Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Διαγωνισμός ΕΣΔι 30η Σειρά

 
      30η ΣΕΙΡΑ
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

38. 29-4-2024

Τεύχος B’ 2517/26.04.2024

Αριθμ. 22049 (3)
Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του 30ού
εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Διοικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθ-
μίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),
β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7) και
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.05.2023 (Γ’ 1428) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-

σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
3. Τον από 15.12.2023 (Γ’ 12/2024) πίνακα οριστικών
αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής
επιτροπής του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφί-
ων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
4. Τον από 19.12.2023 (Γ’ 12/2024) πίνακα οριστικών
αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής
επιτροπής του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού υπο-
ψηφίων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών.
5. Την υπ’ αρ. 1262/15.01.2024 (Β’ 529) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία έγινε ανακατανο-
μή των προκηρυχθεισών θέσεων του 30ου εισαγωγικού
διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών.
6. Το υπ’ αρ. 2450/04.04.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγ-
γραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από
το οποίο προκύπτει ότι: α) για την κατεύθυνση της Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, μετά
από πρόσκληση της Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ενεγράφησαν τελικά στη
Σχολή, πενήντα (55) επιτυχόντες, οι οποίοι υπολείπονται
κατά τρεις (3) του αριθμού των θέσεων που ανακατανε-
μήθηκαν με την ως άνω σχετική απόφαση για την οικεία
κατεύθυνση και ο οποίος είχε οριστεί σε πενήντα οκτώ
(58), β) για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας, κατατάχθηκαν εί-
κοσι δύο (22) επιτυχόντες, οι οποίοι υπολείπονται κατά
είκοσι οκτώ (28) του αριθμού των θέσεων εισακτέων της
σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού για την οικεία κα-
τεύθυνση, ο οποίος είχε οριστεί σε πενήντα (50).
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Μειώνουμε κατά τριάντα έναν (31) τον συνολικό
αριθμό των εισακτέων σπουδαστών της 30ης εκπαιδευ-
τικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
οριζομένου αυτού σε ενενήντα έξι (96).
Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται
ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
- Διοικητική Δικαιοσύνη: είκοσι δύο (22)
- Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και Ειρηνοδίκες:
πενήντα πέντε (55)
- Εισαγγελείς: δεκαεννέα (19).
Β) Ανακατανέμουμε τις πενήντα πέντε (55) θέσεις επι-
τυχόντων για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, σε ισάριθμες θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ) Ανακατανέμουμε τις είκοσι δύο (22) θέσεις επιτυχό-
ντων για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
ως ακολούθως:
- τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας,
- τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και
- δεκατέσσερις (14) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2024
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

37. 26-1-2024


Τεύχος B’ 529/26.01.2024 

 

Αριθμ. 1262 (4)
Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του Λ´ ει-
σαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
ρηνοδικών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246),
β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7) και
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.05.2023 (Γ’ 1428) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
3. Τον από 19.12.2023 (Γ’ 12/2024) πίνακα οριστικών
αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής
επιτροπής του Λ´ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών.
4. Το υπ’ αρ. 355/08.01.2024 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, από το οποίο προκύπτει ότι
για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης και των Ειρηνοδικών, με βάση τον τελικό βαθμό
επιτυχίας, κατατάχθηκαν πενήντα οκτώ (58) επιτυχόντες,
οι οποίοι υπολείπονται κατά δεκαπέντε (15) του αριθμού
των θέσεων εισακτέων της σχετικής προκήρυξης του
διαγωνισμού για την οικεία κατεύθυνση, ο οποίος είχε
οριστεί σε εβδομήντα τρεις (73).
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Μειώνουμε κατά δεκαπέντε (15) τον συνολικό
αριθμό των εισακτέων σπουδαστών της Λ’ εκπαιδευτι-
κής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
οριζομένου αυτού σε εκατόν είκοσι επτά (127).
Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται
ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
- Διοικητική Δικαιοσύνη: πενήντα (50).
- Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και Ειρηνοδίκες:
πενήντα οκτώ (58).
- Εισαγγελείς: δεκαεννέα (19).
Β) Ανακατανέμουμε τις πενήντα οκτώ (58) θέσεις επι-
τυχόντων για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, σε ισάριθμες θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

36. 24-1-2024

 

 

Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 30ης εκπαιδευτικής σειράς , θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 1 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄.

Πρόγραμμα τελετής ορκωμοσίας – δείτε εδώ

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 2.2.2024 και θα διεξάγονται πρωινές ώρες (9.00 – 14.00). Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄λεπτά πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.
36. 24-1-2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Σπουδών Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Σπουδαστών της 30ης Εκπαιδευτικής Σειράς (Κατεύθυνση Εισαγγελέων) – δείτε εδώ

Σημειώνεται ότι, η αίτηση υποβολής διδασκαλίας για την ως άνω πρόσκληση θα γίνει ηλεκτρονικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – δείτε εδώ
 

 
 

 

35. 24-1-2024

 

2η Πρόσκληση Εγγραφής Σπουδαστών της 30ης Εκπαιδευτικής Σειράς (Κατεύθυνση Εισαγγελέων) – δείτε εδώ

 

 

 

 

 

34. 12-1-2024

 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Τεύχος Γ’ 12/10.01.2024

 

 

33. 12-1-2024

Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων διοικητικής δικαιοσύνης, πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, μέσω συνδέσμου

Κάθε επιτυχών θα υποβάλει μία και μόνο αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης).

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικόπερί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν.4938/2022 (Α΄109), από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία) επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικόπερί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία) επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου
  Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
  https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse
 3. Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού, από τον οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ και ο κύριος δικαιούχος, που πρέπει να είναι ο εγγραφόμενος.
  Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε τράπεζα ως κύριος δικαιούχος. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μισθοδοσίας, θα υποβάλουν απλό λογαριασμό, κατά την εγγραφή τους, με την δυνατότητα να τον αλλάξουν, εφόσον επιθυμούν.
 4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
  Επειδή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ζητούνται, σε υποχρεωτικά πεδία, να επισυναφθούν δικαιολογητικά, τα οποία είχατε υποβάλει κατά την συμμετοχή σας στον εισαγωγικό διαγωνισμό, επισυνάπτετε τα ίδια δικαιολογητικά (δεν εκδίδετε νέα).

Έναρξη υποβολής αίτησης εγγραφής Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024
Λήξη υποβολής αίτησης εγγραφής Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Πληροφορίες αποκλειστικά στα mail:

Κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης στο : gramd@esdi.gr

Κατευθύνσεις πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων στο : grammateia@esdi.gr
32. 21-12-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – δείτε εδώ
31. 15-12-2023

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΟΣΥΝΗΣ

- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

 

 

A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – δείτε εδώ

B

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – δείτε εδώ 

 

30. 4-12-2023

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού (Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών) – δείτε εδώ

 
 
 

29. 30-11-2023

 

 

 

28. 28-11-2023

 

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) – δείτε εδώ

 

 

27. 27-11-2023

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 30ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)

 

 

 

 

https://www.esdi.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-30%ce%bf-2/

 

15. 25-11-2023Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού (Κατεύθυνση Εισαγγελέων) – δείτε εδώ 
14. 23-11-2023

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 30ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 

 

 

 

https://www.esdi.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-30%ce%bf/

 

13. 18-10-2023

Προγράμματα Σπουδών 30ης Εκπαιδευτικής Σειράς

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Πρώτο Κοινό Στάδιο Κατάρτισης – δείτε εδώ

Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης – δείτε εδώ

Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Ειρηνοδικών – δείτε εδώ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης – δείτε εδώ

 

 https://www.esdi.gr/
 
 

12. 9-9-2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 937/08.09.2023

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 38988οικ.
Αντικατάσταση μελών της εξεταστικής επιτρο-
πής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση
Εισαγγελέων), έτους 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
4. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.05.2023 (Γ’ 1428) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Την υπ’ αρ. 33517οικ./29.06.2023 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Συγκρότηση εξετα-
στικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Ει-
σαγγελέων), έτους 2023» (Υ.Ο.Δ.Δ. 617).
6. Το υπ’ αρ. 2174/06.09.2023 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην υπη-
ρεσία οι από 31.08.2023 αιτήσεις αντικατάστασης των
Θεόδωρου Κανελλόπουλου και Γεωργίου Χριστοδού-
λου, Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, στην εξεταστική
επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέ-
ων), έτους 2023, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 33517οικ./29.6.2023
(Υ.Ο.Δ.Δ. 617) όμοια, με θέμα «Συγκρότηση εξεταστι-

κής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση
Εισαγγελέων), έτους 2023» και ορίζουμε ως τακτικό μέ-
λος της ανωτέρω εξεταστικής επιτροπής, την Ασημίνα
Υφαντή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.:  ), Αντιπρόεδρο
του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της την Ελένη Κα-
τσούλη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:  ), επίσης,
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση
του Θεόδωρου Κανελλόπουλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.:
 ) και του Γεώργιου Χριστοδούλου του Βασιλεί-
ου (Α.Δ.Τ.:  ), Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου,
αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 33517οικ./29.06.2023
(Υ.Ο.Δ.Δ. 617) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


11. 28-8-2023

Κατανομή – Οδηγίες προς τους Υποψήφιους  του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού (Δεύτερο Στάδιο)
10. 31-7-2023


Οι γραπτές εξετάσεις του δευτέρου σταδίου του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού θα διεξαχθούν για μεν τις κατευθύνσεις της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών καθώς και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας) για δε την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου NIKOPOLIS (Ασκληπιού 16-18 Πυλαία – Θεσσαλονίκη).

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των παραπάνω εξεταστικών κέντρων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).


