Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

«Ποια Ευρώπη θέλουμε; Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρ) Τεύχος Γ’ 1547/27.05.2024 Τεύχος Γ’ 1548/27.05.2024

Τεύχος Γ’ 1547/27.05.2024

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ής Μαρτίου 2024, που
εκδόθηκε κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
59, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109) και τις 202/2021, 132/2022, 49/2023 και 44/2024
αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-

«Απονομή της δικαιοσύνης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)»

 


 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 20.06.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

ΣτΕ Ε΄ 761/2024: Νόμιμη η ανάκληση από την Υπουργό Πολιτισμού της παραχώρησης μνημειακού ακινήτου στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.

 29/05/2024

ΣτΕ Ε΄ 761/2024
Πρόεδρος: Χρ. Ντουχάνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου, Σύμβουλος της Επικρατείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

         Αθήνα, 29-5-2024                                                                                                    

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 221

 

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ο ομάδα της ΕΣΔι κατέλαβε τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ στο Semi Final Α που διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη από 14-17 Μαΐου 2023

  

ΕνΔΕ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

 


                  

 

 

 ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                          

           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

               ΤΗΛ: 213 2156114

                e- mail: endikeis@otenet.gr                    

 

 

                                                Αθήνα, 28-5-2024

                                                    

 

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2024

 


 

 

 

 

                      ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                            

                                                                                           Αθήνα, 28-5-2024

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 220

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος Εφετών Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

                         ΕΝΩΣΗ

      ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                              

           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

               ΤΗΛ: 213 2156114

        e- mail: endikeis@otenet.gr                    

 

                                                                Αθήνα, 28-5-2024

                                                                                                                                                                  

                 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

 

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Τεύχος Γ’ 1526/24.05.2024

Τεύχος Γ’ 1526/24.05.2024

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος,
την παρ. 5 του άρθρου 77B του προϊσχύσαντος Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), του άρθρου 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το από
26.08.2022 π.δ. (Γ’ 2179), με το οποίο διορίστηκαν δόκι-
μοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης κατόπιν του διαγωνισμού πρό-
σληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19.3.2015,
που προκηρύχθηκε με την 104572/24.12.2014 απόφαση

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) - Εισαγγελέως ΚΚ - Τεύχος Γ’ 1536/24.05.2024

Τεύχος Γ’ 1536/24.05.2024

 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτό το από
24.4.2024 έγγραφο παραίτησης από την υπηρεσία της

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1517/24.05.2024

Τεύχος Γ’ 1517/24.05.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ης Μαΐου 2024, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες

ΑΠΔΠΧ: Επιβολή προστίμου και εντολή συμμόρφωσης σε Ευρωβουλευτή και στο Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διαρροής αρχείου προσωπικών δεδομένων αποδήμων

 


 

 

 

 

 

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

ΕνΔΕ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφετειακών Επιτροπών

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΕΝΔΕ

Ν. 5110/2024 Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας κλπ

 

Τεύχος A’ 75/24.05.2024

Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομί-

ας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανω-

τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις

Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΕΔΔΑ: Πρώην διοικητής της ΕΥΠ μπλεγμένος με την Cosa Nostra – Καταδίκη της Ιταλίας για παράνομη παρακολούθηση

 

Ο Bruno Contrada, καταδικασμένος για υποστήριξη της Μαφίας, ταυτίστηκε στη συνείδηση της ιταλικής κοινής γνώμης ως το πρόσωπο που είναι «συνεργάτης του διαβόλου» και όχι «πιστός φύλακας άγγελος»
 

Γιώργος Γούλας

 

 
24/05/2024

Η διεύθυνση της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρ. 333 επ. ΚΠΔ) (Εισήγηση στην ημερίδα του antimolia.gr της 23-4-2024)

 


Επιμέλεια: Θεοκτή Ευ. Νικολαϊδου, Εφέτης

  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

 

                 


    

 

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                        

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

        ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

           ΤΗΛ: 210 88 27 380

            e- mail: endikeis@otenet.gr                    

 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θετική έκβαση οικονομικών θεμάτων την τρέχουσα διετία.

 

 


Ψήφος εμπιστοσύνης στην Πρόεδρο της ΕΝΔΕ Μαργαρίτα Στενιώτη.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στην Ένωση.

