Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ΠΝΠ Διατάξεις για τα δικαστήρια που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ».

 ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συνα-
φείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη δια-
σφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δι-
καστικής προστασίας.

THE ART OF CRIME - ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (τ. 11)

 


 

Η «Σχεδία της Μέδουσας» του Τεοντόρ Ζερικώ (1791-1824) είναι ένα έργο μεγάλων διαστάσεων (491x716 cm) και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Πηγή έμπνευσης απετέλεσε ένα πραγματικό γεγονός «Το ναυάγιο της Μέδουσας» που έγινε σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Μαυριτανίας και είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη της εποχής.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών ως προς την επαφή τους με τον ανήλικο παθόντα και παραβάτη

 

 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών πρώτου βαθμού ως προς την επαφή τους με τον ανήλικο παθόντα και παραβάτη στο πλαίσιο της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow.
Μία μελέτη περίπτωσης στα Εφετεία Δυτικής Ελλάδας.Ευτυχία Γ. Μανιάκη

 Επιμελήτρια Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αγρινίου

 

Περίληψη:  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών πρώτου βαθμού ως προς την επαφή τους (ακρόαση, μεταχείριση) με τον ανήλικο παθόντα και παραβάτη στο πλαίσιο της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε η στενή συνεργασία που υπαγορεύει η επαγγελματική μου ιδιότητα, αυτή της επιμελήτριας ανηλίκων, με τον εκάστοτε δικαστή και εισαγγελέα ανηλίκων. Στην έρευνα συμμετείχαν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί πρώτου βαθμού από έξι πόλεις και ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη ελλείψεων στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών πάνω σε θέματα χειρισμού υποθέσεων ανηλίκων, τον σημαντικό ρόλο των επιμελητών ανηλίκων στην υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών και ότι σημαντικό τμήμα των δικαστικών λειτουργών βίωσαν

ΑΠ (ποιν.) 52/2021: ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος - έννομο συμφέρον για άσκηση ενδίκου μέσου

Η  έλλειψη  του τόπου , του χρόνου επιδόσεως ή της υπογραφής του επιδόσαντος., προκαλούν  σχετική ακυρότητα η οποία καλύπτεται  εφόσον ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί στο δικαστήριο και δεν την επικαλεσθεί, αφού μόνον αυτός κατέχει το έγγραφο επί του οποίου θεμελιώνεται η ακυρότητα.

Η άσκηση ενδίκου μέσου απαιτεί ύπαρξη εννόμου συμφέροντος
 

 

 Απόφαση 52 / 2021    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (Πολ/Ποιν ---> Εισ) ΦΕΚ Γ 46/2022

ΦΕΚ Γ 46/2022
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88, 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 52,
75 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,
Α’ 35), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Τα διακόσια χρόνια του Ελληνικού κράτους : Η Οργάνωση και Λειτουργία της Δικαιοσύνης

 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 24,25-1-2022, η εκδήλωση ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Θα ακολουθήσει ΝΕΑ ανακοίνωση

 

 
Κύκλος Ημερίδων: Τα διακόσια χρόνια του Ελληνικού κράτους

3η Ημερίδα

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ της 24-25.6.2022

2. 26-1-2022

  ΦΕΚ B 190/2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4035
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης για
την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) και β) 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

N. 4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή -

 ΦΕΚ A 12/2022


Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού
για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του
ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την
παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού
των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτε-
λεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφά-
λιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς και άλλες διατάξεις

  

ΕΣΔι: Πρόσκληση εισηγητών για το σεμινάριο "Όψεις και ζητήματα εφαρμογής του νέου δικαίου αφερεγγυότητας - Ν.4738/2020" (κατεύθυνση Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης)

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ -Ν.4738/2020'

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών

ΕνΔΕ: Πρόσκληση Εισηγητών για σεμινάριο "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

ΕνΔΕ: Ξεκίνησε η διανομή κωδικών για την πρόσβαση στην ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 - FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                                                                                                 Αθήνα, 24-1-2022

                                                               Αρ. πρωτ.:70

 

 

 

 

Ξεκίνησε η διανομή κωδικών για την πρόσβαση

στην ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Επίκαιροι προβληματισμοί στο χώρο των αποτελεσμάτων των ενδίκων μέσων μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ».

