Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : πρώτη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου.

 






Κράτος δικαίου: Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου. Η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από κάθε κράτος μέλος και καλύπτει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές εξελίξεις στην ΕΕ. Δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν υψηλά πρότυπα κράτους δικαίου, αλλά υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για το κράτος δικαίου στην ΕΕ. Αντικατοπτρίζει επίσης τις σχετικές εξελίξεις που απορρέουν από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία έλαβαν τα κράτη μέλη λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Η έκθεση καλύπτει τέσσερις βασικούς πυλώνες με ισχυρή επίδραση στο κράτος δικαίου: τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, τα πλαίσια καταπολέμησης της διαφθοράς, την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ελέγχους και τις ισορροπίες, τα οποία έχουν σημασία για ένα αποτελεσματικό σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : συμπαράσταση στους πληγέντες εκ της θεομηνίας « ΙΑΝΟΣ»

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Εκδηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους πληγέντες  εκ της θεομηνίας « ΙΑΝΟΣ» του Ν. Καρδίτσας. Θεωρώντας ότι μπορούμε να  συνδράμουμε στην ανακούφιση και στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των πλημμυροπαθών  προσκαλούμε όποιον Δικαστικό ή Εισαγγελικό Λειτουργό ή υπάλληλο της Γραμματείας του Εφετείου και  Εισαγγελίας Εφετών

Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 αρχίζει τη λειτουργία του το Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19  σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που είναι  μοναδικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με επιστημονικό αντικείμενο το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι  συγκεκριμένοι τομείς του ενωσιακού δικαίου είναι:

1. θεμελιώδεις ελευθερίες

2. δημόσιες συμβάσεις

3. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

4. κρατικές ενισχύσεις

Ν. 4728/2020 Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση συνεπειών του κυκλώνα «Ιανός»

 

ΦΕΚ A 186/2020

 

Ν. 4728/2020

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του

μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-

πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 1526/2020

ΦΕΚ Γ 1526/2020 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 90 του Συντάγματος,
2. των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν,
3. της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173),

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕφΔυτΜακ - ΕφΙωαν - ΠρΧαν) ΦΕΚ B 4247/2020

 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δυτικής Μακε-
δονίας, που επήλθε με την υπ’ αρ. 6/2019 απόφα-
ση της Ολομέλειας αυτού.
2 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ιωαννίνων, με

ΜΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

 






Ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 4728/2020 ¨Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του¨, εις το άρθρο 3 του οποίου προβλέπεται ότι: ¨Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης¨.

ΕΔΔΑ: Απώλεια ιδιοκτησίας λόγω μη νομίμου τίτλου. Ιδιοκτήτρια κακής πίστης.

 


Απώλεια ιδιοκτησίας λόγω μη νομίμου τίτλου. Ιδιοκτήτρια κακής πίστης. Μη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιοκτησίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Belova κατά Ρωσίας της 15.09.2020 (αρ. προσφ. 33955/08)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σεβασμός της ιδιοκτησίας. Απώλεια ιδιοκτησίας λόγω μη νομίμου τίτλου και απόκτησης αυτού με κακή πίστη.

ΕΔΔΑ: αποκλεισμός μη βιολογικού πατέρα από επικοινωνία με το παιδί,


 

Ο αποκλεισμός μη βιολογικού πατέρα από επικοινωνία με το παιδί, με το οποίο είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς, παραβίασε το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Fatkhutdinov κατά Ρωσίας της 29.09.2020  (Αρ. 36335/18)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βέλτιστο συμφέρον παιδιού και γονική μέριμνα. Αφαίρεση γονικής μέριμνας ανηλίκου παιδιού από τον προσφεύγοντα, ο οποίος κρίθηκε ότι δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, με βάση την άρνησή του να υποβληθεί σε τεστ DNA και την κατάθεση ενός μάρτυρα.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 



Τίθεται από σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΕ: Έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας




                
 

 

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 118/20

Λουξεμβούργο, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επίσημη ανάληψη καθηκόντων ενώπιον του Δικαστηρίου από την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα και

τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΠρΛιβ) - ΦΕΚ B 4169/2020

 Έγκριση της εισαγόμενης με την υπ’ αρ. 2/2020
απόφασης της Ολομέλειας των Δικαστών του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς συμπλήρω-

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 1500/2020

ΦΕΚ Γ 1500/2020 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν,
τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΔ ΑΘΗΝΩΝ ενόψει του κρούσματος κορωνοϊού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει του κρούσματος κορωνοϊού που εμφανίστηκε στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
  1. Το Σάββατο 26-9-2020 έγινε διεξοδική απολύμανση όλων των χώρων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και το κτιριακό συγκρότημα θεωρείται απολύτως ασφαλές.

"Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ "Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

         Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας, ότι δε θα δημοσιεύουμε τις ειδήσεις που αφορούν δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους που νοσούν από τον COVID-19. Ο λόγος έγκειται στο ότι το θεωρούμε άσκοπο. Στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα νοσήσουν, ασχέτως επαγγέλματος ή ιδιότητας. Η αναπαραγωγή της είδησης πιστεύουμε ότι δεν προσθέσει τίποτα καινούργιο, αφού ο προσανατολισμός της  παρούσας ιστοσελίδας δεν

BVerfG 2 BvR 2347/15: Η αντισυνταγματικότητα της απαγόρευσης του ιατρικώς υποβοηθούμενου αυτοχειριασμού





Ποινικά Χρονικά 2020 σ. 395


Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΝ 1-10-2020

 

           


         

 

 

  ΕΝΩΣΗ     ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                               

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

 

                                                                                             

                                                                                                         Αθήνα, 25-9-2020

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 420

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

 

Αθήνα, 24/09/2020

 

ΕΔΔΑ: Ανώνυμοι μάρτυρες.- Η μη ύπαρξη αντικειμενικών λόγων χορήγησης καθεστώτος ανωνυμίας


  Η μη ύπαρξη αντικειμενικών λόγων χορήγησης καθεστώτος ανωνυμίας σε μάρτυρες παραβίασε το δικαίωμα δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Vasilyev κ.λπ. κατά Ρωσίας της 22.09.2020 (αρ. προσφ. 38891/08)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανώνυμοι μάρτυρες σε ποινική δίκη τρομοκρατίας. Καταδίκη των προσφευγόντων για υποκίνηση μίσους και συμμετοχή σε οργάνωση που απαγορεύτηκε λόγω εξτρεμιστικής δραστηριότητας. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη παραβιάστηκε, διότι τα εθνικά δικαστήρια απέρριψαν το αίτημά τους να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των μαρτύρων κατηγορίας.

ΕΔΔΑ: Σύλληψη και κράτηση κατηγορουμένου για σεξουαλικές επιθέσεις κατόπιν αναγνώρισής του από τα θύματα.

 
Μεταγενέστερη αθώωση. Μη παραβίαση ΕΣΔΑ λόγω εύλογης υποψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bilal Akyıldız κατά Τουρκίας της 15.09.2020 (αρ. προσφ. 36897/07)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύλληψη και προσωρινή κράτηση προσφεύγοντος λόγω υποψίας ότι έχει τελέσει σειρά από σεξουαλικές επιθέσεις και απόπειρες απαγωγής παιδιών.

Έκτακτη συνάντηση όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημίας COVID-19

ΔΣΑ Γραφείο Τύπου | 24/09/2020  

 

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη, ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετείχαν από την πλευρά του Υπουργείου, πέραν του Υπουργού, ο Γενικός Γραμματέας Πάνος Αλεξανδρής και η Υπηρεσιακή Γραμματέας Βίκυ Γιαβή, η αντιπροσωπεία του ΔΣΑ (ο Πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός, ο Αντιπρόεδρος Θέμης Σοφός, η Σύμβουλος Ταμίας, Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, και οι Σύμβουλοι Δημήτρης Αναστασόπουλος και Φώτης Κωτσής), ενώ ακόμη συμμετείχαν  οι Διοικήσεις του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της Εισαγγελίας Εφετών και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και εκπρόσωποι του ΟΔΥΕ και του ΣΔΥΑ.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ν. 4274/2020: Ψηφιακή Διακυβέρνηση κτλ

ΦΕΚ A 184/2020  

 

 

Ν. 4274/2020

 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

 

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 785/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 785/2020
 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 44650
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 47 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968, όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81
του ν. 4139/2013 και του άρθρου 34 του ν. 4640/2019
(Α΄ 190), γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974
Συντακτικής πράξης.
2. Την υπ’ αρ. 7329/2019 απόφαση του Υπουργού Δι-

