Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Διαγωνισμός ΕΣΔι 29η Σειρά

  29η ΣΕΙΡΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

 

39. 7-11-2023

 


Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1199/06.11.2023
 Συγκρότηση επιτροπών για τις εξετάσεις αποφοίτησης 
των εκπαιδευόμενων της 29ης εκπαιδευτικής σειράς
 
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 56854
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 29ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
3. Το υπ’ αρ. 2715/24.10.2023 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αρ. 7825/23.10.2023 έγγραφο της Εισαγγελέ-
ως του Αρείου Πάγου.
5. Το υπ’ αρ. 4497/05.10.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδο-
μήντα πέντε ευρώ (7.675 ευρώ) περίπου, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 4499/5.10.2023 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 29ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Αικατερίνη Κρυσταλλίδου του Ανέστη (Α.Δ.Τ.
), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρώτρια τη Μαρία Λεπενιώτη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
*), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Μαρουλιώ Δαβίου του Νικολάου (Α.Δ.Τ. *),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτρια την Κορνηλία Πανούτσου
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *), Αρεοπαγίτη.
3. Βασίλειο Φλωρίδη του Διαμαντή (Α.Δ.Τ. *),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτρια την
Ελένη Κοντακτσή του Ίωνα (Α.Δ.Τ. *), Αντεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε τη Χριστίνα Δρούτση του Στυλιανού (Α.Δ.Τ.
*), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτρια τη Χριστίνα Καρυζώνη του Νικολάου
(Α.Δ.Τ. *), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 58346
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 29ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
3. Το υπό στοιχεία Γ 1265/27.10.2023 έγγραφο της
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το υπ’ αρ. 58274/23.10.2023 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το υπό στοιχεία ΓΕΕ:Φ13γ/751/25.10.2023 έγγραφο
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
6. Το υπό στοιχεία ΓΠ15403/25.10.2023 έγγραφο της
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
7. Το υπ’ αρ. 4497/05.10.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται
δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (6.070 ευρώ)
περίπου, για το τμήμα που αφορά στην κάλυψη προκη-
ρυχθεισών θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ύψους τριών
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.970 ευρώ)
περίπου, για το τμήμα που αφορά στην κάλυψη προκη-
ρυχθεισών θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν
από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 4499/
5.10.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 29ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
α) Για το τμήμα που αφορά στην κάλυψη προκηρυ-
χθεισών θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων:
1. Ηλία Μάζο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. *),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα-
πληρωτή τον Χρήστο Ντουχάνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
*), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. *),
Σύμβουλο Επικρατείας, με αναπληρώτρια τη Φραντζέ-
σκα Γιαννακού του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. *), Σύμ-
βουλο Επικρατείας.
3. Άννα-Μαρία Βενετιάδου του Κυριάκου (Α.Δ.Τ.
*), Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων,
η οποία υπηρετεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,
με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Χασιακό του Παναγιώ-
τη (Α.Δ.Τ. *), Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δι-
καστηρίων, ο οποίος υπηρετεί στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε τη Διονυσία Ταμβάκη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.
*), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Τερζίδου του Αντωνίου
(Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών.
β) Για το τμήμα που αφορά στην κάλυψη προκηρυχθει-
σών θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
1. Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *), 
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
αναπληρώτρια τη Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου
(Α.Δ.Τ. *), Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου.
2. Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. *),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτρια
την Αντιγόνη Στίνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *), Σύμ-
βουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ιωάννη Κάρκαλη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. *,
Αντεπίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
αναπληρώτρια την Ειρήνη Κατσικέρη του Φωτίου (Α.Δ.Τ.
*), Αντεπίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ορίζουμε την Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (Α.Δ.Τ.
*) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτρια τη Σοφία Γερούση του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
*), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 
Αριθμ. 56852
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 29ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέ-
ων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
3. Το υπ’ αρ. 2717/24.10.2023 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αρ. 7824/23.10.2023 έγγραφο της Εισαγγελέ-
ως του Αρείου Πάγου.


5. Το υπ’ αρ. 6910/25.10.2023 έγγραφο του Διευθύνο-
ντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
6. Το υπ’ αρ. 4497/05.10.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσί-
ων εξήντα ευρώ (4.460 ευρώ) περίπου, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του οικονομικού έτους 2023 της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 4499/05.10.2023 έγ-
γραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών),
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 29ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Αναστάσιο Σκάρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
Φ 260082), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρωτή τον Χρήστο Μπαρδάκη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
Χ 822525), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Ελευθέριο Σισμανίδη του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ
ΑΗ 679436), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Κυ-
ριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη (Α.Δ.Τ. Χ 250337),
Αρεοπαγίτη.
3. Γεώργιο Σαπαντζή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 205175),
Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον
Νικόλαο Καλλίδη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 207116), Εισαγ-
γελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε τη Χριστίνα-Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυριά-
κου (Α.Δ.Τ. Χ 240477), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτρο-
πής, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Ανθοπούλου του
Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ΑΡ 219650), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 57622
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 29ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση των Ειρηνοδι-
κών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
3. Το υπ’ αρ. 2716/24.10.2023 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αρ. 6909/25.10.2023 έγγραφο του Διευθύνο-
ντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αρ. 2642/25.10.2023 έγγραφο της Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδι-
κείου Θεσσαλονίκης.
6. Το υπ’ αρ. 4497/05.10.2023 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα
ευρώ (4.510 ευρώ) περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2023 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
(υπ’ αρ. 4499/05.10.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 29ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Ελένη Κατσούλη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
ΑΒ 070293), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρωτή τον Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.
ΑΝ 036023), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Νικολίτσα Νικολοπούλου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.
ΑΟ 773169), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με
αναπληρώτρια τη Δέσποινα Σιδηροπούλου του Ιωάννη
(Α.Δ.Τ. ΑΝ 210558), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
3. Ελένη Βερβεροπούλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.
ΑΡ 238376), Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, με αναπληρώ-
τρια την Αναστασία Μαντζάρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
ΑΡ 831307), Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε την Ελευθερία Κυριακίδου του Λαζάρου
(Α.Δ.Τ. ΑΗ 666424), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτρο-
πής, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Καραμίντζιου
του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΡ 372828), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
38. 15-3-2023

 

 


Τεύχος B’ 1568/13.03.2023

 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11029οικ. (1)
Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΘ´
εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης, καθώς και των Ειρηνοδικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


......

6. Το υπ’ αρ. 313/06.02.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, από το οποίο προκύπτει
ότι: α) για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας, κατα-
τάχθηκαν πενήντα οκτώ (58) επιτυχόντες, οι οποίοι πλεο-

νάζουν κατά έναν (1) του αριθμού των θέσεων εισακτέων
της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού για την οικεία
κατεύθυνση, ο οποίος είχε ορισθεί σε πενήντα επτά (57)
και β) ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στην Εθνική Σχο-
λή Δικαστικών Λειτουργών, μετά από πρόσκληση του
Γενικού Διευθυντή της, πενήντα οκτώ (58) επιτυχόντες,
κατόπιν ισοβαθμίας στην 57η θέση και υποβολής αίτη-
σης των ισοβαθμούντων στην κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης.
7. Την ανάγκη ανακατανομής των προκηρυχθεισών
θέσεων στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων δοκίμων εισηγητών
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και ύπαρξης αντίστοιχων θέσεων στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο, κατά τον εκτιμώμενο χρόνο διορισμού
των αποφοίτων της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

 

.....


Α) Αυξάνουμε κατά έναν (1) τον συνολικό αριθμό των
εισακτέων σπουδαστών της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οριζομένου
αυτού σε εκατόν είκοσι οκτώ (128). Κατόπιν τούτου, ο
αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση,
ως ακολούθως:
- Διοικητική Δικαιοσύνη: σαράντα μία (41)
- Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και Ειρηνοδίκες:
εβδομήντα τρεις (73)
- Εισαγγελείς: δεκατέσσερις (14).
Β) Κατανέμουμε τις εβδομήντα τρεις (73) θέσεις για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
καθώς και των Ειρηνοδικών σε πενήντα οκτώ (58) θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου και δεκαπέντε (15) θέσεις δό-
κιμων ειρηνοδικών.

Γ) Ανακατανέμουμε τις σαράντα μία (41) θέσεις για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ως ακολούθως:
α. Τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας,
β. πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,
γ. τριάντα δύο (32) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ37. 30-1-2023

 
 

36. 23-1-2023

Η ορκωμοσία των σπουδαστών όλων των κατευθύνσεων της 29ης εκπαιδευτικής σειράς, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) , που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη.

-Ώρα Προσέλευσης σπουδαστών                                       09.45΄ – 10.30’
-Έναρξη προγράμματος τελετής ορκωμοσίας          11.00΄
-Λήξη προγράμματος τελετής ορκωμοσίας                13.00΄

Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους σπουδαστές καθ΄όλη τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να τηρήσουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της ώρας προσέλευσής τους.

 
 
 

35. 14-1-2023

 

 

 


34. 2-1-2023

 

Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων διοικητικής δικαιοσύνης, πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης, ειρηνοδικών και εισαγγελέων, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού

καλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά, την αίτηση εγγραφής τους, μαζί με το έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα εξής e-mail:

Κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης στο : gramd@esdi.gr

Κατευθύνσεις πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης, ειρηνοδικών και εισαγγελέων στο : grammateia@esdi.gr

Κάθε επιτυχών θα υποβάλει μία και μόνο αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης)

 • Αίτηση εγγραφής σπουδαστή (κατεβάστε εδώ)

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρ. 44 με ν.4938/2022 (Α΄109)

(Τμήμα Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας)

2. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας)

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης.

3. Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού, από τον οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ και ο κύριος δικαιούχος, που πρέπει να είναι ο εγγραφόμενος.

Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε τράπεζα ως κύριος δικαιούχος. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μισθοδοσίας, θα υποβάλουν απλό λογαριασμό, κατά την εγγραφή τους, με την δυνατότητα να τον αλλάξουν, εφόσον επιθυμούν.

4.Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (κατεβάστε εδώ)

5. Μία (1) φωτογραφία (έγχρωμη)

Έναρξη υποβολής αίτησης εγγραφής Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Λήξη υποβολής αίτησης εγγραφής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

 

33. 2-1-2023

 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

 Τεύχος Γ’ 3243/30.12.2022

 

32. 29-12-2022

 


ΦΕΚ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


Πίνακας οριστικών αποτελεσματων κατα σειρά επιτυχίας

 Τεύχος Γ’ 3226/29.12.2022

 

31. 26-12-2022

,

 
 
 

 

30. 21-12-2022

 

29. 13-12-2022

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΘ’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

 

28. 12-12-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

 

27. 8-12-2022

Προγράμματα Σπουδών 29ης Εκπαιδευτικής Σειράς 

 (για υπόλοιπο πρόγραμμα βλ. κατωτέρω 19. 8-11-2022)

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ)

Πρώτο Επιμέρους Στάδιο Κατάρτισης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης


26. 5-12-2022

Οι προφορικές εξετάσεις των κάτωθι επιτυχόντων του τρίτου σταδίου του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης & Ειρηνοδικών), οι οποίες έχουν προσδιοριστεί για το Σάββατο 10/12/2022 με ώρα έναρξης 09.30΄, μετατίθενται για την 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30΄ στην αίθουσα του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, 1ος όροφος, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής αυτών την ίδια ημέρα και ώρα στις προφορικές εξετάσεις της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων:

 1. ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
 2. ΚΟΣΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ
 3. ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 4. ΛΑΖΑΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
 5. ΛΕΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
 6. ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 
 
 

25. 1-12-2022

 
 
 

24. 28-11-2022

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

 

 

23. 28-11-2022

 

 
 


22. 25-11-2022

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

 

 

21. 22-11-2022

 
 
 

20. 18-11-2022

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ    κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    κατεβάστε εδώ


19. 8-11-2022

 
 
 

18. 20-9-2022

 

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 977/18.10.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 47669
Αντικατάσταση γραμματέων της εξεταστικής επι-
τροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύ-
θυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
κατεύθυνση Ειρηνοδικών), έτους 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).

 

2. Τα άρθρα 13 και 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Την υπό στοιχεία 24195οικ./31.5.2022 (Γ’ 1278) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Την υπ’ αρ. 28079/23.06.2022 απόφαση του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής
τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και κατεύθυνση Ειρηνοδικών), έτους
2022» (Υ.Ο.Δ.Δ. 523), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής
του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και κατεύθυνση Ειρηνοδικών), την Αικατερί-
νη Μανώλη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ***), δικαστική
υπάλληλο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της τη
Μαριάνθη Σουλάκα του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.: ***),
επίσης δικαστική υπάλληλο του Αρείου Πάγου, σε αντι-
κατάσταση της Αικατερίνης Γκόλια του Κωνσταντίνου
(Α.Δ.Τ. ***), υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Νεκτάριου Μα-
ντζώρου του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. ***), δικαστικού
υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 28079/23.06.2022 προ-
ηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

17. 15-9-2022

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΙΚΑΡΩΝ 4 ΤΕΡΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΔΕΟΔ ΑΒΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΦΦΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΣΔΙ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΑΙΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΕΣΔΙ ΝΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β ΕΣΔΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ –ΠΥΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΕΣΔΙ ΡΑΒΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΣΔΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΤΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΜΙΚΡΗ ΕΣΔΙ ΤΣΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΑΔΙΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΜΙΚΡΗ ΕΣΔΙ ΧΑΛΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΣΥΛΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της Γενικής Νομικής Παιδείας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

 
 
 

 

16. 13-9-2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 828/12.09.2022

 

Αριθμ. 35656
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της εξεταστι-
κής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κα-
τεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
κατεύθυνση Ειρηνοδικών), έτους 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 18 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).


2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.5.2022 (Γ’ 1278) κοινή από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
4. Την υπ’ αρ. 28079/23.6.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής
του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και κατεύθυνση Ειρηνοδικών), έτους
2022» (Υ.Ο.Δ.Δ. 523).
5. Το υπό στοιχεία 5942/13.7.2022 έγγραφο του Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποίο έγινε δεκτή
η αίτηση αντικατάστασης της Γεωργίας Αδειλίνη, Αντει-
σαγγελέως του Αρείου Πάγου, στην εξεταστική επιτρο-
πή τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης καθώς και κατεύθυνση Ειρηνοδικών),
έτους 2022, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 28079/23.6.2022
(Υ.Ο.Δ.Δ. 523) απόφαση, σχετικά με τη συγκρότηση
εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύ-
θυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και
κατεύθυνση Ειρηνοδικών), έτους 2022 και ορίζουμε τα-
κτικό μέλος της ως άνω εξεταστικής επιτροπής, την Μα-
ριάννα Ψαρουδάκη του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. *****),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση
της Γεωργίας Αδειλίνη του Ευθυμίου (Α.Δ.Τ. *****),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 28079/23.6.2022
(Υ.Ο.Δ.Δ. 523) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

15. 13-9-2022

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

GRAND BALLROOM 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΚΑΦΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

GRAND BALLROOM 3 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΖΩΗ – ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ

EPHESUS ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ

EPIDAURUS ΠΙΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

REGENCY BALLROOM ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα  πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της Γενικής Νομικής Παιδείας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα  παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

 
 
 14. 9-9-2022ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

GRAND BALLROOM 2 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

GRAND BALLROOM 3 ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

EPHESUS ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

EPIDAURUS ΝΤΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΠΑΥΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

REGENCY BALLROOM ΠΕΠΟΝΗ ΖΩΗ – ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

PREFUCTION ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα  πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της Γενικής Νομικής Παιδείας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα  παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

13. 2-8-2022

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού

 

 

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και των Ειρηνοδικών)

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και των Ειρηνοδικών) θα διεξαχθούν στις 19, 20, 21 και 22-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Δευτέρα 19-09-2022, ώρα 09.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Εμπορικό Δίκαιο -Πολιτική Δικονομία

Τρίτη 20-09-2022, ώρα 09.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 21-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία

Πέμπτη 22-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες .

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Νικόλαος Πιπιλίγκας
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 
 

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Εισαγγελέων)

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν στις 20, 21, 23 και 24-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Τρίτη 20-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

Τετάρτη 21-09-2022, ώρα 17.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Παρασκευή 23-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία

Σάββατο 24-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες .

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Γεώργιος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 
 

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 25, 26, 27 και 28-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Κυριακή 25-09-2022, ώρα 09.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δευτέρα 26-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο

Τρίτη 27-09-2022, ώρα 17.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 28-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Α)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε το αρχείο εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε το αρχείο εδώ

Β)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε το αρχείο εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε το αρχείο εδώ

Γ)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – δείτε το αρχείο εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – δείτε το αρχείο εδώ

https://www.esdi.gr/


11. 12-7-2022

 

Κατανομή – Οδηγίες προς τους υποψήφιους

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1                  ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

GRAND BALLROOM 2                  ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΕΛΛΗ – ΚΑΝΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

GRAND BALLROOM 3                  ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

EPHESUS                                         ΛΙΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

EPIDAURUS                                    ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

REGENCY BALLROOM                   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΤΣΙΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

PREFUCTION                                   ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ – ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα  παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).

 
 
 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1                  ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ – ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

GRAND BALLROOM 2                  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

GRAND BALLROOM 3                  ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΜΙΛΚΑ ΗΡΩ

EPHESUS                                         ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ

EPIDAURUS                                    ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

REGENCY BALLROOM                   ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

PREFUCTION                                   ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ  –  ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα  παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας)

GRAND BALLROOM 1                  ΑΒΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

GRAND BALLROOM 2                  ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΛΚΗΣΤΗ   – ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

GRAND BALLROOM 3                  ΛΑΧΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

EPHESUS                                         ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΤΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

EPIDAURUS                                    ΤΕΚΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   –  ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ – ΣΥΛΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα  παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

 

 

10. 12-7-2022

Τελικοί Πίνακες Υποψηφίων ΚΘ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ

Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ

Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ

 
 
 
 

9. 7-7-2022
Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 25, 26, 27 και 28-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Κυριακή 25-09-2022, ώρα 09.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δευτέρα 26-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο

Τρίτη 27-09-2022, ώρα 17.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 28-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας


8. 6-7-2022


Πίνακες Υποψηφίων ΚΘ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

 

Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ

Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ

Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ – δείτε το αρχείο εδώ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ – δείτε το αρχείο εδώ

 
 

 

7. 30-6-2022


 

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν στις 20, 21, 23 και 24-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Τρίτη 20-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

Τετάρτη 21-09-2022, ώρα 17.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Παρασκευή 23-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία

Σάββατο 24-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες .

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Γεώργιος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 6. 30-6-2022

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και των Ειρηνοδικών) θα διεξαχθούν στις 19, 20, 21 και 22-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Δευτέρα 19-09-2022, ώρα 09.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Εμπορικό Δίκαιο -Πολιτική Δικονομία

Τρίτη 20-09-2022, ώρα 09.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 21-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία

Πέμπτη 22-09-2022, ώρα 09.30΄:. Πρακτικό με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες .

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου – ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Νικόλαος Πιπιλίγκας
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 

 

5. 28-6-2022

 

Πρόγραμμα εξετάσεων ξένης γλώσσας του πρώτου στάδιου του κθ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών για την εθνική σχολή δικαστικών λειτουργών

 

Οι γραπτές εξετάσεις της ξένης γλώσσας του πρώτου σταδίου του ΚΘ΄εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών πρόκειται να διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου 2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας) και συγκεκριμένα:

Σάββατο 16-07-2022, ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)

Κυριακή 17-07-2022 , ώρα 13.00΄: Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

Δευτέρα 18-07-2022, ώρα 13.00΄:. Ξένη Γλώσσα (Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών)

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 12.30΄, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. 

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού, η χρήση οποιονδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων ή λεξικών κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

 

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δημήτριος Εμμανουηλίδης
Σύμβουλος Επικρατείας
4. 25-6-2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
 
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 31274
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών τoυ εισα-
γωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών, έτους 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 17 και το άρθρο 18 του
ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.5.2022 (Γ΄ 1278) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
4. Το υπό στοιχεία Γ 489/14.6.2022 έγγραφο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας.
5. Το υπ’ αρ. 32427/7.6.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
6. Το υπ’ αρ. 32657/9.6.2022 έγγραφο του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.
7. Το υπό στοιχεία ΓΠ 11662/9.6.2022 έγγραφο του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
8. Το υπ’ αρ. 4719/10.6.2022 έγγραφο του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών.
9. Το υπ’ αρ. 2027/10.6.2022 έγγραφο του Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης.
10. Το υπ’ αρ. 156591/14.6.2022 έγγραφο της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Αθηνών.
11. Το υπ’ αρ. 2681/10.6.2022 (σε ορθή επανάληψη)
έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
12. Το υπ’ αρ. 1433/9.6.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
13. Το από 16.6.2022 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου 19.625,00 ευρώ, η οποία
έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2022 της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1544/22.6.2022 έγγρα-
φο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσάρων
ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:
Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
Αγγλική Γλώσσα:

1. Μαρία Κολινιάτη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ****),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Μαρία Ευθυμιοπούλου-Παπαδοπούλου του Απο-
στόλου (Α.Δ.Τ. ****), Πρωτοδίκη Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Όλγα Βογιατζή του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **), Ειση-
γήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Α’ αναπληρωματικό
μέλος).
4. Παναγιώτα Μπουσμαλή του Νικολάου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Ευαγγελία Σουλτανίδου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Α΄ τακτικό μέλος).
2. Μαριλένα Ειρηνάκη του Νικόστρατου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Νικόλαο Δρακόπουλο του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Δήμητρα Μαλαγάρη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **),
Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ αναπληρωμα-
τικό μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Γεωργία Σκιαδά του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. **),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Βασίλειο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Νικόλαο Πενίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Α’ ανα-
πληρωματικό μέλος).
4. Ευάγγελο Φλωράτο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ αναπληρωματικό
μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Χριστίνα Γιαννοπούλου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ αναπλη-
ρωματικό μέλος).
4. Αλεξάνδρα Κοτολούλη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέτασης
των ξένων γλωσσών στην Κατεύθυνση της Διοικητικής
Δικαιοσύνης ανατίθενται στην Κωνσταντίνα Καραμί-
ντζιου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώ-
τριά της την Ελευθερία Κυριακίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ.
**), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών.
Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
κατεύθυνση Ειρηνοδικών
Αγγλική Γλώσσα:

1. Αικατερίνη Καραΐνδρου του Θεολόγου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέλος).
2. Ιωάννη Μαμαδά του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ τακτικό μέλος).
3. Ελένη Οικονόμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Ειρήνη Ευθυμιάδου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Μαρία Μπουτάκη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Χριστίνα Σαλάππα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Βασιλεία Κοντομαθιού του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Ολυμπία Αμελαδιώτη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Μαρία Σκολαρίκη του Σταματίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Α’ τακτικό μέλος).
2. Αθανάσιο Πανταζόπουλο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Γεώργιο Λαζαρίδη του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Βασίλειο Καραναστάση του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Α*Ι
*), Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρωματι-
κό μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Μαρία Τζέκη του Άγγελου (Α.Δ.Τ. **), Πρω-
τοδίκη Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέλος).
2. Μαρία Χριστάρα του Χρήστου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Ιωάννη Αρβανίτη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. **),
Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης Επικρατείας (Α’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
4. Ανδρέα Αθανασίου του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. *
*), Πρωτοδίκη Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέτασης
των ξένων γλωσσών στην Κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και στην Κατεύθυνση των
Ειρηνοδικών ανατίθενται στη Διονυσία Ταμβάκη του Διο-
νυσίου (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο
Μακρίδη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Κατεύθυνση Εισαγγελεών
Αγγλική Γλώσσα:

1. Δήμητρα Τσιαρδακλή του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ τα-
κτικό μέλος).
2. Αθηνά Κωνσταντινίδου του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Β’ τα-
κτικό μέλος).
3. Γεώργιο Καλούδη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Α’ αναπληρωματικό
μέλος).
4. Χριστιάνα Φραγκιά του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό
μέλος).
Γαλλική Γλώσσα:
1. Καλούδα Αντωνάτου του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α΄
τακτικό μέλος).
2. Φωτεινή Δανιηλίδου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Β’ τα-
κτικό μέλος).
3. Αικατερίνη Σακκά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Α’ αναπληρωματικό
μέλος).
4. Ελισσάβετ Παράσχη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό
μέλος).
Γερμανική Γλώσσα:
1. Αικατερίνη Πετουμένου του Φωτίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Α’ τακτικό μέλος).
2. Χάιδω Ζούγρη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).
3. Γεωργία Τόλιου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
4. Σοφία Χατζηκώστα του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Β’ ανα-
πληρωματικό μέλος).
Ιταλική Γλώσσα:
1. Αριστείδη Κορέα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Α’ τακτικό μέλος).
2. Αγγελική Τριανταφύλλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *
*), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ τακτικό
μέλος).
3. Κυριακή Κλιάμπα του Παντελή (Α.Δ.Τ. **),
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρω-
ματικό μέλος).
4. Αικατερίνη Τσιρώνη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. **), Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Καθήκοντα γραμματέα για τη διεξαγωγή της εξέτασης
των ξένων γλωσσών στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέ-
ων ανατίθενται στη Μαρία Παπαδοπούλου του Νικήτα
(Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Δωροθέα
Συμεωνίδου του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. Ξ 568487), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 29230
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),