 


Αριθμ. Πρωτ. 15 – 24/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος συνεχίζοντας την παράδοση διοργάνωσης  επιστημονικών εκδηλώσεων υψηλού κύρους, που προάγουν το επίπεδο των Εισαγγελέων και κατ΄ αποτέλεσμα  την ποινική δικαιοσύνη, πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί στο χώρο των αποτελεσμάτων των ενδίκων μέσων μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ».

   Η επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία, η επιστημονική κατάρτιση των  εισηγητών και η ενεργός συμμετοχή ακαδημαϊκών, συναδέλφων αλλά και δικηγόρων είχαν σαν αποτέλεσμα την επιτυχία και αυτού του εγχειρήματος.

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) κτλ -

 


Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο, και ώρα 21.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186)
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί:

Συγκρότηση και σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 32/2022

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. 36155
Συγκρότηση και σύνθεση των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 4 του
ν. 4375/2016 (Α’ 51).

 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

ΣτΕ Β΄ Τμ. 7μ. 1766/2021 - Έννοια απαλλαγής «ιερών ναών» από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων:

 

ΣτΕ Β΄ Τμ. 7μ. 1766/2021 - Έννοια απαλλαγής «ιερών ναών» από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων: δεν απαλλάσσονται μόνον οι ενορίες μετά των ενοριακών ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.π.δ.δ.) αλλά και σωματεία κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος αυτής (ν.π.ι.δ.), εφόσον όμως αποδεικνύουν ότι α) στους καταστατικούς σκοπούς τους συγκαταλέγεται η ίδρυση ή/και λειτουργία ιερού ναού ή ευκτήριου οίκου, και β) διοικούν τέτοιον ναό ή οίκο νομίμως αδειοδοτημένο (μειοψ.).

20/01/2022

ΣτΕ Β΄ Τμ. 7μ. 1766/2021
Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΔ (12-2-2022)

 


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΕΕ: Υπήκοος τρίτης χώρας - καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος - παρουσία στην ΕΕ για λίγες μόνον ημέρες

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 10/22

Λουξεμβούργο, 20 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-432/20 Landeshauptman von Wien (Απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν

διαμένοντος)

Ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος εάν η παρουσία του στο έδαφος της Ένωσης περιορίζεται, κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα συναπτών μηνών, σε λίγες μόνον ημέρες

Αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει το εν λόγω καθεστώς, δεν είναι αναγκαίο να έχει τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των συμφερόντων του στο έδαφος της Ένωσης

ΑΠΔΠΧ: 35ο τεύχος e-Newsletter

 

"byDesign" Project - Newsletter 2


 

 

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022 - Απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης.

 

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022 - Επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης.

19/01/2022

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
 
Επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης.
    Με την 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί η αναστολή της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει στο φως λόγω των εργασιών κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου του

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

 H Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, θέτει από σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.

Η Εθνική Στρατηγική έχει εκπονηθεί από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Η ΕΣΠΑΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, και εγκρίθηκε στις 30.11.2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία

 


Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

 

ΕνΔΕ: Αίτημα της Ένωσης στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τις τοποθετήσεις των νέων Ειρηνοδικών

 


              

 

 

 

       ΕΝΩΣΗ                                                  

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                                              

                                     

                                                                                                                                              

                        Αθήνα, 19-01-2022                                                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 64

 

 

 

Αίτημα της Ένωσης στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τις τοποθετήσεις των νέων Ειρηνοδικών

 

ΕΕΕ: συλλυπητήρια για το θάνατο της Εισαγγελέα Εφετών ε.τ. Κωνσταντινιάς Δρεντζίδου.

