434475/31.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45014/31.07.2022).
15. Ευτυχία Γόντη του Αθανάσιου και της Ελευθερίας,
που γεννήθηκε στη Πέλλα, το έτος 1988 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,04169, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8558105104/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44595/28.07.2022).
16. Μαρία Γόντικα του Αθανασίου και της Ελένης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1991 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,03523, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6610512053/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44476/28.07.2022).
17. Ανδρονίκη Φαρατζή του Γεωργίου και της Γεωρ-
γίας, που γεννήθηκε στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού,
το έτος 1982 και έλαβε τελικό βαθμό 12,87397, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6212811667/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44600/28.07.2022).
18. Ζαφειρία Παπαδοπούλου του Ιωάννη και της Ξαν-
θίππης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1990
και έλαβε τελικό βαθμό 12,8619, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Λασιθίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9877647115/04.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 53972/04.08.2022).
19. Γεωργία Ντομπρίδου του Σωτηρίου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το έτος 1989 και

έλαβε τελικό βαθμό 12,85479, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Σερρών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1422107781/03.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 50665/03.08.2022).
20. Αντωνία Μουντάκη του Αρτεμίου και της Ιωάννας,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1986 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,84651, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5644106281/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44508/28.07.2022).
21. Χριστίνα Ψωμά του Αναστασίου και της Καλομοί-
ρας, που γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1979 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,83444, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Γυθείου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου:3396812479/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44489/28.07.2022).
22. Αθανάσιος Ποτίδης του Χρήστου και της Χρυσής, που
γεννήθηκε στο Διδυμότειχο, το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,82076, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5070774312/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45192/01.08.2022).
23. Ελένη Σίδερη του Χρήστου και της Δήμητρας, που
γεννήθηκε στον Χολαργό, το έτος 1988 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,64651, στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2610380669/01.08.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45200/01.08.2022).
24. Μαρίνα Λελίδου του Βασιλείου και της Φωτεινής,
που γεννήθηκε στις Σέρρες, το έτος 1991 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,58516, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ρόδου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2885259046/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44379/27.07.2022).
25. Σωτηρία Γκιόκα του Κωνσταντίνου και της Ευαγγε-
λίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1988 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,44534, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9411733779/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44589/28.07.2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23408/09.08.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