έτους 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.5.2022 (Γ΄ 1278) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Το υπ’ αρ. 1281/8.6.2022 έγγραφο του Αρείου Πάγου.
6. Τα υπ’ αρ. 5215/10.6.2022 και 5215α/15.6.2022 έγ-
γραφα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
7. Το υπ’ αρ. 7293/8.6.2022 έγγραφο της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών.
8. Το υπ’ αρ. 64/14.6.2022 έγγραφο της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
9. Το υπ’ αρ. 1433/9.6.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
10. Το υπ’ αρ. 55610/7.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τo υπ’ αρ. 76501/10.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/54265/3614/8.6.2022 έγ-
γραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.
11. Το από 16.6.2022 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους περίπου 16.630,00 ευρώ, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2022 της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1544/22.6.2022 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. *
*), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρώτριά του την Μαρία Βασδέκη του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. *
*), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Αριστοτέλη Χριστόπουλο του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.
**), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρώτριά του την Αναστασία Μασούρα του Ευγένιου
(Α.Δ.T. **), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Νικόλαο Δεγαΐτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. *), Ει-
σαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτριά του την
Καλλιόπη Βαρδάκη του Δημητρίου (Α.Δ.T. **),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Δήμητρα Παπαδοπούλου του Άγγελου (Α.Δ.Τ. *
*), Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή της
τον Στέφανο-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(Α.Δ.Τ. **), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας, του
Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Θεμιστοκλή Σοφό του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Σταύρο Νι-
κηφοράκη του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. **), Δικηγόρο
Αθηνών.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Μαρία Παπαδοπούλου του Νικήτα
(Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Δωροθέα
Συμεωνίδου του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και
β) Κωνσταντίνα Αλαμάνου του Περικλή (ΑΔΤ ***),
υπάλληλο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρώτριά της την Ελένη Φραγκίδου του Σωτηρίου (ΑΔΤ *
*), υπάλληλο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 28079
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και κατεύθυνση Ειρηνο-
δικών), έτους 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.5.2022 (Γ΄ 1278) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Το υπ’ αρ. 1280/8.6.2022 έγγραφο του Αρείου Πάγου.
6. Το υπ’ αρ. 5213/14.6.2022 (σε ορθή επανάληψη) έγ-
γραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
7. Το υπ’ αρ. 63/14.6.2022 έγγραφο της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
8. Το υπ’ αρ. 1433/9.6.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
9. Το υπ’ αρ. 55610/7.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τo υπ’ αρ. 76506/10.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/54268/3615/8.6.2022 έγ-
γραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.
10. Το από 16.6.2022 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους περίπου 25.280,00 ευρώ, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2022 της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1544/22.6.2022 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης και κατεύθυνση Ειρηνοδικών), αποτελούμενη
από τους:
1) Νικόλαο Πιπιλίγκα του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. *
*), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρωτή του τον Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου
(Α.Δ.Τ. **), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Δημητρία Στρούζα-Ξένου ή Κοκολέτση του Διονυ-
σίου (Α.Δ.Τ. **), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή της
τον Αθανάσιο Θεοφάνη του Νικολάου (Α.Δ.T. **),
Αρεοπαγίτη.
3) Γεωργία Αδειλίνη του Ευθυμίου (Α.Δ.Τ. **),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή
της τον Ιωάννη Μωραϊτάκη του Αποστόλη (Α.Δ.Τ. *
*), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. *
*), Καθηγητή Αστικού Δικονομικού Δικαίου, του
Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του
τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
**), Καθηγητή Αστικού Δικαίου, του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Παναγιώτη Βρεττό του Νικολάου (Α.Δ.Τ. **),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη
Ρίζο του Νικολάου (Α.Δ.Τ. **), Δικηγόρο Αθηνών.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Διονυσία Ταμβάκη του Διονυσίου
(Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο
Μακρίδη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β) Αι-
κατερίνη Γκόλια του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. **),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, με αναπληρωτή της τον Νεκτάριο Μαντζώρο
του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. **), δικαστικό υπάλληλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του διαγω-
νισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 28076
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.5.2022 (Γ΄ 1278) κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-
σμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
5. Τα υπό στοιχεία Γ 490/14.6.2022 και 266οικ./14.6.2022
έγγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Το υπ’ αρ. 33421/10.6.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
7. Το υπό στοιχεία ΓΠ 17308/7.6.2022 έγγραφο του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
8. Το υπ’ αρ. 65/14.6.2022 έγγραφο της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
9. Το υπ’ αρ. 1433/9.6.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
10. Το υπ’ αρ. 55595/7.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τo υπ’ αρ. 76496/10.6.2022 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/54263/3613/8.6.2022 έγ-
γραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.
11. Το από 16.6.2022 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους περίπου 20.900,00 ευρώ, η
οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προ-
ϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1544/22.6.2022
έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών),
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
**), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, με αναπληρώτριά της την Μαργαρίτα Γκορτζολί-
δου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. **), Αντιπρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Χριστίνα Σιταρά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. **),
Σύμβουλο Επικρατείας, με αναπληρώτριά της την Σταυ-
ρούλα Κτιστάκη του Νικολάου (Α.Δ.T. **), Σύμ-
βουλο Επικρατείας.
3) Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα του Κωνσταντί-
νου (Α.Δ.Τ. **), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Βασιλόπουλο του
Κυριάκου (Α.Δ.Τ. **), Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4) Αρετή Γρηγορίου του Αχιλλέα (Α.Δ.Τ. **),
Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με
αναπληρώτριά της την Ιωάννα Δάμπαση του Δημητρίου
(Α.Δ.Τ. **), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
5) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. *
*), Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου, του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Πανα-
γιώτη Μαντζούφα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **), Κα-
θηγητή Συνταγματικού Δικαίου, του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
6) Αθανάσιο Ξηρό του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. **), Δι-
κηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Πα-
παγεωργίου του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. **, Δικηγόρο
Αθηνών.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανατί-
θενται στους: α) Κωνσταντίνα Καραμίντζιου του Δημητρί-
ου (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ελευθερία
Κυριακίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ. **), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β)
Χαρίκλεια Φαλαγγάρα του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. **),
υπάλληλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπλη-
ρώτριά της την Άννα Καφούρου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
**), υπάλληλο του Συμβουλίου της Επικρατείας
επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


3. 9-6-2022

 

Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά για τον ΚΘ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

1. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (Εισαγγελία Πρωτοδικών τόπου γέννησης)

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης ( https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou)

2. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρ. 44  με ν.4938/2022 (Α΄109)

(Τμήμα Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας)

3. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας)

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης

(https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse)

 
 
 https://www.esdi.gr

 

2. 8-6-2022

 

1. 2-6-2022


Τεύχος Γ’ 1278/31.05.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 24195οικ. Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη:

 

 

 

τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι επτά (127) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: 

Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, σαράντα μία (41) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα δύο (32) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, εβδομήντα δύο (72) θέσεις, ως εξής: πενήντα επτά (57) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και δεκαπέντε (15) δοκίμων ειρηνοδικών. 

Γ. Εισαγγελέων, δεκατέσσερις (14) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους

 
 

559 σχόλια:

 1. Παιδιά υπάρχει καμία ενημέρωση για τις θέσεις των πρωτοδικών φέτος, λένε ότι θα είναι μεγάλη σειρά γιατί θα διώξουν με εθελουσία πολλούς και άλλους που δε βγάζουν αποφάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και εγώ σκέφτομαι να δώσω φέτος για ειρηνοδίκης χωρίς φροντιστήριο. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τον αριθμό των θέσεων. Ας ελπίσουμε να είναι αρκετές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης ας ελπίσουμε να καλυφθούν όλες. Πέρυσι και στους πολιτικούς Δικαστές και στους διοικητικούς πήραν λιγότερα άτομα από τις θέσεις που είχε ο διαγωνισμος

   Διαγραφή
 3. Καμία νεώτερη ενημέρωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Από ενημέρωση κοπέλας που πάει φορντιστήριο τους είπε ο καθηγητής ότι ακούγεται ότι οι θέσεις των πολιτικων-ποινικών δικαστών θα ναι γύρω στις 30-35, των εισαγγελέων γύρω στις 15 και των ειρηνοδικών 20-25. Επίσης γνωρίζει κάποιος αν τελικά θα ισχύσει από φέτος ο προκριματικός της ξένης γλώσσας τον Ιούλιο ή θα είναι μεταβατικός ο διαγωνισμός του 2022; Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό που ρωτάται το ορίζει ο νόμος. Από φέτος ισχύει η νέα διαδικασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Υπάρχει κανένα νεότερο για το πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει ενδεχόμενο να διενεργηθεί ο διαγωνισμός νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα διάφορα στάδια αυτού;

   Διαγραφή
 7. Απαντήσεις
  1. Ο νόμος μέχρι την πρόσφατη τροποποίηση έλεγε ότι ο διαγωνισμός διενεργείται το μήνα Μάιο, το οποίο δε συνέβη ποτέ και η πραγματοποίησή του λάμβανε χώρα στους μήνες Οκτώβριο -Νοεμβριο, ήτοι 6 μήνες μετά από "αυτό που έλεγε ο νόμος" στον οποίο μας παραπέμπετε. Επιτρέψτε μας, λοιπόν, να υποβάλλουμε ερωτήσεις. Το νόμο τον γνωρίζουμε όλοι, μάλλον κάποιοι αγνοούν τη -συνήθη έως σήμερα -τακτική. Εκτός αν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι φέτος, κατ' εξαίρεση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονικά όρια.

   Διαγραφή
  2. Έτσι ακριβώς! Δεν τηρήθηκαν ποτέ τα χρόνια όρια που ορίζει ο νόμος...τουλάχιστον στους 5 τελευταίους διαγωνισμούς . Άρα ετοιμαζόμαστε για εξέταση αγγλικών τον Ιούλιο κ θα καταλήξουμε, να δώσουμε όποτε μας ενημερώσουν τελευταία στιγμή.

   Διαγραφή
 8. Εχει κατανοησει κανεις λογω της αλλαγης στην ονομασια των εξεταζομενων μαθηματων πως θα χωριζονται αυτα και τη διαφορα τους σε σχεση με τα προηγουμενα χρονια που ξεραμε οτι ειχαμε εκθεση, ακυρωτικο, ουσιας, δημοσιονομικο και αγλλικα; Οπως αναγραφονται στο νεο νομο δεν καθισταται δυνατο να καταλαβω. Ευχαριστω εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μηπως πρεπει να ασκηθει πιεση ετσι ωστε να ξεκαθαριστει επιτελους το τοπιο αναφορικα με τη δομη των μαθηματων που θα εξεταζομαστε στη διοικητικη κατευθυνση;; Μηπως και ετσι καταφερουμε και βγαλουν καμια διευκρινιστική αποφαση;; Διοτι απο τη διατυπωση του νεου νομου συμπεραινω οτι ως πρωτο μαθημα θα εξεταζομαστε ακυρωτικο και δημοσιονομικο μαζι μεσα σε 4 ωρες σε ενα πρακτικο γεγονος που με κανει να σκεφτομαι οτι κατι τετοιο ειναι πρακτικα αδυνατο τοσο απο αποψη διαφορετικης υλης οσο και απο αποψης χρονου. Επισης το δευτερο μαθημα με θεμα γενικα διοικητικο δικαιο τι περιλαμβανει; Ολα τα αλλα δλδ μαθηματα δεν ειναι διοικητικο δικαιο; Το μονο διασαφηνισμενο ειναι οι διάφορες ουσιας. Οποιος υποψηφιος εχει καταλαβει κατι καλυτερα ή γνωριζει κατι περισσοτερο παρακαλω ας γραψει ενα σχολιο. Ειναι πολυ σοβαρο το ζητημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με κάθε επιφύλαξη και με βάση όσα αναφέρθηκαν σε φροντιστήριο αλλά μόνο σε επίπεδο πιθανολόγησης αφού όπως διευκρινίστηκε κάτι επίσημο δεν υπάρχει.
   Ως προς το ουσίας τα πράγματα είναι σαφή. Το μάθημα γενικό διοικητικό δίκαιο πιθανολογήθηκε ότι θα είναι ένα ακυρωτικό θέμα όπως ζητούνταν μέχρι τώρα, χωρίς- μάλλον- ερωτήματα συνταγματικού δικαίου, μιας και αυτά θα αποτελούν αντικείμενο του πρώτου μαθήματος που δημιουργεί και τα περισσότερα ερωτηματικά. Ως προς αυτό θα είναι είτε ένα ενιαίο πρακτικό συνταγματικού που αφορά νομολογία είτε ΣτΕ είτε Ελεγκτικού - στην πραγματικότητα στην επιτροπή θα μετέχει και Σύμβουλος Επικρατείας και Ελεγκτικού, οπότε πιθανό να βάλουν από ένα θέμα και να προκύψει το εξεταζόμενο κατόπιν κλήρωσης, είτε θα μπορούσαν να τεθούν δύο μικρότερα πρακτικά, το ένα με έμφαση στη νομολογία του ΣτΕ και το άλλο του Ελεγκτικού, πάντα με έμφαση στο Συνταγματικό δίκαιο.... Αυτά, σε επίπεδο πιθανολόγησης προς το παρόν. Η ύλη την οποία καλούμαστε να χειριστούμε παραμένει η ίδια. Καλή δύναμη σε όλους!