9. 31-7-2023

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε εδώ

 
 
 

8. 28-7-2023

Αποτελέσματα Ξένης Γλώσσας του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Α)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε εδώ

 

Β)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε εδώ

 
 7. 13-7-2023


Κατανομή – Οδηγίες προς τους Υποψήφιους


Οι γραπτές εξετάσεις της ξένης γλώσσας του πρώτου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών) πρόκειται να διεξαχθούν στις 15 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00΄στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

GRAND BALLROOM 1: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

GRAND BALLROOM 2: ΓΚΟΥΝΤΗΣ – ΜΠΟΣΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

GRAND BALLROOM 3: ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ – ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

EPHESUS: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

EPIDAURUS: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΗΡΑ

REGENCY BALLROOM: ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

PREFUCTION: ΧΑΛΝΤΟΥΠΗ ΘΕΚΛΑ – ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
 • Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
 • Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).
 • Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
 • Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
 • Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
 • Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

 Οι γραπτές εξετάσεις της ξένης γλώσσας του πρώτου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Εισαγγελέων) πρόκειται να διεξαχθούν στις 16 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00΄στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

GRAND BALLROOM 1: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

GRAND BALLROOM 2: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

GRAND BALLROOM 3: ΚΟΥΒΑΤΑ ΦΛΩΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

EPHESUS: ΠΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

EPIDAURUS: ΣΚΑΛΙΜΗ ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ

REGENCY BALLROOM: ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΧΩΡΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
 • Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
 • Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).
 • Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
 • Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
 • Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
 • Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.Οι γραπτές εξετάσεις της ξένης γλώσσας του πρώτου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης ) πρόκειται να διεξαχθούν στις 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00΄στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

GRAND BALLROOM 1: ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

GRAND BALLROOM 2: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

GRAND BALLROOM 3: ΛΑΧΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ

EPHESUS: ΠΑΓΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ

EPIDAURUS: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
 • Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
 • Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).
 • Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
 • Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
 • Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
 • Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

 

 
 6. 12-7-2023

Τελικοί Πίνακες Υποψηφίων του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Α)ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ

 

Β)ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ

 

Γ)ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ

 
 


5. 5-7-2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ

 

Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ

 

Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ – δείτε εδώ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε εδώ 

4. 3-7-2023

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 33517οικ.
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),

έτους 2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 45).
3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
4. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.5.2023 (Γ’ 1428) κοινή από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Το υπ’ αρ. 1652/15.06.2023 έγγραφο του Αρείου
Πάγου.
6. Το υπ’ αρ. 4578/20.06.2023 έγγραφο της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου.
7. Το υπ’ αρ. 7720/19.06.2023 έγγραφο της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών.
8. Το υπ’ αρ. 55646/16.06.2023 έγγραφο της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το υπ’ αρ. 78408/19.06.2023
έγγραφο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΝΟΜ/52768/3407/20.06.2023 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Το υπ’ αρ. 44/22.06.2023 έγγραφο της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
10. Το υπ’ αρ. 2093/20.06.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
11. Το από 23.06.2023 πρακτικό κλήρωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
12. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προκα-
λείται δαπάνη, ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ευρώ (25.650,00€), περίπου, η οποία έχει προ-
βλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του

οικονομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (υπ’ αρ. 2103/21.06.2023 έγγραφο της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω-
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρωτή του τον Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου
(Α.Δ.Τ.   ), επίσης, Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου.
2) Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.  ),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του
τον Βασίλειο Παππαδά του Χρήστου (Α.Δ.T.  ),
επίσης, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Γεώργιο Καντζίδη του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.  ),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτριά του την
Ελισάβετ Βίδρα του Γεωργίου (Α.Δ.T.  ), επίσης,
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Σπυρίδωνα Τσαντίνη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
 ), Καθηγητή Αστικού Δικονομικού Δικαίου του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρώτριά του την
Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου (Α.Δ.Τ.  ),
Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
5) Ιωσήφ-Δημήτριο Παράσχο του Ευμένους (Α.Δ.Τ.
 ), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του
τον Αναστάσιο Τριανταφύλλου του Στυλιανού (Α.Δ.Τ.
 ), Δικηγόρο Πειραιά.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (Α.Δ.Τ.
 ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευανθία
Βλαχοπούλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.  ),
επίσης, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη
Θεσσαλονίκη και β) Ασημίνα Σούφλα του Δημητρίου
(Α.Δ.Τ.  ), υπάλληλο της Εισαγγελίας του Αρεί-
ου Πάγου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Οικονόμου
του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.  ), επίσης, υπάλληλο της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ 

 

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 617/30.06.2023

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 33518οικ.
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών, έτους 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 και του άρ-
θρου 18 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθε-
τικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» ( (Α’ 131).
3. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.5.2023 (Γ’ 1428) κοινή από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
4. Το υπό στοιχεία Γ 802/20.06.2023 έγγραφο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας.
5. Το υπ’ αρ. 36969/15.06.2023 έγγραφο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.
6. Το υπ’ αρ. 53158/21.06.2023 έγγραφο του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Αθηνών.
7. Το υπό στοιχεία ΓΠ 16143/16.06.2023 έγγραφο του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
8. Τα υπ’ αρ. 5766/22 και 23.06.2023 έγγραφα του Πρω-
τοδικείου Αθηνών.
9. Το υπ’ αρ. 2715/19.06.2023 έγγραφο του Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης.
10. Το υπ’ αρ. 154589/20.06.2023 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
11. Το υπ’ αρ. 2668/15.06.2023 έγγραφο της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
12. Το υπ’ αρ. 2093/20.06.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
13. Το από 23.06.2023 πρακτικό κλήρωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη, ύψους είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων
δέκα ευρώ (23.810,00€), περίπου, η οποία έχει προβλε-
φθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικο-
νομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (υπ’ αρ. 2103/21.06.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσά-
ρων (4) ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:
Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
Αγγλική Γλώσσα:
1. Μαρία Κολινιάτη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.  ),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Γεωργία Σκιαδά του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.   ,
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β’ τακτικό
μέλος).
3. Αναστασία Καρτερολιώτη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Α’ ανα-
πληρωματικό μέλος).
4. Δέσποινα Κωνσταντινίδου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
 ), Πρωτοδίκη Δ.Δ., η οποία υπηρετεί στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Μαρία Δούμπα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.  ), Ειση-
γήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ τακτικό μέλος).
2. Παναγιώτη Τσεκούρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ τα-
κτικό μέλος).
3. Διονύσιο Μπουγάτσο του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).

 

4. Αναστασία Δασκαγιάννη του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.
 ), Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., η οποία υπηρε-
τεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Β’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Όλγα Παπανικολάου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (Α’ τακτικό μέλος).
2. Πάρη Ζορμπά του Χρήστου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Δ.Δ., ο οποίος υπηρετεί στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Παναγιώτη Κιούση του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Μαρία Κυπριωτάκη του Πολυχρόνη (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Α’ τακτικό μέλος).
2. Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.  ), Ειση-
γήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β’ τακτικό μέλος).
3. Αλεξάνδρα Κοτολούλη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Αθηνά Τσίτου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.  ),
Πρωτοδίκη Δ.Δ., η οποία υπηρετεί στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέτασης
των ξένων γλωσσών στην κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης ανατίθενται στην Ευφημία Παπαδοπούλου
του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.  ), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της
την Ηλέκτρα-Ειρήνη Τικμόγλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. 
 ), επίσης, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών.
Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
κατεύθυνση Ειρηνοδικών
Αγγλική Γλώσσα:
1. Βασιλική Γκουραμάνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τα-
κτικό μέλος).
2. Παντελή Μποροδήμο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.
  ), Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Δημήτριο Καινούργιο του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.
  ), Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
4. Χριστίνα Ντάφου του Πολύκαρπου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Μαρία-Σύλβια Αναγνωστοπούλου του Ανδρέα
(Α.Δ.Τ.   ), Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης (Α’ τακτικό μέλος).
2. Άννα Πολυμέρου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Ευανθία Αντωνάκη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρωμα-
τικό μέλος).
4. Κωνσταντία Παντοπούλου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
 ), Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Αντώνιο Βαθρακοκοίλη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.
  ), Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τα-
κτικό μέλος).
2. Δημήτριο Μίγκο του Χρήστου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Ιωάννη Μαμαδά του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Πέτρο Ιακωβίδη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Ανδρέα Αθανάσιου του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.
  ), Πρωτοδίκη Αθηνών (Α’ τακτικό μέλος).
2. Μαρία Χριστάρα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Ιωάννη Αρβανίτη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.   ),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Βασίλειο Μαντά του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.   ), Πρό-
εδρο Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέτασης
των ξένων γλωσσών στην Κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και στην Κατεύθυνση των Ει-
ρηνοδικών ανατίθενται στη Χριστίνα Δρούτση του Στυλια-
νού (Α.Δ.Τ.   ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη
Κουκουτζέλη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.   ), επίσης,
υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Κατεύθυνση Εισαγγελέων
Αγγλική Γλώσσα:
1. Ιωάννη Μητσιόπουλο του Θωμά (Α.Δ.Τ.   ),
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Χαρίκλεια Χοβαρδά του Θεοδοσίου (Α.Δ.Τ.
  ), Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Ηλία Δαγκλή του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.   ),
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ αναπλη-
ρωματικό μέλος).
4. Όλγα Ασλανίδου του Περικλή (Α.Δ.Τ.   ),
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Β’ αναπλη-
ρωματικό μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Βασιλεία Σαριδάκη του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.   ),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέλος).
2. Δήμητρα Τσιαρδακλή του Ευάγγελου (Α.Δ.Τ.
  ), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
(Β’ τακτικό μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Γεωργία Τόλιου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.   ), Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέλος).
2. Σοφία Χατζηκώστα του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.
  ), Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Λευκοθέα Τερζητάνου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
  ), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).

4. Μαρία Παπαδοπούλου του Περικλή (Α.Δ.Τ.
  ), Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ ανα-
πληρωματικό μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Κυριακή Κλιάμπα του Παντελή (Α.Δ.Τ.   ),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέ-
λος).
2. Αντώνιο Κασάπη του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ.  ),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέ-
τασης των ξένων γλωσσών στην κατεύθυνση των
Εισαγγελέων ανατίθενται στην Άννα Ατσέρπη του
Λουίζου (Α.Δ.Τ.   ), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της
την Ευανθία Βλαχοπούλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
  ), επίσης, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