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά με την συνεδρίαση του δ.σ. της ΕνΔΕ της 19-9-2020

 


                                                                                Αθήνα, 23-9-2020

Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕνΔΕ, της 19-9-2020, υπεβλήθη το με αριθμό πρωτοκόλλου 191/19-9-2020 αίτημα εκδόσεως ανακοίνωσης στήριξης συναδέλφων και καταδίκης κακόβουλων δημοσιευμάτων, καθώς κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 14ης και της 18ης του τρέχοντος μηνός, σε μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου υπήρξαν δημοσιεύματα προσβλητικά για την προσωπικότητα συναδέλφων, υποψηφίων στις πρόσφατες εκλογές της ΕνΔΕ, ενώ με έτερα δημοσιεύματα επιχειρήθηκε «δολοφονία χαρακτήρα» συναδέλφου, υποψηφίου για την θέση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 23/9/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος 

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1779/2020 Σχέση μεταξύ ποινικής δίκης (για λαθρεμπορία και πλαστογραφία) και διοικητικής δίκης περί επιβολής δασμών και φόρων

 ΣτΕ Β΄ Τμ. 1779/2020 (υπόθεση αναπεμφθείσα εν μέρει στο Β΄ Τμήμα με την ΣτΕ Ολομ. 359/2020)
Τεκμήριο αθωότητας (κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο) – Άρθρο 5 παρ. 2 ΚΔΔ – Άρθρο 94 παρ. 1 Συντάγματος – Αρχή της δικονομικής αυτονομίας – Λόγοι αναίρεσης (άρθρο 56 παρ. 1 π.δ. 18/1989) – Σχέση μεταξύ ποινικής δίκης (για λαθρεμπορία και πλαστογραφία) και διοικητικής δίκης περί επιβολής δασμών και φόρων, που διέφυγαν της καταβολής κατά την εισαγωγή, βάσει πλαστού πιστοποιητικού καταγωγής του εμπορεύματος – Δεν απαιτείται δόλος για τον καταλογισμό των δασμών και φόρων – Αβάσιμος και αλυσιτελής λόγος αναίρεσης περί παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, λόγω σχετικής αμετάκλητης απαλλακτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου – Δεν συντρέχει περίπτωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ ή στο ΕΔΔΑ ούτε παραπομπής στο ΑΕΔ, λόγω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου     
(Α) Με το κύριο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης προβάλλεται ότι η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης περί στοιχειοθέτησης (της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης) της ένδικης

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1348/2020 Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων –

 ΣτΕ Β΄ Τμ. 1348/2020
Φορολογία – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Παραγραφή – Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων – Δεν συνιστούν τέτοια στοιχεία τα  συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου ή τα συμπεράσματα του φορολογικού ελέγχου 

 

 
(Α) Στοιχεία που αφορούν στην εκ μέρους του ελεγχόμενου φορολογούμενου αγορά ή πώληση ακινήτων στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», κατά το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά (πρέπει να) τίθενται υπόψη της φορολογικής Διοίκησης τόσο πριν όσο και αμέσως μετά από τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13 και 14 του ν. 1587/1950, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο (τα εν λόγω άρθρα του ν.

ΣτΕ Β΄ Τμ. 789/2020 επταμ. - Η περαίωση κατά το ν. 3259/2004 καλύπτει και τυχόν παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

 ΣτΕ Β΄ Τμ. 789/2020 επταμ.
Επιχειρηματική ελευθερία – Δικαίωμα περιουσίας – Φορολογία – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας – Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων – Στενή ερμηνεία των διατάξεων περί δυνατότητας επανελέγχου – Η περαίωση κατά το ν. 3259/2004 καλύπτει και τυχόν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. – Μη νόμιμη η επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ.