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα συνάδελφε, με κάθε επιφύλαξη και από όσα μας έχουν πει στο φροντιστήριο οι καθηγητές, οι οποίοι λίγο έως πολύ είναι μέσα στα πράγματα, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τέσσερα και συγκεκριμένα:
   1) Θέμα ακυρωτικού ή δημοσιονομικού, κάποιες χρονιές θα εξεταζόμαστε σε δεύτερο ακυρωτικό(όταν οι θέσεις για το ΕΣ είναι λίγες) ενώ άλλες φορές στο δημοσιονομικό (όταν οι θέσεις είναι πολλές, λχ 13 όπως ήταν στον διαγωνισμό του 2021).
   2) Θέμα επί διαφορών ουσίας
   3) Θέμα επί ακυρωτικών διαφορών
   4) Γενική Παιδεία

   Διαγραφή
 10. Συνάδελφοι, για όποιον γνωρίζει σίγουρα. Επειδή τυγχάνω χήρα και μητέρα ενός τέκνου γεγονός που θα με δυσκόλευε πολύ στις μεταθέσεις, ισχύει ότι οι διοικητικοι δικαστές δεν μετατίθενται ή έπεσα σε παραπληροφόρηση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή συνάδελφε, καταρχάς σας εύχομαι καλή δύναμη. Σχετικά με τους διοικητικούς δικαστές, μετατίθενται αλλά εξ όσων γνωρίζω έχουν, συγκριτικά με τους δικαστές πολιτικής/ποινικής δικαιοσύνης, ελάχιστες έδρες το μήνα. Κάτι που ίσως τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ζουν στην πόλη τους και να μεταβαίνουν στην έδρα τους για λίγες μέρες ανά μήνα. Ελπίζω να ισχύουν αυτά που σας μεταφέρω. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
  2. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι διοικητικοί δικαστές μετατίθενται και αυτοί όπως όλοι οι δικαστές (εκτός από του δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία έχουν έδρα στην Αθήνα - αλλά, φαντάζομαι ότι ρωτούσατε για δικαστές των ΤΔΔ). Αυτό που ίσως να εννοούσε αυτός που σας το είπε είναι ότι οι δικαστές των ΤΔΔ επειδή δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο Δικαστήριο που υπηρετούν σε καθημερινή βάση για έδρα ή υπηρεσίες, μπορούν να πηγαινοέρχονται όταν χρειάζεται χωρίς να αλλάξουν τόπο διαμονής. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό. Εξαρτάται από το Πρωτοδικείο (πόσοι δικαστές υπηρετούν, πόσες υπηρεσίες έχουν κλπ).

   Διαγραφή
 11. Καλησπέρα. Επειδή ο Ιούλιος πλησιάζει. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για το πρώτο στάδιο; Θα γίνει κανονικά τον Ιούλιο ή θα υπάρξει τροποποίηση; Γιατί ακουστηκε και αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, μας ενημέρωσαν ότι δεν έχει γίνει κάτι γνωστό ακόμα για τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών .

   Διαγραφή
 12. Υπάρχει έστω κ σαν φημολογία κάποια ενημέρωση για τις θέσεις που θα προκήρυχθουν φέτος για τους διοικητικού? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Γνωρίζουμε τίποτα για το μήνα που θα γίνουν οι εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γνωρίζουμε τίποτα για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Έχετε ακούσει κάτι σχετικά με την εξέταση των ξένων γλωσσών? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Λογικά αν είναι θα διεξαχθεί η εξεταση των ξένων γλωσσών τον Ιούλιο, θα πρέπει περίπου ένα μήνα πριν να βγει η προκήρυξη του διαγωνισμού .. δεν γίνεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός χωρίς προκήρυξη. Οψόμεθα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο Ιούλιος είναι προ των πυλών... κάθε ενημέρωση για την εξέταση των ξένων γλωσσών είναι ευπρόσδεκτη... ειδικά από εμάς που δεν έχουμε επαφή με φροντιστήριο. Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπέρα ! Έμαθα από σπουδαστή της εσδι ότι οι εξετάσεις φέτος θα διεξαχθούν σε δύο στάδια μέσα Ιουλίου ξένη γλώσσα και τέλη Σεπτεμβρίου τα γραπτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη ενημέρωση!! Αρα λογικά να περιμένουμε κ την προκήρυξη σιμά κοντά?

   Διαγραφή
  2. Για να εφαρμοστεί το σενάριο αυτό δηλαδή ο νέος νόμος απαιτείται να εκδοθεί η προκήρυξη άμεσα, αλλιώς πως?? Και δυστυχώς στο Υπουργείο δεν έχουν ιδέα σχετικά με την έκδοσή της. Βαθύ σκοτάδι προς το παρόν.

   Διαγραφή
 19. Πλησιάζει ο καιρός....καμία ενημέρωση για την εξέταση των ξένων γλώσσων μήπως έχει κάποιος? Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 16-18 Ιουλίου η ξένη γλώσσα. Ετσι έμαθα.

   Διαγραφή
  2. Ακούσατε ποτέ θα βγει η Προκήρυξη;

   Διαγραφή
  3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενημέρωση!!! Άρα λογικά..εν αναμονή της προκήρυξης είμαστε,η οποία λογικά δεν θα αργήσει.

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστούμε φιλτατε/φίλτατη!!!
   Εν αναμονή της προκήρυξης δηλαδή είμαστε...

   Διαγραφή
 20. Καλησπέρα και καλή επιτυχία στις επερχόμενες εξετάσεις.
  Ενδιαφέρομαι να δώσω για διοικητική δικαιοσύνη με την επόμενη σειρά.
  Οποίος μπορεί να με βοηθήσει με μια καθοδήγηση για υλικό, φροντιστήριο Αθήνας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ ας επικοινωνήσει μαζί μου στο xrusafm@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Η ξένη γλώσσα θα είναι με ξεχωριστά θέματα ανά κατευθύνσεις? Γιατί δεν το διευκρινίζει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Τελικά ποιες ηλικίες δίνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δείτε την προκήρυξη παράγραφος Α' Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό (Α 1 β') ηλικίες 28-45 ετών με καθοριστικό χρονικό σημείο συμπλήρωσης την 31.12.2022 (έτος προκήρυξης διαγωνισμού)

   Διαγραφή
  2. μέχρι τα 45 κανονικά φέτος και του χρόνου, εγώ δεν κατάλαβα αν έχει προσαύξηση όπως παλιά με το μεταπτυχιακό

   Διαγραφή
 23. Συγγνώμη αν κατάλαβα καλά το πρώτο στάδιο θα έχει έκθεση και ξένη γλώσσα; Ή μόνο ξένη γλώσσα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στο πρώτο στάδιο γραπτή δοκιμασία για ξένη γλώσσα μόνο σύμφωνα και με την προκήρυξη αλλά και την περιγραφή των σταδίων στην νέα ιστοσελίδα της Σχολής

   Διαγραφή
 24. Ξένη γλώσσα μόνο. Η έκθεση θα εξεταστεί μαζί με τα άλλα μαθήματα τον Σεπτέμβριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Πρέπει να βγάλουμε κανονικά από το Πρωτοδικείο πιστοποιητικά ότι δεν έχουμε τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση εκδίδεται και ηλεκτρονικά. Για διαδικασία δείτε στην γνωστή ιστοσελίδα του gov.gr

   Διαγραφή
  2. Σχετικά με το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που αναφέρει ο ν.1756/1988 η ενημέρωση από την Εισαγγελία Αθηνών είναι ότι δεν λαμβάνει ο υποψήφιος το πιστοποιητικό ούτε κάνει κάποια αίτηση, αλλά προσκομίζει στην ΕΣΔΙ ως δικαιολογητικό μία υπεύθυνη δήλωση με το σχετικό περιεχόμενο (δηλ.αντιγραφή ό,τι λέει ο κατάλογος για το πιστοποιητικό) και η Σχολή επικοινωνεί με την Εισαγγελία για επίσημη επιβεβαίωση. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει με όλες τις Εισαγγελίες στην χώρα αλλά αυτό μου είπαν στην Αθήνα, η Εισαγγελία της οποίας έχει συνεννοηθεί όπως μου είπαν με την ΕΣΔΙ για το θέμα αυτό. Καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από την Σχολή

   Διαγραφή
  3. Μετά από επικοινωνία σήμερα με την Εισαγγελία Αθηνών το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα κωλύματα διορισμού δικαστικού λειτουργού λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως στο γραφείο 4 της Εισαγγελίας Αθηνών και μετά από 2 ημέρες η παραλαβή (υπόψη και για μεγαρόσημα)

   Διαγραφή
 26. Τα πιστοποιητικά πού τα βγάζουμε; Αρκεί ποινικό μητρώο γενικής χρήσης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Στην Αθήνα από πού παίρνουμε τα πιστοποιητικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ούτε ένα ραντεβού στο ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, να δω που θα πάμε τώρα, δε σηκώνουν τηλέφωνο στο Παπαγεωργίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πηγαίνετε χωρίς ραντεβού κάπου, θα σας εξυπηρετήσουν αν τους πείτε για ποιο λόγο το χρειάζεστε

   Διαγραφή
 29. Υπάρχει τροποποίηση στα δικαιολογητικά. Ζητάνε περισσότερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα! τι αφορά το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής διωξης? Από πού εκδίδετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αφορά μία σειρά από ποινικά αδικήματα που συνάμα θεωρούνται κωλύματα διορισμού δικαστικού λειτουργού. Για το που εκδίδεται δείτε παραπάνω σχόλιο στις 7.6.2022 ώρα 1:56 μμ εάν σας ενδιαφέρει για Αθήνα

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω για το σχολιο. Παντως απο την Εισαγγελια της Θεσσαλονικης δηλωνουν αγνοια για το σχετικο πισυοποιητικο.

