Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Διαγωνισμός ΕΣΔι 24η Σειρά

                                                   

                  24η ΣΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ)ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 

31. 4-1-2019

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΔ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 106 του κτηρίου 6 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 238 (2ος όροφος) του  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 216 (2ος όροφος) του κτηρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 119 (1ος όροφος) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού  Πρωτοδικείου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα της βιβλιοθήκης (2ος όροφος) του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς  αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 105 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών  του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΚΔ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ . Ο σπουδαστής παρακαλείται  να προσέλθει στη Γραμματεία του Α΄Τμήματος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


30. 14-12-2018

 

 

Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 24ης εκπαιδευτι-
κής σειράς

 

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 87078
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 24ης εκπαιδευτι-
κής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11).
2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. 3568/29-11-2018 έγγραφο του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το αριθμ. 13120/29-11-2018 έγγραφο της Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου.
5. Το αριθμ. 7054/27-11-2018 έγγραφο της Διευθύνου-
σας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
6. Το αριθμ. 8268/3-12-2018 έγγραφο του Διευθύνο-
ντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
7. Το αριθμ. 2539/12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (αριθμ. 2544/
12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 24ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από τους
κατωτέρω:
1. Θεόδωρο Τζανάκη του Πολυχρόνη (Α.Δ.Τ. Σ 334387),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Βασδέκη
του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 085533), Αρεοπαγίτη.
2. Δημήτριο Δασούλα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
Χ 550403), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρωτή του τον Βασίλειο Χαλντούπη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
Π 540566), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Νικόλαο Καλλίδη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 207116),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή του τον
Αναστάσιο Σκάρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Φ 260082),
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Ορίζουμε την Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτρο-
πής, με αναπληρωτή της τον Χαράλαμπο Πλατή του Γε-
ωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 149282), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

Αριθμ. 87077
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 24ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11).
2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. 3567/29-11-2018 έγγραφο του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το αριθμ. 13150/29-11-2018 έγγραφο της Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου.
5. Το αριθμ. 2539/12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (αριθμ. 2544/
12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 24ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Ιωσήφ Τσαλαγανίδη του Κοσμά (Α.Δ.Τ. Μ 891425),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Ειρήνη Καλού του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 509465),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Αρτεμισία Παναγιώτου του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.
Χ 610068), Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της τη Δι-
ονυσία Μπιτζούνη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 514037),
Αρεοπαγίτη.
3. Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ.
ΑΒ 334596), Αντεισαγγελεα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρωτή του τον Ιωάννη Προβατάρη του Χρήστου
(Α.Δ.Τ. Ι 798605), Αντεισαγγελεα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε την Μαρία Παπαδοπούλου του Νικήτα
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 305440), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτρο-
πής, με αναπληρωτή της τον Λάζαρο Σωτηριάδη του
Φωτίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 255357), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


Αριθμ. 87076
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 24ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητι-
κής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3
του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (ΑΊ 1).
2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. Γ679/30-11-2018 έγγραφο της Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το αριθμ. 77282/29-11-2018 έγγραφο της Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το αριθμ. ΓΠ14162/27-11-2018 έγγραφο της Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοι-
κητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
6. Το αριθμ. 2539/12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους περίπου έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (αριθμ. 2544/
12-11-2018 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 24ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
1. Δημήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή (Α.Δ.Τ. ΑΚ 598979),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα-
πληρωτή του τον Μιχάλη Πικραμένο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
Σ 289465), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα του Κωνστα-
ντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 131684), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, με αναπληρώτριά της τη Δέσποινα Τζούμα του
Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Χ 582888), Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
3. Μαρία Κουδουμνάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 961131),
Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., με αναπληρωτή της τον Ιάκωβο
Βενετσανάκη του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. Ξ 259077), Πρόε-
δρο Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Χρυσάνθη Πουρνάρα του Ελευθερίου
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 146259) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρώτριά της την Φωτεινή Παπαβασιλείου του
Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

 

29. 1-2-2018

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 3η Πρόσκληση εγγραφής (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)


28. 31-1-2018


 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 24ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο "Ευρυγένη" του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) , που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών , την 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00' .
Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 10.30΄.
Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, θα αρχίσουν στις 2.2.2018 και ώρα 09.00΄.  Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄ λεπτά πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.27. 29-1-2018

 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


 2η Πρόσκληση εγγραφής (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)
26. 23-1-2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

25. 23-1-2018

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων της διοικητικής δικαιοσύνης, της πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΚΔ΄εισαγωγικού διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)
Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαρισμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους
Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής (κατευθύνσεων πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης & εισαγγελέων) από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης) από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 έως και τη Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.
Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄έως 14.00΄.
Πληροφορίες:2310.494105 - 2310.494107

 

24. 15-1-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
«Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας - ΚΔ΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών - Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης», «Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά
επιτυχίας
- ΚΔ΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών -Κατεύθυνση Πολιτικής,
Ποινικής Δικαιοσύνης», «Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων ΚΔ΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών - Κατεύθυνση Εισαγγελέων Δικαιοσύνης», ως εξής:

23. 15-1-2018

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 22/2018  

 

 

 

23. 15-1-2018

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


 https://drive.google.com/open?id=1Ec9P66DYC0p1frYI-TaXWqKEgqug63ch

 

https://drive.google.com/open?id=1wQC_k9kSJoLpiWiwh4xE4vuryerzKoEl

 

 

 https://drive.google.com/open?id=128gLrhqggfdkbgsxH0Bz9tc9s6lAuxSi

 

https://drive.google.com/open?id=15piKV3l2x2Ynw8qgQbNHZCPxyBUCpSVN 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1f2EY-FP0Yz4PNG-OwNnwJONa-jZ9ZTuU 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DcyQ0MzjJVNi_QwjOHyI56TgpPHiL_YI

22. 11-1-2018

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ObaapVs8VmsasQRk28j8dMQMvCZYYWyO

 

https://drive.google.com/open?id=1lPyaMbwo87ZtnzCIYx-ir4iModmuTUqx 

 

https://drive.google.com/open?id=1iTVecnSCiafoy_hLlslc5qxs-n_lPN_E 

 

https://drive.google.com/open?id=1SIB-qy-oJ4QC5MtYvtaWjsE_WqScS1Bh 

 

https://drive.google.com/open?id=13KVHBkM4bFRIGNdX-uIRX6IE96EG1ZUn

 

 

 

 

 

21. 21-12-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Αγγλικά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Ιταλικά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Γαλλικά)
Στη Σχολή εγγράφονται οι πρώτοι 40.20. 15-12-2017

 

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά το Σάββατο 23.12.2017 , θα εξεταστούν την Τετάρτη 3.1.2018 και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ακροατηρίου των πολιτικών συνεδριάσεων  των τμημάτων του Αρείου Πάγου


19. 15-12-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΔ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) - ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ18. 14-12-2017

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΔ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


17. 13-12-2017

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

https://drive.google.com/open?id=1i-FegzxqX7mHLlOuZzZAtQOEYp2ImsSC16. 13-12-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΔ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)15. 11-12-2017

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 https://drive.google.com/open?id=1uF6565sQoKYzA5-zaIozo7Q_KnAHXZ4T

 

https://drive.google.com/open?id=1w-LVmsPKjLQR-warZ_GNBZ4WAaMAcoI9

https://drive.google.com/open?id=1BBHSGKOznkZ1Q_mreWLzVECUdHxZ0iRj

 

 


 

14. 8-12-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

 

13. 7-12-2017

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

https://drive.google.com/file/d/1r-PyvYOUQcnZCfBKvfaY-lcwTRow91Zc/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/18at17VgYPheYMNDEJEt6RI6XFYbDQ-ow/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1sThuNlPCNNCA6g1499184BGTciHsfZDq/view?usp=sharing

 

 

12. 1-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


    Σας ενημερώνουμε ότι, τα αποτελέσμα των γραπτών εξετάσεων του ΚΔ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, στις 7.12.2017 ημέρα  Πέμπτη. Επίσης, η διαδικασία της προφοριικής εξέτασης θα ξεκινήσει στις 11.12.2017 ημέρα Δευτέρα.


11. 1-11-2017


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 546/2017


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 75831/26-10-2017

(ΦΕΚ 541/30-10-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμε-

νης απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά

με τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του

εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητι-

κής Δικαιοσύνης), έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 75831/26-10-2017 (ΦΕΚ

541/30-10-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμενη απόφαση

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων σχετικά με τη συγκρότηση εξεταστικής

επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής

Δικαιοσύνης), έτους 2017 και ορίζουμε αναπληρωμα-

τικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής του ως άνω ει-

σαγωγικού διαγωνισμού τον Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο

του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΚ 521895), Καθηγητή της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Λαζαράτου

του Κοσμά, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 75831/26-10-2017 (ΦΕΚ

541/30-10-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ10. 29-10-2017


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθ. 75831
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72389/19-10-2017
(ΦΕΚ 518/19-10-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμενης
απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση εξεταστι-
κής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κα-
τεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους 2017απoφασίζoυμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 72389/19-10-2017 (ΦΕΚ 518/
19-10-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμενη απόφαση σχετικά
με τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης),
έτους 2017 και ορίζουμε αναπληρωματικά μέλη της
εξεταστικής επιτροπής του ως άνω εισαγωγικού δι-
αγωνισμού: α) τον Παναγιώτη Λαζαράτο του Κοσμά
(ΑΔΤ ΑΙ 080076), καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε αντικατάσταση του Γεωργίου Γεραπετρίτη του Βα-
σιλείου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και β) τη
Νεκταρία Δουλιανάκη του Νικολάου (ΑΔΤ Χ 713385),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντικατάσταση
της Γεωργίας Παπαναγοπούλου του Ιωάννη, Συμβούλου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 72389/19-10-2017
(ΦΕΚ 518/19-10-2017, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 
10. 29-10-2017

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΩΣ ΜΟΥΚΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
EPHESUS ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΩΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
EPIDAURUS ΡΟΥΣΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΩΣ ΤΑΣΙΟΥΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
PREFUCTION ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης

 

9. 27-10-2017

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOMΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
EPHESUSΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΩΣ ΣΤΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
EPIDAURUSΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΩΣ ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PREFUCTIONΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης


8. 26-10-2017

 

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 525/2017

 

 

 

 

Αριθμ. 75552
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72391/19-10-2017
(ΦΕΚ 518/ΥΟΔΔ/19-10-2017) προηγούμενης
απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση εξεταστι-
κής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κα-
τεύθυνση Εισαγγελέων), έτους 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

 αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 72391/19-10-2017
(ΦΕΚ 518/ΥΟΔΔ/19-10-2017) προηγούμενη απόφαση
σχετικά με τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του
εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), έτους
2017 και ορίζουμε μέλη της εξεταστικής επιτροπής του
εισαγωγικού διαγωνισμού της ως άνω επιτροπής: τον
Γεώργιο Ορφανίδη του Τσαμπίκου (ΑΔΤ ΑΒ 669322), κα-
θηγητή Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώρ-
γιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 234652),
καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αντικατά-
σταση των: Γεωργίου Αρχανιωτάκη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ
Ζ 859494), καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γιαννούλας
Καρύμπαλη-Τσίπτσιου του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ 169708),
καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 72391/19-10-2017
(ΦΕΚ 518/ΥΟΔΔ/19-10-2017) προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

7.

Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν
στις 2,3 και 4 Νοεμβρίου 2017 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. Θεσσαλονίκης- Περαίας).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Πέμπτη 2-11-2017 ώρα 09.30: Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου
- Πολιτικής Δικονομίας
Πέμπτη 2-11-2017, ώρα 17.00: Θέμα Γενικής Παιδείας.
Παρασκευή 3-11-2017, ώρα 09.30: Α΄ Θέμα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής
Δικονομίας
Παρασκευή 3-11-2017, ώρα 17.00: Ξένη Γλώσσα
Σάββατο 4-11-2017, ώρα 09.30: Β΄ Θέμα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής
Δικονομίας - Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου.
Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης
στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή
ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με
ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η
οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr).
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί
τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να
φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες σχετικούς με την εξεταστέα ύλη.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την
εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά
τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι
και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν
μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα
θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους
επιτηρητές.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017
Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Αγγελική Αλειφεροπούλου
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

6.

 

 

Άρθρα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΔ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
5.


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 6, 7 και 8-11-2017 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. Θεσσαλονίκης- Περαίας). Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής: Δευτέρα 6-11-2017, ώρα 17.00΄: 1ο Θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά) Τρίτη 7-11-2017, ώρα 09.30΄: 2ο Θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας) Τρίτη, 7-11-2017, ώρα 17.00΄: Ξένη Γλώσσα Τετάρτη 8-11-2017, ώρα 9.30΄: Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου Τετάρτη 8-11-2017, ώρα 17.00΄: Θέµα Γενικής Παιδείας Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, επιτρέπεται να έχουν ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη. Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές. Υπενθυμίζετε ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ή σημεία διακριτικά ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό . . Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Αθανάσιος Ράντος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας

 

4. 20-10-2017

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΔ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2017 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. Θεσσαλονίκης- Περαίας). Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής: 
Δευτέρα 30-10-2017, ώρα 09.30: Α' Θέµα Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας. Δευτέρα 30-10-2017, ώρα 17.00: Θέµα Γενικής Παιδείας
 Τρίτη 31-10-2017, ώρα 09.30: Β' Θέµα Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας. 
Τρίτη 31-10-2017, ώρα 17.00:. Ξένη Γλώσσα
 Τετάρτη 1-11-2017, ώρα 09.30: Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία. 
Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη. Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017 
Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Μαρία Γαλάνη – Λεοναρδοπούλου Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 

3. 20-10-2017

 

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 518/2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθ. 72389
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-

τελούμενη από τους:

1) Αθανάσιο Ράντο του Ελευθερίου (ΑΔΤ AH 064898),

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-

εδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Γράβαρη του Βα-

σιλείου (ΑΔΤ AH 111070), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου

της Επικρατείας.

2) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ ΑΕ 139220),

Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά

της τη Γεωργία Παπαναγοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ

533077), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3) Περικλή Γκότση του Νικολάου (ΑΔΤ AB 308351),

Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,

με αναπληρώτριά του την Ευγενία Μυλωνοπούλου του

Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΖ 912437), Πρόεδρο Εφετών του Δι-

οικητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (ΑΔΤ AB 570072),

Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπλη-

ρωτή του τον Γεώργιο Γεραπετρίτη του Βασιλείου (ΑΔΤ

AH 124675), Καθηγητή Νομικής Σχολής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Αθανάσιο Ξηρό του Γεωργίου (ΑΔΤ Σ 004271), δικη-

γόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Παπα-

δημητρίου του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ 024646), δικηγόρο

Αθηνών, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα-

τίθενται στους: α) Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου

(ΑΔΤ AB 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-

κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της τη Χριστίνα - Αλε-

ξάνδρα Μιχέλη του Κυριάκου (ΑΔΤ Χ 240477), υπάλληλο

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για

τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη καιβ) Μαριάννα Καρά του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΑ 079639), υπάλ-

ληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, με αναπληρωτή της τον Νεκτάριο Μαντζώρο του

Ευσταθίου (ΑΔΤ AM 034585), υπάλληλο της Κεντρικής

Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω Υπουργείου, για τη διενέρ-

γεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθ. 72390

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-

νικής Δικαιοσύνης), έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝαποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-

νης), αποτελούμενη από τους:

1) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου του Χρίστου (ΑΔΤ

AB 245015), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόε-

δρο, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Λέκκα του Αναστα-

σίου (ΑΔΤ AB 205237), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Αλτάνα Κοκκοβού του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ 015796),

Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Παπασω-

τηρίου του Βασιλείου (ΑΔΤ AM 147117), Αρεοπαγίτη.

3) Ευάγγελο Ζαχαρή του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ

172000), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-

ρώτριά του την Ελένη Μετσοβίτου-Φλουρή του Ρίζου

(ΑΔΤ Φ 300800), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

4) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη του Αλεξάνδρου

(ΑΔΤ ΑΝ 142643), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο του

Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΝ 096805), Καθηγήτρια της Νομικής

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5) Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ

003195) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτριά του την

Ιωάννα Καραχάλιου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΑ 050669),

Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής

ανατίθενται στους: α) Γεωργία Κεφαλά του Ιωάννη (ΑΔΤ

ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Λάζαρο Σωτηριά-

δη του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΚ 255357), υπάλληλο της Εθνικής

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέρ-

γεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Μαγδαληνή

Καραγιάννη του Νικολάου (ΑΔΤ Χ 568464), υπάλληλο

του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της την Ευσταθία

Λουκαδούνου του Λουκά (ΑΔΤ Ν 888923), υπάλληλο του

Αρείου Πάγου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην

Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθ. 72391

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-

στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),

έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝαποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω-

γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη

από τους:

1) Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου (ΑΔΤ AH

587928), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώ-

τριά της την Πηνελόπη Ζωντανού του Δημητρίου (ΑΔΤ

Ρ097979), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Βασιλική Θεοδώρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ

199462), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-

ρώτριά της την Αριστέα Θεοδόση του Ιωάννη (ΑΔΤ Κ

824686), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3) Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου (ΑΔΤ Κ 014196), Εισαγ-

γελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτριά της τη Βιργινία

Σακελλαροπούλου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΝ 074652), Ει-

σαγγελέα Εφετών Αθηνών.

4) Γεώργιο Αρχανιωτάκη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ Ζ

859494), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά

του τη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου του Δημητρίου

(ΑΔΤ Ρ 169708), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5) Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΕ

619048), δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Θε-

όδωρο Παναγόπουλο του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ AH 017047),

δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα-

τίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (ΑΔΤ AH

503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Παπαδοπού-

λου του Νικήτα (ΑΔΤ ΑΖ 305440), υπάλληλο της Εθνικής

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια

του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Αικατερίνη Ανα-

γνωστοπούλου του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ρ 683663), υπάλλη-

λο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της τη Μάρθα

Σαμαρτζή του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 564877), υπάλληλο του

Αρείου Πάγου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην

Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθ. 72392

Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών, έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝαποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσάρων

ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-

κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Άννα Κυριακοπούλου-Καμπούρη του Ηρακλή (ΑΔΤ

ΑΖ 869785), διδασκάλισσα Αγγλικής Γλώσσας του Τμή-

ματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).

2. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ AB

456585), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,

της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης (Β' τακτικό μέλος).

3. Δημήτριο Σταματιάδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ

102165), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,

της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης (Α΄ αναπληρωματικό μέλος).

4. Μαρία Γαβουνέλη του Νικολάου (ΑΔΤ AM 629055),

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Β' αναπληρωματικό μέλος).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Χρήστο Μαστροκώστα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ 232128),

Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό

μέλος).

2. Βασίλειο Κονδύλη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΚ 240129)

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β' τακτικό

μέλος).

3. Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου (ΑΔΤ AB

635694), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(Α΄ αναπληρωματικό μέλος).

4. Ιωάννη Δεληκωστόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΚ

096151), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Β' αναπληρωματικό μέλος).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου (ΑΔΤ AB

166567), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α΄ τακτικό

μέλος).

2. Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 096328)

Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β' τακτικό

μέλος).

3. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ AB 674620),

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομι-

κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

(Α΄ αναπληρωματικό μέλος).

4. Αγνή Δάφφα του Ζήση (ΑΔΤ Ρ 169644), δασκάλα

Γερμανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης (Β΄ αναπληρωματικό μέλος).

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (ΑΔΤ AH 691043), Κα-

θηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό

μέλος).

2. Μαρία Αρχιμανδρίτου του Βησσαρίωνα (ΑΔΤ ΑΚ

297654), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(Β' τακτικό μέλος).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

2. 27-9-2017

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΔ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης

2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
4. Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
5. Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
6. Για δικηγόρο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας, που έχει ή είχε ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 2017.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα γενικά µητρώα δηµοτών, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το αργότερο µέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2017. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις  28.9.2017 έως και τις  12.10.2017.


Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105.


1. 27-9-2017
 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπου-
δαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών.
Αριθμ. 65573
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπου-
δαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90)
σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται
ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, σαράντα (40) θέσεις [μία
(1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, τριάντα τέσσερις (34) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων].
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα τέσσερις
(34) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, δέκα έξι (16) θέσεις παρέδρων εισαγ-
γελίας.

664 σχόλια:

 1. απο δικαστη:
  α) μακρια απο φροντιστηρια... ειστε 28 χρονων επιστημονες, στο καλο, μπορειτε να διαβασετε 7-8 νομικα βιβλια, και μια στοιχειωδη νομολογια
  β) μην ψαχνετε να βρειτε εκ των προτερων τα θεματα, ιδιως οταν η πλειοψηφια των εξεταστων ειναι δικαστες.. ειναι προφανες οτι βαζουν θεματα βασει προσωπικης ενασχολησης, υποπθεσεις που τους εχουν τυχει ο καθενας.. και λογω απειριας σε διατυπωση ερωτησεων, ειναι τοσο απλη η απαντηση που ουτε τι φανταζεσαι...
  γ) ψυχραιμια
  δ) τα προφορικα ειναι μεγαλο σχολειο...βασικο ο προεδρος και ο εισαγγελεας... αμα αυτοι οι δυο δεν πουνε το οκ, δεν γινεσαι δικαστης ποτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έστω ότι για τα βασικά μαθήματα θα διαβάσει κάποιος μόνος του, αγγλικά που είναι εξολοκλήρου μετάφραση και γενική παιδεία που
   ύλη ή έστω μια σχετική βιβλιογραφία δεν υπάρχει από ποια βιβλία θα προετοιμαστεί κάποιος;
   Το φροντιστήριο σίγουρα βοηθάει γιατί συγκεντρώνει την ύλη,λύνει απορίες και διορθώνει πιθανά λάθη ακόμα και στην διατύπωση των απαντήσεων.