Αριθμ. 33516οικ.
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και κατεύθυνση Ειρηνο-
δικών), έτους 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 18 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
4. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.5.2023 (Γ’ 1428) κοινή από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Το υπ’ αρ. 1653/15.06.2023 έγγραφο του Αρείου Πάγου.
6. Το υπ’ αρ. 4544/22.06.2023 (Ορθή Επανάληψη) έγ-
γραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
7. Το υπ’ αρ. 55646/16.06.2023 έγγραφο της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το υπ’ αρ. 78409/19.06.2023
έγγραφο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΝΟΜ/52770/3408/20.06.2023 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
8. Το υπ’ αρ. 46/22.06.2023 (Ορθή Επανάληψη) έγγρα-
φο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων της Χώρας.
9. Το υπ’ αρ. 2093/20.06.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
10. Το από 23.06.2023 πρακτικό κλήρωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προ-
καλείται δαπάνη, ύψους σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν
πενήντα ευρώ (41.150,00€), περίπου, η οποία έχει προ-
βλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (υπ’ αρ. 2103/21.06.2023 έγγραφο της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγωγικoύ
διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών
(κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και κα-
τεύθυνση Ειρηνοδικών), αποτελούμενη από τους:
1) Μαρία Μουλιανιτάκη του Φειδία (Α.Δ.Τ.   ),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της
τη Μυρσίνη Παπαχίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.   ),
επίσης, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Ασπασία Μεσσηνιάτη-Γρυπάρη του Ευστρατίου
(Α.Δ.Τ.   ), Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της
τη Χρυσούλα Πλατιά του Γεωργίου (Α.Δ.T.   ),
επίσης, Αρεοπαγίτη.
3) Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.   ),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της
την Ευδοκία Πούλου του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ.   ),
επίσης, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Αναστάσιο Βαλτούδη του Τριαντάφυλλου (Α.Δ.Τ.
  ), Καθηγητή Αστικού Δικαίου του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά του την
Καλλιρόη Παντελίδου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.   ),
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης.
5) Αθηνά Μπαλωμένου του Φιλίππου (Α.Δ.Τ.   ),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Αδαμαντία
Κατσαούνη-Μαργέτη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.   ),
Δικηγόρο Αθηνών.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανατί-
θενται στους: α) Χριστίνα Δρούτση του Στυλιανού (Α.Δ.Τ.
 ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη Κουκουτζέλη
του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.    ), επίσης, υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τη διενέργεια
του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β) Ευάγγελο Σακ-
κά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.     ), υπάλληλο του Αρείου
Πάγου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Φιστούρη του Στυ-
λιανού (Α.Δ.Τ.  ), επίσης, υπάλληλο του Αρείου
Πάγου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 33515οικ.
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» ( (Α’ 131).
4. Την υπ’ αρ. 25889οικ./19.5.2023 (Γ’ 1428) κοινή από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Τα υπό στοιχεία Γ 803/20.0.2023 και οικ. 529/20.06.2023
έγγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Το υπ’ αρ. 38066/21.06.2023 έγγραφο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.
7. Το υπό στοιχεία ΓΠ 20460/20.06.2023 έγγραφο του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
8. Το υπ’ αρ. 55638/16.06.2023 έγγραφο της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το υπ’ αρ. 78407/19.06.2023
έγγραφο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΝΟΜ/52764/3406/20.06.2023 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Το υπ’ αρ. 45/22.06.2023 (Ορθή Επανάληψη) έγγρα-
φο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων της Χώρας.
10. Το υπ’ αρ. 2093/20.06.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
11. Το από 23.06.2023 πρακτικό κλήρωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
12. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προ-
καλείται δαπάνη, ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων δια-
κοσίων πενήντα ευρώ (34.250,00€), περίπου, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (αρ. πρωτ. 2103/21.06.2023 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Διομήδη Κυριλλόπουλο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.
 ), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κουσούλη
του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.   ), επίσης, Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Αγορίτσα Σδράκα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
  ), Σύμβουλο Επικρατείας, με αναπληρώτριά
της τη Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη του Ελευθερίου
(Α.Δ.Τ.   ), επίσης, Σύμβουλο Επικρατείας.
3) Νικολέτα Ρένεση του Ιωάννου (Α.Δ.Τ.  ),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά
της την Ελένη Σκορδά του Νικολάου (Α.Δ.Τ.   ),
επίσης, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4) Κωνσταντίνα Σούρμπη του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
  ), Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., η οποία υπηρετεί
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με αναπληρωτή της
τον Αθανάσιο Ασημακόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
 ), επίσης, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., ο οποίος
υπηρετεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
5) Θεοδώρα Αντωνίου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
  ), Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρω-
τή της τον Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.   ),
Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
6) Αγγελική Χαροκόπου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
 ), Δικηγόρο Πειραιά, με αναπληρωτή της τον
Σωτήριο Παπαμιχαήλ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.   ),
Δικηγόρο Αθηνών.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντω-
νίου (Α.Δ.Τ.   ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ηλέ-
κτρα-Ειρήνη Τικμόγλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.   )
υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλο-
νίκη και β) Χαρίκλεια Φαλαγγάρα του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.
  ), υπάλληλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με αναπληρώτριά της την Άννα Καφούρου του Κωνστα-
ντίνου (Α.Δ.Τ.   ), υπάλληλο του Συμβουλίου της
Επικρατείας επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού
στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 616/30.06.2023 

3. 28-6-2023


Πρόγραμμα Εξετάσεων Ξένης Γλώσσας του Πρώτου Σταδίου του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψήφιων Σπουδαστών για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
27 Ιουνίου, 2023
Ανακοινώσεις


Οι γραπτές εξετάσεις της ξένης γλώσσας του πρώτου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών πρόκειται να διεξαχθούν στις 15, 16 και 17 Ιουλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:

Σάββατο 15-07-2023, ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

Κυριακή 16-07-2023 , ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

Δευτέρα 17-07-2023, ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Τα εξεταστικά κέντρα καθώς και η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Θεσσαλονίκη, 27-6-2023

Η Γενική Διευθύντρια
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Αναστασία Παπαδοπούλου
Αρεοπαγίτης


 

2. 31-5-2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 30ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2023

1.Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 12.06.2023 – Λήξη 26.06.2023 και ώρα 00.00΄

https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις.

2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

3. Αντίγραφο, διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

5. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για Δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΝΣΚ και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για υποψήφιο που είχε ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

6. Βεβαίωση του Γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2023.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

9. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

10. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης)

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης – δείτε εδώ

11.Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 και 45 του ν.4938/2022 (Α΄109), από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

12.Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης – δείτε εδώ

13. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται ηλεκτρονικά το βραδύτερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246).

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από την 12.06.2023 έως και τις 26.06.2023.

Για τυχόν διευκρινίσεις αποστέλλετε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, e-mail στο grammateia@esdi.gr

 
 

 

1. 26-5-2023

Τεύχος Γ’ 1428/25.05.20231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 25889οικ.
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.


....

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν σαράντα
δύο (142) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατα-
νέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, πενήντα (50) θέσεις, ως
εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγη-
τών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σαράντα (40) θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων.
Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ει-
ρηνοδικών,
εβδομήντα τρεις (73) θέσεις, ως εξής: εξήντα
δύο (62) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και έντεκα (11)
δοκίμων ειρηνοδικών.
Γ. Εισαγγελέων, δεκαεννέα (19) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας

.....

423 σχόλια:

 1. Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη στους υποψηφίους! Έχει μήπως ακουστεί τίποτα για τις θέσεις στην κατεύθυνση πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνυποψήφιους, άκουσα ότι δεν θα γίνουν φέτος εξετάσεις λόγω εκλογών, αληθεύει;

   Διαγραφή
  2. Φυσικά και ΔΕΝ αληθεύει

   Διαγραφή
 2. Εκλογές θα γίνουν μέχρι την άνοιξη, όπως ακούγεται. Οι εξετάσεις για την Ε.Σ.Δι. γίνονται φθινόπωρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχετε ακούσει κάτι για τις φετινές εξετάσεις; Ενόψει των νέων δεδομένων για μετάθεση εκλογών στις 21/05 και 2/7 φροντιστήριο της Αθήνας είπε στους μαθητές ότι κατά πάσα πιθανότητα δε θα γίνουν φέτος. Δεν θέλω να το πιστέψω, είναι η τελευταία χρονιά που μπορώ να δώσω λόγω ορίου ηλικίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην αγχώνεστε. Δε νομίζω να μη γίνει διαγωνισμός φέτος. Απλά μπορεί να πάνε την ξένη γλώσσα αργότερα και πιο κοντά στα νομικά, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να μη γίνουν Σεπτέμβρη και μετά.
   Όπως και να χει, σε μία τέτοια περίπτωση δεν ευθυνεστε εσείς. Λογικά θα σας επιτραπεί κατ εξαίρεση.

   Διαγραφή
  2. Η προκήρυξη μπορεί να βγει μέχρι και έναν μήνα πριν...άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.

   Διαγραφή
  3. Ν.5001/22 άρθρο 58....

   Διαγραφή
  4. Ίσως να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εμάς που δίνουμε τελευταία φορα. Μην ξεχνάτε ότι και Οκτώβριο είναι οι δημοτικές εκλογές.

   Διαγραφή
  5. ο νόμος εξαιρει τις εξετασεις της ΕΣΔΙ, όπως αναφέρει ο συναδελφος παραπανω.

   Διαγραφή
 4. Καλη δύναμη και υπομονη σε όλους μας!!
  Συνήθως ακούγεται από νωρίς ο αριθμός των θέσεων...αν κάποιος γνωρίζει μπορεί να μας ενημερώσει?... εγώ ενδιαφέρομαι για τους διοικητικούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν το είχα σκεφτεί, ότι μπορεί να χάσουμε τις εξετάσεις. Και εγώ λόγω ορίου ηλικίας δίνω τελευταία φορά. ελπίζω να μην χαθεί η τελευταία ευκαιρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην αγχώνεστε, και να μην γίνονταν το φθινόπωρο -που θα γινουν-, θα υπήρχε σίγουρα τροποποιητική,ώστε να συμμετάσχουν και όσοι θα συμπλήρωναν φέτος το όριο ηλικίας. Συνεχίστε το διάβασμα και την προσπάθεια και μην αποσπαστε από τέτοιες ανησυχίες. Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
 6. Κάποιος που πάει φροντιστήριο...έχει κάποια ενημέρωση για τις θέσεις? Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι εξετάσεις σε κάθε περίπτωση θα γίνουν, έστω και λίγο αργότερα. Η εσδι δεν έχει κάποιο θέμα με την διεξαγωγή των εξετάσεων, αρκεί να βγει έγκαιρα και η προκήρυξη. Πέρυσι είχε βγει αρχές Ιουνίου..φέτος είναι το θέμα ποιο υπουργείο δικαιοσύνης θα βγάλει την προκήρυξη.. ποιας κυβέρνησης...αυτής η της επόμενης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έχετε ακούσει κατι σχετικό με τις θέσεις για φέτος; Για διοικητικους ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Έχω ακούσει ότι θα γίνουν κανονικά. Δεν ξέρω για θέσεις. Αν κάποιος ξέρει κάτι ας μας πει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αν έχει κάποιος οποιαδήποτε πληροφορία για τον διαγωνισμό, αν έχει την καλοσύνη ας μας ενημερώσει. Προσωπικά δεν έχω επαφή με φροντιστήριο, και ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον μπει στον κόπο να μας δώσει κάποια πληροφορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εκτιμάτε ότι η προκήρυξη θα βγει και φέτος τέλη Μαΐου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ακούγεται κάτι σχετικό με την προκήρυξη? Πότε αναμένεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Όποιος έχει κάποια πληροφορία για το διαγωνισμό., αν θέλει, ας μας ενημερώσει! Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φίλοι και φίλες...αν έχετε κάποια ενημέρωση για τον διαγωνισμο...μοιραστείτε τη μαζί μας!!
  Από τον Απρίλιο έχει να δημοσιευτεί κάποιο σχόλιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημοσιεύτηκαν προκήρυξη και οι οδηγίες για τα δικαιολογητικά.

