Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 13/2022

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 13/2022 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 559οικ
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-


βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Το με υπ’ αρ. 405/19.9.2020 ακριβές απόσπασμα από
το υπ’ αρ. 161/19.9.2020 πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ.
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
5. Το με υπ’ αρ. 1/2.11.2020 απόσπασμα πρακτικού συ-
γκρότησης του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Το υπ’ αρ. 113257/21.12.2021 έγγραφο του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Την υπ’ αρ. 17523/16.12.2021 γνωστοποίηση του απο-
τελέσματος της εκλογής Προέδρου και Συμβούλων του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
για την τετραετία 1.1.2022 έως 31.12.2025, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο αποτελείται
από τους:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ του Παναγή (Α.Δ.Τ. **
****), Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ****),
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
3) ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ****),
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΛΙΩΤΑ του Ηλία (Α.Δ.Τ. ****), Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΣΤΑΚΗ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ****),
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικη-
τικών Δικαστηρίων.
6) ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ του Ευθυμίου (Α.Δ.Τ. ***),
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.
**), Σύμβουλο Επικρατείας, Γενικό Διευθυντή
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
8) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ.
****), Εφέτη, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, με ενιαύσια θητεία.
9) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΚΑ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ **
**), Σύμβουλο Επικρατείας, Πρόεδρο της Ένωσης
Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, με ενιαύσια θητεία.
10) ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ
***), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον ΣΤΕΦΑΝΟ-
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ του Σταύρου (Α.Δ.Τ **
***), Καθηγητή της ιδίας Σχολής, με ενιαύσια θητεία.
11) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΕΡΒΕΣΟ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. *
***), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
με ενιαύσια θητεία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