   Διαγραφή
  2. Γειά σας ! Διαφωτιστική η παρέμβασή σας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον τρόπο ανάλυσης της απάντησης, ήτοι περιληπτική ή σύντομη, εφαρμογή δικανικού συλλογισμού ή απευθείας υπαγωγή εφαρμοστέων κανόνων κλπ. Ευχαριστώ πολύ.

   Διαγραφή
 2. Yπαρχει καποιο νεο για το φετινο διαγωνισμο? να περιμενουμε απο Οκτωβρη τις εξετασεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τα προφορικα τι εξυπηρετουνε; μια ρωσικη ρουλετα ειναι που δημιουργει πλασματικες εντυπωσεις στους εξεταστες
  η καταργηση τους θα βοηθουσε σιγουρα στην πιο αντικειμενικη αξιολογηση αφου στα γραπτα κρινεται η επιδοση των υποψηφιων ΣΤΑ ΙΔΙΑ θεματα
  (προφορικα δεν εχουν και στις εξετασεις των συμβολαιογραφων)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου, εξυπηρετεί για να βλέπουμε και εμείς οι υπόλοιποι το επίπεδο αυτών που πέρασαν. Αν για παράδειγμα περνάς δεύτερος από τα γραπτά και δεν μπορείς να απαντήσεις στα προφορικά τί είναι το τεκμήριο νομιμότητας, τότε κάτι περίεργο συμβαίνει. Και πρέπει αυτό το περίεργο να γίνεται δημόσια. Εξάλλου, με τη δημοσιότητα εξασφαλίζεται και ο ακυρωτικός έλεγχος της διαδικασίας όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα μεροληψίας. Σε παραπέμπω στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ όταν δίκασε τις αιτησεις ακύρωσης υποψηφίων στην ΚΒ σειρά.

   Διαγραφή
  2. σχετικο ειναι αυτο

   μετραει και η εικονα του υποψηφιου, η ικανοτητα του να απανταει αμεσα σε ζητηματα απο διαφορουςκλαδους δικαιου, κα
   γι' αυτο συνεκτιμωνται τα δυο

   αλλωστε, οσοι εχουν γραψει αριστα ή πολυ καλα στα γραπτα, 99% περνουν και τα προφορικα...
   τωρα, οσοι ειναι οριακα, δεν ειναι ευλογο να υπαρχει και μια δευτερη κριση?

   Διαγραφή
 4. (είμαι ο αρχικός σχολιαστής) συγγνώμη συνάδελφε αλλά γράψατε -μεταξύ άλλων
  ''Εξάλλου, με τη δημοσιότητα εξασφαλίζεται και ο ακυρωτικός έλεγχος της διαδικασίας όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα μεροληψίας''.
  υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα κάποιος να προσβάλλει την κρίση των εξεταστών επί των προφορικών επιδόσεων; υπάρχουν μήπως πρακτικά της διαδικασίας με ερωτήσεις-απαντήσεις του καθενός; φοβάμαι πως όχι και όλο αυτό καλύπτεται με την δημοσιότητα παρακολούθησης που επικαλείστε
  επίσης, εσείς δεν έχετε δει ή ακούσει έστω ποτέ για περίεργoυς βαθμούς στα προφορικά κάποιου σε σχέση με τα γραπτά; αφήστε για λίγο τις νομικίστικες υπεκφυγές και απαντήστε σας παρακαλώ με ρεαλισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνώ απόλυτα!!κ που διεξάγονται δημόσια μήπως μπορεί να ελεγχθεί ουσιαστικά η διαδικασία από πλευράς των υποψηφίων?εδώ ισχύει η λαική ρήση:όποιος έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι αγαπητοί συνάδελφοι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφοι, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο νομίζετε ότι εσείς ως υποψήφιοι θα προβείτε σε "ουσιαστικό" έλεγχο των προφορικώς εξεταζομένων. Για το λόγο αυτό υπάρχει η επιτροπή που απαρτίζεται από δικαστές, δικηγόρους, πανεπιστημιακούς κλπ που έχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να κρίνουν τους υποψηφίους. Εσείς τι έλεγχο μπορείτε να κάνετε; Εάν μπορούσατε να κάνετε, θα ήσασταν και εσείς στους επιτυχόντες των γραπτών και θα εξεταζόσασταν και στα προφορικά. Επειδή καταλαβαίνω ότι τα παραπάνω σχόλια προέρχονται από μη επιτυχόντες, θα ήθελα να σας δώσω μία συμβουλή: αντί να βυθίζεστε στην πικρία, αμφισβητώντας το παραμικρό, ασχοληθείτε με το διάβασμά σας. Όσο και αν πιστεύετε ότι πήγατε καλά, αυτοί που πέρασαν τα πήγαν καλύτερα από εσάς! Παρατήρησα ότι στο ακροατήριο των προφορικών παρευρίσκοντο κατά κύριο λόγο μη επιτυχόντες. Οι περισσότεροι φαινόταν ότι πήγαν για να αποδείξουν ότι αυτοί που πέρασαν στα γραπτά και πήγαν στα προφορικά ήταν χειρότεροι από τους ίδιους!!! Μη νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξετε ότι εσείς είστε καλύτεροι, γιατί στην περίπτωση αυτή, εσείς θα ήσασταν αυτοί που θα εξετάζονταν προφορικά! Επίσης, μην νομίζετε ότι τα προφορικά είναι μία εύκολη διαδικασία ή ότι η προετοιμασία για αυτά είναι κάτι το απλό! Σε τελική ανάλυση, σε περίπτωση που περάσετε, αναλογισθείτε τι θα σκέπτονται για εσάς όλοι αυτοί που σας άκουγαν να κατηγορείτε το διαγωνισμό... Τα σχόλιά σας αυτά θα σας ακολουθούν για πάντα.

   Διαγραφή
  2. Στον ακριβώς από πάνω, επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι επιτυχών και άρα ξέρεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακριβώς να προσέξουμε στα προφορικά, τι ρωτάνε δηλαδή πρακτικά ή θεωρητικά ζητήματα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο το έχω απορία, τι ρωτάνε εκεί βρε παιδί μου? Τους κώδικες τους έχεις μαζί σου και κλειστούς?

   Διαγραφή
  3. Στα προφορικά η εξέταση αφορά το σύνολο της ύλης που διαβάσατε για τα γραπτά συν ευρωπαϊκό δίκαιο. Γίνονται μάλιστα, ερωτήσεις και επ' αυτού. Από εκεί και στο εξής όμως, μπορεί να ερωτηθούν και άλλα (ιστορία, γεωγραφία, επικαιρότητα). Χρειάζεται ψυχραιμία, πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και συγκέντρωση. Ερωτώνται και θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Μπορεί δηλαδή, να τεθεί και κάποιο μικρό πρακτικό. Οι κώδικες δεν επιτρέπονται. Γενικά, κάποιος που διάβασε πολύ καλά για τα γραπτά, έχοντας μια συνολική θεώρηση της ύλης και τις νομικές έννοιες ξεκαθαρισμένες μέσα του, θα είναι έτοιμος, από άποψη διαβάσματος, και για τα προφορικά!

   Διαγραφή
  4. Μάλιστα...Δηλαδή στο ευρωπαϊκό ρωτάνε τα όργανα και αποφάσεις ΔΕΚ και γενικά επιμένουν πολύ σε αυτό ή πιο πολύ στα υπόλοιπα μαθήματα..? Ιστορία???Γεωγραφία..??Ρωτάνε και τέτοια? Πόσα πια να έχεις διαβάσει...Δε προλαβαίνεις...Δηλαδή σχετικά με τους κώδικες ρωτάνε και άρθρα απ'έξω..? γιατί όμως όχι ανοιχτοί? Δεν έχει σημασία να ξέρεις πού να ψάξεις αφού στο τέλος όλοι από αυτούς διαβάζουν και γράφουν αποφάσεις δε νομίζω να τα ξέρεις απ'έξω και να μη τους συμβουλεύεσαι..Μμμμ και κάτι ακόμα στην έκθεση και στα αγγλικά βάζουν τα θέματα όπως προκύψει? Γενικά αντιδρούν άσχημα αν δεν ξέρεις κάτι? Δεν έχω παρακολουθήσει και ποτέ προφορικά δυστυχώς και έχω τεράστιο άγχος...Σ'ευχαριστώ πάντως όπως και να'χει!