   Διαγραφή
 15. Βγήκε η προκήρυξη! Αρκετές θέσεις και στις 2 κατευθύνσεις.. κουράγιο πείσμα και καλή μας τύχη!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείτε τους 19 εισαγγελείς για όλη την Ελλάδα?

   Διαγραφή
  2. Έχει υπάρξει χρονια με 10 και 12 εισαγγελείς. Τηρουμένων των αναλογιών καλά είναι

   Διαγραφή
 16. Για την ληψη πιστοποιητικού σωματικής και ψυχικής υγείας απαιτείται η διενέργεια εξετάσεων ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. όχι δεν χρειάζεται. Απλώς να θυμάστε ότι για το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας, χρειάζεται βεβαίωση από διευθυντή δημόσιου ψυχιατρείου.

   Διαγραφή
  2. Για πιστοποιητικό ψυχικής υγείας πραγματοποιείται εξέταση και σχετικό τεστ.

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα έχει κλείσει κάποιος στο νοσοκομείο ελπίδα για βεβαίωση ψυχιατρικής υγείας ; στον ευαγγελισμό ειναι κλεισμένα όλα τα ραντεβού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κλείσε ραντεβού σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο βρεις διαθέσιμο ραντεβού.

   Διαγραφή
 18. Καλημέρα!Σε πόσες μέρες γίνεται η παραλαβή του πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος σε ποιο ποσό (καθαρά όχι μεικτά) ανέρχεται ο μισθός πρωτοδίκη πολιτικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη σχολή δικαστών και σε ποιο ποσό κατά τον πρώτο διορισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Πέρυσι, οι ξένες γλώσσες τι ημερομηνία εξετάστηκαν? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέσα Ιουλίου όπως και φέτος.

   Διαγραφή
  2. Νομίζω 20 με 25 Ιουλίου

   Διαγραφή
  3. Έγιναν 16 - 18 Ιουλίου.

   Διαγραφή
  4. Έγιναν 16 - 18 Ιουλίου.

   Διαγραφή
  5. Σάββατο 16-07-2022, ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)

   Κυριακή 17-07-2022 , ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

   Δευτέρα 18-07-2022, ώρα 13.00΄:. Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών)

   Διαγραφή
  6. Πάντως για φέτος και σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι εξετάσεις στη ξένη γλώσσα θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως 18 Ιουλίου.

   Διαγραφή
 21. Θεωρώ ότι η διαδικασία να περάσουμε από επιτροπή ήθους, είναι εντελώς ανούσια. Κανένα νόημα. Δηλ μέσα σε μια κουβέντα 2 λεπτών θα αντιληφθεί κάποιος το ήθος μας?! Πέρασα εγώ σε πόλη της επαρχίας την Δευτέρα, και η πρόεδρος απλά έκανε μονόλογο και προσπαθούσε να μου πει πόσο δύσκολο και ψυχοφθορο είναι το επάγγελμα του δικαστη! Την καημένη...ήθελα να της πω καλή μου κυρία παραιτησου αν κουράζεσαι..τραγική η πρόεδρος και η ολη διαδικασία. Εντελώς ανούσιο όλο αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμένα μου έκανε και παρατήρηση η κ πρόεδρος, γιατί είδε τον αριθμό μητρώου μου του συλλόγου, και μου λέει προφανώς έχετε ξαναδώσει...δεν καταλαβαίνω γιατί τόση επιμονή να ξαναδώσετε!!
   Κ απλά σιωπας,να περάσουν τα λεπτά να φύγεις, έχοντας γίνει ράκος γιατί μέσα στο άγχος και στην κούραση σου,βρέθηκε μια απερισκεπτη να κρίνει τους πάντες. Μάλλον άλλοι θα έπρεπε να περνάνε πιο συχνά από επιτροπή ήθους!!

   Διαγραφή
  2. Ειδικά για το σχόλιο 12:23’ θα πω ότι είναι απίστευτο πόσο εύκολα επικριτικοί γίνονται κάποιοι… Θα επιθυμούσα να γράψω κι άλλα πολλά επί αυτού του ζητήματος όμως δεν θέλω να κουράσω γιατί θεωρώ ότι είναι κατανοητό από όλους.

   Διαγραφή
  3. Πόσο δίκιο έχεις !!!

   Διαγραφή
  4. υποψηφιοι δικαστες ειρωνευονται προεδρο πρωτοδικών (..καλη μου κυρια παραιτησου) ή την εξυβριζουν (απερισκεπτη..).. ατομα που προφανως δεν επρεπε να παρουν τη βεβαιωση ηθους αν γινονταν εξονυχιστικος ελεγχος, οπως χρειαζεται κανονικα

   Διαγραφή
  5. Για το σχολιο 11:17 όχι η συμπεριφορά αυτή δεν συνιστά έλλειψη ήθους της εξεταζόμενης . Πολύ κακώς η πρόεδρος πρωτοδικών ευρισκόμενη σε θέση ισχύος και επιπλέον τακτοποιημένη οικονομικά μίλησε στην εξεταζόμενη με τέτοιο απαξιωτικό ύφος. Το γιατί θέλει κάποιος να δώσει και γιατί δεν τα κατάφερε νωρίτερα είναι προσωπική του επιλογή και όχι αντικείμενο κριτικης και σχολιασμού και μάλιστα τη στιγμή που βρίσκεσαι στην πλέον αδύναμη θέση αυτή του εξεταζόμενου. Η πρόεδρος και η κάθε πρόεδρος να τιμά τη θέση της και τον τίτλο της και να εκτελεί με καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά της .μπράβο στην κοπέλα που διατήρησε την ψυχραιμία της, ελπίζω να μην την επηρεάσει ψυχολογικά και της εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσει απτόητη την προσπάθειά της ωστε μια μέρα να γίνει εξαίρετη δικαστής.

   Διαγραφή
 22. Καλησπέρα!
  Γνωρίζει κανείς όσον αφορά την Γενική Παιδεία πόσες περίπου λέξεις πρέπει να είναι η έκθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τρεις με τέσσερις σελίδες μας είχαν πει στο φροντιστήριο. Εκτός αν στο ζητάει καθαρά το θέμα. Που από το 20 που δίνω δε μου χει τύχει

   Διαγραφή
  2. Όπως είχε πεί και ο αείμνηστος καθηγητής κ. Παύλου, "η έκθεση είναι το αμορτισερ των εξετάσεων" !!! Ανούσιο εντελώς !!! Αλλά "εσκεμμένα" μπαίνει !!!

   Διαγραφή
  3. Συμφωνώ ότι η έκθεση δε θα έπρεπε να συνυπολογίζεται στη βαθμολογία ή να υπολογίζεται μετά την εισαγωγή στη σχολή, μόνον για τη σειρά επιτυχίας. Όμως, θα σας συμβούλευα να μην επιχειρήσετε ποτέ να οδηγήσετε αυτοκίνητο χωρίς αμορτισέρ. Η εμπειρία θα είναι ιδιαιτέρως αλγεινή.

   Διαγραφή
 23. 4 με 5 σελίδες λένε από φροντιστήριο, ανάλογα με το θέμα κάθε φορά βέβαια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ευχαριστώ παιδιά! Με έχει αγχώσει η Γενική παιδεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πως να μην σε αγχώσει...όταν κόβουνε και στη γενική παιδεία.
   Ειδικά αν είσαι διοικητική κατεύθυνση...αστο...πικρή εμπειρια

   Διαγραφή
 25. έχει κάποιος ενημέρωση αναφορικά με τις ακριβείς ημέρες που θα δίνουν ξένη γλώσσα οι εισαγγελείς και η κατεύθυνση πολιτικών ποινικών; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Mόλις αναρτήθηκε το πρόγραμμα 15 και 16/7

   Διαγραφή
  2. Σάββατο 15-07-2023, ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

   Κυριακή 16-07-2023 , ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

   Διαγραφή
 26. Τελευταία στιγμή θα μάθουμε ποτέ δίνουμε μου φαίνεται! Εάν δίνουμε στο ξενοδοχείο που έδιναν και πέρυσι, υπάρχουν επιλογές διαμονής κοντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο κοντά στο Διαβαλκανικό κέντρο και στο ΙΚΕΑ. Επίσης δες και στην Περαία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. 11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εξετάσεις για πολιτική κατεύθυνση και Εισαγγελείς. 11-16/9

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Δηλαδή όποιος δίνει εισαγγελέας πρέπει να χαλάσει λεφτά στα ξενοδοχεία δύο μέρες για να κοιτάει το Θερμαϊκό;; Γιατί δεν τα βάζουν με τη σειρά όπως μέχρι το 2021; Γιατί τέτοια ταλαιπωρία;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποιον ένοιαξε?....
   Υπομονή!

   Διαγραφή
  2. Εδώ δίνουμε σε 10 ημέρες και δεν ξέρουμε καν το που …

   Διαγραφή
 30. Αναρτήθηκε ο κατάλογος των υποψηφίων ανά κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ευρωπαϊκό Ποινικό παιδιά από που διαβάζετε ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά,από την ύλη του φροντιστηριου

   Διαγραφή
  2. Έτσι μας είπαν και εμάς, ότι δεν υπαρχει ουσιαστικά βιβλίο. Απλά προβληματίστηκα αν επαρκεί το υλικό του φροντ ή χρειάζεται και κάτι παραπάνω .

   Διαγραφή
  3. Επίσης πολύ καλή ανάγνωση των νομοθετημάτων. Να ξέρουμε πού πέφτει τί. Μην ψάχνουμε εκείνη την ώρα. Πολύ σημαντικό.

   Διαγραφή
 32. Φράγκος-Ευρ.Ενταλμα Συλλ. ή /και Μυλωνοπουλος Διεθνές Ποινικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Συνάδελφοι καλησπέρα. Θεωρώ οτι πρέπει να τεθεί υπόψιν του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης το θέμα της ξένης γλώσσας. Δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα να εξεταζόμαστε μέσα στον καύσωνα για ένα μάθημα που δεν μετράει ο βαθμός του και να ανεβαίνουμε πάλι Θεσσαλονίκη κάνοντας τόσα έξοδα. Δλδ από τη μία θέλουν το μάθημα των αγγλικών (λες και αν δεν ξέρουμε αγγλικά δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί δικαστές) από την άλλη οι ίδιοι το υποτιμούν θέτοντάς το ως προκριματικό στάδιο σε μία ομολογουμένως εύκολη εξέταση που δεν κόβεται σχεδόν κανείς. Θα μου πείτε δεν ήταν άδικο πριν που μπορούσε κάποιος να γράψει 15 αγγλικά και να του σηκώσει τον μέσο όρο;Συμφωνώ απόλυτα. Ας καταργηθεί λοπον η ξένη γλώσσα. Δεν δίνουμε ΑΣΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ, τόσα έξοδα και ταλαιπωρία χωρίς λόγο. Ας παρέμενε ως εξέταση με τα άλλα μαθήματα και να είχε μικρό συντελεστή που δεν θα άλλαζε φοβερά τον μ.ο.

