Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ν. 4947/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΠολΔ, ΚΟΔΚΛ)

 

Τεύχος A’ 124/23.06.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της

απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρω-

μής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση

της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμ-

βουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Προσοχή   

 

Άρθρο 41

Αναβολή της δίκης - Τροποποίηση άρθρου 349

ΚΠΔ

Άρθρο 43

Δικαστήρια Ανηλίκων - Τροποποίηση παρ. 1 και

2 άρθρου 6 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Άρθρο 44

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση

παρ. 1 άρθρου 117 Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Λειτουργών

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΠΚ

 

ΚΠοινΔ

 

 

                    ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2225/Α121/1994

 

 Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες

διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3251 (ΦΕΚ Α΄127 9.7.2004)

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,τροποποίηση του Ν.2928/2001 για τις εγκληματικές

οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4871 (ΦΕΚ A' 246/10.12.2021)

 

 Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

 

ΚΠολΔ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4446 (ΦΕΚ Α 240/22-12-2016)

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν.

4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