 


Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους για το θάνατο της Εισαγγελέα Εφετών ε.τ. Κωνσταντινιάς Δρεντζίδου.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28/1/2022

 Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το 2006, την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΔΠΧ: Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’

 


 
 

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (19-1-2022)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

                                                                                    

                                                                                     19-1-2022

Παρατηρούμε τις εκδηλούμενες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πολιτικές επιθέσεις, σκοπός των οποίων είναι να πληγεί το κύρος των κατά το νόμο και το Σύνταγμα ενεργειών Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, ιδίως του  Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τις επιθέσεις κατά της, σύμφωνα με τον νόμο περί ποινικής ευθύνης μελών της κυβερνήσεως, ορισθείσας ανακρίτριας-αρεοπαγίτου για την διερεύνηση της υπόθεσης της Novartis. Παρατηρούμε δε ότι οι επιθέσεις αυτές εκδηλώνονται τόσο με αρθρογραφία όσο και με δηλώσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο κάλεσμα βουλευτή της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στο κτίριο του Αρείου Πάγου με αφορμή την διενέργεια ανακριτικών πράξεων.

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Δήλωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου για τις αναφορές στις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας

 

Δήλωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Οι αναφορές στις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας, με απαξιωτικές και μάλιστα υπό μορφήν δόγματος κρίσεις γι’ αυτήν, με σαφείς υπαινιγμούς για την ανεξαρτησία της, επιχειρούν αυτό ακριβώς που καταγγέλλουν: Να εργαλειοποιήσουν δηλαδή τη Δικαιοσύνη, είτε για να κάμψουν το ηθικό των δικαστικών λειτουργών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, είτε για να προκαταλάβουν τη κρίση των δικαστών, η οποία είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητη. Όσοι επιθυμούν πραγματικά να προστατέψουν τη Δικαιοσύνη, δεν έχουν παρά να την αφήσουν,

«Επίκαιροι προβληματισμοί στο χώρο των αποτελεσμάτων των ενδίκων μέσων μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ»

 


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση

την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:30, με θέμα:

 

«Επίκαιροι προβληματισμοί στο χώρο των αποτελεσμάτων των ενδίκων μέσων μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ»

 

υπό την Προεδρία του κ. Αθανασίου Κατσιρώδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ.

 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

ΕΕΕ: Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με χειρισμούς, επί εκκρεμούσας στην κύρια ανάκριση υπόθεσης

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με χειρισμούς, επί εκκρεμούσας στην κύρια ανάκριση υπόθεσης, από αγνοούντες μεν το μέχρι τώρα υλικό της δικογραφίας και τις δικονομικές προϋποθέσεις, κρίνοντες δε εαυτούς αρμοδίους όμως να εκφράσουν απαξιωτικά σχόλια για την κατά συνείδηση κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών περί της προσωρινής ή μη κράτησης του κατηγορούμενου και τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσης, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, (χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία  της υπόθεσης), τονίζει πως δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, που περιλαμβάνει εκφράσεις, όπως «λυγίζουν τα πόδια των δικαστικών λειτουργών προ του ονόματος μιας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ .

 

  

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης
Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης
Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης,

 

 

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Το τεκμήριο της αθωότητας ως θεμελιώδες δικαίωμα στην υπόθεση «βιτριόλι»

 

Ευαγγελίας Ν. Γάκη

Δικαστικής Λειτουργού - Υποψ. Διδ. Νομικής ΑΠΘ

 
Περίληψη: Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. Δικαιώματα υπεράσπισης. Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προστασία κατηγορουμένου στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ανάμιξη ΜΜΕ στις εκκρεμείς ποινικές δίκες.

Διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, σύμφωνα με τον Νόμο 4738/2020 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019

 

 

 

Το ιδιοκτησιακό ζήτημα και η διαχείριση των δασών στην Ελλάδα από τις απαρχές του νέου ελληνικού κράτους έως σήμερα

 

 

Συνέδριο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα -

η προβληματική της ουσιαστικής προστασίας τους

τον 21ο αιώνα

 

29 έως 31 Οκτωβρίου 2021- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

 Εισήγηση Βασίλη Φαϊτά, Εφέτη ΔΔ, μέλους της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

 

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αθήνα, 17-1-2022
Αρ. πρωτ.:54

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

«Το δικαστήριο δεν φοβάται και οι δικαστές δεν φοβούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους»

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

Δικηγόρος ΑΠ

«Το δικαστήριο δεν φοβάται και οι δικαστές δεν φοβούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους»[1]

(Θα σου πω την ιστορία σου)

Το νομικό θεμέλιο για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης περιέχεται στο άρθρο 85 του Συντάγματος της Επιδαύρου (13.1.1822) «Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία»

Κάθε 23η Μαΐου τιμάται η  μνήμη του Giovanni Falcone, του Ιταλού δικαστή που δολοφονήθηκε μαζί με τη γυναίκα του και τρεις σωματοφύλακες, από τη μαφία αυτή την ημέρα, το 1992.

Αυτό είναι το ακριβό τίμημα που πληρώνουν οι δικαστές  υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.Aς μνημονεύσουμε εδώ τον Εισαγγελέα Γιώργο Θεοφανόπουλο δολοφονήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 1ης Απριλίου 1985,δυστυχώς υπήρξαν και άλλες άγριες δολοφονίες δικαστικών λειτουργών στην ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης στο βωμό της Ανεξαρτησίας της..  

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή πρόσφατες αναφορές του βουλευτή Παύλου Πολάκη

 


Αριθμ. Πρωτ.:10 -15/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες επικρίσεις – αναφορές του βουλευτή Παύλου Πολάκη κατά  δικαστικών λειτουργών, σχετικά με το χειρισμό συγκεκριμένης εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης, την “αναγγελία” ίδρυσης δεύτερης σχολής δικαστών και «γενναιόδωρου προγράμματος εθελουσίας εξόδου» ήδη υπηρετούντων  δικαστικών λειτουργών με ηλικιακά κριτήρια, παραβλέποντας θεμελιώδεις διατάξεις του

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Ο Καποδίστριας και η Δικαιοσύνη

  

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Καποδίστριας και η Δικαιοσύνη

  

 

 

Ιανουάριος 2022

Επιμέλεια:Ηλίας Δαγκλής

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Δ.Ν.

 

 

  

 

ΕνΔΕ: Δελτίο Τύπου – Για τις δηλώσεις του βουλευτή Παύλου Πολάκη

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις δηλώσεις του βουλευτή Παύλου Πολάκη

   Οι χθεσινές αναφορές του βουλευτή κ. Παύλου Πολάκη για τη δημιουργία «δεύτερης» σχολής δικαστών και εθελουσίας εξόδου που θα συνδυάζεται με ανανέωση του Δικαστικού Σώματος, αμφισβητεί με τρόπο απαράδεκτο και αθεμελίωτο την ικανότητα και την επάρκεια των Δικαστικών Λειτουργών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και συνιστά δήλωση προθέσεων για τη

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 13/2022

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 13/2022 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 559οικ
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

ΕΔΔΑ: Απόκρυψη βασικών στοιχείων δικογραφίας, χαρακτηρισμένων ως απόρρητων, σε δίκη εναντίον αστυνομικού! Παραβίαση δίκαιης δίκης

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Corneliu Corneschi κατά Ρουμανίας της 11.01.2022 ( αριθ. προσφ. 21609/16) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόσβαση σε έγγραφα της δικογραφίας, αντισταθμιστικοί παράγοντες σε περίπτωση άρνησης του δικαστηρίου σε πρόσβαση εγγράφων για λόγους εθνικής ασφαλείας και δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Εισ) ΦΕΚ Γ 3276/2021

 ΦΕΚ Γ 3276/2021 

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Εισ) ΦΕΚ Γ 10/2022

ΦΕΚ Γ 10/2022 

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Δεκεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’35), την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, δι-
όρθωση σφάλματος Α’126) και την υπ’ αρ. 157/2021 από-

ΕΝΟΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ: ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ;

 


 

           ΑΡΘΡΟ TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

                  ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΚΠΑ

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

 

Όψεις του νέου δικαίου των σχέσεων γονέων και παιδιών

 


ΕΔΔΑ: Εγγύηση 495.000 ευρώ! Υπερβολικά δυσανάλογο ποσό εγγύησης χωρίς επαρκή αιτιολογία.

