Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Κ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΛΊΩΤΑ.


 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

Σήμερα αποχαιρετούμε από την μαχόμενη δικαστηριακή ζωή και από  το δικαστικό Σώμα λόγω συνταξιοδότησης, έναν λαμπρό δικαστικό λειτουργό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πλιώτα.  

 

 

 

 Ο Βασίλης Πλιώτας κατάγεται από πολύτεκνη αγροτική οικογένεια και γεννήθηκε στο Σταυροδρόμι Γορτυνίας και κόσμησε τον Εισαγγελικό Κλάδο  με το ήθος την επιστημοσύνη ,την ακεραιότητα και το κύριος του. Στην Ελληνική δικαστική ιστορία υπάρχουν δικαστές  που με το κύρος, την επιστημοσύνη, το ήθος ,την ευαισθησία και την παρρησία τους στάθηκαν και στέκονται φάροι και ελπίδα της Κοινωνίας.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1527/28.06.2022

 Τεύχος Γ’ 1527/28.06.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2022, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 4-7-2022

 

ΕνΔΕ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                  

                ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                    ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                     Τ.Κ. 101. 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                                  

                                                                                               

Αθήνα, 29-06-2022

Αρ. Πρωτ. : 283

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

 

ΣτΕ - Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία των εργασιών του Δικαστηρίου το έτος 2021

 

 

 

 

Πανηγυρική συνεδρίαση προς τιμήν του απερχόμενου Προέδρου του ΣτΕΔημητρίου Σκαλτσούνη

 

Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση προς τιμήν του απερχόμενου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δημητρίου Σκαλτσούνη

27/06/2022
 

ΣτΠ Ίση Μεταχείριση Ειδική Έκθεση 2021

 


 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1032/6
Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρε-
σιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Κατα-
ναλωτές.
H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

 

Ν. 4948/2022 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδο-
μεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΕΔΔΑ: Δικαστής παύθηκε και διώχθηκε πειθαρχικά για τις επικριτικές απόψεις του για τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα


Δικαστής παύθηκε και διώχθηκε πειθαρχικά για τις επικριτικές απόψεις του για τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα. Κατά το ΕΔΔΑ δεν είχε μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου! Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Żurek κατά Πολωνίας της 16.06.2022 (αρ.  προσφ.39650/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαστές. Κράτος δικαίου  και ελευθερία της έκφρασης

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 27314
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΝΕΟ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

        

          

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 3488330 & 2103488327  FAX: 210 3488487  

Email: edlsd@hotmail.com

                                                       

                                                                                         Αθήνα, 22 Ιουν.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΣΔΙ Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

 


Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κυρίου Δημητρίου Σκαλτσούνη

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ν. 4947/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΠολΔ, ΚΟΔΚΛ)

 

Τεύχος A’ 124/23.06.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της

απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρω-

μής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση

της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμ-

βουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Προσοχή   

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1470/21.06.2022

Τεύχος Γ’ 1470/21.06.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

Δημόσια διαβούλευση «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης θέτει από σήμερα 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»


 

Διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

 

ΔΕΕ: σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων - οδηγία Passenger Name Record (PNR)


 Αριθ. 105/2022 : 21ης Ιουνίου 2022

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-817/19 | | Ligue des droits humains

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιβάλλει να περιορίζεται η άσκηση των εξουσιών που προβλέπει η οδηγία PNR στον απολύτως αναγκαίο βαθμό

Εφόσον ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει πραγματική και παρούσα ή προβλέψιμη τρομοκρατική απειλή, το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων PNR για πτήσεις εντός της Ένωσης, καθώς και για μεταφορές που πραγματοποιούνται με άλλα μέσα εντός της Ένωσης

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022: Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.

 

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022: Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία. Δεν εμπίπτει η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006.

21/06/2022

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022
Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος
Εισηγητής: Μ. Φασιλάκη, Πάρεδρος
 
Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.  Δεν εμπίπτει  η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006
 

Athens EU State Aid Conference 2022: Key Issues for Greece (exclusively in English. )

 


Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18ης Ιουνίου 2022 – Η Ένωση σιωπά για τον περιορισμό των αναβολών

 


Ως μειοψηφία του Δ.Σ. είχαμε αποφασίσει να δώσουμε στο νέο προεδρείο τον αναγκαίο χρόνο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, κρατώντας από τη μεριά μας χαμηλούς τόνους, χωρίς βέβαια να σταματήσουμε τον διαρκή έλεγχο για τις επιλογές του. Πλην όμως η στάση που ξεκίνησε να διαμορφώνει ήδη από την πρώτη συνεδρίαση, μας προσγείωσε σε μια νέα πραγματικότητα για τη Δημοκρατία στην Ένωση, που οφείλουμε να αναδείξουμε ευθύς εξαρχής.