   Διαγραφή
  2. Αγγλικά και έκθεση τα πιο άχρηστα μαθήματα.
   Δυστυχώς υπάρχουνε άτομα που λόγω έκθεσης είναι μέσα και άλλοι με μέσο όρο στα νομικά 10 ξαναδινουν!
   Απαράδεκτο σύστημα

   Διαγραφή
  3. ή έστω αν εχεις εξεταστεί στην ξένη γλώσσα μια φορά κ εχεις περασει, να μην απαιτειται εκ νέου εξέταση αυτής σε καθε μετεπειτα συμμετοχη σου σε επομενες σειρες (αφου δε μετραει ο βαθμος και η εξεταση γινεται μονο προς πιστοποιηση της γνωσης αυτης εν ειδει πιστοποιητικου)

   Διαγραφή
  4. Συμφωνώ απολυτα με ολα οσα λέτε για την ξένη γλώσσα αλλα ισως χρειάζεται κινητοποιηση και απο πλευρας μας για να τεθεί υποψη το ζήτημα αυτο. Οσοι μένουν Θεσσαλονικη δινουν διπλα στο σπιτι τους ενω οι υπολοιποι επιβαρυνονται με ενα σωρό εξοδα... Τι και ποιον ακριβως εξυπηρετει αυτη η κατασταση; Να κανουν τζιρο τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονικης στις πλατες των υποψηφιων; Μάλλον περι αυτού προκειται...

   Διαγραφή
  5. Για τις ξένες γλώσσες το πιο σωστό είναι να δίνεται προσαύξηση στη συνολική βαθμολογία ανάλογα με το επίπεδο πιστοποίησης που διαθέτει κάποιος καθώς και τον αριθμό των ξένων γλωσσών.

   Διαγραφή
  6. Πικρή εμπειρία... 3 φορές κοπηκα έκθεση με μέσο όρο πάνω από 9(διοικητική κατεύθυνση)

   Διαγραφή
  7. Ομοίως και για την έκθεση. Πέρσυ πέρασαν υποψήφιοι που πήραν 11 και 12 στην έκθεση και τους αύξησε τον μ.ο. ενώ στα νομικά μαθήματα είχαν 6 και 7. Αυτό δεν είναι άδικο?? Δεν θα γράφουμε εκθεση ιδεών ως δικαστές. Τα περισσότερα δικαστήρια έχουν υποδείγματα πάνω στα οποία δουλεύουν οι δικαστές και γράφουν αποφάσεις

   Διαγραφή
  8. Τα αγγλικά ίσως είναι περιττά για έλληνες δικαστές. Η έκθεση μάλλον βοηθάει ή είναι ενδεικτική για τον τρόπο που συντάσσει κάποιος αποφάσεις (από τις κύριες εργασίες ενός δικαστή).

   Διαγραφή
  9. Σεβαστη και η αποψη αυτη αλλα θεωρώ οτι τον τροπο που θα συντασσει καποιος αποφασεις ως δικαστικος λειτουργος μπορουν να τον αντιληφθούν πρωτιστως απο τη δομη και τη μορφή των απαντησεων επι των νομικών μαθημάτων. Η τουλάχιστον ετσι θα επρεπε να ειναι... Αλιμονο αν περιμενουν να το διαπιστωσουν απο το μαθημα της γενικής νομικής παιδειας... Ειναι κωμικοτραγικο για το κυρος ενός τετοιου διαγωνισμου και συγχρονως εξαιρετικα αδικο να εισάγονται υποψηφιοι που μετα βίας εγραψαν το 8 στα νομικά μαθηματα τη στιγμή που αλλοι πετυχαν πολυ υψηλότερες βαθμολογίες και εμειναν εκτός εξαιτίας της γενικής νομικής παιδειας. Οποτε θα καταληξω και εγώ στο οτι η γενική νομική παιδεια μάλλον επιτελει το ρόλο αμορτισερ...

   Διαγραφή
 34. Ξένη γλώσσα που δίνουμε? Σε ποιες εγκαταστάσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε 3 μέρες δίνει ξένη γλώσσα η πολιτική-ποινική κατεύθυνση και ακόμα δεν ξέρουμε το πού. Σκεφτείτε μέχρι τις 10 του μήνα υπέβαλλαν προσφορές οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Από προγραμματισμός άλλο τίποτα!

   Διαγραφή
  2. Δεν ανακοινώθηκε ακόμη.

   Διαγραφή
 35. Συγγνώμη πότε θα μάθουμε που δίνουμε; Hyatt ή αλλού; Θα τρέχουμε τελευταία στιγμή μέσα στον καύσωνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ούτε καν έχουν βγάλει που δίνουμε .. απίστευτα πράγματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Σε ποιες εγκαταστάσεις δίνουμε ξένη γλώσσα?
  Έχει δημοσιευτεί κάπου και δεν το βλέπω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα με τη γλώσσα και καλή επιτυχία στις επόμενες κατευθύνσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλά αποτελέσματα σε όλους όσους έδωσαν την ξένη γλώσσα και καλή συνέχεια στα νομικά μαθήματα το φθινόπωρο!

  Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που μάλλον ενδιαφέρει αρκετούς από εμάς.
  Προσωπικά φέτος δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στα έξοδα και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που έχασα την τελευταία ευκαιρία λόγω αλλαγής του ορίου ηλικίας. Αν δεν είχε αλλάξει αυτό, σίγουρα θα έκανα προσπάθεια του χρόνου, αλλά όπως έχουν τα πράγματα τώρα δυστυχώς δεν θα μπορέσω.
  Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες -και πόσοι είναι αυτοί άραγε- οι οποίοι βρίσκουν άδικη την αλλαγή αυτή στο όριο ηλικίας και εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ώστε να επανέλθει το όριο των 45 ετών.
  Ή εάν υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι ίσως στο μέλλον επανέλθει το
  προηγούμενο όριο ηλικίας.
  Η συζήτηση για το εάν είναι σωστή ή όχι η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν επιχειρήματα κι από τις δύο πλευρές, ωστόσο κατά τη γνώμη μου δεν είναι τραγική η διαφορά, δεν ήταν 50 ή 55 το ανώτατο όριο ώστε να θεωρηθεί υπερβολικό και να το μειώσουν.
  Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί που το παλεύουμε κάποια χρόνια και θα θέλαμε να έχουμε κάποιες ευκαιρίες ακόμα, αφού λόγω και των αυξημένων εξόδων για όσους ερχόμαστε εκτός Θεσσαλονίκης είναι πιθανό να μην μπορούμε να δίνουμε κάθε χρονιά.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ με το σχόλιο σου.επίσης θα μπορούσε κατ´ ελάχιστον η μεταβατική διάταξη που παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στους μέχρι 45 να μην ισχύει μόνο 2 χρόνια αλλά πέντε ώστε όποιος για τους δικούς του λόγους ( κυρίως λόγω δουλειάς που δεν μπορεί να παύσει για να διαβάσει) όντας 40 ετών είχε προγραμματίσει να δώσει πχ στα 43,44,45 να μην αιφνιδιαστεί ,όπως και συνέβη…

   Διαγραφή
  2. Στην ίδια θέση βρίσκομαι.ΑΛλλα δυστυχώς δεν νομίζω να υπάρξει ξανά αλλαγή ορίου ηλικίας...και προς τα κάτω

   Διαγραφή
  3. Διαβάστε και τις δηλώσεις του υπουργού δικαιοσύνης για την σχολή δικαστών... https://ministryofjustice.gr/?p=10314

   Διαγραφή
  4. Προσφυγή στο Στε κατα της διοικητικής πράξης της Εσδι που απορρίπτει λόγω ορίου ηλικίας και αιτημα για προσωρινή διαταγη.Αν γίνει δεκτή η προσ.διαρταγή μπορεις να συμμετασχεις.Βεβαια προετοιμάζεσαι με τον κίνδυνο να μην μπορεσεις τελικα να δωσεις

   Διαγραφή
  5. Στην/Στον αξιότιμη/αξιότιμο σχολιαστή της 27ης Ιουλίου 2023 10.38 π.μ.: Από την δική μου ανάγνωση, αγαπητέ, αντελήφθην ότι θα εξετάσουν να αυξήσουν το ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ. Και αυτό γιατί λέει "χωρίς να αιφνιδιάσουν αυτούς που διαβάζουν για τον επόμενο διαγωνισμό". Αν, για παράδειγμα, αυξήσουν το όριο στο 35ο έτος, κατά την γνώμη μου, θα αιφνιδιαστεί ο 28χρονος, που υπολόγιζε ότι θα εισαχθεί σε αυτήν την ηλικία και του μεταθέτουν την επίτευξη του στόχου του μετά από 7 έτη. Ο 38χρονος, που διαβάζει ήδη, γιατί να αιφνιδιαστεί; Επιπλέον, οι δηλώσεις του Υπουργού φαίνεται να ταυτίζονται με παρελθούσες δηλώσεις του αδελφού του. Δείτε εδώ https://www.tovima.gr/2022/04/04/opinions/i-dikaiosyni-thelei-lyseis-tora/