 


 

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης

Εφέτης

 

 

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης

Ζάχος Παλιούρας, Ειρηνοδίκης

Αθήνα, 24-5-2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗΤΑ ΒΕΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Επιστημονική Εκδήλωση - Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 


Επιστημονική Εκδήλωση

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα σάς προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του έργου υπό την επιστημονική διεύθυνση των Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Τσίρη, Προέδρου ΔΣ ΟΠΙ, Ομότ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και Μαρίας-Δάφνης Παπαδοπούλου, Αν. Διευθύντριας ΟΠΙ, Δ.Ν., Δικηγόρου

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Επιστολή ΕνΔΕ προς ΥπΔικ με ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


 

 

         

 

      ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

         ΤΗΛ: 213 2156114

   e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

 

 

 

            Αθήνα, 23-5-2024

                Αρ. Πρωτ.: 211

                                                                                                                              

 

            ΠΡΟΣ

                                                                 - Υπουργό Δικαιοσύνης

                                                                  κ. Γεώργιο Φλωρίδη 

                                                                 - Υφυπουργό Δικαιοσύνης

                                                                  κ. Ιωάννη Μπούγα

                              

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Oι «επικίνδυνες σχέσεις» μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου

 

 


Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 
 
 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - Τεύχος Γ’ 1460/20.05.2024

Τεύχος Γ’ 1460/20.05.2024

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ.9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,

 


 

 


 

Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Σειρά L

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1347 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕ 26 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                             Αθήνα21-5-2024  

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 210

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕ  26 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Διχασμός τέλος!

 

 

Διχασμός τέλος!

 

Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης, Ζαχαρίας Παλιούρας, Ειρηνοδίκης 

 

 

 

Δικαστής και «κοινό περί δικαίου αίσθημα»

 

 

Άρθρο της Ελισσάβετ Σπυροπούλου, Πρωτοδίκη, μέλους του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, Υποψήφιας για το ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

 Συμβούλιο ΕΕ: Εγκρίθηκε η Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act)

 
Επιδιώκεται η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ασφαλούς και αξιόπιστης ΤΝ σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς
 
22/05/2024

 

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Τεύχος Γ’ 1467/21.05.2024

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 30-4-2024 σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του
Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων:

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ  


 
 
ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
 

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΥΤΟΙ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΑΠ’ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

 


ΑΥΤΟΙ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΑΠ’ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

Στις 5 Νοέμβριου 1815, η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθενται υπό την «προστασία της Αγγλίας» με την ονομασία « το Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων». Έτσι άρχισε η «Αγγλοκρατία» στα Επτάνησα που τελείωσε με Ένωση με την Ελλάδα  το 1864.

ΕΔΔΑ: Η απαγόρευση ορατών θρησκευτικών συμβόλων (ισλαμικό πέπλο) στα σχολεία δεν παραβίασε την θρησκευτική ελευθερία

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Mikyas κ.α. κατά Βελγίου της  16.05.2024 (αριθ. προσφ. 50681/20)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

ΠΟΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

 

 

 

Επιστολή και Θέσεις υποψηφιότητας Αντιγόνη Πινακίδου, Ειρηνοδίκης Παγγαίου

 

 


 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Ι Καλλιόπη (Καλλή) Χρονοπούλου, Ειρηνοδίκης Αθηνών

  
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΕΔΔΑ: Καταδίκη σε αποζημίωση για προσβολή προσωπικότητας δήμου για ανάρτηση στο Facebook,


 

Καταδίκη σε αποζημίωση για προσβολή προσωπικότητας δήμου για ανάρτηση στο Facebook, που αφορούσε διαμαρτυρία για πώληση δημοτικού ακινήτου σε ιδιώτη. Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Mária Somogyi κατά Ουγγαρίας της 16.05.2024 (αρ. προσφ. 15076/17)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφεύγουσα αναδημοσίευσε ανάρτηση τρίτου που κατηγορούσε το δήμο σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του και των δημόσιων πόρων. Η ανάρτηση καλούσε τους δημότες να συμμετάσχουν σε διαδήλωση, για το λόγο ότι ο δήμος Tata είχε πουλήσει σε έναν τοπικό επιχειρηματία ένα δημοτικό κτίριο πολιτιστικής κληρονομιάς σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή της αγοράς.

IUSTITIA ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕ – ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

"Θετική προοπτική κόντρα στον λαϊκισμό "

 

 

Μιχάλης Τσέφας,

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

 

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ (το έτος 2023)»


 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

 


 

 

 

 

 

 Πρώτη ανάρτηση 13-5-2024

upd 17-5-2024

 

 

 

 

 

"Δημόσιο συμφέρον και προστασία δικαιωμάτων: Παράλληλοι προβληματισμοί στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου"

 Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικράτειας και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα με θέμα:

Περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας - Τεύχος B’ 2770/16.05.2024

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΡ 1160/2423605
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδος και ειδικότερα: 1) Στον Δήμο Δυ-
τικής Αχαΐας: Δημοτική Ενότητα Δύμης (Τοπικές
Κοινότητες Αλισσού, Κάτω Αλισσού και Δημοτική
Κοινότητα Κάτω Αχαΐας) και 2) στον Δήμο Πατρέ-

Επιστολή Έφης Κυριλή, Ειρηνοδίκη Α’ Ιωαννίνων Αργύρη Μπιχάκης, Ειρηνοδίκη Β’ Θεσ/κης Δημήτρη Στασινούλα, Ειρηνοδίκης Β’ Θεσ/κης

