Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Χρονικά Δικονομικού Δικαίου | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023


 

Κυκλοφόρησε το τέταρτο τεύχος (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023) του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Δημήτριος Ν. Μανιώτης Το δίκαιο ως επιστήμη και η συμβολή του Γ. Μητσόπουλου (757)

• Στέφανος Καραμέρος Σκέψεις ως προς τον αναιρετικό έλεγχο της επιβολής και της διάρκειας της προσωπικής κρατήσεως (770)

• Γεώργιος Κόντης Η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης με βάση οριστική δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 724 § 1 ΚΠολΔ και η έννοια της επιδίκασης (790)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Δημοσιότης χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, διεπομένων υπό των ν. 4354/2015 και 3156/2003 (806)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠ 959/2022: Μεταβίβαση επιχείρησης μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας και συνακόλουθη μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Η εκδοθείσα κατά του παλαιού εργοδότη και υπέρ του μισθωτού τελεσίδικη απόφαση, όταν έχει ως αντικείμενο προϋφιστάμενο της μεταβιβάσεως χρέος της επιχείρησης, [δεν] δημιουργεί δεδικασμένο [ούτε] και εκτελείται κατά του νέου εργοδότη (με παρατηρήσεις Π. Κολοτούρου) (823)

• ΑΠ 1658/2022: Προϋποθέσεις θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων για την εκδίκαση διαφορών σχετικών με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης (με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (840)

• ΑΠ 1827/2022: Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και απαγόρευση έκδοσης δυσμενέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα. Το Εφετείο έχει την εξουσία να κρίνει, ακόμη και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς του, ότι η αγωγή είναι μη νόμιμη, αόριστη ή απαράδεκτη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι εφικτή η κατ’ άρθρον 534 ΚΠολΔ αντικατάσταση των αιτιολογιών της εκκαλούμενης απόφασης. Αντ’ αυτού, η έφεση γίνεται δεκτή και η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται (με παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (862)

• ΑΠ 1887/2022: Επικουρική θεμελίωση της αγωγής σε πολλαπλές νομικές βάσεις (ή επικουρική υποβολή πλειόνων αιτημάτων). Απαράδεκτο το επικουρικό αίτημα αγωγής περί καταδίκης του εναγομένου στην καταβολή του ποσού της εγγυήσεως υπό την προϋπόθεση να επέλθουν γεγονότα μελλοντικά και αβέβαια, εξαρτώμενα από τη βούληση της ενάγουσας, αλλά και αόριστα, εξαρτώμενα από την κρίση του δικαστηρίου (με παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (869)

• ΑΠ 71/2023: Αρχή της διαθέσεως. Η ανάκληση της κατάθεσης των προτάσεων από αμφότερους τους διαδίκους με κοινή δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους είναι επιτρεπτή, έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της συζήτησης και είναι δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση αυτής. Η ματαίωση της συζήτησης εν προκειμένω επέρχεται αποκλειστικά διά της συγκλίνουσας δικονομικής συμπεριφοράς των διαδίκων (με παρατηρήσεις Χρ. Τσαβατόπουλου) (878)

• ΑΠ 90/2023: Άδικη αναγκαστική εκτέλεση. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολΔ, δεν αποκλείεται η έγερση και αυτοτελούς αγωγής για αποζημίωση εξαιτίας άδικης εκτελέσεως με βάση τις κοινές διατάξεις περί αδικοπραξιών. Δεν συνιστά παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά η επίκληση και εφαρμογή νόμου υπό την επικρατούσα κατά την εφαρμογή ερμηνευτική προσέγγιση αυτού, ακόμα και αν μεταγενέστερα, με την έκδοση αναδρομικώς ενεργούντος γνήσιου ερμηνευτικού νόμου, διευκρινίστηκε αυθεντικά προς την αντίθετη κατεύθυνση το περιεχόμενο του εφαρμοσθέντος κανόνα δικαίου (με παρατηρήσεις Μ. Σταυρακάκη) (896)