   Διαγραφή
  6. Καλό θα ηταν να μην πειραματιζεται καθε λίγο και λιγακι ο εκάστοτε νέος υπουργος με τα ηλικιακά ορια του διαγωνισμού, είτε τα ανώτατα, είτε τα κατωτατα, διότι απο ενα σημειο και επειτα δημιουργειται μεγαλη ανασφαλεια στους υποψηφιους με τετοιες σημαντικες αλλαγές χρόνο παρα χρόνο.. Μόλις το 2021 εγιναν ριζικές αλλαγές.. Δηλαδή τώρα θα πληρωσουν τη νύφη και οι νεότεροι ηλικιακα υποψηφιοι για να ισοφαρισουμε για τον αιφνιδιασμο των ανω των 40;
   Να τονίσω εδω οτι θεωρώ απαραδεκτη τη μείωση του ανωτατου ηλικιακου ορίου απο τα 45 στα 40 και τον εξ αυτης αιφνιδιασμο των υποψηφιων αυτών. Καπου ομως φτάνει με αυτη την παρωδια... Μεγαλυτερους ηλικιακα δεν θέλουν γιατι δεν θα προλαβουν λενε να εξελιχθούν υπηρεσιακα οπως ενας νεαρότερος δικαστικος λειτουργος (αυτο το 2021), νεότερους δεν θέλουν γιατι δεν εχουν αρκετη εμπειρια λες και η ηλικία καθ' εαυτη ειναι αμαχητο τεκμήριο εμπειριας και γνωσης... Για να δούμε πού θα οδηγησει ολο αυτο.. Στο τελος βλεπω να καταληγουν οι μισοί υποψηφιοι εκτός και να τρέχουν στα δικαστήρια για τα ηλικιακά ορια... Και ολα αυτα σε ενα διαγωνισμό που κόβουν τους περισσοτερους ηδη απο το σταδιο των γραπτων και φτάνει κανείς να δίνει 4η και 5η φορα για πλακα, αρα χρειάζεται εκ των πραγματων να αφεθεί ενα ανάλογο περιθωριο προσπαθειων και οχι μετα απο δυο, τρεις προσπαθειες καποιος να τεθεί εκτός εν μια νυκτι... Για να μην σχολιασω και το τεραστιο κόστος που συνεπαγεται η προετοιμασια και η διπλη μεταβαση στη Θεσσαλονικη για τους περισσοτερους... Και μέσα σε ολα αυτα να εχουν και το αγχος οι υποψηφιοι μηπως βρεθουν τελικα εκτός μετα απο τοσο κοπο και χρόνο που αφιερωσαν σε αυτο! Ας αφησουν επιτελους ησυχους τους υποψηφιους της εσδι και τον ιδιο τον διαγωνισμό που τον εχουν καταντησει πεδιο πειραματισμων... Η ξενη γλωσσα που ειναι προκριματικο στάδιο δεν τους πειραξε δηλαδή; Αυτη ηταν μια σπουδαια μεταρρυθμιση; Ρητορικα τα ερωτηματα... Απ' ο,τι φαίνεται θα βρισκόμαστε καθε λίγο και λιγακι προ δυσαρεστων εκπληξεων...

   Διαγραφή
  7. Με το άρθρο 8 του Ν. 3910/2011 αυξήθηκε το ανώτατο όριο πρόσβασης στην ΕΣΔΙ από τα 40 έτη στα 45 έτη, διότι ο Νομοθέτης έκρινε ότι ΄΄τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν αυξημένη εμπειρία πολύ χρήσιμη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους΄΄. Όμως, ο νομοθέτης δέκα χρόνια μετά άλλαξε άποψη για το ανώτατο όριο αιφνιδιάζοντας όσους είχαν ήδη κάνει τον οικονομικό προγραμματισμό τους για να δώσουν σε έναν διαγωνισμό για τον οποίο η προετοιμασία έχει τεράστιο οικονομικό κόστος, χωρίς μάλιστα να λάβει υπόψη του ότι η εμπειρία αυτής της ηλικιακής ομάδας θα είναι σημαντικό εφόδιο για την πολυπόθητη επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το επίμαχο άρθρο στην δημόσια διαβούλευση είχε συγκεντρώσει τα περισσότερα αρνητικά σχόλια.

   Διαγραφή
  8. Ετσι ακριβώς ειναι! Πρεπει να παψει αυτο το γαιτανακι με τις αιφνιδιαστικες αλλαγες στα ηλικιακά ορια, ανώτατα η κατωτατα... Το σωστο ειναι να αυξηθεί παλι το ανωτατο οριο απο τα 40 στα 45, χωρις να γινει παρεμβαση προς τα ανω στο κατώτατο των 28 ετων. Δεν μπορει η εκαστοτε ηγεσία του υπουργειου να ανεβοκατεβαζει αιφνιδιαστικά τα ηλικιακά ορια, αφηνοντας ενα περιθωριο μολις δυο προσπαθειων με μεταβατικη διαταξη και να θεωρούμε οτι ολα ειναι καλως καμωμενα και οτι δεν υπαρχει αιφνιδιασμος... Αλλο να γνωρίζει ο υποψηφιος εξαρχης οτι εχει π.χ. 5 - 6 προσπαθειες και αλλο ξαφνικά να του απομενουν μόλις δυο... Ελπιζω βεβαια να δω πιο δυναμική αντίδραση και απο πλευρας των υποψηφιων εαν μελλοντικά επιχειρηθει εκ νέου τροποποιηση των ηλικιακων ορίων και εν γένει εκτροχιασμος του διαγωνισμού και οχι μονο σχόλια διαμαρτυρίας αριστερά και δεξιά... Δεν επιλυονται ετσι αυτα τα ζητήματα. Οπως ειδατε, παρα τα πολλα αρνητικά σχόλια κάτω απο το προηγουμενο νομοσχέδιο τοσο για το προκριματικο σταδιο της ξένης γλώσσας οσο και για τη μείωση απο τα 45 στα 40 ετη, μια χαρά τα περασαν ολα, δεν ιδρωσε το αυτακι κανενός...

   Διαγραφή
 40. Πως σας φάνηκε η ξένη γλώσσα;;
  Προσωπικά, στη διοικητική κατεύθυνση θεώρησα τη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική λίγο πιο απαιτητική, συγκριτικά με πέρυσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως. Και πρωτοδίκες - ειρηνοδικες και εισαγγελείς το ζόρι ήταν από αγγλικά σε ελληνικά. Λίγο πιο τσιμπημενα φέτος σε σχέση με πέρυσι...

   Διαγραφή
  2. πέρυσι δεν κόπηκε κάνεις! απλά υπήρχαν αρκετά 8 σε βαθμούς!
   αλλά δεν κόψανε...

   Διαγραφή
  3. Λαθος! Γνωριζω ατομο που κοπηκε

   Διαγραφή
 41. Καλή δύναμη σε όσους δίνουν.Παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει να μοιραστεί μαζί μας πόσες υπηρεσίες το μήνα έχουν οι διοικητικοί πρωτοδίκες; ( και αντιστοιχα στε κ ελεγκτικο αν κάποιος ξέρει) ευχαριστω!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ. 1 -2. ενώ οι πολιτικοί δικαστές πολλές και πολύ παραπάνω γράψιμο. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό;

   Διαγραφή
 42. Καλησπέρα σε όλους. Ενδιαφέρομαι για την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης και θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως τις απόψεις σας επί της αναγκαίας προετοιμασίας. Ένας χρόνος συστηματικής μελέτης χωρίς παράλληλη ενασχόληση στο γραφείο κρίνεται γενικώς επαρκής; Κατανοώ, βέβαια, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα, γι' αυτό οποιαδήποτε πληροφορία από την εμπειρία σας θα μου ήταν πολύτιμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια χαρά είναι ο χρόνος, που αναφέρεις!
   Απλα στις συγκεκριμένες εξετάσεις πρέπει να πας διαβασμένος και οπλισμένος με υπομονή, καθώς μπορεί να γράψεις πολύ καλα και να κόπεις στην γενική παιδεία, η σε κάποιο μάθημα χωρίς να το περιμένεις!
   κατάφερα να περάσω μετα από 6 φορές, και στο λέω ειλικρινά δεν ήταν επειδή δεν πήγαινα διαβασμένος!
   Θέλει και τύχη!υπάρχουν παιδιά διαβασμένα που δεν κατάφεραν να περάσουν, και άλλοι με λιγότερη προετοιμασία τα κατάφεραν και με την πρώτη! καλή προσπάθεια σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και καλή τύχη!

   Διαγραφή
  2. Είναι επαρκής, με δεδομένο οτι απασχολήθηκες μόνο με αυτό.

   Διαγραφή
  3. αν κάποιος όμως δε μπορεί να σταματήσει να εργάζεται τα δύο χρόνια θα ήταν αρκετά;

   Διαγραφή
  4. σε κάποιους ήταν αρκετά. κάθε περίπτωση, κάθε άνθρωπος, κάθε ζωή είναι διαφορετική.

   Διαγραφή
  5. Καθε περιπτωση ειναι διαφορετική... Αλλοι εισάγονται με την πρωτη προσπαθεια, χωρις ιδιαιτερο κοπο και κυριως λόγω τύχης και αλλοι, πολυ πιο διαβασμενοι και συνειδητοποιημενοι καταλήγουν να δίνουν αρκετές φορες. Γενικά θα ελεγε κανείς οτι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ο παραγων τύχη διαδραματίζει εναν ανελπιστα καθοριστικο ρόλο!

   Διαγραφή
 43. Πέρυσι κόπηκε κανείς στην ξένη γλώσσα?Για την διοικητική κατεύθυνση ενδιαφέρομαι
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλησπέρα! Κανένα νεάκι για την ξένη γλώσσα έχουμε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα στη ξένη γλώσσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Στους διοικητικούς λίγο αυστηρή δεν ήταν η βαθμολογία στην ξένη γλώσσα?
  Προσωπικά περίμενα αρκετά μεγαλύτερο βαθμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Αν αντιληφθηκα καλα, υπάρχουν αποτυχόντες στην ξενη γλώσσα της πολιτικής κατεύθυνσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ναι , ελάχιστοι κόπηκαν . Στους εισαγγελείς νομίζω κανείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. παιδιά, πέρασα τα αγγλικά με 8,5...πάλι καλα! 4η φορά δίνω,πάντα έγραφα 11 -12, δεν ξέρω φέτος γιατί τόσο χαμηλή βαθμολογία πήρα, δεν μου φάνηκαν δύσκολα... πάλι καλα που δεν κοπηκα (διοικητική κατεύθυνση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλησπέρα! Γνωρίζει καποιος ποιες ειναι οι μηνιαιες αποδοχες του σπουδαστη εσδι; Αν ειναι ήδη ειρηνοδίκης ( και πετυχε στις εξετασεις στο κλαδο των πρωτοδικων) παίρνει τις αποδοχές που επαιρνε ή όλοι λαμβάνουν τα ίδια; Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φυσικά όλοι παίρνουν τα ίδια, το 50% του συνολικού μισθού του παρέδρου.

   Διαγραφή
  2. Αυτο θα ελειπε να υπηρχαν και τέτοιου είδους διακρίσεις...

   Διαγραφή
  3. όλοι παίρνουν τα ίδια.

   Διαγραφή
 51. Παιδιά οι κώδικες πρέπει να είναι τελείως άθικτοι ; Υπογραμμισμένοι γίνονται δεκτοί ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι - δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υπογράμμιση. Απλά μην γράψετε λέξεις - τους ψάχνουν κανονικά σελίδα σελίδα.