 

 

Χαιρετισμός εν’ όψει Αρχαιρεσιών Έφη Κυριλή, Ειρηνοδίκης Α’ Ιωαννίνων Αργύρης Μπιχάκης, Ειρηνοδίκης Β’ Θεσ/κης Δημήτρης Στασινούλας, Ειρηνοδίκης Β’ Θεσ/κης

 

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1396/13.05.2024

Τεύχος Γ’ 1396/13.05.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Απριλίου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Ανακοίνωση ενόψει της συνεδρίασης του ΑΔΣ ΔΔ Ιουνίου 2024

 

Γνωστοποίηση - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δικαστικών Λειτουργών Δ.Δ. για ΑΔΣΔΔ 2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 15 Μαΐου 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Δ.Δ.

Ανοιχτή συζήτηση για τον νέο ΚΟΔΚΔΛ μετά τις εκλογές της Ένωσης

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης

Ζάχος Παλιούρας, Ειρηνοδίκης

Αθήνα, 15-5-2024

         Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή βασικών άρθρων στον ΚΟΔΚΔΛ, μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ένωση δεν πρέπει να βρεθεί άλλη μια φορά απροετοίμαστη μπροστά σε αλλαγές που αφορούν άμεσα τα μέλη της. Μέσα στον Ιούνιο οφείλουμε να έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο δικαιοσύνης συγκεκριμένες προτάσεις, άμεσα υλοποιήσιμες και ρεαλιστικές που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, της κάθε επετηρίδας, γενικής και ειδικής.

Πέντε καθηγητές Νομικής κι ένας Ιστορικός συζητούν για το θεσμικό θεμέλιο της Μεταπολίτευσης

 

Το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Καμπύλη της Μεταπολίτευσης ξεκίνησε από τους θεσμούς και την ιστορία για να καταλήξει στην αισθητική και τους ήχους που έχουν «σφραγίσει» τις όψεις της πεντηκονταετίας

ΕΔΔΑ: Άρνηση πρόσβασης υιοθετημένης στον φάκελο υιοθεσίας της, με την αιτιολογία ότι ήταν απόρρητος, παρότι το αίτημα αφορούσε λόγους υγείας

 


Άρνηση πρόσβασης υιοθετημένης στον φάκελο υιοθεσίας της, με την αιτιολογία ότι ήταν απόρρητος, παρότι το αίτημα αφορούσε λόγους υγείας. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Mitrevska κατά Βόρειας Μακεδονίας της 14.05.2024 (αρ. προσφ. 20949/21)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αδυναμία της προσφεύγουσας, η οποία υιοθετήθηκε ως παιδί, να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική της προέλευση και πληροφορίες για την υγεία των βιολογικών της γονέων.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε να γίνει οδηγός για το μέλλον !

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης Δ.Ν. Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης Εφέτης

 

Η εμπειρία που αποκτήσαμε να γίνει οδηγός για το μέλλον !

Να οικοδομήσουμε ξανά την Ένωση θεμελιωμένη πάνω στον ρεαλισμό, τη μεθοδικότητα και την ειλικρίνεια !


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

 

 

 

Αγγελική Β. Νανοπούλου

Ειρηνοδίκης

Υπ. Δ.Ν. Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ι. Ασπρογέρακας, Δικαστική ανεξαρτησία από τη θεωρία στην πράξη

 


14 Μαΐου, 2024

 


 

ΕΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΣΤΙΣ 19/8/2024 και 26/8/2024

 


Αριθμ. Πρωτ.: 45-2/5/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΣΤΙΣ 19/8/2024 και 26/8/2024

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε τη διοργάνωση εκδρομής για τα μέλη της στις Δαλματικές Ακτές (Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία).

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες, των τριάντα (30) ατόμων, στις 19 και 26 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις σε φημισμένες για το ιδιαίτερο κάλλος τους περιοχές, όπως Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ, Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνα, υπό την καθοδήγηση του ταξιδιωτικού πρακτορείου «MANESSIS TRAVEL».

Περιλαμβάνονται:

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εντάσσεται στον νεοσυσταθέντα διοργανικό φορέα δεοντολογίας της ΕΕ


 

 

 

 

 15/05/2024

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ο θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ, συγκαταλέγεται μεταξύ των οκτώ θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ που συμμετέχουν στον διοργανικό φορέα προτύπων δεοντολογίας και υπέγραψαν σήμερα, στις Βρυξέλλες, την ιδρυτική συμφωνία του. Ο νέος φορέας αναμένεται να ενισχύσει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Σε έκθεσή του τού 2019 σχετικά με τα πλαίσια δεοντολογίας των μεγαλύτερων θεσμικών οργάνων και φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ο εξωτερικός ελεγκτής της είχε συστήσει την ανάληψη δράσης σε αυτή την κατεύθυνση.