 
(Α) Ο νομοθέτης, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ορθολογικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης ώστε αυτή να (μπορεί τελικά να) επιτελεί το βασικό έργο της, ήτοι την καταστολή της φοροδιαφυγής (ιδίως, της ιδιαιτέρως σοβαρής, από απόψεως

Ορισμός εκπροσώπου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ,

 Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, ορίσθηκε εκπρόσωπος της Ένωσης στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, των

«Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας : 11527
Πληρoφoρίες : Μ. Καρά
Τηλέφωvo : 213-1307205
TELEFAX : 213-1307388
Αθήνα, 8-9-2020
Αρ. πρωτ.: 37367


Α Π Ο Φ Α Σ Η (κλικ)


Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Έχοντας υπόψη:

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΕ: Λήψη άδειας για βραχυχρόνια εκμίσθωση οικιακού ακινήτου σε περιστασιακή πελατεία





Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 111/2020




Λουξεμβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-724/18 Cali Apartments κατά Procureur general pres la cour d'appel de Paris και ville de Paris και C-727/18 HX κατά Procureur general pres la cour d'appel

de Paris και ville de Paris

ΕγκΕισΑΠ: 7532/2020 Τήρηση της νομιμότητας και προστασία των πολιτών αναφορικά με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19.


 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Αριθ. Πρωτ. 7532

Αθήνα, 21-9-2020

 

 

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας

και δι' αυτών προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΘΕΜΑ: Τήρηση της νομιμότητας και προστασία των πολιτών αναφορικά με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19.

ΕΣΔι: "Φοροαποφυγή - Φοροδιαφυγή" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Φοροαποφυγή - Φοροδιαφυγή"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Eλληνίδα Μαριαλένα Τσίρλη εξελέγη πρώτη γυναίκα Γραμματέας του ΕΔΔΑ


 

Η Eλληνίδα Μαριαλένα Τσίρλη εξελέγη πρώτη γυναίκα Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με πλήρη σύνθεση εξέλεξαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 την κα Μαριαλένα Τσίρλη, ως νέα Γραμματέα του Δικαστηρίου με πενταετή θητεία, που αρχίζει  από την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Η κα Μαριαλένα Τσίρλη θα αντικαταστήσει τον κ. Roderick Liddell, ο οποίος είναι Γραμματέας του Δικαστηρίου από την 1η  Δεκεμβρίου 2015.

Η κα Τσίρλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα.

N. 4726/2020 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, κτλ

 NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4726
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαι-
ρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατ-

Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021 ΦΕΚ B 4001/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 44406 (1)
Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021.
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας. ΦΕΚ B 4049/2020

ΦΕΚ B 4049/2020
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43255
Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και
εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγά-
ρου Καρδίτσας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35).
2) Την υπ’ αρ. 65/2020 πράξη αναστολής λειτουργίας
και το από 21.9.2020 έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδι-
κών Καρδίτσας, με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα
που εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδί-
τσας, από τα οποία συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η ηλε-
κτροδότηση του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, καθώς
και η εκτίμηση περί ασφαλούς λειτουργίας αυτού, και
ζητείται η αναστολή των εργασιών ως προς τους χώρους

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

 


 /

Επιστολή Παναγιώτη Λυμπερόπουλου

Αθήνα, 21.09.2020

 

Το αποτέλεσμα των εκλογών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων οδηγεί σε διαπιστώσεις, που με ρεαλισμό  πρέπει να αντιμετωπίζονται και να οδηγούν στις αναγκαίες αποφάσεις.

Στόχος μου στα είκοσι χρόνια πορείας στην Ένωση ήταν να δώσω στη δράση της το απαραίτητο για μένα στίγμα του Δικαστικού Λειτουργού, του τοποτηρητή του Κράτους Δικαίου. Σε αυτή τη μάχη, που δεν ήταν εύκολη, συμμετείχα χωρίς να υπολογίζω το προσωπικό κόστος και χωρίς να περιμένω ανταποδοτικό όφελος. Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι πολλές φορές, στα είκοσι αυτά χρόνια, έκανα πίσω για να υπηρετήσω με τη συμμετοχή μου βασικές αρχές, κοινές ιδέες και υπέρτερες ανάγκες. Δεν δέχθηκα να εμπλακώ σε λογικές «συναλλαγών», όταν εμφανίστηκαν τέτοιες σειρήνες, δεν δέχθηκα να στρογγυλέψω τις γωνίες, όταν έπρεπε να

Προσωπική ελευθερία και «πολιτικές ταμπέλες»