   Διαγραφή
 52. Γίνονται δεκτοί οι υπογραμμισμένοι, μόνο να μην έχουν καθόλου σημειώσεις, σχόλια ή τις αιτιολογικές εκθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καλησπέρα σε όλους και καλή δύναμη. Διαδικαστικό το ερώτημα. Μιας και προκηρύχθηκε διαγωνισμός δικαστικών υπαλλήλων, μπορεί κάποιος που έχει ασκήσει δικηγορία π.χ. για μια επταετία εφόσον εν συνεχεία διορισθεί ως δικαστικός υπάλληλος να δώσει εξετάσεις προκειμένου να γίνει δικαστής; Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι στα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις δικαστών αναφέρεται βεβαίωση 5ετούς προϋπηρεσίας αν την αίτηση συμμετοχής υποβάλλει δικαστικός υπάλληλος. Καλύπτει κάποιον το γεγονός ότι έχει ασκήσει δικηγορία προηγουμένως ή θα έχει πρόβλημα να συμμετάσχει έπειτα (εφόσον δεν έχει συμπληρώσει 5ετή προϋπηρεσία ως δικαστικός υπάλληλος); Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ο νόμος δεν απαιτεί το διάστημα προϋπηρεσίας να εντοπίζεται πριν το διαγωνισμό. Επομένως αρκεί σε κάποιο χρόνο στο παρελθόν να είχατε συμπληρώσει το χρονικό πλαίσιο, είτε ως δικηγόρος είτε ως υπάλληλος.
  Εν κατακλείδι : ναι μπορείτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. απαράδεκτο να μη δέχονται τα πιστοποιητικά ποθ ήδη έχουμε για αυτόν τον διαγωνισμό...Στην πράξη δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλα γιατί δεν έχουν ραντεβού τα ψυχιατρεία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Παιδιά, αναφορικά με τη σειρά εξέτασης των μαθημάτων της διοικητικής κατεύθυνσης, θα είναι 1) Δημοσιονομικό, 2) Ακυρωτικό, 3) Γενική Παιδεία και 4) Φορολογικό; Καταλαβαίνει κάποιος κάτι διαφορετικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Τι να παρουμε μαζί μας από κώδικες , πέρα απο ΑΚ, ΠΚ, ΚΠΟΛΔ, ΚΠΔ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Παιδιά, έφτασε η ώρα. Καλή επιτυχία να έχουμε όλοι μας, γιατί έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Παιδιά μόνο κώδικες επιτρέπονται; Όχι εκτυπωμένοι νόμοι; Δεν είναι όλοι οι κώδικες ενημερωμένοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Να πούμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι είναι άδικο εως και ανάλγητο την ίδια ώρα που συνυποψήφιοι από τη Θεσσαλία δοκιμάζονται με αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή να γίνεται ο διαγωνισμός κάτω υπό αυτές τις συνθήκες γι’ αυτούς. Παράλληλα και για εμάς τους εξ’ Αθηνών να επωμιζόμαστε τον όποιο κίνδυνο κατά την μετάβαση. Ήδη λογω υπερχείλισης του Πηνειού έχει κλείσει το ρεύμα της Εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Αθήνα και ακόμα αβέβαιο το τι επίκειται να συμβει. Κατά τα λοιπά καλη επιτυχία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Δε θα έπρεπε να αναβληθεί διαγωνισμός λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τις πλημμύρες; Η εθνική έχει κοπεί στα δύο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό θα ήταν το λογικό... υπάρχει πρόβλημα με την Εθνική Οδό που εξακολουθεί να είναι κλειστή. Θα μας ακούσει κανείς;

   Διαγραφή
 62. Καλή αρχή στην πολιτική κατεύθυνση και τους Ειρηνοδίκες. Ελπίζω να μην υπήρξαν προβλήματα με τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δυστυχώς εγω αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα, διότι ναι μεν όταν ξεκίνησα το Σάββατο ήταν ανοιχτοί οι παράδρομοι, αλλά όταν έφτασα Λαμία ήταν κλειστός ο δρόμος μέχρι την Κατερίνη, με αποτέλεσμα να αναγκασθώ να οδηγήσω από Λαμία μέχρι Αμφιλοχία για να βγω Ιονία οδό, 4 ώρες μόνο στοφές, στα βουνά και συνολικά 12 ώρες Αθήνα - Θεσσαλονίκη!

   Διαγραφή
 63. Πως σας φάνηκαν τ θέματα στην πρεμιέρα των Δικαστών; Προσωπικά δυσκολεύτηκα απίστευτα …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προσωπικά με δυσκολεψαν οι διατυπωσεις και συνακολουθα και οι απαντησεις.

   Διαγραφή
 64. Πως σας φάνηκε το θέμα της νομικής παιδείας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Οσοι ξεκινήσατε κάτω από τη Λάρισα...πως τα καταφέρατε και φτάσατε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Πώς σας φάνηκαν τα θέματα των πολιτικών δικαστών και των εισαγγελέων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Πώς σας φάνηκε η εξέταση του ποινικού στους δικαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ μεγάλο, αλλά όχι δύσκολο.

   Διαγραφή
  2. Βάλανε υπερβολικά πολλή πληροφορία σε σημείο να μην προλαβαίνεις. Να το ξέρεις, να θες να το πεις και να μη μπορείς.
   Δικονομία αρκετά βατή

   Διαγραφή
  3. Eγω το βρηκα αχανες

   Διαγραφή
  4. Πολλή πληροφορία στο ποινικό. Θα συμφωνήσω. Ο εξεταστής ήθελε να δει πάρα πολλά ζητήματα στην ύλη, πράγμα ανέφικτο σε μια γραπτή εξέταση 4 ωρών. Αντιθέτως βέβαια, στη δικονομία περιορίστηκε σε ένα ακροατήριο με ζητήματα πολύ πρακτικά τα οποία προσωπικά καθόλου βάτα δεν τα θεωρώ. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να ζητηθούν στη δικονομία κι εμείς περιοριστηκαμε σε ένα πράγμα. Θέματα γενικά που δεν μπορούσες να δείξεις γνώση.

   Διαγραφή
  5. νομίζω ότι στο ποινικό των δικαστών, οι 3 δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα προς διάπραξη κακουργημάτων, από το 2017 που το δίδει , έως που τους συνέλαβαν το 2019. Στη νομική παιδεία , μάλλον ήθελε τη μεσότητα την επιείκεια κι ότι η ΤΝ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο - δικαστή.

   Διαγραφή
  6. το θεμα με την επιεικεια θεωρω οτι ηταν λιγο παγιδα...δεν ηταν το προφανες... Η επιεικεια κατα Αριστοτελη στη δικαιοσυνη ειδα οτι ειναι η ελαστικοτητα του νομου υπο την εννοια της δικαιοπλαστικης εξουσιας του δικαστη, πχ πληρωση κενων νομου κλπ

   Διαγραφή
  7. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ως προς το μέγεθος και τη δυσκολία του θέματος. Το γεγονός ότι η επιτροπή έδωσε παράταση 2 φορές (!) αποδεικνύει ότι και οι ίδιοι αντιλήφθηκαν (καθυστερημένα) την αστοχία του θέματος και την αδυναμία ανταπόκρισης των υποψηφίων στο 4ωρο.

   Διαγραφή
 69. Καλησπέρα, πού θα μπορούσαμε να βρούμε ενδεικτικές απαντήσεις επί των θεμάτων του διαγωνισμού; Προσωπικά μου φάνηκαν αρκετά δύσκολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομιζω ότι όλοι μας θα το θέλαμε αυτό, για να εντοπίσουμε τα λάθη μας και να επιβεβαιώσουμε τα σωστά. Δυστυχώς όσο κι αν έχω ψάξει και ρωτήσει, απαντήσεις δεν εχω βρει.
   Στην ιστοσελίδα της Εσδι ανεβαίνουν τα θέματα (υπάρχουν θέματα από το 2011 και μετά) αλλά φυσικά μόνο οι εκφωνήσεις και αυτό αν θυμάμαι καλά αφού βγουν τα τελικά αποτελέσματα , δηλαδή μετά και την προφορική εξέταση.
   Αν όμως κάποιος παρ' ελπίδα έχει κάποια πληροφόρηση ή ιδέα για το πού θα μπορούσαμε να βρούμε έστω και εδεικτικές απαντήσεις, θα ήμασταν όλοι ευγνώμονες.

   Διαγραφή
  2. Πουθενα οπως παντα.

   Διαγραφή
 70. Δεν εκδιδει κανενας απαντησεις. Ακομη και τα φροντιστηρια επιφυλασσονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Καλημέρα! Υπάρχει κάποιος που να έχει βρει την απόφαση στα θέματα των Διοικητικών στο ακυρωτικό και θα μπορούσε να γράψει τον αριθμό;
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με κάθε επιφύλαξη νομίζω είναι μια παραπεμπτική του Δ Τμήματος στο Ε Τμήμα, που δεν κρίνει τίποτα επί της ουσίας. Μας τέθηκε απλώς το πραγματικό της υπόθεσης, αλλά επί της ουσίας απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ την βρήκα στην nomos. Πράγματι δεν κρίνει κάτι

   Διαγραφή
 72. Καλησπέρα!!
  Με ποιον τρόπο διαβάζετε για τα προφορικά; Διάβασμα από τις ερμηνείες; Παλαιότεροι υποψήφιοι μου είπαν να επικεντρωθώ στους Κώδικες. Θεωρείτε πως είναι αρκετό;
  Σας ευχαριστώ πολύ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας. Έδωσα στην πολιτική κατεύθυνση. Είχα μάθει το σύνταγμα και τους 4 κώδικες απέξω, σαν ποίημα και πέρασα. Όμως, η απομνημόνευση των κωδίκων προϋποθέτει ότι υπάρχει προηγουμένων στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο. Διότι αν δεν ξέρεις θεωρία, μόνον τα άρθρα δε σε σώζουν.
   Πάντως άλλοι συνάδελφοι διάβασαν τους κώδικες, αλλά σε συνδυασμό με συγγράμματα και σημειώσεις. Και αυτοί πέρασαν. Τελικά είναι θέμα προσωπικού τρόπου μελέτης και κατανόησης της ύλης.

   Διαγραφή
  2. Θα μου επιτρεψετε να προσθεσω καη μακροχρονιας μελετης και οχι ενιαυσιας.

   Διαγραφή
  3. Να κανουμε μια προβλεψη για ημερομηνια ανακοινωσης αποτελεσματων ΠολΚατ? Αν θα ανακοινωθουν πολυ πριν της 30/11?

   Διαγραφή
  4. Εισαγγελείς 10-15 Νοεμβρίου και πολιτικοί ποινικοί από 20-25 Νοεμβρίου

   Διαγραφή
 73. Θεωρώ μέχρι 10 Νοεμβρίου θα έχουν βγει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτι μου λέει κι εμένα ότι φέτος θα τα βγάλουν γρήγορα... Ιδωμεν. Ότι είναι ας είναι για καλό.