   Διαγραφή
  5. Λοιπόν, από ό,τι είδα εγώ, ρωτάνε μεν ευρωπαϊκό, αλλά όχι περισσότερο πχ από ότι δικονομία! Ως προς την ιστορία και τη γεωγραφία, χρειάζονται οι γενικές γνώσεις. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να διαβάσει κανείς. Σχετικά με τους κώδικες τώρα: καλό είναι να ξέρει κανείς πολύ καλά τη νομοθεσία και θα μπορούσα να πω μέχρι και απ' έξω. Αυτό βοηθάει και στα γραπτά, αφού τα θέματα είναι τόσα πολλά που δεν έχεις χρόνο να ψάχνεις 100 διατάξεις. Δεν έχεις τους κώδικες ανοικτούς, γιατί πρέπει να εκτιμηθεί πόσο μπορείς να εκφρασθείς νομικά στον προφορικό λόγο, ενθυμούμενος και όσα έχεις μελετήσει. Το ζήτημα εκείνη την στιγμή δεν είναι να ψάξεις τη λύση, αλλά να την έχεις βρει και να μπορείς να την εκφράσεις. Μην ξεχνάμε ότι έργο του δικαστή δεν είναι μόνο η συγγραφή αποφάσεων, αλλά και η διαδικασία στο ακροατήριο, όπου παίζει ρόλο η επιστημονική κατάρτιση και το να είσαι ετοιμόλογος! Στην έκθεση τώρα, δεν πρόκειται για απλή ανάπτυξη ιδεών, αλλά νομικών ζητημάτων. Μπορείς να προμηθευτείς από την ΕΣΔΙ το βιβλίο με τα θέματα όλων των ετών. Ως προς την αντίδραση των εξεταστών εάν δεν ξέρεις κάτι, μην αγχώνεσαι, γιατί είναι αναμενόμενο ότι δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα! Είναι προτιμότερο να πεις "δεν ξέρω" παρά να ψάχνεις να απαντήσεις κάτι για το οποίο δεν είσαι σίγουρος! Δεν θα αντιμετωπίσεις υποτιμητικές ή άλλου τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τουναντίον μάλιστα η διαδικασία που παρακολούθησα εγώ ήταν ήρεμη και με καλή διάθεση από πλευράς της επιτροπής. Τέλος, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο εάν έχεις παρακολουθήσει προφορικά, αφού κάθε φορά η επιτροπή είναι διαφορετική. Καλύτερα άσε το άγχος για τα προφορικά στην άκρη και διοχέτευσε την ενέργεια αυτή για τα γραπτά και το εν γένει διάβασμά σου. Ούτως ή άλλως, όταν με το καλό περάσεις τα γραπτά, θα ασχοληθείς τότε με τα προφορικά και πίστεψέ με το διάβασμα για τα γραπτά θα είναι αρκετό! Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
  6. Να 'σαι καλά... Έχω ακούσει για τα θέματα από την ΕΣΔι, αλλά δεν δίνουν απαντήσεις δυστυχώς...Μμμ και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω.. Όσοι ενδιαφέρονται για εισαγγελείς, στα προφορικά οι εξεταστές να φανταστώ ρωτάνε πιο πολύ ποινικό παρά τα άλλα..? Μπορείς να πεις και μια δική σου άποψη σε ένα καινούργιο ζήτημα ή αν δεν θυμάσαι γενικά όλες τις απόψεις, να πεις κατευθείαν αυτή που εσύ θυμάσαι και συγκράτησες ως ορθότερη..?

   Διαγραφή
  7. Για τους εισαγγελείς δεν γνωρίζω να σου απαντήσω... Φυσικά και μπορείς να εκφράσεις τη δική σου άποψη, αρκεί να τεκμηριώνεται νομικά.

   Διαγραφή
  8. Προς Ανώνυμος7 Μαΐου 2017 - 4:24 μ.μ.
   Τα παραπονα που λές για την βαθμολογηση και γενικοτερα την διαδικασια των προφορικων εξετασεων δεν προερχονται μονο απο ατομα που κοβονται στα γραπτα και πανε στα προφορικα ως θεατες οπως λες. Προερχονται και απο ατομα που εχουν περασει με επιτυχια το προκριματικο σταδιο των γραπτων εξετασεων. Επειδη εσυ λοιπον περασες δεν σημαινει οτι αυτοματως ολη η διαδικασια των εξετασεων ειναι αψεγαδιαστη και οσοι διαμαρτυρονται ειναι απλα κομπλεξικοι που φθονουν την επιτυχια των αλλων. Και μη νομιζεις πως οποιος απο αυτους περασει καποτε μετα θα νιωθει ντροπη που εκανε κριτικη στην διαδικασια. Το να κλεινει καποιος τα αυτια του σε ολες τις ενστασεις και να αγιοποιει τα παντα μονο και μονο επειδη αυτος καταφερε να εισαχθει στην σχολη ειναι περισσοτερο αξιο κριτικης.

   Διαγραφή
 6. Yπαρχει νεοτερα για το φετινο διαγωνισμο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. να σας ρωτήσω κατι διάβαζα το εξής στην εθνική σχολή δικαστών .Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει δύο στάδια: προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο στην Έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.Ξερετε αν ηταν και πέρυσι αυτο η τζαμπα ανησύχησα,εν πιστευω να το αλλαξαν τωρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οι ημερομηνιες αυτες δεν τηρουνται αφου διαγωνισμος το 2015 δεν εγινε και λογω αυτου γινανε 2 διαγωνισμοι το 2016 (προς αναπληρωση του χαμενου 2015), με βαση την λογικη και αφου ο τελευταιος του 2016 ολοκληρωθηκε μολις καπου τα χριστουγεννα τα περασμενα ο επομενος διαγωνισμος θα γινει μεσα στο 2017 σε ημερομηνια που κανεις δεν ξερει ποια θα ειναι μεχρι να βγει η σχετικη προκηρυξη- παντως να γινει διαγωνισμος αμεσα αμεσα πριν τουλαχιστον το μεσον του 2017 δεν παιζει

   Διαγραφή
 8. Δύσκολα θα γίνει φετος διαγωνισμος για το δικαστικό. Θα έχουμε επανάληψη του σκηνικού του 2015.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα! Αναζητώ πληροφορίες για το δικαστικό τελευταία και συγκεκριμένα για την διοικητική κατεύθυνση, αν και έχω χρόνια ακόμα μέχρι να δώσω! Έχω τις εξής απορίες:
  1) Ποια είναι η ύλη; Καταλαβαίνω ότι έχουμε συνταγματικό, διοικητικό, διοικητική δικονομία, δικαιώματα, δημοσιονομικό...κάτι άλλο; Φορολογικό, περιβάλλοντος, Κοινωνικής ασφάλειας είναι μέσα;
  2) Γιατί οι βαθμοί στην γραπτή φάση είναι εμφανώς μικρότεροι από την ποινική-αστική και; Δυσκολία τομέα ή τσεκούρι;
  3) Τι νόμοι επιτρέπονται στην εξέταση; (π.χ διοικητική διαδικασία; )
  Ευχαριστώ πολύ όποιον προθυμοποιηθεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Στην ύλη είναι τα πάντα μέσα. Τα πάντα.
   2) Πολύ ωραία απάντησες μόνος σου. Δυσκολία τομέα και τσεκούρι.
   3) Όλοι οι νόμοι επιτρέπονται στην εξέταση αρκεί να είναι καθαρό ασχολίαστο νομοθετικό κείμενο.

   Διαγραφή
 10. Ξανα απο την αρχη με νεα δεδομενα,σαφως πιο νομιμα και ηθικα.Ο βαθμος των γραπτων θα λαμβανει το 85% και τα προφορικα 15%..την ενημερωση ελαβα απο http://www.capital.gr/epikairotita/3204129/allazei-i-bathmologia-stis-exetaseis-tis-ethnikis-sxolis-dikastikon-leitourgon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πολύ καλή είδηση! επιτέλους! η ρώσικη ρουλέτα των προφορικών υποβαθμίζεται!

   Διαγραφή
  2. @ Ανώνυμος11 Απριλίου 2017 - 1:14 μ.μ. Ενώ τα γραπτά δεν είναι ρουλέτα;

   Διαγραφή
  3. Προσωπικη μου αποψη ειναι πως τα γραπτα δεν ειναι ρουλετα, τουλαχιστον οχι τοσο οσο τα προφορικα. Υπαρχει απλετος χρονος για σκεψη και ερμηνεια. Ακομη και αν δεν υπαρχει συγκεκριμενη γνωση πανω σε καποιο ερωτημα, μια ενδιαφερουσα νομικη προσεγγιση θεωρω οτι θα εκτιμηθει αρκετα.

   Διαγραφή
 11. Μην ακουτε οσους λενε οτι δε θα γινει διαγωνισμος..............εσεις να διαβαζετε κανονικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ξερεις κανείς τίποτα για 60 θεσεις που ακούστηκαν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 60 για ποια κατευθυνση;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Παιδιά, 40 θεσεις για διοικητικούς, 100 για πολιτικούς και 15 για εισαγγελείς. Από έγκυρη πηγή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και διαγωνισμος ποτε;

   Διαγραφή
  2. Μόνο τόσους εισαγγελείς? Πόσο έγκυρη πηγή δηλαδή? Γιατί ο καθένας γράφει διάφορα...

   Διαγραφή
 15. ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΠΟΤΕ Η ΔΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αν δεν βγει προκήρυξη μόνο εικασίες κάνουμε για ολα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Έχουμε μήπως τίποτα νεώτερο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Περιμένουμε να μάθουμε για το 10% με ειρηνοδίκες στην ΕΣΔΙ, ένα νέο πολιτικό σκάνδαλο που ξεδιπλώνεται. Που είναι οι ενώσεις τάχατες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Συνάδελφε μήπως μπορείς να το εξηγήσεις καλύτερα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Συνάδελφε, αυτή η είδηση δεν ειναι καινούρια. Ακουγόταν και παλαιότερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Πέραν της αδικίας έναντι των υπολοίπων υποψηφίων, υφίσταται και πραγματική δυσκολία ως προς τον καταμερισμό των δικογραφιών που έχουν αναλάβει ηδη οι εν ενεργεία ειρηνοδίκες. Έχουν ακουστεί έως και φήμες για άμεση εισαγωγή άνευ εξετάσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να προβούν σε τόσο απροκάλυπτη καταστρατήγηση του θεσμού. Ας κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτήν την παραφιλολογία και ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Καλη δύναμη σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Λοιπόν η προκήρυξη είναι έτοιμη σύμφωνα με έγκυρες πηγές. 23 θέσεις για διοικητικούς. Αυτά που ακούγονται για 40 είναι παραμύθια. Επίσης ο διαγωνισμός θα γίνει το νέο έτος. Για τους πολιτικούς το 10% θα είναι ειρηνοδίκες. Καλή τύχη, αν και το θεωρώ μάταιο για τη συντριπτική πλειοψηφία..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναδελφε, με όλο τον σεβασμο. Αυτο που επικαλεισθε, πως η προκήρυξη είναι έτοιμη αλλά ο διαγωνισμός θα γίνει το 2018, δεν είναι κάπως ασύνδετα;

   Διαγραφή
  2. Επιτέλους, μπορούν να σταματήσουν τα σχόλια για θέσεις από ανώνυμες πηγές (και γιατί δεν κατονομάζονται??)? Ποιες είναι αυτές οι "μυστικές" πηγές? Και εν πάση περιπτώσει, σεβαστείτε λίγο τον κόπο και τον πόνο των υποψηφίων και τη ψυχολογία στην οποία βρίσκονται και μη γράφετε διάφορα αν δεν κατονομάζεται τις πηγές σας, τουλάχιστον. Και αυτό για το 10% για τους ειρηνοδίκες, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι καθόλου σωστό και δίκαιο για τις θυσίες όλων των φετινών (και όσων ετοιμάζονται από άλλες χρονιές)υποψηφίων και δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κόπο όσων μπαίνουν στην διαδικασία να διαβάσουν και να δώσουν. Αν θέλουν και αυτοί ας δώσουν και να κριθούν όλοι επί ίσοις όροις. Ένας διαγωνισμός έμεινε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα πια.

   Διαγραφή
 22. Συνυπογράφω το σχόλιο που έγινε στις 13 Μαΐου 2017 - 10:35 π.μ. Αβάσιμα σενάρια και ανυπόστατες εκτιμήσεις αναφορικά με τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, τον τρόπο κάλυψης αυτών και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, περισσότερο αποπροσανατολίζουν παρά συνιστούν χρηστικά σχόλια της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Ίσως, ο κ. Διαχειριστής, να πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μη δημοσίευσης εκτιμήσεων και σεναρίων αυτού του είδους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. η προκήρυξη είναι έτοιμη, απλά θα περιμένουν να στεγνώσει το μελάνι, γι αυτό θα πάρει ένα χρόνο
  μόνο αυτό δεν μας ειπε ο κυριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Συνάδελφε με τις πηγες για την προκήρυξη εισαι αυτός που μαντεύει σωστά και για τον προηγούμενο διαγωνισμό, και που ειχες πει οτι πολυ δύσκολα θα ξαναγίνει διαγωνισμός το 2017; αν ναι, δεν έχω λόγο να μην σε πιστεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος 13-5- 2017
  Αγαπητοί συνάδελφοι, παλαιότερα οι εφημερίδες όταν ήθελαν να πραβάλουν ένα θέμα αλλά δεν είχαν καμία πληροφορία, για να καταστήσουν αξιόπιστο το άρθρο τους άρχιζαν με το κλασσικό "Όπως πληροφορούμεθα εξ εγκύρων πηγών, τις οποίες για ευνοήτους λόγους δεν κατονομάζομεν....." . Αυτή την τακτική θυμίζουν οι συνάδελφοι που έχουν πληροφόρηση " από έγκυρες πηγές" που όμως δεν κατονομάζουν. Για να μην πελαγοδρομούμε και να μην ψάχνουμε πληροφορίες εκεί που δεν υπάρχουν, ας μην ξεχνάμε, ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή για το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού και των κατά περίπτωση θέσεων είναι η ΕΘΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΔΙΚΑΣΤΩΝ στη Θεσσαλονίκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Το μόνο αρμόδιο είναι το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου δικαιοσυνης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους μου είπαν ότι ακόμα δεν έχει γίνει καταγραφή των κενών θέσεων γι αυτό μην ψαρώνετε άδικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ξερεις κανένας ποσούς στην πολιτική δικαιοσύνη ενδέχεται να πάρει και πόσους εισαγγελείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Επειδή για τους χρήστες της σελίδας αυτής οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι σημαντικές θα πρότεινα, με κάθε σεβασμό, στη διαχείριση να μη δημοσιεύει όσες δεν συνοδεύονται από αναφορά σε συγκεκριμένη πηγή. Επίσης, εν όψει του ότι ο διαγωνισμός για τον οποίο πρόκειται είναι εν γνώσει όλων μας ανταγωνιστικός, νομίζω ότι αποστροφές του τύπου "καλή επιτυχία αν και είναι μάταιο για τους περισσότερους", δεν ταιριάζουν ούτε με το σκοπό (ανταλλαγή απόψεων), ούτε και με τη σοβαρότητα του διαλόγου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε ο πατερναλισμός δεν είναι καλό πράγμα, και δη αν θέλετε να γίνετε δικαστής. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην περνάνε "παραπλανητικά" σχόλια. Εξάλλου ο σεβασμός στην ελευθερία έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας ενέχει και κινδύνους ψευδών ειδήσεων ή ειδήσεων από μη έγκυρες πηγές. Δηλαδή τί πρέπει να κάνουμε, να καταργήσουμε το ιντερνετ επειδή κάποιοι θέλουν να μας παραπλανήσουν;
   Όσο για το αιχμηρό σχόλιο του συναδέλφου που σας ενόχλησε, θα πρέπει πάλι να λάβετε υπόψη σας το ακέραιο δικαίωμα του καθενός στην άσκηση αιχμηρής κριτικής. Ανοχή συνάδελφε όχι φίμωμα.

   Διαγραφή
  2. Το θέσατε όπως ακριβώς έπρεπε συνάδελφε. Οποιος θέλει να τρολαρει ή να παίξει το παιχνιδακι του, υπαρχουν άλλες σελίδες ή μέσα να το κανει. Οχι εδώ!

   Διαγραφή
 31. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εσδι μου είπαν να έχουμε το νου μας τον Ιούνιο για προκήρυξη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με προοπτική τα γραπτά να είναι πριν τον Οκτώβριο ως είθισται;

   Διαγραφή
 32. και ο διαγωνισμός ξέρεις πότε θα γίνει αν βγει Ιουνιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Από οσο κατάλαβα ναι πριν τον Οκτώβρη .θα ξαναπάρω την άλλη βδομάδα...αν θέλει ας τηλεφωνήσει και κάποιος άλλος συναδελφος να το επιβεβαιώσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Συνήθως ο διαγωνισμός δε γίνεται μέσα ή τέλη Οκτώβρη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Μόλις μίλησα με τη σχολή, δεν έχουν καμία πληροφορία για προκήρυξη, είναι πολύ νωρίς όπως μόνοι τους μου είπαν!! Το αυτονόητο δηλαδή, οπότε ας μην πανικοβαλλεται κάνεις με σενάρια περί πρόωρων εξετάσεων και ας επικεντρωθουμε όλοι στο διάβασμά μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιβεβαιωνω συνάδελφε. Σήμερα πήρα κ εγώ κ όταν Ρώτησα πιο συγκεκριμένα για προκήρυξη σύντομα ορμώμενος απο ανάρτηση συναδέλφου, απάντησε:"Περιμένουμε το υπουργείο. Οσο για αυτό που διακινείται για Ιούνιο, είναι γνωστό οτι χρεώνουν τις φήμες σε μας". Δεν αμφισβητω την αλήθεια κανενός, αλλά δε νομιζω οι γραμματείς της Σχολής να μεταδίδουν αντιφατικές πληροφορίες. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο με το διάβασμα σε όλες και ολους!

   Διαγραφή
 36. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, επειδή κι εγώ σκοπεύω να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία απίστευτου διαβάσματος και άγχους. Τα δύο έτη δικηγορίας ξεκινούν από την εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή από την έναρξη της άσκησης επαγγέλματος στην εφορία? Με άλλα λόγια μπορώ να δώσω τις εξετάσεις ακόμα και αν δεν κάνω έναρξη δικηγορικού επαγγέλματος στην εφορία? Στη γραμματεία της σχολής που ρώτησα μου είπαν ότι η διετία ξεκινάει από την εγγραφή στο σύλλογο, ισχύει? Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, καλή συνέχεια σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρθρο 10 του 3689/2008

   Δικαίωμα και Αιτήσεις Συμμετοχής

   1. α. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας
   ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

   ============
   Επομένως απαιτείται να έχετε 2ετή άσκηση δικηγορίας η οποία πιστοποιείται από τον οικείο ΔΣ, σύμφωνα με το χρόνο εγγραφής σε αυτόν. Δεν ενδιαφέρει η πραγματική άσκηση δικηγορίας (και άρα η απόδειξή της με βεβαίωση από την εφορία ή από τις γραμματείες των δικαστηρίων).

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την άμεση απάντησή σας! Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους!

   Διαγραφή
 37. Καλησπέρα σε όλους! Ορισμένες απορίες προς τους εμπειρότερους αυτού του διαγωνισμού, ίσως να είναι όμως και χιλιοαπαντημένες:
  1) Για την προετοιμασία για τις εξετάσεις, θεωρείτε απαραίτητη την παρακολούθηση φροντιστηρίου ή αρκεί να μελετηθεί το υλικό που δίνει στους υποψηφίους;
  2) Ομοίως, για την προετοιμασία για τις εξετάσεις, θεωρείτε απαραίτητο να σταματήσει κάποιος να εργάζεται;
  Επειδή φαντάζομαι τις απαντήσεις, θα μου έδινε θάρρος εάν κάποιος έχει κάποιο παράδειγμα που πέτυχε χωρίς να σταματήσει την δουλειά του και χωρίς να χρυσοπληρώσει τα διάσημα φροντιστήρια.
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Είναι αλήθεια ότι το φροντιστήριο δίνει κατευθύνσεις και σημειώσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο το φροντιστήριο και ότι χρειάζεται καλό και συστηματικό διάβασμα (πέρασα χωρίς φροντιστήριο)
   2) Αν έχεις λύσει το βιοποριστικό σου πρόβλημα, μπορείς να σταματήσεις. Αρκετοί συνάδελφοι πέρασαν ενώ εργάζονταν.

   Διαγραφή
 38. Το φροντιστήριο δίνει σιγουρα καλές βάσεις και κατευθύνσεις αλλά δεν είναι και απαραίτητο εφόσον είσαι συνεπής στο διάβασμα σου και στον χρόνο που διαθέτεις για αυτο. Όσον αφορά τη δουλειά, δυστυχώς δεν είναι για όλους εύκολο να μοιράζεις το χρόνο σου σε διάβασμα και σε δουλειά το ίδιο αποτελεσματικά και στα δυο. Κατι δυστυχώς θα μείνει πισω(προσωπική μου εμπειρία αυτο) όποτε πρέπει να θέσεις τις προτεραιότητες σου και να μην παρεκκλίνει απο αυτές. Καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλησπέρα σας εχω ήδη δοκιμάσει μια φορά και έδωσα εξετάσεις..θα ήθελα την ειλικρινή γνώμη παρακαλω όσων έχουν την εμπειρία κ ειδικά των επιτυχοντων...πιστευετε πως χωρίς φροντιστήρια και με την προϋπόθεση ότι μεγάλωνω το παιδί μου που είναι τωρα 4 ετών εχω ελπίδες να περάσω με περιορισμένο χρόνο για διάβασμα που εχω;την μια φορά που έδωσα ήταν δοκιμαστικη δεν πέρασα φυσικά. μου φάνηκαν βατα σχετικά τα θεματα αλλα ότι χρειάζεται απίστευτα χρονοβόρο και βαθύ διάβασμα.Ειμαι 31 ετών είδα ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο. Πιστεύετε ότι έχω ελπίδες; Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αδελφή μου, εν έτει 1997(νομιζω η 1η χρονια των εξετάσεων) με μόλις μια εβδομάδα διάβασμα-ως τη μονη άδεια που κατάφερε να πάρει απο το γραφείο της- πέρασε με τη 1η. Βέβαια είχε τις βάσεις απο τη σχολή. Κάτι που προσωπικά δεν έχω. Θα μου πείτε πως αυτή δεν είναι συχνη περιπτωση. Σίγουρα χρειαζεται διάβασμα. Μα η συγκεντρωση και η χρηση της κοινής λογικής τη κρίσιμη ωρα μετράνε. Δε βοήθησε ίσως η απάντηση μου. Μα αξίζει να το προσπαθησετε οσες φορες χρειαστεί. Εχετε μεγαλο περιθώριο ως τα 45 που είναι το όριο, σε αντίθεση με μένα που στα 40 θεωρώ πως οι επόμενες εξετάσεις είναι η μια και μοναδική μου ευκαιρία. Καλη επιτυχία σε σας κ σε ολες-ολους που διαβάζουν..

   Διαγραφή
  2. Εχετε οπωσδηποτε ελπιδες αν το θελετε πολυ και αν δεν σας πειραζει να δοκιμασετε περισσοτερες απο μια ή δυο φορες σε περιπτωση φυσικα που δεν τα καταφερετε αμεσα!Γνωριζω συναδελφους με μικροτερα ή μεγαλυτερα παιδια, ή και με δυο παιδια, που πεισμωσαν και τα καταφεραν! Σιγουρα ο χρονος σας ειναι περιορισμενος, αν ομως ειναι αυτο που αγαπατε να επιμεινετε! Καλη τυχη σας ευχομαι και να χαιρεστε το παιδακι σας.

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις απαντήσεις, με βοηθήσατε περισσότερο από ότι νομίζετε. Πιστεύω και εγώ ότι όλοι μας πρέπει να δίνουμε πολλές φορές...όσο μπορούμε. Καλή σας επιτυχία μέσα απο την καρδιά μου σε εσάς και σε όσους διαβάζουν...

   Διαγραφή
 40. Συνάδελφοι, η απάντηση στο ερώτημα αν χρειάζεται φροντιστήριο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε.
  Κατά την άποψή μου, στην πολιτική - ποινική κατεύθυνση μπορεί να περάσει κανείς και χωρίς φροντιστήριο με πολύ προσωπικό διάβασμα και με καλή άσκηση δικηγορίας. Πέραν αυτού και οι θέσεις είναι συνήθως αρκετές, με αποτέλεσμα να έχει κανείς περισσότερες πιθανότητες να περάσει.
  Από την άλλη πλευρά, ως προς τη διοικητική κατεύθυνση, θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο να κάνει κανείς φροντιστήριο, δεδομένου ότι πρέπει να έχει άριστη εικόνα και πλήρη αντίληψη της νομολογίας του ΣτΕ. Η ύλη είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και σε συνδυασμό με τις εναλλαγές της νομολογίας και την ανάγκη -πολλές φορές- ερμηνείας των αποφάσεων, καλό είναι να μην επωμιστεί κανείς το βάρος της οργάνωσης όλων αυτών. Επίσης, και οι θέσεις είναι συνήθως πολύ λίγες... Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και να ξέρετε ότι κάποια στιγμή ο κόπος αποδίδει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Διατυπώνονται διάφορες απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα των φροντιστηρίων. Θα ήθελα και εγώ, ως γνώστης των πραγμάτων, να εκθέσω τις απόψεις μου για το θέμα αυτό, ελπίζοντας να προσφέρω κάποια βοήθεια στους υποψήφιους δικαστές. Γενικώς τα φροντιστήρια βοηθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη μελέτη στο σπίτι. Έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Ας αρχίσουμε από τα πλεονεκτήματα: Ο υποψήφιος κερδίζει πολύτιμο χρόνο διότι το φροντιστήριο, για κάθε μάθημα, συγκεντρώνει επίκαιρη νομολογία αλλά και πρόσφατη νομοθεσία, στοιχεία απαραίτητα για τις εξετάσεις. Γίνεται αναλυτική συζήτηση σημαντικών αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων, μερικές φορές και των εφετείων, και ο κάθε υποψήφιος μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τις απόψεις του για διάφορα θέματα και να ζητήσει κάποιες διευκρινίσεις. Ο υποψήφιος αλλάζει περιβάλλον και δεν μένει για ολόκληρες ημέρες κλεισμένος στο σπίτι του, το οποίο πολλές φορές για διαφόρους λόγους, (εξωτερικοί θόρυβοι αγνώστου προελεύσεως, ύπαρξη παιδιών, περιορισμένος χώρος για μελέτη, το συμπαθές τετράποδο του γείτονα που γαυγίζει ακατάπαυστα όλη τη νύχτα, η τηλεόραση του διπλανού διαμερίσματος από όπου ακούγονται οι ξέφρενοι και ατελείωτοι μεταμεσονύκτιοι επινίκιοι πανηγυρισμοί των ηλιοκαμένων νικητών του Survivor και οι σπαραξικάρδιες θρηνωδίες των ηττημένων για τον χαμένο επιούσιο, που όλοι τους έχουν γαντζωθεί με νύχια και με δόντια στις καταπράσινες ακρογιαλιές της Δομινικανής Δημοκρατίας και αρνούνται πεισματικά να τις εγκαταλείψουν, ενώ στο μεταξύ έχουν αφανίσει όλες τις καρύδες του νησιού), δεν προσφέρεται για συνεχή και αποδοτική μελέτη. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, που δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι : Οι υποψήφιοι γράφουν διάφορα τέστ ( ενδεχομένως και με θέματα που έχουν τεθεί σε προηγούμενες εξετάσεις ), και ο χρόνος που δίνεται για την παράδοση του γραπτού, συνήθως είναι ένα τρίωρο. Ο φροντιστής διορθώνει τις εργασίες και κάνει σχετικές παρατηρήσεις στον κάθε υποψήφιο.
  Στις εξετάσεις στη Σχολή Δικαστών πού παίζεται το μέλλον του υποψήφιου- για μερικούς είναι κυριολεκτικά η τελευταία ευκαιρία- και οι κόποι πολλών ετών, τα λεπτά τρέχουν με διαβολική ταχύτητα, η αγωνία κορυφώνεται και αυτός πρέπει όχι μόνο να απαντήσει, αλλά να απαντήσει γρήγορα και σωστά και , αν είναι δυνατόν, σε όλες τις ερωτήσεις. Όμως, η καλή προετοιμασία, η αυτοσυγκέντρωση, η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και τα τρίωρα του φροντιστηρίου, θα τον βοηθήσουν να τελειώσει το χρόνο των εξετάσεων με τις λιγότερες απώλειες. Και κάτι τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο : Στις αίθουσες των φροντιστηρίων πολλές φορές γεννιούνται μεγάλοι έρωτες, που έχουν ευτυχή κατάληξη, συνήθως μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή.

  Για τα μειονεκτήματα του φροντιστηρίου ελπίζω να επανέλθω, καθώς και για την ιδιαιτερότητα της προετοιμασίας όσον σκέπτονται να δώσουν εξετάσεις για τα διοικητικά δικαστήρια.
  Για το διαχειριστή της σελίδας.
  Έδωσα εύθυμο τόνο στο κείμενο, για να χαλαρώσουν λίγο όσοι προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις στη Σχολή Δικαστών. Και βέβαια έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να μην το δημοσιεύσετε καθόλου, ή να δημοσιεύσετε μέρος από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι να ήταν έτσι όπως τα παρουσιάζεις για τα φροντιστήρια, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Γίνονται γενικά πασαλείμματα (από ένα διάστημα και μετά κυρίως λόγω λάθους κατανομής χρόνου) και χάνεις χρόνο πηγαινο-έρχοντας εκεί.Τα τεστ είναι καλό να τα γράφεις και να σου εξηγούν όμως τον τρόπο γραφής. Αυτό είναι όντως χρήσιμο. Δεν είναι κάτι όμως που δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις: να διαβάσεις βιβλία και να συγκεντρώσεις νομολογία. Και τα χρήματα που σου φεύγουν είναι υπερβολικά πολλά. Συμβουλή μου είναι να προσπαθήσει ο καθένας μόνος του όσο μπορεί με τις δικές του δυνάμεις, γιατί σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις εξετάσεις είναι και θέμα τύχης (ιδίως τα προφορικά).

   Διαγραφή
 42. Συνάδελφοι καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους όσους καταβάλουν προσπάθεια ! Υπάρχει κάποιος επιτυχών, ο οποίος μπορεί να μας δώσει μια γενική εικόνα ενός καλού γραπτού και ειδικά ως προς το θέμα της τεκμηρίωσης της απάντησης ? Δηλάδή η απάντηση πρέπει να είναι αναλυτική ή αρκεί συνοπτική απάντηση, οι απαντήσεις σας αποτελούν διατύπωση που χρησιμοποιεί απαραίτητα η νομολογία ή δική μας νομική διατύπωση .....αντιγράφουμε το άρθρο και στη συνέχεια ερμηνεύουμε και υπαγάγουμε ή απευθείας υπαγωγή. Νομίχω πως αυτά είναι σημαντικα ερωτήματα και όχι το πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, διότι είτε σε 5 μήνες είτε σε 1 χρόνο διεξαχθούν αν δεν γνωρίζεις πως απαντάς τεκμηριωμένα σε μια ερώτηση την ίδια τύχη θα έχεις . Ευχαριστώ πολύ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με κάθε καλή διαθεση θα ήθελα να σου πω ότι το τι είναι σημαντικό και τι όχι το ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του.
   Αν κάποιος έχει σταματήσει να εργάζεται και δεν έχει λύσει το οικονομικό του θέμα, δεν έχει χρηματοδότη και πληρώνει και φροντιστήριο και υποχρεώσεις, προφανώς ενδιαφέρεται για το αν οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε 5 μήνες ή σε 1 χρόνο, σωστά;
   Το ίδιο ενδιαφέρεται και αν κάποιος επηρεάζεται ψυχολογικά από την αβεβαιότητα και την ψυχολογική πίεση.
   Αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό νομίζω εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και είναι έως ένα σημείο μάλλον υποκειμενικό.
   Προφανώς, καταρχάς εξαρτάται από τα ίδια τα θέματα και θα πρέπει να δίνεται ουσιώδης απάντηση σε αυτά, αλλά δεν είναι μαθηματικά, είναι νομικά.
   Εξαρτάται από τον τρόπο γραφής του καθενός, από το τί θεωρεί ο ίδιος τεκμηριωμένη απάντηση, από το ποια είναι η επιτροπή, τι θέλει ο συγκεκριμένος διορθωτής.
   Θυμόμαστε όλοι και από το πανεπιστήμιο πως πήγαινε το ζήτημα.
   Το πως θα κάνεις υπαγωγή και αν θα αντιγράψεις τη νομοθεσία και τι διατύπωση θα χρησιμοποιήσεις είναι δικό σου θέμα.
   Άλλος γράφει 10 σελίδες για ένα ερώτημα και άλλος γράφει 10 σειρές.
   Αυτός με τις 10 σελίδες μπορεί να αερολογεί και ο άλλος με τις 10 σειρές να δίνει ακριβώς την ουσία της απάντησης που θέλουν να δουν ότι κατέχεις.
   Όπως επίσης αυτός με τις 10 σελίδες μπορεί να δείχνει μέσα το διάβασμα που έχει κάνει και το έυρος των γνώσεων του και της νομολογίας που έχει μελετήσει και αυτός με τις 10 σειρές να μην έχει καν ξεκινήσει να πιάνει το θέμα.
   Δεν είναι μαθηματικά, είναι νομικά.

   Διαγραφή
  2. Το κακό είναι που δεν βγάζουν απαντήσεις στη σχολή δικαστών να ξέρουμε το στυλ των απαντήσεων αλλά και τη σωστή απάντηση
   που θέλουν...Τί να τα κάνεις σκέτα θέματα?

   Διαγραφή
  3. Η απάντηση είναι σχεδόν μπροστά σας, όταν διαβάζετε μια δικαστική απόφαση. Θέλετε να γίνετε Δικαστές, συνεπώς πρέπει να γράφετε ως Δικαστές. Μείζονα - ελάσσονα - υπαγωγή. Τόσο απλά. Λίγα λόγια, συμπυκνωμένο νόημα. Κάντε μια μίμηση του τρόπου διατύπωσης των αποφάσεων.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε 2:08 μ.μ., όλοι διαβάζουν νομολογία και όλοι δικανικό συλλογισμό προσπαθούν να κάνουν. Δικανικός συλλογισμός από δικανικό συλλογισμό έχει διαφορά. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και δικαστικές αποφάσεις. Εκτός αν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν και κακές αποφάσεις, αλλά είναι όλες νομικά αριστουργήματα. Το δε συμπυκνωμένο νόημα αόριστη έννοια που χρήζει ερμηνείας.
   Αν ήταν τόσο απλά, θα πέρναγαν όλοι.
   Μάλλον απλοποιημένα είναι αυτά για τις συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις και όχι απλά.

   Διαγραφή
  5. οπως ακριβως μια δικαστικη αποφαση. 'Κατα την έννοια του άρθρου ταδε (ΟΧΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) και ερμηνεια που εχει δωσει το ΣΤΕ. Ακολουθουν τα πραγματικα περιστατικα (Στην υπο κριση περιπτωση ο ταδε κτλ). Τελος υπαγωγη! Εγω ειμαι υπερ συνοπτικών και to the point απαντησεων. ΥΓ τα παραπανω αποτελούν δική μου επιλογή στον τρόπο επίλυσης των θεμάτων.

   Διαγραφή
  6. Ναι εντάξει προφανώς έτσι θα το θέλουν, απλά οι εξεταστές είναι και θεωρητικοί συνήθως, οπότε εκεί ίσως αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Απλά θα βοηθούσε να βλέπαμε και μια δική τους απάντηση, ως επίσημη απάντηση. Στους συμβολαιογράφους, ας πούμε από όσο γνωρίζω, βγάζουν απαντήσεις.

   Διαγραφή
  7. Γιατι δεν κανετε κατι πολυ απλο. Διαβαστε μια δικαστικη αποφαση δια να δειτε πως ακριβως δινονται απαντησεις σε ενστασεις, αρνησεις κοκ. Καλη επιτυχια σε ολους και καλη δυναμη!

   ΜΒ

   Διαγραφή
 43. Συνάδελφοι, όλα είναι ζήτημα τεκμηρίωσης. Στα νομικά δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο! Ειδικά τα θέματα που μπαίνουν στις εξετάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης. Επομένως, καλό θα ήταν να αποβάλλετε τη νοοτροπία που είχαμε σε μικρότερες ηλικίες (στο σχολείο). Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη ευρύτητα τα νομικά ζητήματα που θα σας τεθούν. Από εκεί και στο εξής, καλό είναι να μελετάτε τη νομολογία των δικαστηρίων και δη, των ανωτάτων, γιατί έτσι θα καταλάβετε και τον τρόπο σκέψης και πότε μία απάντηση είναι ορθά γραμμένη! Να είστε σίγουροι ότι όταν θα κατέχετε πολύ καλά την ύλη των μαθημάτων, δεν θα σας απασχολεί το ζήτημα αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Έχει επικοινωνήσει κανένας με την εθνική σχολή δικαστών,μήπως υπάρχει νεότερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ακούγεται ότι το ανώτατο όριο ηλικίας για τον ΚΕ Διαγωνισμό θα πέσει στα 40.

  Να υπενθυμίσω ότι φέτος με νόμο του Υπουργείου Εξωτερικών το ανώτατο όριο ηλικίας των 35 ετών για το διπλωματικό σώμα καταργήθηκε και εδώ και πολλά χρόνια το ανώτατο όριο ηλικίας των 35 ετών για τον διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει επίσης καταργηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν το 28χρονο χωρίς καμια δικηγορική εμπειρία, αξίζει να γίνει δικαστής απο εναν 41,42 ετών, so be it.

   Διαγραφή
  2. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα σοβαρό, αντικειμενικό λόγο που θα δικαιολογούσε το ενδεχόμενο να πέσει το ανώτατο όριο ηλικίας στο διαγωνισμό των δικαστών.
   Αντιθέτως, λόγω της φύσεως του επαγγέλματος/λειτουργήματος, θα έπρεπε να καταργηθεί τελείως το ανώτατο όριο και να ανέβει λίγο το κατώτατο όριο.

   Διαγραφή
  3. ΚΕ;; Μιλάτε για τον μεθεπόμενο δηλ; Του 2018; Αν δεν υπάρχει απρόοπτο και γίνει κανονικά διαγωνισμός φέτος, ο ΚΔ δε θα είναι; Για κάποιους που είναι στο όριο, είναι σημαντικό να ξέρουν.

   Διαγραφή
  4. Που ακουγεται;;; διοτι δεν εχουμε ακουσει απο πουθενα κατι τετοιο. Ισα ισα σε ολους τους διαγωνισμους για δημοσιους λειτουργους το οριο ηλικιας ειναι στα 45 ετη.

   Διαγραφή
  5. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την πηγή, αλλά σε ερώτηση που έκανα σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο της Σχολής για το ενδεχόμενο μείωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας από τα 45 στα 40 έτη, μου ανέφερε ότι όντως έχει ακουστεί αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι θέμα της Σχολής Δικαστών, αλλά του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

   Σίγουρα δεν θα αφορά τον ΚΔ, αλλά, αν τελικά αποφασιστεί να μειωθεί στα 40, θα γίνει από τον μεθεπόμενο, δηλαδή τον ΚΕ.

   Θεωρώ ανεπίτρεπτο να υπάρχει ακόμη και το ανώτατο όριο ηλικίας των 45 ετών, όταν ξανατονίζω φέτος με νόμο του Υπουργείου Εξωτερικών καταργήθηκε το ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στο διπλωματικό σώμα και όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ανώτατο όριο ηλικίας των 35 ετών που υπήρχε στην ΕΣΔΔΑ καταργήθηκε.

   Ο λόγος που μοιράστηκα μαζί σας αυτή την πληροφορία είναι μήπως έχετε ακούσει και εσείς γι' αυτό το ενδεχόμενο.

   Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε το ανώτατο όριο ηλικίας των 45 ετών.

   Διαγραφή
 46. Αναφορικά με το από 7 Μαίου σχόλιο λεκτέα τα εξής:δεν αμφισβητείται η επιτυχία των συναδέλφων που πέρασαν στη φάση των προφορικών ούτε κανείς ισχυρίστηκε ότι είναι μια εύκολη κ απλή διαδικασία..όμως εξίσου κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στα προφορικά κάποιες ερωτήσεις μπορούν να ευνοήσουν ενώ άλλες να κατακεραυνώσουν..πέραν τούτου συχνά σημειώνονται τεράστιες αποκλίσεις προφορικής κ γραπτής επίδοσης..τα ως άνω γεννούν ερωτήματα κ μία γενικότερη καχυποψία βάσιμη ή μη..φυσικά και η τελική κρίση ανήκει στην επιτροπή..όμως ο υποψήφιος γιατί να μην έχει δικαιώματα?ποιος ο λόγος να μην υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό ή να μην τηρούνται πρακτικά στα προφορικά? Αναφορικά δε με τα πικρόχολα κ μικρόψυχα σχόλια περί επιτυχόντων και μη επιτυχόντων: και μόνο η συμμετοχή σε αυτόν το διαγωνισμό είναι επιτυχία αγαπητέ/ή συνάδελφε. Καλό διάβασμα κ καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Από ότι φαίνεται μάλλον δεν γνωρίζετε καλά τη διαδικασία. Φυσικά και έχει ο υποψήφιος δικαίωμα να δει το γραπτό του και να κάτσει όση ώρα θέλει να το διαβάσει. Να το βγάλει φωτοτυπία και να το πάρει μαζί του δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το γραπτό δεν είναι έγγραφο που ανήκει στον υποψήφιο, είναι και δημόσιο και ιδιωτικό έγγραφο (έχει διττή φύση).

  Από εκεί και στο εξής: είναι αναμενόμενο κάποιες ερωτήσεις να σε ευνοήσουν και άλλες να σε κατακεραυνώσουν, όπως λέτε. Στην περίπτωση αυτή, εκτιμάται πώς μπορεί να διαχειρισθεί κανείς την πίεση ακόμη και όταν δεν γνωρίζει κάτι, πόσο μπορεί να παραμείνει ψύχραιμος και να προχωρήσει παρακάτω. Είναι μάλιστα, καλύτερο να απαντήσει κανείς ένα "δεν ξέρω" παρά, στην προσπάθειά του να απαντήσει, να λέει ό,τι να 'ναι.

  Ως προς τις αποκλίσεις που λέτε, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, παροράτε όμως, ότι συγκρίνετε ανόμοιες καταστάσεις! Άλλο είναι τα γραπτά και άλλο είναι τα προφορικά. Μία χαμηλότερη βαθμολογία στα προφορικά δεν ακυρώνει το βαθμό των γραπτών. Για το λόγο αυτό άλλωστε, και μετράται η συμβολή ποσοστού επί της βαθμολογίας των προφορικών για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, που είναι και ο μόνος που θα κρίνει την είσοδο ή μη στη σχολή.

  Σχετικά με την τήρηση πρακτικών στα προφορικά, σε ερώτηση δική μου για το ίδιο πράγμα έλαβα την απάντηση ότι η διαδικασία είναι δημόσια και μπορεί να την παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε...

  Περί των "πικρόχολων και μικρόψυχων" σχολίων (είναι δικά σας λόγια αυτά, καίτοι δεν προέβην σε τέτοιους χαρακτηρισμούς) έχω να πω, ότι συμφωνώ μαζί σας, ως προς το ότι η συμμετοχή και μόνο είναι επιτυχία. Ας κρατηθούμε από αυτό και ας συνεχίσουμε την προσπάθεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. γενικά βρε παιδιά δυστυχώς ο συγκεκριμένος κλάδος που έχουμε επιλέξει ενέχει άπειρους υποκειμενισμούς (όλο για απόψες κρατούσες, μη κρατούσες, μειοψηφικές αλλά ορθότερες, πλειοψηφικές αλλά αρεοπαγίτικες άρα αυτοδικαίως και΄΄αμάσητα'' δόγματα λόγω ιεραρχίας της δικαιοσυνης, απόψεις συγγραφέων, καθηγητών, μεμονωμενων δικαστων, τοποθετήσεις ακόμη και από άρειο πάγο σε ένα θέμα οι οποίες ίσως ειναι αντιφατικές μεταξύ τους) γενικά νομίζω δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος επιτυχίας, το μόνο που αυξάνει στατιστικά τουλάχιστον τις πιθανότητες για κάποιον είναι το διάβασμα και μόνο, από εκεί και πέρα κάποιος διαβασμένος θα γράψει κάτι σίγουρα ακόμη και εάν πέσει εξώ στο ποιά άποψη ή ερμηνεία ήθελαν να ''ακούσουν'' οι εκαστοτε εξεταστές
  το καλύτερο πάντως θα ήταν αφού είμαστε σε έναν τόσο υποκειμενικο κλαδο να εβγαινε καποτε μια επισημη τοποθετηση του στυλ - δεν δεχομαστε απαραιτητα ως σωστη απαντηση αυτο που ειπε ο αρειος παγος- αλλα μας νοιαζει κυριως η τεκμηριωση, επισης τι γινεται εαν σε ένα θέμα υπάρχουν πιο πολλες αποψεις σε αρειο πάγο, τις γράφουμε όλες για να δείξουμε ότι ειμαστε διαβασμένοι σε ευρυ βαθμο ή επιλέγουμε μόνο την κρατούσα για να μην χαώσουμε τον διορθωτή με μεγάλες τοποθετήσεις; γενικά ένας χαμός, σε πολλα ερωτήματα δεν θα δοθεί ποτέ ακριβής απάντηση, όποιον και να ρωτήσετε θα λάβατε διαφορετική απάντηση, ένα ρόλο σίγουρα παίζει και η γραμμή κάθε εξεταστικής επιτροπής ως προς το δεον μιας απαντησης σε νομικο θεμα, συγγνωμη αν σας αγχωσα απλα εξεφρασε καποιους προβληματισμους που ισως ποτε δεν θα απαντηθουν αφου δεν δημοσιευονται ποτε εστω ενδεικτικες απαντησεις, καλη επιτυχια σε όσους δίνουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. να ρωτήσω σας παρακαλώ όσους είναι για τα διοικητικά, για το πολεοδομικό ποιους νόμους συγκεκριμένα πρέπει να έχουμε μαζί;;;σας παρακαλώ όποιος γνωρίζει ας ενημερώσει συγκεκριμένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Τίποτα νεότερο έχουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. έχουμε κάποια νεότερη πληροφορία για τον διαγωνισμό μήπως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Για τον/την ανώνυμο/η της 13-6-2017 10΅28 μ.μ.: Για πολεοδομικά δεν χρειάζεται να έχεις κάποιον κώδικα/νομοθέτημα. Εγώ έχω δώσει 3 φορές και ποτέ δεν μου χρειάστηκε κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. έπεσε κάτι σχετικό όμως;; ευχαριστω για την απάντηση

   Διαγραφή
  2. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να πέσει κάτι, που να απαιτεί εξειδικευμένη νομοθεσία για τη λύση του. Ακόμη και την χρονιά που είχαν βάλει θέμα σχετικό με απαλλοτρίωση, δεν ήταν απαραίτητο να έχεις τον νόμο (2882/2001), για να απαντήσεις.

   Διαγραφή
 53. Συνάδελφοι καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όσους διαβάζουν.
  Ενδιαφέρομαι να δώσω εξετάσεις το 2018. Είμαι δικηγόρος από την επαρχία και θα ήθελα γνώμες από όσους έχουν παρακολουθήσει φροντιστηριακά μαθήματα εξ αποστάσεως. Ενόψει και του υψηλού κόστους των διδάκτρων θα ήθελα να ακούσω απόψεις από όσους το έχετε επιχειρήσει. Άξιζε τον κόπο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Σου προτείνω να μην πας.Είναι οικονομική αφαίμαξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Συνάδελφε παρακολουθώ μαθήματα φετος πρωτη φορά μεσω skype...μπορω να σου καταθεσω την εμπειρία μου η οποια είναι εξαιρετική...απο την άνεση του σπιτιού σου χωρις χαμένους χρονους σε πηγαινε έλα...εχεις το ιδιο αποτελεσμα που εχουν κι αυτοι που παρσκολουθουν ζωντανά...στο συνιστω αρκεί να διαλεξεις καλο φροντιστήριο....η μερα λαι η νυχτα με το προσωπικο διαβασμα για μενα βεβαια...αν καποιος ειναι πειθαρχημενος και ξερει να διαβάζει πολυ και συστηματικά μπορει να πετυχει και μονος του...οι απαιτησεις ομως ειναι μεγαλες αυτο ειναι γνωστο τοις πασι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε, αν κατάλαβα καλά , μέσω skype μπορούν οι καθηγητές να σου λύσουν και απορίες για παράδειγμα? Ρωτάω γιατί ψάχνω κι εγώ αλλά μόνο μέσω email έχω βρει. Επίσης ,μπορείς να πεις το κόστος μιας τέτοιας επιλογής ? από την προσωπική σου εμπειρία τουλάχιστον

   Διαγραφή
 56. Το σκέφτομαι από την άποψη της οργάνωσης της ύλης κ του διαβάσματος, ενόψει του ότι θα συνεχίσω να δουλεύω παράλληλα.Με μια πρόχειρη έρευνα βρήκα 3 φροντιστήρια με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.Θα με βοηθούσε πολύ να μου έλεγες ποιο παρακολουθείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. @ Ανώνυμος20 Ιουνίου 2017 - 3:00 μ.μ.
  Συνάδελφε, λέει κάπου ο Αριστοτέλης ότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, αλλά οι καρποί γλυκείς. Η τριβή σου μέσα στην τάξη, μπροστά στον καθηγητή, πάνω από τον κώδικα είναι πικρό ποτήρι μεν, που πρέπει να πιεις δε. Αν ήταν έτσι, ποιός ο λόγος να υπάρχει ΕΣΔΙ και να γίνονται μαθήματα μέσα στο κτήριό της; Θα είχαμε όλοι skype και θα τα παρακολουθούσαμε από τη Λωζάννη και το Λονδίνο (γιατί από ό,τι μαθαίνω εκεί πάνε για ψώνια οι νεοδιορισμένοι)..
  Βέβαια, αν είναι απαγορευτικό το να πας σε φροντιστήριο, τότε δεκτό και το skype, αλλά όχι σε άλλη περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγγνώμη αλλά το αν μπορεί κάποιος να πάει ή όχι σε φροντιστήριο είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες..Προσωπικά θεωρώ ότι γενικά τα φροντιστήρια τα έχουμε λιγάκι υπερεκτιμήσει και θεοποιήσει ,ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε βαθμό που θεωρούμε ότι χωρίς αυτά δεν γίνεται να περάσεις κιόλας-ψιλοτραγικό-..Το κυριότερο είναι το σωστά οργανωμένο και συστηματικό προσωπικό διάβασμα (και τα βιβλία υπάρχουν και νομολογία μπορείς να βρεις-αρκεί να υπάρχει όρεξη) και έπεται η τύχη και η συγκέντρωση στις εξετάσεις..Καλή συνέχεια..

   Διαγραφή
 58. Συνάδελφε μεσω skype συμμετέχεις κανονικα στο μάθημα και ο καθηγητής σου απευθύνει ερωτησεις κανονικά "ως ει παρόν "....εγω το απολαμβάνω ...ειναι μια μορφή συμμετοχής που εμενα μου αρέσει...σημειωτέον οτι ζω Αθηνα κσι μπορω να παω να παρακολουθησω και δια ζωσης...ομως γλιτωνω μετακινησεις,ταξι και πρόσθετη κούραση...εκτιμώ οτι δεν πρέπει να πω σε ποιο φροντιστηριο πάω γιατί:α)θα φανει διαφήμιση και δεν εχω καμια τετοια πρόθεση β)η κάθε κρίση ειναι υποκειμενική...σ εμενα μπορει να αρεσει το συγκεκριμενο φροντιστηριο σε σενα όχι.....μπορω ομως να σου πω οτι οσα φροντιστηρια βρηκες που σου παρεχουν δυνατοτητα εξ αποστασεως σου δινουν ταυτοχρονα την δυνατοτητα να μπεις μεσω skypeκαι να δεις δοκιμαστικα ενα μαθημα....διαλεξε μονος σου οτι σου ταιριάζει...πραγματικα θα ηθελα να σου πω ποιο φροντιστηριο παρακολουθώ δεν υπάρχει πρόθεση αποκρυψης...μαλλον ομως δεν πρέπει και θα υπαρξουν ποικιλες αντιδρασεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατάλαβα ευχαριστώ πολυ οι πληροφορίες σου ειναι πολυ χρήσιμες για όλους πιστεύω. Εγώ μένω επαρχία οπότε μόνο μέσω skype αν κάνω κάτι...καλη επιτυχία συνάδελφε! Εύχομαι όλοι οι κόποι να ανταμειφθούν !

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε θα το εκτιμούσα πολύ αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σχετικά με αυτό το θέμα (φροντιστήριο εξ αποστάσεως). Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω στις εξετάσεις της επόμενης χρονιάς πια, καθώς τώρα έχω αρχίσει να σκέφτομαι το ενδεχόμενο να το προσπαθήσω. Κι εγώ μένω στην Αθήνα αλλά έχω δύο παιδιά μικρά και με απασχολεί πολύ το ζήτημα των μετακινήσεων και του χρόνου παραμονής στο φροντιστήριο. Φοβάμαι όμως και για το αποτέλεσμα, αν θα είναι καλό. Και το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Θα με ενδιέφερε να μάθω για την εμπειρία σου. Και φυσικά θα με ενδιέφερε να μάθω και ποιο φροντιστήριο διάλεξες. Εγώ μέσω ιντερνετ έχω δει ένα, που μπορείς να παρακολουθήσεις απευθείας το μάθημα ή και αφού αυτό γίνει, όποια ώρα καταφέρεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κάπως με προσωπικό μήνυμα, αν δε θέλεις να το πεις δημόσια.Ευχαριστώ πάντως, εκ των προτέρων, ακόμα και αν δε θες.

   Διαγραφή