Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2130/01.09.2022

Τεύχος Γ’ 2130/01.09.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89, 91 και 129 παρ.
4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), της
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) και τις 66/2022, 85/2022 και 111/2022 αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και τις 38/2022, 39/2022, 41/2022,
43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022 και 47/2022 απο-
φάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Πρόεδροι Εφετών, με αίτησή


τους, ως εξής:
1. Αιγαίου, Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέοντος, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
2. Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Αντωνίου του Ευαγγέλου,
στο Εφετείο Λάρισας,
3. Αθηνών, Φωτεινή Μηλιώνη του Κωνσταντίνου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
4. Αθηνών, Σταμάτα Πετσάλη του Σταύρου, στο Εφε-
τείο Ναυπλίου,
5. Αθηνών, Ευφροσύνη Φουκαράκη του Γεωργίου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
6. Αθηνών, Αικατερίνη Παπαβασιλείου του Χρήστου,
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
7. Αθηνών, Αικατερίνη Πατσιάρα του Γεωργίου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
8. Αθηνών, Μαρία Πετσάλη του Σταύρου, στο Εφετείο
Πειραιά,

9. Αθηνών, Ελπινίκη Θεοφίλη του Πάνου, στο Εφετείο
Αιγαίου,
10. Αθηνών, Γιαννούλα Αλεβιζάκη του Γεωργίου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
11. Αθηνών, Ωραία Σταυρίδου του Αργυρίου, στο Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης,
12. Αθηνών, Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
13. Αθηνών, Πολυξένη Κυπαρίσση του Χρήστου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
14. Αθηνών, Μαρία Ανδρεοπούλου του Βασιλείου, στο
Εφετείο Πειραιά,
15. Αθηνών, Κωνσταντίνο Σιδηρόπουλο του Δημητρί-
ου, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
16. Αθηνών, Αναστασία Ανθοπούλου του Θεοδώρου,
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
17. Αθηνών, Ιουλία Αργυροπούλου του Γεωργίου, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
18. Καλαμάτας, Παναγιώτη Μπολτέτσο του Κωνστα-
ντίνου, στο Εφετείο Πειραιά.
Β. Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κάτωθι Εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τους τοποθετούμε ως εξής:
1. Θράκης, Γεωργία Σακάλογλου του Αγγέλου, στο
Εφετείο Λαμίας,
2. Θεσσαλονίκης, Ευγενία Ντολοπούλου του Στεργίου,
στο Εφετείο Αθηνών,
3. Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Μηλιού του Δημητρίου,
στο Εφετείο Αθηνών,
4. Αθηνών, Χαρίκλεια Λυρίτση του Ευαγγέλου, στο
Εφετείο Αθηνών,
5. Αθηνών, Παναγιώτα Γιαννακοπούλου του Θεοδώ-
ρου, στο Εφετείο Αθηνών,
6. Θεσσαλονίκης, Ευγενία Κωνσταντινίδου του Γρηγο-
ρίου, στο Εφετείο Πειραιά,
7. Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Σίσκου του Χρήστου, στο
