Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Συγκρότηση Ανωτ.Πειθ.Συμβ - Ανωτ. Ειδικ. Δικαστ - Δικαστ. Κακοδικίας ΦΕΚ B 6373/2021

ΦΕΚ B 6373/2021
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 69865 (1)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου (άρθρο 91 του Συντάγματος), για το
έτος 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. του άρθρου 91 του Συντάγματος.
β. του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το υπ’ αρ. 141/2021 πρακτικό συνεδριάσεως του
Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμ-
βούλιο και δημόσια συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου
2021 σχετικά με την κλήρωση των μελών του Ανωτάτου
Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2022, συγκροτούμε:
Το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από
1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που
κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 20.12.2021 κατά
σειρά κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Διομήδη Κυριλλόπουλο του Μιχαήλ Σύμβουλο
της Επικρατείας,
β) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. α) Ζαμπέτα Στράτα του Νικολάου Αρεοπαγίτη,
β) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου Αρεοπαγίτη
3. α) Γεώργιο Βοΐλη του Ιωάννη
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) Ασημίνα Σακελλαρίου του Χρήστου Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη Σύμβου-
λο της Επικρατείας
β) Κωνσταντίνα Φιλοπούλου του Μιχαήλ Σύμβουλο
της Επικρατείας
2. α) Χρήστο Τζανερρίκο του Κοσμά Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου
β) Γεώργιο Χρτιστοδούλου του Βασιλείου Αντιπρόε-
δρο του Αρείου Πάγου
3. α) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) Γεωργία Μαραγκού του Βασιλείου
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Θεοδώρα Αντωνίου του Δημητρίου

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 


Αριθμ. 71231 (2)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί-
ου, για τη διετία 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος.
β. Της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 345/1976 (Α΄141),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2172/
1993 (Α΄207).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το υπ’ αρ. 136/2021 πρακτικό συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και δημόσια
συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την
κλήρωση των μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου,
για τη διετία 2022-2023, συγκροτούμε:
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το χρονικό διάστη-
μα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2023, το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τα παρακάτω μέλη που
κληρώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά τη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου
2021(αριθμός πρακτικού 136/2021).
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου του Δημητρίου,
β) Αγγελική Μίντζια του Ιωάννη,
γ) Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη του Ελευθερίου,
δ) Μαρία Σωτηροπούλου του Αθανσίου
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου
β) Μαριάνθη Παγουτέλη του Παναγιώτη,
γ) Κωστούλα Πρίγγουρη του Δημητρίου,
δ) Δήμητρα Ζώη του Αναστασίου Αρεοπαγίτες
3. α) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Ιφιγένεια Αργυράκη του Αριστείδη,
β) Ειρήνη Σταυρουλάκη του Ιωάννη
γ) Ευσταθία Σκούρα του Κωνσταντίνου,
δ) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ Συμβούλους της
Επικρατείας
2. α) Γεώργιο Καλαμαρίδη του Μιχαήλ
β) Ελευθέριο Σισμανίδη του Αλεξάνδρου
γ) Παρασκευή Τσούμαρη του Κωνσταντίνου,
δ) Αναστασία Παπαδοπούλου του Ιωάννη Αρεοπαγίτες
3. α) Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης,
β) Ευμορφία Τζίβα του Αναστασίου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 


Αριθμ. 71236 (3)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσε-
ως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99) και επίλυσης
διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγ-
ματος, για το έτος 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του
Συντάγματος.
β. Του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν. 693/1977 (Α΄ 262).
γ. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το υπ’ αρ. 137/10.12.2021 πρακτικό συνεδριάσεως
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε δη-
μόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών:
α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του άρθρου
99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως
Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις του
ν. 3038/2002 και της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγ-
ματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2022.
Συγκροτούμε:
A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι-
κίας για το έτος 2022, αποτελούμενο από τα κατωτέρω
μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Δημήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο
2. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη Σύμβουλο
της Επικρατείας
3. Κυριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη Αρεοπαγίτη
4. Χριστίνα Κούνα του Παρασκευά Σύμβουλο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου
5. α) Δημήτριο Ζερδελή του Χριστοφόρου

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6. α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο
Αθηνών,
β) Δημήτριο Πολλάλη του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ,
β) Νικόλαο Σκαρβέλη του Στυλιανού Συμβούλους της
Επικρατείας
2. α) Ασπασία Μεσσηνιάτη - Γρυπάρη του Ευστρατίου
β) Μαρία Βάρκα του Αριστοτέλη
Αρεοπαγίτες
3. α) Δημήτριο Κοκοτσή του Διονυσίου,
β) Σταμάτιο Πουλή του Στυλιανού
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Ιωάννη Μπέκα του Γεωργίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης,
β) Ελένη Μουσταΐρα του Νικολάου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
γ) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
δ) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
5. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ,
β) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη
γ) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου,
δ) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου,
Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών της
παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα
μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κα-
κοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Ανδρέα Ταγαράκη του Ευστρατίου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου των Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Ευάγγελο Βενιζέλο του Βασιλείου,
β) Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. α) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης,
β) Παναγιώτη Τσουμάνη του Χρήστου, δικηγόρο Αθη-
νών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