ΑΝΕΣΤΑΛΗ για 15 ημέρες η αποχή των δικαστικών υπαλλήλων.

 

 

 

 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΕνΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 18ης Ιουνίου 2022

 


           

 

 

 

          ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                                  

                                                                                   

Αθήνα, 20-06-2022

Αρ. Πρωτ. : 268

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

της 18ης Ιουνίου 2022

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 
          ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                            

                                                                                                       Αθήνα, 20-6-2022

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 266

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΕνΔΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 


              

 

 

         ΕΝΩΣΗ                                                         

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                            

                                                                                                       Αθήνα, 20-6-2022

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 267

 

 

Έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακή υπογραφή: Το επόμενο βήμα εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης.

 


 
Γεώργιος Πλαγάκος
Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 

 

ΕΔΔΑ: Εγκλεισμός κακοποιημένου παραβατικού ανηλίκου σε ιδρύματα χωρίς παιδαγωγική πρόβλεψη


Εγκλεισμός κακοποιημένου παραβατικού ανηλίκου σε ιδρύματα χωρίς παιδαγωγική πρόβλεψη και χωρίς δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης του μέτρου! Καταδίκη από Στρασβούργο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ι.G.D. κατά Βουλγαρίας της 07.06.2022 (αρ. προσφ. 70139/14)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινική αντιμετώπιση ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά.

ΕΔΔΑ: Αδράνεια των αρχών σε σοβαρές καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας

 

 


Αδράνεια των αρχών σε σοβαρές καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και μη λήψη μέτρων προστασίας υπέρ του θύματος! Καταδίκη για εξευτελιστική μεταχείριση

ΑΠΟΦΑΣΗ

De Giorgi κατά Ιταλίας της 16.06.2022 (αρ. προσφ. 23735/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 1455/17.06.2022

Τεύχος Γ’ 1455/17.06.2022

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουνίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

N. 4941/2022 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κτλ

 

Τεύχος A’ 113/16.06.2022

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργί-

ας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-

τας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφά-

λισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός

Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και

άλλες επείγουσες διατάξεις.

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΠΔ 47/2022: Συγκρότηση Γραφείου Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 47
Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Γρα-
φείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών
Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

O Wittgenstein και το δίκαιο.Μία Γλωσσοαναλυτική προσέγγιση στη θεωρία δικαίου του H.L.A.Hart

 


Ηλία Δαγκλή 

Αντεισαγγελέα  Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
ΕΔΔΑ: Διπλή καταδίκη (επιβολή προστίμου και ποινική) για αυθαίρετη κατασκευή. Παραβίαση της αρχής ne bis in idem

 


Διπλή καταδίκη (επιβολή προστίμου και ποινική) για αυθαίρετη κατασκευή. Παραβίαση της αρχής ne bis in idem για το θέμα του προστίμου κατασκευής και μη παραβίαση για το πρόστιμο διατήρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Γουλανδρής και Βαρδινογιάννη κατά Ελλάδος της 16.06.2022 (αρ. προσφ. 1735/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή τιμωρείται δύο φορές.

Οι προσφεύγοντες Γεώργιος Γουλανδρής και Χριστιάννα Βαρδινογιάννη είναι παντρεμένο ζευγάρι, Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στο Λονδίνο.

Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα επειδή έχτισαν δύο πέτρινους τοίχους στην ιδιοκτησία τους στην Αργολίδα χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, και τη δίκη και εν τέλει καταδίκη τους από τα ποινικά δικαστήρια με ποινή φυλάκισης επτά μηνών.,

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν δύο, ένα για την παράνομη κατασκευή σε βάρος του πρώτου προσφεύγοντος («πρόστιμο κατασκευής») και ένα ετήσιο πρόστιμο για κάθε χρόνο που ο τοίχος παρέμενε στη θέση του εναντίον και των δύο προσφευγόντων («πρόστιμο διατήρησης»).

ΕΔΔ: Για την επίθεση αγνώστων με μπογιές στο κτίριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου


 

 

 

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com
Αθήνα, 17.06.2022
 

Επικήδειος λόγος Για τον εκλιπόντα Αρεοπαγίτη επιτ. Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου

 Επικήδειος λόγος
Για τον εκλιπόντα Αρεοπαγίτη επιτ. Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου
της Βασιλικής Θάνου Χριστοφίλου, Προέδρου Αρείου Πάγου
επιτ. 16 Ιουνίου 2022
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Ερωτόκριτε,
Μας συγκλόνισε όλους η είδηση του αιφνίδιου θανάτου σου. Γιατί
όλοι σε αγαπήσαμε για την ευγένειά σου και όλοι σε εκτιμούσαμε για την
ακεραιότητα και ευσυνειδησία, με την οποία άσκησες τα υπηρεσιακά σου
καθήκοντα επί 4 δεκαετίες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (αντικίνητρα για τους μη εγγεγραμμένους)

 1 Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπο-
μπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτή-
των των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευ-
τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρό-
χους υπηρεσιών υγείας.
2 Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγ-
γραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΕΔΔΑ: Καταδίκη διαχειριστή ιστοσελίδας για πολιτική σάτιρα. Η σάτιρα έχει ως χαρακτηριστικά την υπερβολή και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας!