• ΑΠ 343/2023: Το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, χωρίς να προβλέπεται στον νόμο συγκεκριμένη σειρά εξέτασής τους. Κατά προτεραιότητα εξετάζεται η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα (με παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (910)

• ΑΠ 491/2023: Πρωτοδίκως ερημοδικασθείς εκκαλών και προφορική διεξαγωγή της έκκλητης δίκης (με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (918)

• ΑΠ 496/2023: Σχέση ανακοπής τρίτου και αγωγής διεκδίκησης εκπλειστηριασθέντος ακινήτου (με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (923)

• ΜΕφΠειρ 81/2023: Μobbing. Το άρθρο 24 του Ν. 3896/2010 καθιερώνει ειδικό αποδεικτικό κανόνα, με τον οποίο μετατίθεται το βάρος απόδειξης, με συνέπεια ο εναγόμενος να είναι εκείνος που φέρει το βάρος να αποδείξει ότι δεν έλαβε χώρα η αναφερόμενη στο αγωγικό δικόγραφο ηθική παρενόχληση (με παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (934)

ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΜΠρΑλεξ 22/2022:Επιτρεπτή η αντικειμενική σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς τούτο. Αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ είναι το Δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, αν μετά την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση ακολούθησαν και πράξεις της κύριας διαδικασίας της εκτέλεσης· διαφορετικά, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος (943)

• ΜΠρΛαμ 147/2023: Αντίθετες εφέσεις. Αν ασκηθούν αμοιβαίες εφέσεις, τυχόν εκπρόθεσμα ασκηθείσα έφεση μπορεί να ισχύσει ως αντέφεση, εφόσον μ’ αυτήν προσβάλλονται κεφάλαια της απόφασης που πλήττονται με την έφεση του εναγομένου, καθώς και εκείνα που συνέχονται αναγκαστικά με αυτά· τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και αν ο εναγόμενος αποδέχθηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση (946)

• ΜΠρΡοδ 220/2023: Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια του κατασχεθέντος ποσού σε περίπτωση επιβολής περισσότερων αναγκαστικών κατασχέσεων χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, συνυπολογίζονται μόνον οι κατασχέσεις εκείνες που ολοκληρώθηκαν εντός της προθεσμίας του άρθρου 988 παρ. 1 ΚΠολΔ (949)

• ΜΠρΧαλκ 425/2023: Η πλήρης έλλειψη εντολής προς εκτέλεση ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της (μεταγενέστερης) προσβαλλόμενης πράξης εκτέλεσης μόνον υπό τη συνδρομή δικονομικής βλάβης στο πρόσωπο του καθ’ ου η εκτέλεση. Η αναγραφή της εντολής σε ξεχωριστό έγγραφο (και όχι στο απόγραφο) δεν επιφέρει βλάβη ικανή να δικαιολογήσει την ακύρωσή της (951)

• ΜΔΠρΘεσ 4305/2023: Αναγκαστική εκτέλεση διεπόμενη από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ). Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αντιρρήσεων του οφειλέτη σε περίπτωση επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου (954)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

• ΔικΕΕ C-498/20: Έννοια του όρου «προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή ή άλλη προσεπίκληση» κατά το άρθρο 8 σημ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1215/2012. Η κύρια παρέμβαση τρίτου δύναται να υπαχθεί στην έννοια της «προσεπίκλησης» του άρθρου 8 σημ. 2 ΚανΒρ Ια, εφόσον είναι συναφής με την κύρια αγωγή (με παρατηρήσεις Χρ. Λαμπρόπουλου) (957)

• ΔικΕΕ C-646/20: Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Έννοια της “αποφάσεως” κατά τα άρθρα 2 σημείο 4 και 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003. Κριτήριο βάσει του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί κατά πόσον υφίσταται “απόφαση” (969)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023 (981)

 

https://www.sakkoulas.com/chronika-dikonomikou-dikeou/chronika-dikonomikou-dikaiou-oktovrios-dekemvrios-2023/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