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕνΔΕ

                                                                                    Αθήνα, 21-9-2020

Τις τελευταίες ημέρες επιχειρήθηκε από μέρος του Τύπου να αποδοθούν χαρακτηρισμοί σε συναδέλφους Δικαστικούς Λειτουργούς, που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά της Ενώσεως, με απώτερο, ενδεχομένως, στόχο την αποδόμηση του στοιχείου της πολιτικής ουδετερότητας, που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν δικαστικό λειτουργό. Το ζήτημα ετέθη κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης για τη συγκρότηση του σε Σώμα από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Δημήτριο Φούκα με το με αριθμ. πρωτ. 191/19-9-2020 έγγραφο του προκειμένου να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς στήριξη συναδέλφων, πλην, όμως, δεν εισήχθη προς συζήτηση με το σκεπτικό ότι η προχθεσινή ημερήσια διάταξη περιελάμβανε μόνο τη συγκρότηση του ΔΣ.

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 20-09-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Στο χθεσινό Δ.Σ. που κλήθηκε να αποφασίσει για τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου παραστάθηκαν 13 μέλη (απουσίαζαν τα μέλη Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και Ελευθερία Κώνστα). Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ…

 


Πέθανε η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, που αποτέλεσε μία ιστορική φυσιογνωμία για τις ΗΠΑ, έχοντας διοριστεί από το 1993 ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Η Γκίνσμπεργκ ήταν διάσημη νομικός που πάλεψε όλη της τη ζωή για τα πολιτικά δικαιώματα, με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των μαύρων, πετυχαίνοντας την αλλαγή πολλών σημαντικών νομοθεσιών που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και σήμερα.To Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε μετατραπεί σε προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, μετά και το διορισμό του Μπρετ Κάβανο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ουσιαστική φωνή αντίστασης ήταν η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ γνωστής με το προσωνύμιο «Notorious RBG». Παρ’ όλα τα προβλήματά υγείας της, η Γκίνσμπεργκ δεν είχε  απουσιάσει από καμία συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το τελευταίο διάστημα είχε αναδειχθεί σε ίνδαλμα των προοδευτικών Αμερικανών.

Το νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (19-9-2020)

 


 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 19-09-2020
Αρ. Πρωτ.: 404

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ 2020

Αθήνα

Εφετείο Αθηνών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Πρόεδρος Συμβουλίου

 

Τριανταφύλλη Δρακοπούλου   

 

Μέλη Συμβουλίου

 

Αθανάσιος Νικολόπουλος  

 

Σπυριδούλα Λιάτη.

 

 

 

Απεβίωσε η ανώτατη δικαστής των ΗΠΑ Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ


Η δικαστής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ  πέθανε χθες Παρασκευή σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε το κορυφαίο όργανο του αμερικανικού συστήματος δικαιοσύνης.

 

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, Ευχαριστηρια επιστολη προς τους Συναδελφους

 


ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους Συναδέλφους


Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτης Αθηνών

Ασημακοπούλου Ελένη, Εφέτης Θεσσαλονίκης

Βελίας Νικήτας, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Εφέτης Εύβοιας

Ιωαννίδου Γλυκερία – Λουίζα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Καραγιάννη Ωραιοζήλη, Πρωτοδίκης Ηρακλείου

Τριανταφυλλίδης Ιωάννης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών

Φωτάκης Εμμανουήλ, Ειρηνοδίκης Αθηνών 

 

Ευχαριστηρια επιστολη Κωνσταντινου Βουλγαριδη – Εφετη,

 

Ευχαριστήρια επιστολή Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη – Εφέτη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για την ιδιαίτερα τιμητική σας ψήφο στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης και για την διαχρονική εμπιστοσύνη, που δείχνετε στο πρόσωπο μου.

Οι εξελίξεις, κατά την προηγούμενη δικαστική χρονιά, στις τάξεις του Ενωτικού Προεδρείου οδήγησαν την Ένωση σε μία πρωτοφανή ρήξη. Μπροστά στην κατάσταση αυτή η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι στάση σιωπής, ανοχής ή απάθειας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του εκλεγμένου εκπροσώπου μιας Δικαστικής Ένωσης και η σιωπή δεν

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1432/2020

  ΦΕΚ Γ 1432/2020 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 7.9.2020 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με:
Α) Τις διατάξεις: 1) του άρθρου 90 του Συντάγματος,
2) των άρθρων 32Α και 32Β του ν. 1756/1988 (Α΄ 35)
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δι-