   Διαγραφή
  3. επικαιροποίηση ως προς τον τρόπο έκδοσης : δείτε την αμέσως επόμενη απάντηση (ημερομηνία 8.6.2022) στο από 7.6.2022 και ώρα 1:56 μμ σχόλιο

   Διαγραφή
  4. Και στην Αθήνα άλλη ήταν η ενημέρωση στις 7.6.2022 και άλλη στις 8.6.2022. Επειδή είναι καινούργιο δικαιολογητικό για τον διαγωνισμό της ΕΣΔΙ, ίσως να επικοινωνούσατε εκ νέου με την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης και στην θέση σας θα έστελνα ένα email προς την γραμματεία της Σχολής

   Διαγραφή
  5. Ακριβως. Εβγαλαν διευκρινιστικη καξ για Θεσνικη. Σας ευχαριστω

   Διαγραφή
  6. Στην ανάρτηση εσδι με τα δικαιολογητικά δεν αναφέρεται καπου τετοιο πιστοπ/κο.Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με πέρυσι.Μου διαφεύγει κάτι?

   Διαγραφή
  7. δείτε δεύτερη ορθή επανάληψη του καταλόγου δικαιολογητικών (είναι το υπ'αριθμ. 11 δικαιολ.) και την από 8.6.2022 διευκρινιστική ανακοίνωση της σχολής. Δεν είναι ίδια με πέρσι !

   Διαγραφή
 31. Συγγνώμη αλλά είναι τα πιο μπελαλιδικα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί ποτέ.Και υποτίθεται ότι θα καταργούνταν η επιτροπή ήθους , βλέπω ακόμα υπάρχει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλησπέρα σας! Για το πιστοποιητικό σωματικής υγείας αρκεί και από ιδιώτη γιατρό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε σχετικό ερώτημα συναδέλφου πέρσι προς την ΕΣΔΙ ξέρω ότι της είπαν ότι αρκεί από ιδιώτη παθολόγο ή γενικό ιατρό. Άλλωστε δεν αναφέρεται κάτι αντίστοιχο όπως για το ψυχικής υγείας

   Διαγραφή
 33. Βγηκε διευκρινιστικη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Για Αθήνα το πιστοποιητικό περί μη δίωξης, κτίριο 16 με μέγαρα των 3+2, γραφείο 4. Τα άλλα ηλεκτρονικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Σχετικά με το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, αν μας έχει ασκηθεί αλλά υπάρχει αθωωτική απόφαση τι γίνεται? Δεν θα βγει πιστοποιητικό περί "μη" ασκησης....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υποθέτω ότι είστε εντάξει. Στα περσινά δικαιολογητικά αρκούσε ΥΔ περί έκδοσης αθωωτικής απόφασης-βουλεύματος. Γιατί να αλλάξει φέτος. Είστε αθώος :)

   Διαγραφή
  2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης έχει άλλο πεδίο για αθωωτική απόφαση από το μη άσκησης ποινικής δίωξησ και η απόφαση θα πρέπει να είναι αμετάκλητη, όπως αναφέρει - άρα ίσως χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό ενδίκων μέσων, προκειμένου να το αναρτήσετε

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
 36. Γνωρίζει κάποιος πόσο σύντομα εκδίδεται το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση και το ποινικό μητρώο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τα δύο σε μία εργάσιμη περίπου. Για το δεύτερο αφού κάνετε όμως την αίτηση ηλεκτρονικά, καλέστε στο τηλέφωνο που σας δίνει για να πείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και ότι το θέλετε για ΕΣΔΙ προκειμένου να το βγάλουν άμεσα

   Διαγραφή
  2. συνάδελφε δείτε τις απαντήσεις στα επόμενα ερωτήματα

   Διαγραφή
  3. 2-3 μέρες και στα δύο έκαναν για εμένα

   Διαγραφή
 37. Πόσες μέρες κάνει για να εκδοθεί το αντίγραφο ποινικού μητρώου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καλημέρα σας, στο Πρωτοδικείο Αθηνών ποια είναι η διαδικασία για την επιτροπή ήθους; Πού υποβάλλουμε την αίτηση και από πού λαμβάνουμε βεβαίωση για την υποβολή της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. κάνεις αίτηση στο κτίριο 6 πρώτο όροφο γραφείο 109 και παίρνεις βεβαίωση υποβολής αίτησης την οποία και προσκομίζεις ως δικαιολογητικό στην ΕΣΔΙ. Ο γραμματέας σε ενημερώνει αυθημερόν και για την ημερομηνία που θα περάσεις επιτροπή. Εγώ έκανα εχθές αίτηση για επιτροπή ήθους και μου είπαν για 22.06.2022 να περάσω επιτροπή

   Διαγραφή
 39. Οι εξετάσεις θα γίνουν σίγουρα μέσα στο Σεπτέμβρη για όλες τις κατευθύνσεις; Υπάρχει περίπτωση παρέκκλισης από την προκήρυξη; Να πάει να Οκτώβρη ας πούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολιτικοι-Εισαγγελεις σίγουρα Σεπτέμβριο
   Διοικητικοί τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου
   Σύμφωνα με τη γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον

   Διαγραφή
 40. Σχετικά με το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση όταν κανείς αίτηση στο gov βγαίνει πεδίο σχετικά με μη έκδοση απόφασης για δικαστική συμπαράσταση - καλυπτόσαστε με αυτό ; Η εγώ κάνω κάτι λάθος - ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι ίδιο. Το ρώτησα στο Πρωτοδικείο. Μας καλύπτει για να δώσουμε

   Διαγραφή
  2. ναι αυτό είναι

   Διαγραφή
 41. Έχει βγάλει κανείς το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εχθές έκανα αίτηση και θα το παραλάβω την Τετάρτη 15 του μηνός

   Διαγραφή
  2. Καλέστε στα τηλέφωνα που σας εμφανίζει στην αίτηση και πείτε τον αρ. πρωτοκόλλου καθώς και ότι το χρειάζεστε για τον διαγωνσιμό της ΕΣΔΙ ώστε να σας το εκδώσουν αμέσως. Για την Αθήνα αρμόδιο τμήμα είναι η Δημοσίευση ΕΙδικών, κτ. 13, γρ. 103, τηλ. 2108822655, email dimosiefsi.eidikon@protodikeio-athinon.gov.gr

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε !

   Διαγραφή
 42. Καλησπέρα σας, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της ΕΣΔΙ είναι δυνατή μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Καλησπέρα, στην πλατφόρμα της ΕΣΔΙ για την υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών δεν υπάρχει πεδίο για την ανάρτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, όπως συμβαίνει για τα λοιπά δικαιολογητικά που μας ζητούν. Μήπως γνωρίζει κάποιος πως θα αποστείλουμε το σχετικό έγγραφο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Συνάδελφοι, επειδή είναι μια περίοδος προετοιμασίας με απίστευτο άγχος, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας, και, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να θυμόμαστε πως η αξία όλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή επιτυχία συνάδελφε ! Ο Θεός ας μας φωτίσει και να έχουμε ψυχραιμία την ώρα των εξετάσεων

   Διαγραφή
  2. Καλή μας τύχη!! Με καλή προετοιμασία,που τη θεωρώ δεδομένη,απλά εγώ εύχομαι καλή τύχη!

   Διαγραφή
 45. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω
  α) ως προς την αίτηση με την οποία δηλώνουμε την κατεύθυνση θα έχει τη μορφή ΥΔ και δικό μας λεκτικό? ή υπάρχει προδιατυπωμένη?
  β) το πεδίο απόφαση/διάταξη/βουλευμα είναι υποχρεωτικό ή μόνον αν έχει ασκηθεί εις βάρος μας ποινική δίωξη και έχουμε απαλλαχθεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Φέτος οι αιτήσεις θα κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά ή θα καταθέσουμε αιτήσεις κ στο πρωτοδικειο/εφετείο κλπ ? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την προκήρυξη δεν προκυπτει κατάθεση εγγράφων σε Πρωτοδικείο

   Διαγραφή
  2. Ο ν.4871/2021 (νέος νόμος-πλαίσιο λειτουργίας ΕΣΔΙ) άρθρο 17 παρ. 2 -μεταξύ άλλων- αναφέρει ''2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων''. Το ίδιο αντιγράφει και η φετινή προκήρυξη του 2022 (βλ. Ενότητα Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό - Αιτήσεις συμμετοχής Υποπαράγραφος 2η). Αντίθετα, στην περσινή προκήρυξη η διατύπωση ήταν εντελώς διαφορετική ( βλ. Ενότητα Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό ''2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 6η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής''). Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι από φέτος μόνο ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι δυνατή.

