Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ της 24-25.6.2022

2. 26-1-2022

  ΦΕΚ B 190/2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4035
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης για
την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) και β) 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά


όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 διόρθ. σφαλμ. Α’126).
4) Το από 24.01.2022 έγγραφο της Προέδρου του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
5) Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των εργα-
σιών όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Πε-
ριφερειών Αττικής και Κρήτης για την 27η και την 28η
Ιανουαρίου 2022, λόγω των αιφνιδίων και έντονων και-
ρικών φαινομένων.
6) Την υπ’ αρ. 4438/26.01.2022 εισήγηση της περ. ε’
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και
εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης για την
27η και την 28η Ιανουαρίου 2022, λόγω των αιφνιδίων
και έντονων καιρικών φαινομένων.
Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω αναστολής:
Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Θα εκφωνηθούν από ώρα 12:00 και έπειτα, μόνο
οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών. Σε περίπτωση μη
εμφάνισης διαδίκου, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες
κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, η υπόθεση
αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.
- Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιο-
ρισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με πράξη των Προέδρων
των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Διευθυνό-
ντων αυτά με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr,
που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.
Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικα-
στηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:
α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και
Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων,
των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός
3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε
το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδί-
καση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.
β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώ-
νεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2023
στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2022 στο δεύτερο
βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση
για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της
δίκης.
γ) που έχουν διακοπεί για τη δικάσιμο της 27ης.01.2022
ή 28ης.01.2022 και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέ-
σεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση,
χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την
εκ νέου διακοπή.
Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανω-
τέρω ορίζεται η 10:00.
δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων
μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με
κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή
αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα
έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων
ορίζεται η 12:00.


1. 25-1-2022ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4034
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και
Νοτίου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων
Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σπο-
ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η
και την 26η Ιανουαρίου 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) και β) 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 διόρθ. σφαλμ. Α’126).
4) Το από 24.01.2022 έγγραφο της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
5) Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των εργασι-
ών όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφε-
ρειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σπο-
ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η και την
26η Ιανουαρίου 2022, λόγω των αιφνιδίων και έντονων
καιρικών φαινομένων.
6) Την υπ’ αρ. 4437/24.01.2022 εισήγηση της περ. ε’
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και
εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νο-
τίου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας
και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την 25η και την 26η Ιανουαρίου 2022,
λόγω των αιφνιδίων και έντονων καιρικών φαινομένων.
Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω αναστολής:
Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Θα εκφωνηθούν από ώρα 12:00 και έπειτα, μόνο
οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών. Σε περίπτωση μη
εμφάνισης διαδίκου, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες
κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, η υπόθεση
αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.
- Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιο-
ρισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με πράξη των Προέδρων
των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Διευθυνό-
ντων αυτά με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr,
που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.
Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικα-
στηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:
α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και
Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων,
των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός
3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε
το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδί-
καση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.
β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώ-
νεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2023
στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2022 στο δεύτερο
βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση
για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.
γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της
25ης.01.2022 και 26ης.01.2022 και δεν υπάγονται στις
ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε
συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των
διαδίκων, την εκ νέου διακοπή.
Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανω-
τέρω ορίζεται η 10:00.
δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων
μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με
κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή
αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα

ορίζεται η 12:00.
- Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνο-
δειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημά-
των και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και
κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση
δικαστικά όργανα.
- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιορι-
στούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων
κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.
- Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύ-
ρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός
νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα
της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δι-
καστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα,
αναρτάται σε αυτήν.
Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγου-
σες αιτήσεις προσωρινών διαταγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