Εφετείο Αθηνών,
8. Αθηνών, Δημήτριο Ορφανίδη του Θεόφιλου, στο
Εφετείο Αθηνών,
9. Θεσσαλονίκης, Μαρία Γιαννούλη του Κυριάκου, στο
Εφετείο Αθηνών,
10. Αθηνών, Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου, στο Εφε-
τείο Αθηνών,
11. Ανατολ. Κρήτης, Επαμεινώνδα Κουσκούκη του
Κωνσταντίνου, στο Εφετείο Αθηνών,
12. Αθηνών, Άλκηστι Σιάννου του Παναγιώτη, στο Εφε-
τείο Αθηνών,
13. Αθηνών, Αφροδίτη Βελισσαράτου του Νικολάου
στο Εφετείο Αθηνών,
14. Αθηνών, Ευθυμία Κοκμοτού του Δημητρίου, στο
Εφετείο Αθηνών,
15. Θεσσαλονίκης, Πρεσβεία Χατζή του Αλεξάνδρου,
στο Εφετείο Αθηνών,
16. Αθηνών, Αργυρούλα Νικολακούδη του Ευστρατίου,
στο Εφετείο Αθηνών,
17. Αθηνών, Αλεξάνδρα Παπαπέτρου του Περικλή, στο
Εφετείο Αθηνών,
18. Αθηνών, Σταυρούλα Ρούτση – Κατσαβού του Βα-
σιλείου, στο Εφετείο Αθηνών,
19. Αθηνών, Αντώνιο Μελισσινό του Παναγιώτη, στο
Εφετείο Αθηνών,
20. Αθηνών, Μαρία Τρίκα του Όθωνα, στο Εφετείο
Αθηνών,
21. Αθηνών, Αλέξιο Ορτεντζάτο του Ανδρέα– Παύλου,
στο Εφετείο Αθηνών,
22. Αθηνών, Μαρία Παπακωνσταντίνου του Κωνστα-
ντίνου, στο Εφετείο Αθηνών,
23. Αθηνών, Ευαγγελία Δαούτη του Γεωργίου, στο Εφε-
τείο Αθηνών,
24. Θεσσαλονίκης, Φωτεινή Μήτρακα του Παναγιώτη
στο Εφετείο Αθηνών,
25. Θεσσαλονίκης, Πηνελόπη Σεραφείμη του Αποστό-
λου, στο Εφετείο Αθηνών,
26. Θεσσαλονίκης, Ελένη Μιχαλάκη του Ιωάννη, στο
Εφετείο Αθηνών,
27. Αιγαίου, Άννα Καλατζή του Γεωργίου, στο Εφετείο
Αθηνών,
28. Πειραιά, Παρασκευή Μπερσή του Νικολάου, στο
Εφετείο Πειραιά,
29. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ταμαμίδη του Ελευθε-
ρίου, στο Εφετείο Αθηνών,
30. Πειραιά, Γεωργία Λάμπρου του Γεωργίου, στο Εφε-
τείο Αθηνών,
31. Πειραιά, Χαρίκλεια Σαραμάντη του Παύλου, στο
Εφετείο Αθηνών,
32. Πειραιά, Αικατερίνη Κοκόλη του Αντωνίου, στο
Εφετείο Αθηνών,
33. Δυτ. Μακεδονίας, Γλυκερία Καραναστάση του Ευ-
αγγέλου, στο Εφετείο Αθηνών,
34. Θεσσαλονίκης, Βασιλική Μουγιαντσή του Χρήστου,
στο Εφετείο Αθηνών,
35. Αθηνών, Δήμητρα Μπάτρη του Βασιλείου, στο
Εφετείο Αθηνών,
36. Θεσσαλονίκης, Σμαραγδή Κατσουλάκου του Νικο-
λάου, στο Εφετείο Αθηνών,
37. Θεσσαλονίκης, Μαρία Γουλιανού του Δημητρίου,
στο Εφετείο Πειραιά,
38. Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπο Μαυρίδη του Νικολά-
ου, στο Εφετείο Καλαμάτας,
39. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντία Εμμανουηλίδου του
Παναγιώτη, στο Εφετείο Αθηνών,
40. Αθηνών, Καλή Στεφανίδου του Ορέστη, στο Εφε-
τείο Αθηνών,
41. Αθηνών, Δημήτριο Ανέστη του Λουκά, στο Εφετείο
Αθηνών,
42. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντία Αγγελάκη του Βασι-
λείου, στο Εφετείο Αθηνών,
43. Αθηνών, Αριστέα Ρουσέα του Φωτίου, στο Εφετείο
Αθηνών,
44. Αθηνών, Ελένη Κλωνάρη του Νικολάου, στο Εφε-
τείο Αθηνών, της προαγωγής των ανωτέρω λογιζομένης
από 01.07.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23416/
22.08.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