   Διαγραφή
 47. Θεσσαλονίκη μπορείτε να πάτε και στο κέντρο ψυχικής υγιεινής για βεβαίωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. υπογεγραμμένη από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής?

   Διαγραφή
  2. Ναι, πάρτε τηλέφωνο, έχουν συνεννοηθεί με τη σχολή είπαν

   Διαγραφή
 48. Αντιμετωπίζει κανείς άλλος πρόβλημα με την αναρτηση στην πλατφόρμα του πιστοποιητικού στρατολογίας; Υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση από την ΕΣΔΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλησπέρα, μπορούμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης απο την Ευελπίδων τώρα με την αποχή των υπαλλήλων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Χαίρετε συνάδελφοι. Φημολογείται σθεναρά ότι θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές στις 2 Οκτωβρίου. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεών μας, όπως είχε γίνει το 2015 ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς είχε γίνει το 2015; Είχαν μετατεθεί για αργότερα οι εξετάσεις;

   Διαγραφή
  2. Τι είχε γίνει το 2015? Πότε τελικά έγιναν οι εξετάσεις?

   Διαγραφή
  3. Το 2015 δεν είχε προκηρυχθεί καν ο διαγωνισμός λόγω της κατάστασης με 2 βουλευτικές εκλογές και δημοψήφισμα. Έγιναν τελικά δύο διαγωνισμοί το 2016, ένας τον Μάρτιο (αναπληρώνοντας θαρρώ αυτόν του 2015, χωρίς ωστόσο να προκηρυχθούν θέσεις για Εισαγγελείς) και ένας δεύτερος τον Οκτώβρη. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουν φέτος οι εξετάσεις, από τη στιγμή που έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

   Διαγραφή
  4. Είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 από την τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση Θάνου και οι εξετάσεις της εσδι διεξήχθησαν τον Μάρτιο του 2016. Έστω κι αν θέτω τον προβληματισμό ανώνυμα δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω αναστάτωση. Είμαι κι εγώ υποψήφια και επιθυμώ να ενημερωθώ. Το δικό μου φροντιστήριο δεν γνωρίζει κάτι, είναι καθαρά δική μου σκέψη.

   Διαγραφή
  5. το 2015 δεν ειχε γινει καθολου διαγωνισμος

   Διαγραφή
  6. Έγιναν 2 φορές το 2016

   Διαγραφή
 52. Τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπεύθυνη δήλωση από το gov, αντί για το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εφόσον η τελευταία -πιο πρόσφατη- διευκρινιστική ανακοίνωση (8.6.2022) της Σχολής είναι να εκδοθεί πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία του τόπου κατοικίας του υποψηφίου, έμμεσα απαντά η ΕΣΔΙ ότι τελικά δεν αρκεί ΥΔ ακόμα και με γνήσιο όσον αφορά την ποινική δίωξη (σημειωτέον ότι η ενημέρωση για το παραδεκτό της ΥΔ με γνήσιο είχε δοθεί προτού βγει η από 8.6.2022 διευκρίνιση της ΕΣΔΙ). Από Εισαγγελία Αθηνών πάντως μου εξέδωσαν το πιστοποιητικό όπως και σε άλλους υποψηφίους που κάναμε την διαδικασία

   Διαγραφή
  2. Σε σχετική ερώτηση που είχα κανει στη Γραμματεία της σχολής, είχαν απαντήσει ότι δεν αρκεί, απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό από την Εισαγγελία.
   Δείτε και τη σχετική διευκρινιστικη ανακοίνωση.

   Διαγραφή
 53. Από το πρωτοδικείο δεν είχαν κάποια ενημέρωση αν θα παραλάβουν αιτήσεις φέτος... τελικά μόνο ηλεκτρονικά θα γινει η κατάθεση αιτήσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Με επικοινωνία με τη σχολή μέσω email, μου απάντησαν ότι οι αιτήσεις φέτος είναι μόνο ηλεκτρονικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Κάτι που δεν κατάλαβα: μέχρι 24/06 πρέπει να τα έχουμε πάει και εγγράφως στη σχολή, ή αρκεί ηλεκτρονικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Για την αίτηση περί δικαστικής συμπαράστασης μέσω gov πρέπει να προσκομισθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά; Βλέπω πως το ζητάει. Αν ναι ποια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ πρωτοδικείο Αθηνών έβγαλα φωτό την ταυτότητα μου και μου το έβγαλαν την άλλη μέρα

   Διαγραφή
  2. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο από gov στην οποία να αναφέρεται τον σκοπό που ζητάτε την έκδοση του πιστοποιητικού. Το αναφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα ως προαπαιτούμενο για την έκδοση του πιστοποιητικού (με ψιλά γράμματα-τυχαία το πρόσεξα ...) Εγώ επισύναψα και ηλεκτρονικό παράβολο και αποδεικτικό πληρωμής αλλά αυτά ίσως είναι προαιρετικά.

   Διαγραφή
  3. Χρειάζεται ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από το gov με περιεχόμενο ότι: Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης δικαστικής συμπαράστασης θα το χρησιμοποιήσω για τη συμμετοχή μου στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΙ.

   Διαγραφή
 57. Παρατηρησα οτι μετα την οριστικη υποβολη της αιτησης τα ιατρικα πιστοποιητικα παραμενουν εκει. Δεν εχει αλλο πεδιο για υποβολη. Το παρατηρησατε κ εσεις;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, έτσι είναι προκειμένου να επισυνάψει κάποιος τα πιστοποιητικά υγείας, τα οποία έχουν καταληκτική ημερομηνία 30/6.

   Διαγραφή
 58. Αν τα επισυνάψες ,έχουν καταχωρηθεί.
  Οντως και εγώ το παρατήρησα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Πώς κλείνουμε ραντεβού στον Ευαγγελισμό για πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τον Ευαγγελισμό ισχύουν τα κάτωθι:

   Ραντεβού για εξετάσεις στα ΠΡΩΙΝΑ ιατρεία κλείνονται μέσω της web σελίδας: www.1535.gr - «1535 ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ή μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος 1535. Τα ραντεβού κλείνονται μόνο για τον τρέχοντα και τον αμέσως επόμενο μήνα.
   Εύχομαι να βρεις διαθέσιμο ραντεβού σύντομα. Διαφορετικά προσπάθησε σε άλλα νοσοκομεία.

   Διαγραφή
  2. Για τον Ευαγγελισμό εγώ έκλεισα στα εξής τηλέφωνα, γιατί ζητάνε τα ίδια πιστοποιητικά και για τον υπηρεσιακό φάκελο. Ψυχιατρική-εξωτερικά ιατρεία 2132041194 και παθολογικό 2132041256. Στο παθολογικό μου είπαν εκτός Δευτέρας 11 με 12 εξυπηρετούν, με επιφύλαξη. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους!!!

   Διαγραφή
 60. καλέστε στο 2132041194 ή στο 2132041294

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Δυστυχώς, ακούγεται έντονα το σενάριο για μεταφορά των εξετάσεων τον Νοέμβριο, λόγω εκλογών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ακούγεται έντονα...ότι θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβρη με Οκτωβρη...και οι εξετάσεις πάνε για Νοέμβρη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Βγήκαν οι ημερομηνίες για πολιτικούς και εισαγγελείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Το πρόγραμμα εισαγγελεων κ πολιτικής...ειναι ακριβώς οι ημερομηνίες που ακούγεται ότι θα γίνουν οι εκλογές....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Για διοικητικούς ξέρετε καμία πληροφορία για ημερομηνίες εξετάσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για Πολιτική Ποινική κατεύθυνση και Εισαγγελείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Δημοσιεύτηκε πρόγραμμα εξετάσεων για τον Σεπτέμβριο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Συνάδελφοι εκτός Θεσσαλονίκης, θα κλείσετε από τώρα εισιτήρια μετάβασης και διαμονή? Προβληματίζομαι με τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Αν όντως γίνουν βουλευτικές εκλογές την Κυριακή 25/09 μου φαίνεται δύσκολο να τηρηθεί το πρόγραμμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ίδια σκέψη έχω κ εγώ. Ξενοδοχείο θα κλείσω, με τηλεφωνική κράτηση καθώς δεν υπάρχει χρέωση... αλλά για αεροπορικό εισιτήριο που σκεφτόμουν δεν ξέρω ακόμα...

