Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 27314
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 559οικ./11.01.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 13).
5. Το υπ’ αρ. 219/24.05.2022 απόσπασμα πρακτικού
συγκρότησης Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την Μαργαρίτα Στε-

νιώτη του Ταξιάρχη (Α.Δ.Τ.: *****), Εφέτη και Πρόεδρο
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε αντικατάσταση
και για το υπόλοιπο της θητείας του Χριστόφορου Σεβα-
στίδη του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ.: ******), Εφέτη, και
πρώην Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