 


Εγγύηση 495.000 ευρώ! Υπερβολικά δυσανάλογο ποσό εγγύησης χωρίς επαρκή αιτιολογία. Παραβίαση του άρθρου 5 § 3 της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Istomina κατά Ουκρανίας της 13.01.2022 (αρ. προσφ. 23312/15)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εγγύηση. Υπερβολικά δυσανάλογο ποσό εγγύησης. Ανεπαρκής αιτιολογία για επιβολή προληπτικού μέτρου.

ΕΔΔΑ: Καταδίκη δημοσιογράφου για δηλώσεις κατά των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων (Πορτογαλία)


Καταδίκη δημοσιογράφου για δηλώσεις κατά των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων! Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Freitas Rangel κατά Πορτογαλίας της 11.01.2022 (αρ. προσφ. 78873/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δηλώσεις του προσφεύγοντα, γνωστού δημοσιογράφου, κατά των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων σε κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ποινική και αστική καταδίκη του. Ελευθερία της έκφρασης.

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022 : Πειθαρχικός έλεγχος αιρετών εκπροσώπων ο.τ.α

 

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022 : Πειθαρχικός έλεγχος αιρετών εκπροσώπων ο.τ.α – Αρμοδιότητα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου.

13/01/2022

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022   
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος
 
Πειθαρχικός έλεγχος αιρετών εκπροσώπων ο.τ.α – Αρμοδιότητα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου.
 

Ανάληψη καθηκόντων τριών νέων μελών στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μεταξύ αυτών ο κ. Δημητρακόπουλος)

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 4/22

Λουξεμβούργο,13 Ιανουαρίου 2022

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

 

                Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ανάληψη καθηκόντων τριών νέων μελών στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Με απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2025, τον κ. Damjan Kukovec και την κα. Suzanne Kingston, η

ΔΕΕ Καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα - συβάσεις ορισμένου χρόνου

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 1/22

Λουξεμβούργο, 13 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-282/19 MIUR και Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

 

Καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα: η απαίτηση περί κατοχής πιστοποιητικού ικανότητας χορηγούμενου από εκκλησιαστική αρχή δεν δικαιολογεί την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Δεν υφίσταται διάκριση λόγω θρησκείας ή λόγω του ότι πρόκειται για σχέση εργασίας ορισμένου

χρόνου

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

«Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων»

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

μαζί με τις ευχές του για χρόνια πολλά και καλή Χρονιά,

σας προσκαλεί

σε διαδικτυακή (μέσω ΖΟΟΜ) επιστημονική εκδήλωση (webinar)

την 17η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέμα:

«Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων»

Εισηγητές οι κ.κ.

Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ: «Ο προστατευτικός σκοπός του σήματος στο νέο δίκαιο των σημάτων»

ΕνΔΕ: Με αφορμή την προχθεσινή «επίσκεψη» αγνώστων στην οικία του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων κ. Ευάγγελου Μπακέλα

   


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 21 56 114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 /  e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 12-1-2022

Αρ.Πρωτ.: 26

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΕΕΕ: με αφορμή την επίθεση αγνώστων στην κατοικία του Προέδρου της,

 


Αριθμ. Πρωτ. 3 – 11/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την επίθεση αγνώστων στην κατοικία  του  Προέδρου της, εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή  στο πρόσωπό του.

Διαπιστώνουμε  την αδυναμία της πολιτείας να εξασφαλίσει τα στοιχειωδώς επαρκή μέτρα φύλαξης και προστασίας των προσώπων που – ως εκ της θέσεώς τους – εκπροσωπούν την δικαστική λειτουργία.