   Διαγραφή
 69. Τώρα αναμένουμε την κατάσταση των αποδεκτών στον διαγωνισμό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Καλησπέρα σε όλους, μήπως γνωρίζει ή έχει κάποια/ος τις αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως αναστολής για συμμετοχή στον διαγωνισμό, όταν συμπληρώνουμε το 45ο έτος κατά το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού (δεν έχουμε υπέρβασή του 45ου, αλλά συμπλήρωσή του εντός του 2022); Παρακαλώ εάν γνωρίζει κάποιος να επικοινωνήσει εδώ, είναι επείγον. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων όποιον μπει στον κόπο να απαντήσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ανακοινώθηκαν οι πίνακες των υποψηφίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Τι έχει συμβεί φέτος με τα μαθήματα στους διοικητικούς ? Δημοσιονομικό μαζί με ακυρωτικό και ουσίας την Κυριακή ? Και τα άλλα δύο τι είναι ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Για τα μαθήματα στους διοικητικούς... από το φροντιστήριο δεν μας έδωσαν καμία διευκρίνηση ,σε τι θα εξετάσουμε...αλλα φαίνεται ότι άλλαξε η δομή των μαθηματων...γνωρίζει κάποιος αν θα είναι ακυρωτικο, ουσίας,...κλπ όπως τις προηγούμενες χρονιές?ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και για τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Τι άλλαξε στα μαθήματα στους διοικητικού? Μήπως κάποιος που γνωρίζει, μπορεί να με βοηθήσει? Άλλαξαν τα μαθήματα? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Οι εξεταστικές επιτροπές πλην των ξένων γλωσσών, έχουν αναρτηθεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, έχουν αναρτηθεί. Στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

   Διαγραφή
 77. Πώς σας φάνηκαν τα κείμενα (τα θέματα) των αγγλικών τις δύο (2) πρώτες ημέρες του διαγωνισμού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Στη διοικητική κατεύθυνση ήταν βάτα κ σε επίπεδο μέτριας δυσκολίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. "Βατά "... εκ παραδρομής γράφτηκε λάθος ο τονισμός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Για την κατεύθυνση Πολιτικής/Ποινικής θα χαρακτήριζα τα θέματα απαιτητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Στον εισαγγελέων ήταν αρκετά δύσκολα. Στην δικαστών όχι τόσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Γνωρίζουμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην προκήρυξη αναγράφει έως την 30η Ιουλίου 2022

   Διαγραφή
 83. Παρατηρήσατε διαφορές στην δυσκολία ανάμεσα στα κείμενα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μέχρι τις 30/7, σύμφωνα με το ΦΕΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Στην εξέταση των διοικητικών,ήταν επιπέδου όπως και των προηγούμενων χρόνων. Μέτριας δυσκολίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Έχει κανείς εμπειρία σχετικα με την βαθμολόγηση της ξένης γλώσσας; Αν το ένα κείμενο (από τα ελληνικά στα αγγλικά π.χ.) είναι σε γενικές γραμμές σωστά μεταφρασμένο και βγάζει νόημα, ενώ το άλλο έχει πολλά κενά λόγω αγνώστων λέξεων, πώς γίνεται η βαθμολόγηση; Είναι για βαθμό 8;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς κανεις δεν έχει εμπειρία από την εξέταση των αγγλικών σε προκριματικο στάδιο και με βάση το 8. Τις προηγουμενες χρονιές τα αγγλικά ήταν ευκολότερα και η βάση ήταν το 6... Τώρα θα δούμε.....

   Διαγραφή
  2. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κοπεί κάνεις ..θα πρέπει να είναι πολύ άσχημο το γραπτό για να πάρει κάτω από 8!!

   Διαγραφή
 87. Λογικό είναι αυτό. Σύντομα θα έχουμε κάποιες απαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Πώς μπορεί να κρίνει κάποιος το γεγονός οτι οι βαθμολογητές της ξένης γλώσσας είναι νομικοι; Παλιά στις Επιτροπές συμμετείχαν καθηγητές αγγλικών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η συγκρότηση της Επιτροπής είναι γνωστή και αποτελείται πάντα από Αντιπρόεδρο του ΣτΕ, Πρόεδρο Εφετών, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1 δικηγόρο και 1 Καθηγητή Πανεπιστημίου με τους αναπληρωτές αυτών.

   Διαγραφή
  2. Οι επιτροπές των αγγλικών ήταν πάντα ξεχωριστές από των υπολοίπων μαθημάτων. Συνήθως ήταν καθηγητές, φέτος ήταν δικαστές. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.

   Διαγραφή
 89. Πάντως,στην διοικητική τουλάχιστον κατεύθυνση, δεν κόπηκε κάποιος τα τελευταία χρόνια στην ξένη γλώσσα. Θεωρώ ότι και φέτος δεν θα κοπεί κανείς. Το μάθημα που κόβουν είναι η έκθεση, εκεί κάθε φορά ελπίζεις να μην κοπεις...όχι στην ξένη γλώσσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κόπηκα εγώ, βαθμό 7,6

   Διαγραφή
  2. Είχες κάνει προετοιμασία? Συγγνώμη που ρωτάω,αν φαίνεται αδιακριτη η ερώτηση μου, αλλά στην ξένη γλώσσα είναι θέμα απλά διαβάσματος κάποιας νομικης ορολογίας..και εγώ την πρώτη φορά που έδωσα κοπηκα ξένη γλώσσα,αλλά η προετοιμασία μου ήταν ελλιπής.

   Διαγραφή
  3. όχι ρε συ...Έλεος...Πόσο άσχημο. Μην το βάζεις κάτω. Προσπάθησε και του χρόνου

   Διαγραφή
  4. Διάβασα νομική ορολογία.

   Διαγραφή
  5. κρίμα....πολύ άδικο...και στους εισαγγελεις ειδα κοπηκαν δεκα ατομα

   Διαγραφή
 90. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ξένης γλώσσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Βγήκαν τα αποτελέσματα των ξένων γλωσσών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης στην ξένη γλώσσα στο site της Ε.Σ.Δι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Γειά σας. Μία ερώτηση: Μπορεί κάποιος που είναι ανασφάλιστος να βγάλει το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ή θα έχει πρόβλημα; ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

   Διαγραφή
  2. Εγώ το έβγαλα φέτος αν και είχε λήξει η ασφάλισή μου και παραμένω δυστυχώς ανασφάλιστος. Σημειωτέον το γεγονός ότι όσοι δεν εργαζόμαστε για περισσότερο από 2 χρόνια προκειμένου να δώσουμε σε δημόσιο διαγωνισμό καταλήγουμε σήμερα ανασφάλιστοι ελλείψει σχετικής κρατικής πρόβλεψης για παράταση ασφαλιστικής ικανότητας (έστω και μέσω εξαγοράς) δεν μπορώ να το καταλάβω ...

   Διαγραφή
  3. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Γνωρίζετε τι γίνεται σε περίπτωση που διακόψει κάποιος τώρα σε εφορία και ΕΦΚΑ; αν δεν κάνω λάθος αν δεν έχει 5ετία ως δικηγόρος δεν δικαιουται προαιρετικής ασφάλισης που αφορά την ιατροφαρμακευτική, τουλάχιστον αυτη την ενημέρωση έχω από ΔΣΑ. είναι ένα ζήτημα και αυτό με το άγχος που έχουμε για τις εξετάσεις έχουμε και να πληρώνουμε.... Σας ευχαριστω

   Διαγραφή
  4. Εφόσον έχετε καταβάλει τουλάχιστον 6 μήνες φέτος για ασφάλεια υγείας, αν διακόψετε τώρα, είστε καλυμμένος/η μέχρι του χρόνου το Φεβρουάριο (δηλαδή 28.2.2023) και νομίζω για ακόμα έναν χρόνο δίνεται παράταση. Αλλά για το τελευταίο βγαίνει περίπου μέχρι τον Φεβρουάριο νόμος παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας. Έτσι έγινε φέτος και πέρσι. Στη θέση σας θα επικοινωνούσα με τον ΕΦΚΑ για πιο επίσημη ενημέρωση. Σε αυτή την χώρα όλοι γνωρίζουμε πόσο συχνές είναι οι νομοθετικές αλλαγές και με την προετοιμασία για την ΕΣΔι ίσως κάτι μου ξεφεύγει ή δεν θυμάμαι ... Για εφορεία δεν γνωρίζω, διότι δεν είχα ανοίξει βιβλία ποτέ (ήμουν μόνο με πάγια αντιμισθία). Και εκεί ένα τηλέφωνο στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε είναι μια σκέψη.

   Διαγραφή
 94. Μπορεί. Από δημόσια δομή. Έτσι γινόταν πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. η διετής δικηγορία πρέπει να συντρέχει τον ΙΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Η ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογικά στην έναρξη του διαγωνισμού... όταν ζητας από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο το πιστοποιητικό και καταθέτεις τα δικαιολογητικά σου

   Διαγραφή
  2. νομίζω κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως

   Διαγραφή
  3. Το αναφέρει η προκήρυξη σελ.2 Α.1. ''Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας και τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δι- κηγορίας (καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4871/2021), πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται στους Προέδρους των οικείων επιτροπών), ήτοι την 10η Ιουλίου 2022, η οποία όμως είναι, κατά τον νόμο, αργία και, επομένως, την 11η Ιουλίου 2022.''

   Διαγραφή
 96. Προφανώς με την έναρξη του διαγωνισμού, τον Ιούλιο. Το αναφέρει η προκήρυξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Καλησπέρα σας.
  Κατά την εξέταση του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας επιτρέπεται να έχουμε μαζί μας και άλλα νομοθετήματα εκτός του ΠΚ και του ΚΠΔ;

  Επίσης έχει κάποιος υπόψη του από προηγούμενους διαγωνισμούς αν συνηθίζεται να τίθενται ζητήματα διαχρονικού δικαίου, ώστε να απαιτείται να έχουμε μαζί μας και τους προϊσχύσαντες ΠΚ και ΚΠΔ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχουν τεθεί και θέματα από προΪσχύσαντες κώδικες

   Διαγραφή
 98. Έχει κανείς καμιά ενημέρωση για τη δομή των εξεταζομενων μαθημάτων στους διοικητικούς μετά την αλλαγή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Εάν δεν δώσουμε σε μια από τις 2 κατευθυνσεις που έχουμε δηλώσει, έχουμε κάποια επίπτωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Καλησπέρα σας. Εχει κάποιος εικόνα από φροντιστήρια στα οποία παραδίδονται μαθήματα για τις εξετάσεις της εθνικής σχολής δικαστών; αν ναι, θα ήθελα παρακαλώ να γράψει το email του γιατί έχω κάποιες απορίες. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Θα βοηθησει κανενα παιδι σχετικα με τα εξεταζομενα μαθηματα στους διοικητικους;;; Τι εχει ακουσθει σε φροντιστηρια κλπ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