   Διαγραφή
  2. Μακάρι για να έχουμε και απλα μετά για το διάβασμα των προφορικών. Μην πάμε σε μία εβδομάδα κατευθείαν...

   Διαγραφή
 74. Καλησπέρα. Σχετικά με την προετοιμασία για τις εξετάσεις, ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος; Προσωπικά παρακολούθησα ενιαύσιο πρόγραμμα σε φροντιστήριο που σίγουρα οργάνωσε την ύλη και έλυσε απορίες αλλά δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη από την απόδοσή μου φέτος. Αυτό που κατάλαβα από την προσωπική μου εμπειρία πάντα είναι ότι δεν αρκεί ένας χρόνος και ότι απαιτείται πολύ προσωπική μελέτη. Δεδομένης και της αρκετά μεγάλης οικονομικής δαπάνης που απαιτείται για τα φροντιστήρια κλπ. σκέφτομαι εφόσον συμμετέχω ξανά να οργανώσω μόνη μου το διάβασμα την χρονιά που έρχεται. Θα ήθελα αν κάποιος/α έχει κάποια συμβουλή για τον τρόπο διαχείρισης των εξετάσεων, εμπειρία κλπ να μου τη μεταφέρει. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Κατ' αρχάς καλά αποτελέσματα. Από την δική μου πείρα, έχω διαπιστώσει ότι θα πρέπει κάποιος να διαβάσει ανάλυση κατ' άρθρο - νομολογία και όχι συγγράμματα ή σημειώσεις φροντιστηρίων. Για παράδειγμα το φετινό αστικό με την δουλεία διόδου απαιτούσε να γνωρίζεις πώς έχει ερμηνεύσει η νομολογία την αδυναμία. Επίσης, καλό είναι να παρακολουθείς και τη νομολογία ειδικά στο ποινικό. Τέλος, η επίλυση πρακτικών βοηθά στην διαχείριση του χρόνου και στην βελτίωση του τρόπου απάντησης-γραφής που πρέπει να θυμίζει δικαστική απόφαση. Η οργάνωση του διαβάσματος είναι προσωπικό θέμα του καθενός, ανάλογα με το πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει.

   Διαγραφή
  2. Σας εύχομαι ολόψυχα να μην τεθεί θέμα για του χρόνου. Παρ όλα αυτά, αν τελικά τεθεί, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ... Πάρτε τις σημειώσεις Σας, εργαστείτε παράλληλα και δουλέψτε μόνη Σας. Θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα.

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και σε εσάς.

   Διαγραφή
  4. Κάποιο νεότερο για αποτελέσματα έχουμε ; (Δικαστές και εισαγγελείς)

   Διαγραφή
 75. Πως ηταν τα ποινικα των εισαγγελεων;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι περισσότεροι λένε εύκολα.. Προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι.. Ειδικά για ευρωπαϊκό!!!!! Τις είχαν τις παγίδες τους...
   Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, σαν το ποινικό των δικαστών δεν ήταν...

   Διαγραφή
  2. Ποσο ισχύει! Θυμάμαι και αλλη χρονια να λένε οι περισσότεροι οτι ηταν βατα τα θεματα και τελικα είχαν περασει μονο 50 απο τα 470 ατομα στα προφορικα... Καλυτερα μικρο καλαθι λοιπον!

   Διαγραφή
 76. Έχει κανείς υπόψη την ύλη για το Ευρωπαικο για τα προφορικά??Είναι ίδια για τους Εισαγγελείς και τους Δικαστές??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Μονο εγω ανυπομονω για τα αποτελεσματα ποτ δεν θα βγουνε συντομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιγουρα οχι μονο εσεις.. Και να προσθεσω απο την δικη μου εμπειρία οτι η ανυπομονησια εντεινεται αφου συνεχίζουμε να προσπαθούμε για τα προφορικα μεσα στην αβεβαιότητα της αγνοιας για τη μεχρι τωρα απόδοσή μας... Καλό κουραγιο και καλά αποτελέσματα !

   Διαγραφή
 78. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των διοικητικών ? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε επικοινώνησα σήμερα με τη γραμματεία της σχολής και μου είπε ότι τα περιμένουν μέσα Νοεμβρίου. Ρώτησα αν θα τα γνωρίζουμε λχ μέχρι τις 15-20/11 και μου απάντησε πως δεν ξέρει τίποτα πιο συγκεκριμένο. Πέρυσι βγήκαν 28/11, δηλαδή ακριβώς 2 μήνες από τη λήξη των εξετάσεων μας. Η λογική λέει ότι αφού φέτος τελειώσαμε 21/09 θα βγουν τα αποτελέσματα μέχρι τις 21/11.

   Διαγραφή
 79. Καλησπέρα, θα μπορούσε κάποιος/α συνάδελφος να δώσει μια εικόνα για τα προφορικά; Περίπου πότε διεξάγεται η διαδικασία εφόσον βγουν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων; Επίσης πόσο διαρκεί περίπου η εξέταση, πώς κινείται η διαδικασία; Σχετικά με το ευρωπαϊκό τί περίπου θέλουν να γνωρίζουμε; Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν κάποιος έχει προηγούμενη εμπειρία ή τυχόν έχει παρακολουθήσει να δώσει κάποιες πληροφορίες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πόσο χρόνο θα έχεις από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν είναι κάτι το σταθερό. Σου προτείνω να αρχίσεις σιγά σιγά να διαβάζεις από κώδικα. Όχι σημειώσεις. Κώδικα. Γιατί φαντάζομαι σε κάνα διβδομαδο οι εισαγγελείς πρέπει να βγαίνουν.
   Ευρωπαϊκό έχω κάτι σημειώσεις στυλ επιτομή.
   Θέλεις να μου στείλεις στο μεηλ μου να στις προωθήσω;
   Γενικά κοίτα και το lex europa για επικαιρότητα. Χαλαρά.
   Δώσε βάρος κώδικα νομικά κυρίως.
   Η προκήρυξη λέει αρχή Δεκέμβρη. Οπότε μέχρι 30.11 σίγουρα δεν θα κληθεις για προφορικά.

   Διαγραφή
 80. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, μας καλούν ανά τμήματα αλφαβητικά, το πρώτο γκρουπ καλείται συνήθως ύστερα από 4-7 μέρες και τις επόμενες μέρες τα υπόλοιπα.
  Συνήθως μας εξετάζουν ανά 5-7 άτομα, με 4-5 ερωτήσεις από κάθε εξεταστή. Κάποιες φορές ρωτάνε το πρώτο άτομο, και μετά ρωτούν τους υπόλοιπους εάν συμφωνούν με την απάντηση. Η εξέταση κρατάει περίπου 30 - 45 λεπτά για τον καθένα. Στο Ευρωπαϊκό ζητούν τα βασικά στοιχεία. Ποια είναι τα όργανα της Ε.Ε. Οι βασικές αρχές της Ε.Ε. Ποια η αρμοδιότητα του κάθε οργάνου, πως εκλέγονται οι ευρωβουλευτές, κτλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 81. Για τους διοικητικους περσι τελη νοεμβρη βγηκαν τα αποτελεσματα..ρωτούν τα πάντα δεν υπάρχουν σος …ξερει κανεις που να χει παρακολουθησει πιο στενα τους διαγωνισμους αυτους σε ποια θεση των γραπτων είναι σχετικα ασφαλης ο καποιος και για τα προφορικα πχ μπορει να εισαι δεκατος γραπτα και να βρεθεις εκτος πενηνταδας στα προφορικα αν και ειχες καλη αποδοση στα προφ ; (οκ δεν λεμε να μην πεις τπτ… )θελω να πω γενικως ψιλοτηρειται το προβαδισμα στα γραπτα για τους πρωτους 30 πχ και παιζονται οι τελευταιες 20 θεσεις πχ στα προφορικα αν υποθεσουμε οτι ειναι 50 επιτυχοντες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά πέρυσι δικαστές πολιτικούς ήμουν υποτίθεται "ασφαλής" και έπεσα 40 θέσεις.
   Δεν υπάρχει θέση ασφαλείας. Να πάτε προφορικά οποία θέση και να έχετε. Γίνονται φοβερές ανατροπές

   Διαγραφή
  2. Με την ποσοστωση του 25% των προφορικων δεν ξερω ποσο βεβαιος μπορει να ειναι καποιος εαν δεν ειναι μεσα στην πρωτη 20αδα... Το λεω γιατι περυσι παρατηρησα αρκετους που ηταν στις τελευταιες θεσεις με βαθμολογια απο 8 εως 8,5 να σκαρφαλωνουν πολλες θεσεις και να εισαγονται τελικα μετα τα προφορικα πετωντας εξω αλλους με πολυ καλυτερη βαθμολογια στα γραπτα... Τα καλα του 25% των προφορικων ειναι αυτα... Διευκρινιζω βεβαια οτι μιλω για την πολιτικη - ποινικη κατευθυνση. Για τη διοικητικη δεν εχω εικονα. Μπορει να μας πει καποιος αλλος που εχει δωσει αν εχει παρατηρησει αναλογο φαινομενο επιφοιτησης του αγιου πνευματος και στα προφορικα της διοικητικης κατευθυνσης...

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα συνάδελφοι, ποιά θέση θεωρείται "ασφαλής"; (κι αυτό σε εισαγωγικά το θέτω). Επίσης είχατε παρακολουθήσει μαθήματα σε φροντιστήριο; Βλέπω διάφορα σχόλια γι'αυτό το ζήτημα και δεν έχω καταλήξει τί είναι καλύτερο τελικά.

   Διαγραφή
 82. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από τη σχολή ως προς τα αποτελέσματα δικαστών και εισαγγελέων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Καλησπέρα, καλή δύναμη σε όλους/ες! Έχουμε πληροφόρηση πότε αναμένονται τα αποτελέσματα δικαστών πολιτικής-ποινικής κατ/σης&ειρ/κων; Έχει επικοινωνήσει τυχόν κάποιος συνάδελφος με τη γραμματεία (ώστε να μην ενοχλούμε περισσότεροι). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάποιος ανωτέρω είπε ότι πήρε και του είπαν μέσα του μηνός

   Διαγραφή
  2. Για τους διοικητικούς ειπώθηκε αυτό

   Διαγραφή
 84. Να κανω προβλεψη ανακοινωσης αποτελεσματων? 10/11 εισαγγελεων. 17/11 δικαστες και 24/11 διοικητ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι να ήταν έτσι αλλά πριν τις 20/11 δε θα βγουν

   Διαγραφή
 85. Σήμερα επικοινώνησα με τη σχολή και μου είπαν μετά τις 15, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβή ημερομηνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