Καταδίκη διαχειριστή ιστοσελίδας για πολιτική σάτιρα. Η σάτιρα έχει ως χαρακτηριστικά την υπερβολή και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας! Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Patrício Monteiro Telo de Abreu κατά Πορτογαλίας της 07.06.2022 (αρ. προσφ. 42713/15)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΑΑΔΕ: Έκφραση συλλυπητηρίων.

 
 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο Αρείου Πάγου

 Λεωφ. Αλεξάνδρας 121              

11522 Αθήνα

Τηλ. 210.6419.119

E-mail: info@enaade.org

 

 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

ΟΔΥΕ: Αποχή δικαστικών υπαλλήλων Πρωτοδικείου/Εισαγγελίας Αθηνών - Ειρηνοδικείων Αττικής από 17-6-2022


 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΜΑ : Η σύμβαση με τα συνεργεία καθαριότητας στις Δικαστικές Υπηρεσίες
της Αττικής και η γενικότερη στάση αδιαφορίας της κυβέρνησης για το σύνολο των
θεμάτων που σχετίζονται με τις κτηριακές υποδομές όλης της χώρας
Κι όμως συνέβη και αυτό στις Δικαστικές Υπηρεσίες !!!
Η σύμβαση με την εταιρεία που είχε αναλάβει την καθαριότητα του μεγαλύτερου
δικαστηρίου της χώρας, του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του Πταισματοδικείου Αθηνών
και των 12 περιφερειακών Ειρηνοδικείων της Αττικής έληξε στις 9-6-2022.

Το θέμα της νέας σύμβασης οδηγήθηκε στα δικαστήρια μετά από προσφυγές
των εταιρειών που μειοδότησαν. Η χθεσινή έκδοση της σχετικής απόφασης όμως
δεν επιλύει το πρόβλημα και είναι άγνωστο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί
για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
Έτσι, σε συνθήκες πανδημίας και αυξημένων θερμοκρασιών, σε χώρους όπου

N. 4940/2022 Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης κτλ

 

Τεύχος A’ 112/14.06.2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοι-

βής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώ-

πινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες δι-

ατάξεις.

 

 

Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/123680/ΔΛΓΚ
Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις».

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1402/10.06.2022

Τεύχος Γ’ 1402/10.06.2022

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουνίου 2022, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα, με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 42/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, παρα-
τείνεται η απόσπαση στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, της

"Έφυγε” ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, Αρεοπαγίτης ε.τ.


 Έφυγε προχθές 12 Ιουνίου 2022 ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, Αρεοπαγίτης  ε.τ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΔΙ 2022

 

 

 

 

 

 Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

    


Εισήγηση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ στις 10-6-2022

Επιμέλεια:

Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

 

N. 4939/2022 Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών

 

 

Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή,

τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και

ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε πε-

ρίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλο-

δαπών.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Ανακοίνωση για το Ανώτατο Δικαστικο Συμβούλιο (αφορά μόνο Ειρηνοδίκες)

 

                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(αφορά μόνο Ειρηνοδίκες)

Ενόψει επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασισθεί τόσο ο διορισμός και η τοποθέτηση δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, όσο και οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μετάθεσης (υπογεγραμμένες & σκαναρισμένες ή με ηλεκτρονική υπογραφή), στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (e-mail: ads.aitisi@areiospagos.gr), έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 15.00΄.

ΟΔΥΕ: Συμμετοχή στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 15 Ιουνίου, από τις 7.00 ως τις 11.00 στο Λεκανοπέδιο,


 10/06/2022: Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 15 Ιουνίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο

 

 

 

ΕΔΔΑ: Καθυστερημένη εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης κτιρίου μετά από 15 χρόνια. (Ελλάδα)

 


Καθυστερημένη εκτέλεση απόφασης που αφορούσε κατεδάφιση κτιρίου μετά από 15 χρόνια. Παραβίαση της δίκαιης δίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ζωιδάκη – Γεωργαντοπούλου κατά Ελλάδας της 02.06.2022 (αριθ. προσφ. 44038/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Επικύρωση πράξεων της Προέδρου του Αρείου Πάγου.Τεύχος B’ 2918/08.06.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 11/2022
Επικύρωση πράξεων της Προέδρου του Αρείου
Πάγου.

 

 

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με τα γεγονότα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας

 


          

 

 

            ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

                                                                                                 

                                                                                                       Αθήνα, 09-06-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τα γεγονότα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας