Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμός ΕΣΔι 22η Σειρά

  22 ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  21η

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ 18Η-20Η

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 18Η-20Η

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 15Η-17Η

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 17Η-20Η 
ΑΣΤΙΚΟ 1 

ΑΣΤΙΚΟ 2

ΠΟΙΝΙΚΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


 

 

28. 1-6-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 22ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Α.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Β.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Δ.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

27. 10-3-2017

 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΒ΄ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΚΒ΄εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 16.1.2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄.
Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΚΒ΄εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 16.1.2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄.
Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο 2ο όροφο και στο γραφ.232 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων  Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΒ΄εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 16.1.2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄.
Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα ολομέλειας (4ος όροφος) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

26. 6-2-2017


 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΒ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


25. 3-2-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΒ ΣΕΙΡΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης


24. 31-1-2017


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΒ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Τετάρτη 1.2.2017 αρχίζει η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής σειράς (κατεύθυνση Πολιτικής -Ποινικής Δικαιοσύνης). Όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές υποχρεούνται να βρίσκονται στην αίθουσα των δικαστών (γραφ.238) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ώρα 09.00΄  για να γίνει η υποδοχή τους από τους υπεύθυνους Δικαστές.


23. 30-1-2017Άρθρα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΒ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


 22. 18-1-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 22ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 22ης ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 21. 17-1-2017

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 12/2017 
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθ. 95771
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 22ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3689/
2008 (Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 15
του ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Το υπ’ αριθ. Γ992/14-12-2016 έγγραφο του Προέ-
δρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το υπ’ αριθ. 83565/29-12-2016 έγγραφο της Προέ-
δρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Το υπ’ αριθ. ΓΠ10597/19-12-2016 έγγραφο του Προ-
έδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοι-
κητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθ. 1503/22-11-2016 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το π.δ. 125/2016 ΦΕΚ (Α΄ 210).
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου πέντε χιλιάδων οκτακο-
σίων ευρώ (5.800 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2016 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 22ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
1. Αναστάσιο Γκότση του Ευσταθίου (ΑΔΤ ΑΙ 132473),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπλη-
ρώτριά του την Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ
ΑΚ 737188), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα του Κωνστα-
ντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 131684), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, με αναπληρώτριά της την Αγγελική Πανουτσα-
κοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ Ξ 006304), Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ειρήνη Τσαλατσάνη του Ηλία, (ΑΔΤ Χ 500913), Πρό-
εδρο Εφετών Δ.Δ., με αναπληρώτριά της την Ζαφειρού-
λα Βασιλάτη του Ευθυμίου (ΑΔΤ Χ 084454), Πρόεδρο
Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Χριστίνα-Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυ-
ριάκου (ΑΔΤ Χ 240477) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επι-
τροπής, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Μανδραβέλη
του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 679900), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθ. 95772 Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί- τησης των εκπαιδευομένων της 22ης εκπαιδευ- τικής σειράς για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικα- στικών Λειτουργών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3689/ 2008 (Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (Α΄ 11). 2. Το υπ’ αριθ. 2140/16-12-2016 έγγραφο της Προέ- δρου του Αρείου Πάγου. 3. Το υπ’ αριθ. 9611/19-12-2016 έγγραφο της Εισαγγε- λέως του Αρείου Πάγου. 4. Το υπ’ αριθ. 1503/22-11-2016 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί- ται δαπάνη ύψους περίπου έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε- τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευομένων της 22ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Σακκά του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΖ 212286), Αντι- πρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του την Χρυσούλα Παρασκευά του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΙ 079745), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Θεόδωρο Τζανάκη του Πολύχρονη (ΑΔΤ Σ 334387) Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά του την Μαρία Γκανιά- τσου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Θ 715928) Αρεοπαγίτη.
3. Αθανάσιο Ακριτίδη του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΚ 328760), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του την Βασιλική Θεοδώρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ 199462), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε την Χρυσάνθη Πουρνάρα του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΖ 146259), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι- κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με αναπληρώτριά της την Φωτεινή Παπαβασιλείου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής Σχο- λής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017 Ο Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

20. 9-6-2016

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 22ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

    Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 22ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο "Ευρυγένης"  του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στις 21/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30' . Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 10.00΄.
   Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης και Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, θα αρχίσουν στις 22/6/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00΄. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.


19. 6-6-2016

ΦΕΚ Γ 507/2016 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας του ΚΒ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης .

 

18. 6-6-2016

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 22ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ


Οι επιτυχόντες, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΚΒ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
Εδώ κατεβάζετε την αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση
Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)
Για τη μισθοδοσία απαιτείται:
Λογιαρισμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 έως και Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.
Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄  έως 14.00΄
Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.494114.
17. 4-6-2016

 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/286-oristika-apotelesmata-kv-eisagogikou-diagonismou-katefthynsi-politikis-poinikis-dikaiosynis


16. 1-6-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΤΟΝ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, οι προφορικές εξετάσεις  του ΚΒ΄εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)  που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 2-6-2016,  θα ξεκινήσουν στις 17.30΄ ,λόγω υπηρεσιακού κωλύματος της εξεταστικής επιτροπής,  στην αίθουσα της ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

15. 25-5-2016

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Αγγλικά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Γερμανικά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Ιταλικά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ(Γαλλικά)

 

 

 

14. 15-5-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)13 14-5-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΝΙΚΗΣ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  pdf κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf κατεβάστε εδώ


12. 10-5-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

11. 9-5-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


     Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΒ΄εισαγωγικού
διαγωνισμού (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας,  στις 14.5.2016 , ημέρα Σάββατο.
     ΄Οσον αφορά το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων και των εξετάσεων των προαιρετικών ξένων γλωσσών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, μετά την έκδοση των γραπτών αποτελεσμάτων.

10. 6-5-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   pdf κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  pdf κατεβάστε εδώ
9. 8-4-2016

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


8. 29-3-2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/251-sympliromatikos-pinakas-ypopsifiou-kv-eisagogikou-diagonismou-katefthynsi-dioikitikis-dikaiosynis

7. 22-3-2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
Οι υποψήφιοι για τις γραπτές εξετάσεις του ΚΒ εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
παρακαλούνται να προσέλθουν στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη, όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα
εξετάσεων από την εξεταστική επιτροπή.
6. 18-3-2016


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKH(13ο χλμ. θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PREFUNCTION ΜΠΑΝΤΙΑΚΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
EPIDAURUS ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΕΩΣ ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
EPHESUS ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΕΩΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΒ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 
PREFUNCTION ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΩΣ ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EPIDAURUS ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
EPHESUS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΩΣ ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΑΝΝΑ
REGENCY BALLROOM ΣΑΛΤΑ ΕΩΣ ΨΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ


 5. 8-3-2016

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ


4. 2-3-2016
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 107/2016 

Αριθ. 17988
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης),
έτους 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι−
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο−
τελούμενη από τους:
1) Νικόλαο Μαρκουλάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ 196008),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό−
εδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Γράβαρη του
Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΗ 111070), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
2) Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ
Κ 278534), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Κρέπη του Θεο−
δώρου (ΑΔΤ AM 138368), Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
3) Δέσποινα Βήχου−Τάταρη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ
163778), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Αντωνάκο
του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΕ 040193), Πρόεδρο Εφετών του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4) Ιωάννη Δρόσο του Ζαχαρία (ΑΔΤ Χ 606584), καθη−
γητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
αναπληρώτρια του την Ιουλία Ηλιοπούλου−Στράγγα του
Στυλιανού (ΑΔΤ Ξ 039885), καθηγήτρια Συνταγματικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Μελέτιο Μουστάκα του Στυλιανού (ΑΔΤ AB 281748),
δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο
Παπαδημητρίου του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ 024646), Δι−
κηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους α) Τάνια Γκελερή του Γεωργίου
(ΑΔΤ ΑΕ 693000), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα−
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτρια της την Μαρία
Σακελλαρίου του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΚ 257127), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη
και β) Αικατερίνη Γιαννακογιώργου του Χρήστου (ΑΔΤ
Χ 033523), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την
Κοντογιάννη Μαρία−Ηλιάνα του Αθανασίου (ΑΔΤ AM
207111), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου
ως άνω Υπουργείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού
στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑριθ. 17989
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−
τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαι−
οσύνης), έτους 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω−
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαι−
οσύνης), αποτελούμενη από τους:
1) Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ Π
073262), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
με αναπληρώτριά του την Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πε−
τρουλάκη του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ 458398), Αντιπρόε−
δρο του Αρείου Πάγου.
2) Ελένη Διονυσοπούλου του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΗ 207600),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Μπαλιτσά−
ρη του Τζαννέτου (ΑΔΤ Ι 953598), Αρεοπαγίτη.
3) Δημήτριο Δασούλα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ
550403), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη−
ρώτριά του την Ευσταθία Σπυροπούλου του Γεωργίου
(ΑΔΤ AM 508341), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Δήμητρα Παπαδοπούλου του Αγγέλου (ΑΔΤ Ξ
163868), καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με αναπληρωτή της τον Αχιλλέα Κουτσουρά−
δη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 465170), καθηγητή Αστικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης.
5) Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (ΑΔΤ
ΑΕ 003195) δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον
Άγγελο Φαφούτη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ 539231),
Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Σελήνη Ακριτίδου του Κωνστα−
ντίνου (ΑΔΤ ΑΚ 441729), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της τη Γε−
ωργία Κεφαλά του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 193363), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη,
β) Βασιλική Ξαρχουλάκου του Πέτρου (ΑΔΤ AB 567351),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με αναπληρώτριά της την Πανωραία Γαϊτάνου του Σπυ−
ρίδωνα (ΑΔΤ ΑΚ 766498), υπάλληλο του ιδίου ως άνω
Υπουργείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

3. 2-3-2016


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/242-programma-grapton-eksetaseon-kv-eisagogikou-diagonismou

2. 2-2-2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΒ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (2016)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης

2. Υπεύθυνη δήλωση
, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
4. Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
5. Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
6. Για δικηγόροαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας, που έχει ή είχε ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2016.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.
11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 11 Μαρτίου 2016. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 15.2.2016 έως και τις 29.2.2016.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 - 114.
.
http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/232-dikaiologitika-ypopsifion-gia-ton-kv-eisagogiko-diagonismo


1. 1-2-2016


 ΦΕΚ Γ 56/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 4636

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.


Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι έξι (26) και αναλυτικά,
τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μια (1) θέση δοκίμου εισηγητή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και είκοσιμία (21) θέσεις δοκίμων
παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα πέντε (35)
θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ−
γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του
Μαρτίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθή−
να κατά τους μήνες Απρίλιο−Μάιο του τρέχοντος έτους

420 σχόλια:

 1. Καλησπέρα! Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν φέτος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το πότε αναμένεται να βγει η προκήρυξη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα μπορούσε κάποιος από όσους πέτυχαν σε πρόσφατες εξετάσεις της διοικητικής δικαιοσύνης να μας διαφωτίσει σχετικά με τις εξετάσεις και το "ύφος" τους; Γιατί στα φροντιστήρια μας έχουν κυριολεκτικά τρελάνει ! Χιλιάδες αποφάσεις και τρόπος διδασκαλίας που θυμίζει τις πανελλήνιες ως προς τη νοοτροπία. Τελικά είναι απαραίτητα όλα αυτά; Η υπερβολή που βιώνουμε με όλο αυτό το βομβαρδισμό βοηθάει κάπου; Πάντως πραγματικά με στενοχωρεί το γεγονός ότι η προετοιμασία για την εισαγωγή στη σχολή των Δικαστών θυμίζει τον τρόπο σκέψης των πανελληνίων, την πίεση, το άγχος και την υπερβολή. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με ό, τι αποκόμισα μέχρι στιγμής από τη νομική ως προς τον τρόπο σκέψης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα μπορούσε κάποιος από όσους πέτυχαν σε πρόσφατες εξετάσεις της διοικητικής δικαιοσύνης να μας διαφωτίσει σχετικά με τις εξετάσεις και το "ύφος" τους; Γιατί στα φροντιστήρια μας έχουν κυριολεκτικά τρελάνει ! Χιλιάδες αποφάσεις και τρόπος διδασκαλίας που θυμίζει τις πανελλήνιες ως προς τη νοοτροπία. Τελικά είναι απαραίτητα όλα αυτά; Η υπερβολή που βιώνουμε με όλο αυτό το βομβαρδισμό βοηθάει κάπου; Πάντως πραγματικά με στενοχωρεί το γεγονός ότι η προετοιμασία για την εισαγωγή στη σχολή των Δικαστών θυμίζει τον τρόπο σκέψης των πανελληνίων, την πίεση, το άγχος και την υπερβολή. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με ό, τι αποκόμισα μέχρι στιγμής από τη νομική ως προς τον τρόπο σκέψης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Yπάρχει κάποιος γενικός προγραμματισμός;; Περί τον Ιούλιο προκήρυξη και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κατά τη γνώμη μου, το πλαίσιο διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι αρκετά αναχρονιστικό και χρήζει άμεσων βελτιώσεων.
  Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό πιστεύω πως πρέπει να μειωθεί το ηλικιακό όριο στα 25 (με ποια η λογική ο διαγωνισμός Ειρηνοδικών έχει ηλικιακό όριο τα 25, ο διαγωνισμός ΝΣΚ τα 26 και ο διαγωνισμός της ΕΣΔι τα 28;) και να καταργηθεί η απαίτηση για 2ετή άσκηση δικηγορίας (υπόψιν ότι στο διαγωνισμό Ειρηνοδικών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ακόμα και ασκούμενοι δικηγόροι). Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να γίνουν δικαστές να μπορούν άμεσα να το πράξουν, χωρίς να σπαταλάνε τα χρόνια τους σε διαδικασίες (π.χ. δικηγορία) που δεν τους αφορούν.
  Σε γραφειοκρατικό επίπεδο θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα το πιστοποιητικό ήθους (όσοι έχουν υποστεί τη σχετική διαδικασία γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια εντελώς τυπική και κενή περιεχομένου διαδικασία) και να εφαρμοστεί, όπως προβλέπεται άλλωστε, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση για τα πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα αρρένων και στα μητρώα δημοτών καθώς και για το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Είναι αδιανόητο να παρανομεί η Σχολή Δικαστών και να απαιτεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά αυτά με δική τους ευθύνη και επιμέλεια, ενώ υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει ρητά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
  Περαιτέρω, πιστεύω πως πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων σε 3 ανά κατεύθυνση, με την κατάργηση της εξέτασης στα μαθήματα της Γενικής Παιδείας και της Ξένης Γλώσσας (η επάρκεια στην ξένη γλώσσα θα μπορούσε να διαπιστωθεί με την προσκόμιση του σχετικού τίτλου σπουδών), όπως αντίστοιχα πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των ωρών εξέτασης σε 3. Εξουθενωτική 4ωρη εξέταση (που στην πραγματικότητα είναι 8ωρη, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 2 μαθήματα την ημέρα) δεν προβλέπεται σε κανέναν άλλο νομικό διαγωνισμό (Ειρηνοδικών, ΝΣΚ, Συμβολαιογράφων).
  Να αναρτηθούν τέλος στο site της ΕΣΔι όλα τα θέματα των προηγούμενων διαγωνισμών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σ' αυτά. Είναι τραγελαφικό να γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η ΕΣΔι να έχει μείνει στην ταχυδρομική αποστολή των θεμάτων (χρεώνει μάλιστα εκτός από τα ταχυδρομικά και 10Ε για το κόστος φωτοτύπησης).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα, σας ενοχλούν η τυπική γραφειοκρατική διαδικασία που προηγείται των εξετάσεων, η ποσότητα των εξεταζόμενων μαθημάτων, ο χρόνος που προβλέπεται για την εξέταση και η δυσκολία άμεσης και δωρεάν πρόσβασης σε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δεδομένα... σας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις όταν με το καλό επιτύχετε να γίνετε δικαστικός λειτουργός... πολύ μεγάλες εκπλήξεις!...

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε, ως προς τα γραφειοκρατικά συμφωνώ μαζί σου.
   Θα προσθέσω ότι και οι ιατρικές εξετάσεις ίσως δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα στη φάση του διαγωνισμού που απαιτούνται. Θα ήταν λογικότερο να τις ζητούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού κατά την εγγραφή τους στη σχολή και όχι να υποβάλλουν όλους τους συμμετέχοντες σε άσκοπη ακτινοβολία βασικά, αλλά και ταλαιπωρία.
   Τα λοιπά για τα μαθήματα είναι υπό συζήτηση. Είναι θέμα οπτικής. Ίσως ένα καλύτερο πρόγραμμα με περισσότερες ημέρες να διευκόλυνε το ζήτημα των ωρών και της εξουθένωσης. Πάντως, πολλές φορές δεν επαρκούν ούτε οι 4 ώρες.
   Εκεί που θα διαφωνήσω καθέτως όμως μαζί σου είναι στο θέμα της ηλικίας και της εμπειρίας.
   Όχι απλώς δεν πρέπει να μειωθεί, αντιθέτως θα σου πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το αυξήσουν στα 30 με 32 τουλάχιστον. Και κακώς τα όρια είναι τόσο χαμηλά και στους ειρηνοδίκες.
   Μιλάμε για δικαστές, δε μιλάμε για ένα οποιοδήποτε επάγγελμα (-λειτούργημα, ναι;). Οι άνθρωποι αυτοί ανεβαίνουν στην έδρα να κρίνουν. Να πάρουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές κάποιων.
   Με τι γνώσεις, με τι μυαλό, με τι εμπειρία ζωής, αν θες στην τελική και με τι κύρος, θα κρίνει ποιόν και τι ένα "μωρό" 25 χρονών που δεν έχει δει, κατά πάσα πιθανότητα, τίποτα στη ζωή του πέρα από τις σελίδες των βιβλίων του;
   Τι θα καταλαβαίνει από τα προβλήματα τίνος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ψηθεί ούτε κατ' ελάχιστο έξω στον πραγματικό κόσμο;
   Καλή είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά υπάρχει και μία αντικειμενική πραγματικότητα, που ταλαιπωρείται ήδη από αρκετή επιπολαιότητα. Ας μην προσθέτουμε περισσότερη.

   Διαγραφή
  3. Επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και επειδή αυτά που γράφεις είναι σωστά γιατί δεν προσβάλεις την προκήρυξη του διαγωνισμού στο ΣΤΕ;
   Έτσι έγινε και με τους Συμβολαιογράφους που έβαζαν τον περιορισμό ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να δηλώνει μία μόνο θέση. Κάποιοι πήγαν στο ΣΤΕ και το ΣΤΕ έβγαλε τον διαγωνισμό αντισυνταγματικό.

   Διαγραφή
  4. 25 ετων και δικαστης! Χωρις δικηγορια μαλιστα, δηλ. χωρις να γνωριζει καν τι θα πει ακροατηρια, ποια η ψυχολογια του κατηγορουμενου, των συνηγορων κτλ. Αναρωτιεμαι πως ειναι δυνατον και ποια κριτηρια αυτος ο 25χρονος θα κρινει ορθα και θα αποφασισει για τη τυχη ενος ανθρωπου. Πολυ περισσοτερο αναρωτιεμαι πως αυτος ο ανθρωπος πιστευει οτι μπορει να κρινει χωρις να εχει καμια εμπειρια ζωης. Το κατωτατο οριο ηλικιας συμμετοχης στο διαγωνισμο, πρεπει να αυξηθει, τουλαχιστον να γινει 30 ετη και να απαιτειται πραγματικη ,ουσιαστικη δικηγορια κι οχι η τυπικη διετης εγγραφη σε ενα δικηγορικο συλλογο. Η επιλογη να γινεις δικαστης πρεπει να ειναι συνειδητοποιημενη και για ορθους λογους κι οχι για να λυσεις το βιοποριστικο σου προβλημα λογω των δυσκολων εποχων για τη μαχιμη δικηγορια.

   Διαγραφή
  5. Εδώ το ίδιο το Σύνταγμα σου δίνει στα είκοσι πέντε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Σου επιτρέπει να εκλεγείς βουλευτής και να ψηφίζεις νόμους. Ακόμα πιο σοβαρό πράγμα δηλαδή. Δεν είναι λοιπόν οξύμωρο να μπορείς στα είκοσι πέντε να συμμετέχεις στη νομοθετική λειτουργία αλλά να θεωρείσαι ανώριμος για τη δικαστική; Να σου επιτρέπεται δηλαδή το μείζον και να σου απαγορεύεται το έλασσον;

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμε της 16ης Ιουνίου - 1:27 μ.μ.,
   Η νομοθετική λειτουργία το μείζον;! Η δικαστική εξουσία το έλασσον;!
   Καταρχάς, το Σύνταγμα που επικαλείσαι τις ορίζει ως ισότιμες και ισόκυρες. Ειλικρινά δε θα ήθελα να γίνει δικαστής κάποιος που θεωρεί την εργασία του ως το έλασσον. Και αυτό δεν είναι θέμα κύρους, αλαζονείας, "καλαμιού". Είναι θέμα ευθύνης.
   Επίσης, το Σύνταγμα δεν είναι θέσφατο. Το ξέρει και μόνο του αυτό, γι' αυτό έχει το ωραιότατο 110 άρθρο του, όπου προβλέπει το ίδιο την αναθεώρησή του.
   Σε αυτό λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνει το άρθρο 55 στις εξαιρέσεις των διατάξεών του που δεν μπορούν να αναθεωρηθούν. Ο 25άρης που το 1975 ίσως είχε την ωριμότητα να εκλεγεί βουλευτής, το 2015 εξακολουθεί, σχεδόν σίγουρα, να μένει με τη μαμά και τον μπαμπά, τον πλένουν, τον ταΐζουν και τον χαρτζιλικώνουν και συνήθως δεν έχει βγει παραέξω να δουλέψει και να επιβιώσει στον πραγματικό κόσμο.
   Ακόμη κι έτσι όμως, για να εκλεγεί βουλευτής κάποιοι τον εκλέγουν. Κάποιοι τον επιλέγουν να τους αντιπροσωπεύσει και να νομοθετήσει γι' αυτούς. Ας πρόσεχαν.
   Υποθέτω ζεις εδώ μαζί μας. Η πραγματικότητα και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα φαντάζομαι σου απαντάει μόνη της για την ωριμότητα εκείνων που έχουν εκλεγεί και ασκούν την νομοθετική λειτουργία, οι οποίοι φυσικά δεν είναι συνήθως καν 25χρονα παιδάκια.
   Καλύτερα να μπει το μυαλό στο κεφάλι και να πήξει λίγο πρώτα. Δεν μπορούν οι πάντες να κάνουν τα πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή.
   Ένας αθλητής στα 30 του συνήθως είναι "γέρος", βετεράνος (αναλόγως το άθλημα, το βλέπεις και εδώ το "αναλόγως", ε;).
   Ένας δικαστής στα 30 του είναι "μωρό", πώς να το κάνουμε τώρα; (και χωρίς εμπειρία και πράξη στην πλάτη του, τα οποία βολικά τα παρέλειψες, αλλά είναι πραγματικά αναγκαία).
   Τα πάντα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα για την κάθε περίπτωση υπευθυνότητα.

   Διαγραφή
  7. Ανωνυμε της 12ης Ιουνίου 10¨31 π.μ δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζι σου..

   Διαγραφή
  8. Σε ενοχλούν "τυπικότητες" 'όπως ιατρικά πιστοποιητικά και εξέταση ήθους. Να μην πιάσω την δικηγορία ! Δεν μας λες να καταργηθούν οι ίδιες οι εξετάσεις ; Με το καλό όταν μπεις στο Σώμα, να προσχωρήσεις στην Ανταρσύα Δικαστών-Εισαγγελέων.
   Όπως είπε και ο συνάδελφος της 12-6 9.38 σε περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις όταν μπεις στο σώμα αν θεωρείς "εξουθενωτική" μια 4ωρη εξέταση. Και αν και είμαι από αυτούς που "θυμώνω" όταν πολλοί-κυρίως δικηγόροι-θεωρούν "παιδιά" τους δικαστές που τους δικάζουν (χωρίς να μας εξηγούν πως πχ ένας 40αρης με στρωμένη ίσως καριέρα και παιδιά να τα αφήσει όλα και να πάει να γίνει πάρεδρος σε νησί), δεν καταλαβαίνεις ότι ο 25αρης δικαστής είναι αστείο ; Τα 30 είναι μια καλή ηλικία (εγώ πάντως μπήκα στα 33. Και το θεωρώ κέρδος).

   Διαγραφή
  9. Και η κ. Θάνου πάντως, σύμφωνα με το βιογραφικό της, στα 25 εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα.

   Διαγραφή
  10. Η κ. Θάνου εισήλθε στο Σώμα στα 25 της το 1975, όχι το 2015!!!
   Δεν είναι κουραστικό να τα βάζετε συνέχεια με την κοινή λογική;!

   Διαγραφή
 7. καλησπέρα, μήπως υπάρχει κάποια πληροφόρηση ως προς τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Take this with a grain of salt...

   26 Διοικητικά, 36 Πολιτικά-Ποινικά και...κανένας Εισαγγελέας.

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε, μπορείς να μας πεις από πού αντλείς μια τέτοια πληροφορία, διότι δεν υπάρχει πουθενά ανακοίνωση;

   Διαγραφή
 8. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις σχετικά με την ανωτέρω προτεινόμενη κατάργηση της προϋπόθεσης της διετούς άσκησης δικηγορίας και το όριο ηλικίας.
  Δυστυχώς, και με όλο το σεβασμό στους δικαστές, μεγάλος αριθμός αυτών και δη των νέων, δεν έχουν ιδέα από πραγματική άσκηση δικηγορίας, κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους.
  Προσωπικά, γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων, που δεν έκαναν ούτε μια μέρα πραγματικής άσκησης και ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν δικαστές και εν τέλει έγιναν.
  Το ζήτημα πιστεύω είναι να αποδεικνύεται η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ άσκηση δικηγορίας τουλάχιστον για δύο χρόνια (με την προσκόμιση παραστάσεων). Γιατί πραγματικά τι νομική αντίληψη μπορεί να έχει κάποιος που δεν έχει γράψει ούτε μια αγωγή, ούτε ένα εξώδικο, που δεν έχει δικάσει ένα ποινικό, δεν έχει "ψηθεί" στο επάγγελμα; Την στιγμή μάλιστα, που θα κρίνει ανθρώπινες ζωές ;;;
  Το να περάσει κανείς τις πύλες της ΕΣΔι δεν σε κάνει και πετυχημένο δικαστή, την στιγμή που δεν θα μπορείς να χειριστείς ένα φάκελο ή να διαχωρίσεις τα νομικά και πραγματικά ουσιώδη από τα μη ουσιώδη.
  Δεν αντιλέγω ότι σήμερα όλοι οι νέοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, έχουν πλείστα όσα πτυχία και πολλά εφόδια, όμως με τη θεωρία και χωρίς πρακτική γνώση δεν μπορείς να συμβάλεις στην απονομή της δικαιοσύνης.
  Μάλιστα, λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ τουλάχιστον ιδιοτελές και ανεύθυνο να επιλέγεις να γίνεις δικαστής χωρίς τα απαραίτητα στην πράξη προσόντα.
  Ο σωστός νομικός, που θα επιλέξει και δεν θα εξαναγκασθεί από τις περιστάσεις να γίνει δικαστής, θα πρέπει πρώτα - είτε του αρέσει είτε όχι- να καθίσει στα έδρανα της δικηγορίας, αν θέλει να είναι σωστός, γιατί αυτή είναι η ευθύνη του απέναντι στη Δικαιοσύνη και το κοινωνικό σύνολο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εγώ πάλι νομίζω ότι πρέπει το όριο ηλικίας να ανέβει πολύ. Να γίνει σαράντα ετών κατ' ελάχιστον και να απαιτείται δεκαετής εργασιακή εμπειρία. Κατά τα λοιπά ναι οι εξετάσεις είναι αναχρονιστικά διενεργούμενες, έπρεπε να είναι όπως οι εξετάσεις epso. Επίσης στην ξένη γλώσσα είναι άνισες, αφού δεν εξετάζονται όλοι στο ίδιο θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα, δηλαδή οι σωστές αποφάσεις εξαρτώνται από το πόσο άσπρα είναι τα μαλλιά σου...

   Συνάδελφε, με όλο το σεβασμό, είδαμε μέχρι σήμερα σε μία κοινωνία που ΓΕΡΝΑΕΙ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, τί έχουν καταφέρει τα άσπρα μαλλιά...
   Εκτός αυτού, δεδομένης της γενικότερης κατάστασης, σε βεβαιώνω ότι πλήθος νέων-νεότατων συναδέλφων είναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ να μπει στο δικαστικό (για λόγους επαγγελματικούς-οικονομικούς-κύρους-προσφοράς) και να δουλέψει με πάθος και αφοσίωση για να υπηρετήσει αυτόν τον κλάδο ο οποίος - στο πεδίο δράσης των ελεύθερων επαγγελματιών και του ιδιωτ.τομέα - μόνο ως λειτούργημα δεν αντιμετωπίζεται στις μέρες μας...
   Καμιά φορά, η ανάγκη μας κάνει καλύτερους και μας ωριμάζει πιο γρήγορα.

   Διαγραφή
  2. Με όλο το σεβασμό, επίσης, μου θύμισες ένα ποιηματάκι που μου έλεγε ο παππούς μου:
   "γέρων τεσσαρακοντούτης εθεάθη ομιλών μετά τινων νεανίδων..."
   Ο σαραντάρης στην εποχή μας είναι γέρος;! Αυτό μας λες;
   Άρα, να τους πούμε να μειώσουν και το ανώτερο όριο των 45 παρακαλώ...
   Τι να τους κάνουμε τους λίγο πιο έμπειρους αλλά γέρους...
   Αυτό μας λες;
   Αχ, ευτυχώς που υπάρχουν οι αναζωογονητικές αυτές απόψεις...

   Πέρα από την πλάκα, είναι άλλο οι ικανότητες (φοβάμαι ότι πρέπει να προσθέσω και τις ιδεοληψίες) του καθενός και άλλο η πείρα ζωής.
   Νομίζω κανείς εδώ μέσα δεν αμφισβητεί ότι οι ικανότητες είναι άσχετες με την ηλικία. Υπάρχουν ικανοί και ανίκανοι 25άρηδες, ικανοί και ανίκανοι σαραντάρηδες, πενηντάρηδες και ούτω καθ' εξής.
   Έμπειροι 25άρηδες πόσοι υπάρχουν ; (γιατί -για να σε προλάβω- υπάρχουν κάποιοι που ψήνονται από τα γεννοφάσκια τους, αλλά πόσοι πια).
   Επίσης, αν πρόσεξες οι περισσότεροι σου λένε για κατώτατο όριο τα 30 με 35, κάπου εκεί.
   Καμία τραγική διαφορά από τα 25. Μικρός είναι κάποιος και στα 30 και στα 35.
   Ικανή διαφορά όμως, για να έχει αναγκαστεί να δουλέψει και μερικά χρόνια.
   Στη μία περίπτωση η διαδρομή είναι από την θεωρία στην κρίση (των ζωών των άλλων)..
   Στην άλλη περίπτωση η διαδρομή είναι από τη θεωρία στην πράξη και μετά στην κρίση...

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα! Υποψήφιος κι εγώ φέτος για πολιτική! Θερμή παράκληση φαντάζομαι όλων των υποψηφίων προς τους ήδη επιτυχόντες: Μοιραστείτε μαζί μας καμία πιο συγκεκριμένη συμβουλή πέραν του εξαντλητικού διαβάσματος το οποίο προφανώς είναι το Α και το Ω! Τι είδους βιβλία προτιμήσατε για παράδειγμα, κατ'άρθρον αναλύσεις ή κλασικά εγχειρίδια? Νομολογία πως μελετήσατε? Δεδομένου ότι οι εποχές είναι πολύ δύσκολες και πολλοί από μας δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για φροντιστήρια, κάθε συμβουλή σας είναι πολύτιμη! Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Θα μπορούσε κάποιος να μας διαφωτίσει για το θέμα γενικής παιδείας και τι να διαβάσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Να διαβάσετε θεωρητικά επίκαιρα κείμενα νομικού προσανατολισμού λχ. νομική αρθρογραφία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί γενικών αρχών δικαίου, περί ζητημάτων αντισυνταγματικότητας, περί πολιτειολογίας, περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ευρωπαϊκού δημοκρατικού διακυβεύματος κ.ά. Πέρυσι στην κατεύθυνση πολιτικών-ποινικών δικαστικών λειτουργών θα βοηθούσε ιδιαίτερα αν είχατε διαβάσει φιλοσοφία δικαίου. Για την διοικητική κατεύθυνση είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, εφόσον τα θέματα είναι εξειδικευμένα και απαιτητικά σε άμεση συνάφεια με την ύλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα! Μπορεί κάποιος από τους επιτυχόντες να μας πει αν χρειάζονται και μαθήματα ξένης γλώσσας για να δώσει κανείς εξετάσεις ή αρκεί το προσωπικό διάβασμα; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. προκήρυξη γιοκ;; δε βλέπω πουθενά ανακοίνωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συνάδελφοι, μετά τις εξελίξεις που βιώνει ο τόπος μας, δεν το βλέπω να γίνονται εξετάσεις φέτος.. Λυπάμαι που η Χώρα φτάνει σε αυτό το σημείο, λυπάμαι που οι περισσότεροι από εμάς, εν καιρώ κρίσης και με τα έξοδα να τρέχουν (ασφάλειες κλπ) παρατήσαμε τα πάντα, για να διαβάσουμε και τώρα το μέλλον είναι πιο αμφίβολο από ποτέ. Εύχομαι καλή υπομονή σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει αν θα γίνει διαγωνισμός φέτος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 1. H προκήρυξη βγήκε πέρυσι τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν θεωρώ ότι η μη ανακοίνωση του διαγωνισμού αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητική. Σίγουρα η κατάσταση στη χώρα ίσως επιβραδύνει την κατάσταση, όμως ειδικά εν όψει του νέου ΚΠολΔ, των αυξημένων αναγκών των πολιτικών δικαστηρίων και του καθεστώτος λειτουργίας της ΕσΔι θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο το να μη γίνει διαγωνισμός φέτος. Εξάλλου,

  2. Μπορώ να επιβεβαιώσω από τηλέφωνο (πριν την προκήρυξη του Δημοψηφίσματος) στο υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η προκήρυξη στα τέλη Ιουνίου είχε συνταχθεί και σταλεί στο ΥπΟικ με τα ως άνω νούμερα. (26 στα διοικητικά και 36 στην πολιτική-ποινική κατεύθυνση)

  Εάν υπάρχει κάποια ενημέρωση μετά από από αυτό το σημείο, τότε παρακαλώ ενημερώστε υπεύθυνα

  Καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Φτασαμε μεσα καλοκαιριου και καμια προκηρυξη..Δεδομένου των εξελιξεων παμε σε αναβολη για φέτος?Οταν και εφοσον γινουν κανονικα υπαρχει περιπτωση να αλλαξουν οι πρυποθεσεις συμμετοχης στις εξετασεις, ακουγονται διαφορα (ανεπισημα βεβαια) για αλλαγη οριων ηλικιας ακομη και των ετων δικηγοριας??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μήπως, εν όψει της οικονομικής συγκυρίας που περνάμε, θα ήταν σκόπιμο στον φετινό διαγωνισμό να υπάρχουν δυο εξεταστικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη με ταυτοχρονη αναμετάδωση των θεμάτων όπως στις Πανελλήνιες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κάποια νέα δεδομένα όσον αφορά τον διαγωνισμό, θα γίνει ...?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα γίνει. Νομίζω ότι έχει ήδη υπογραφεί, έτσι άκουσα δηλαδή, και πως οι θέσεις είναι 26 για Διοικητική Δικαιοσύνη και κάπου 35 για Πολιτικούς-Ποινικούς. Το θέμα είναι πότε θα γίνει ο διαγωνισμός. Διότι ψιθυρίζεται και το ενδεχόμενο εκλογών το Νοέμβριο

   Διαγραφή
 21. Τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να δεις την προκήρυξη, αλλά μέχρι ώρας ακούγονται οι αριθμοί 26 διοικ., 0 εισαγ., 36 πολ. και διαγωνισμός τον Νοέμβριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ακούστηκε ότι οι θέσεις είναι πολύ λίγες πάλι ξερει κανεις σιγουρα; εκθεση τι να διαβασουμε; αρκουν τα περσινα και προπερσινα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Απ' ότι διαφαίνεται, δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη περι προκήρυξης μεχρι της 20 Αυγούστου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Συνάδελφοι κι εγώ μίλησα με την σχολή την περασμένη εβδομάδα και μου είπαν ότι από το υπουργείο τους ενημέρωσαν ότι θα καθυστερήσει η δημοσίευση της προκήρυξης και ο διαγωνισμός φέτος αλλά θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Για τον αριθμό των θέσεων δεν γνώριζαν κάτι. Καλή δύναμη και καλό διάβασμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. παμε για εξετάσεις τον Δεκέμβριο ή και τον Ιανουάριο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουν και τα προφορικά μέσα στο 2015 λόγω ΕΣΠΑ, κάτι μάλλον απίθανο χρονικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν οι εξετάσεις μέχρι το τέλος του 2015 και να γίνουν τον Μάιο- Ιούνιο του 2016? Και ενώ η προετοοιμασία έχει ξεκινήσει από πέρυσι ή κάποιοι συνάδελφοι που δίνουν 3η και 4η φορά, δοκιμάζονται οι αντοχές στο κατακόρυφο..Καλή δύναμη και υπομονή σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. σεβαστοί συνάδελφοι - συνυποψήφιοι, νομίζω είναι εύλογη η σκέψη ο διαγωνισμός φέτος (ή 2016 έτσι όπως πάμε) να διενεργηθεί και στην Αθήνα, νομίζω είναι υπεραρκετή η ψυχική ταλαιπωρία που περνάμε ήδη για να προστεθεί σε αυτήν και η οικονομική..μακάρι να επικρατήσει η κοινή λογική και να βρεθεί μία σωστή λύση. Καλή δύναμη σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά τον διαγωνισμό τον βλέπω αρχές 2016 ή τέλη 2015. Λόγω ΕΣΠΑ υποθέτω και λόγω εκλογικού πυρετού.Οι εξετάσεις θα έπρεπε να γίνονται ταυτόχρονα σε δύο εξεταστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη σαφώς. Κανένας μα κανένας δεν ενδιαφέρεται για την ψυχολογία των υποψηφίων και γενικότερα κανένας δεν ενδιαφέρεται για την ψυχολογία των νέων επιστημόνων γιατί οι περισσότεροι από εδώ δίνουμε λόγω άθλιας οικονομικής συγκυρίας. Μέσα στην πλήρη αδιαφορία που έχουν για την γενιά αυτήν είναι και αυτό. Τί και αν σπάσουν τα νεύρα μας;;;; Καλό κουράγιο μέσα από την καρδιά μου σε όλους μας, ο καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία του και ελπίζω να την αξιοποιήσει καλύτερα

   Διαγραφή
 29. Συνάδελφοι -συνυποψήφιοι καλησπέρα σε όλους και καλό κουράγιο ! Με δεδομένο ότι έχουμε εξαντληθεί και ψυχικά και σωματικά όλοι απο την προςπαθεια αλλά κυρίως απο όλη αυτή την αβεβαιότητα , παρακαλω οποίος έχει κάποια έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού ας τη μοιραστεί μαζί μας! Υπάρχουν φήμες για διενέργεια το 2016 και μάλιστα στην Αθήνα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. 25 μόνο χρονών γίνονται δικαστές; με ποιά συναλλακτική και κοινωνική εμπειρία και ποιά εμπειρία ζωής; Ας γίνουν πρώτα τουλάχιστον 30 χρονών να καταλάβουν πως βγαίνει το μεροκάματο στην πιάτσα, τι θα πει να δουλεύεις, αν δουλεύεις, για 3 ευρώ την ώρα ανασφάλιστος, τι θα πει να πρέπει να συντηρείς οικογένεια, τι αναγκάζει τους Σύριους και τους Πακιστανούς να φεύγουν με τα πόδια από την πατρίδα τους για την Ευρώπη και να πνίγονται στις θάλασσες κ.λ.π., κ.λ.π και μετά να γίνουν δικαστές. μόνο το κινητό και το φέισ μπουκ δε φτάνει...γριά δικαστίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι απαιτούνται όλα αυτά απλώς επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι δεν καθορίζεται η κοινωνική εμπειρία και αντίληψη, η νομική και η εν γένει παιδεία από την ηλικία αποκλειστικά. Οι περισσοτεροι νέοι δικηγοροι έχουμε βιώσει τον εργασιακό μεσαίωνα και την προσπάθεια επιβίωσης πολύ νωρίς. Επίσης η αγάπη για την δικαιοσύνη το αίσθημα ευθύνης και η ευαισθησια για τον πονο του συνανθρωπου υπαρχουν συχνά και σε νέους νομικους. Μια υποψήφια 29 ετών μητέρα ενός παιδιού

   Διαγραφή
 31. Συνάδελφε, δεν υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση, αλλά μόνο φήμες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Συνάδελφοι, δυστυχώς ο διαγωνισμός είναι στον αέρα λόγω Ε.Σ.Π.Α.
  Τα περί προκήρυξης είναι επίσης λόγια του αέρα.
  Ακούγεται ακόμα και να μη γίνει διαγωνισμός φέτος.
  Υπομονή και ψυχραιμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από τη Δευτέρα ακούγεται ότι για να προλάβουν το Ε.Σ.Π.Α. μέσα στο 2015 θα πάρουν τους περσινούς επιλαχόντες. Μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει επίσημα για το τι θα γίνει τελικά;

   Διαγραφή
  2. τα προγράμματα ΕΣΠΑ θέλουν πολύ χρόνο για να χορηγηθούν ?

   Διαγραφή
  3. Η παραπάνω ενημέρωση, σχετικά με τους περσινούς επιλαχόντες αληθεύει;

   Διαγραφή
  4. Συνάδελφε, αυτό που λες σχετικά με τους επιλαχόντες δεν ισχύει, δεδομένου ότι ως προς τους διοικητικούς δικαστές πέρυσι οι επιτυχόντες ήταν λιγότεροι από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν.

   Διαγραφή
 33. Καλημέρα. Κατ' αρχάς να σχολιάσω ότι κάποιοι εξ ημών δεν επιλέξαμε να μετάσχουμε στο διαγωνισμό μόνο λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Κάποιοι συναδελφοι έχουν αφήσει εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κάποιοι με διδακτορικά, κάποιοι που επέλεξαν την ίδια τη νομική σχολή προκειμένου να γίνουν δικαστικοί λειτουργοί, επέλεξαν να αφοσιωθούν στο διάβασμα για να προετοιμασθούν για τις εξετάσεις αυτές.
  Η συμπεριφορά αυτή με τις αόριστες και γενικόλογες πληροφορίες είναι κατ' εμέ απαξιωτική για τον ίδιο τον κλάδο. Οπότε παρακαλώ όποιον έχει κάποια έγκυρη πληροφορία να τη μοιραστεί κατονομάζοντας ταυτόχρονα την πηγή του (που θεωρώ οτι πρέπει να είναι ένας εκ των δύο εμπλεκόμενων φορέων-δηλαδή το ΥπΔικ ή/και η ΕΣΔι). Επίσης, θα παρακαλούσα, εάν κάτι τέτοιο ειναι δυνατόν, να επικοινωνήσουν με τους ως άνω φορείς οι διαχειριστές του site, ούτως ώστε να έχουμε επιτέλους έγκυρη πληροφόρηση.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  Καλό κουράγιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Yπομονή, ψυχραιμία, δυναμη σε όλους τους συνυποψηφίους....Ας βγει τουλάχιστον μια ανακοίνωση σε περιπτωση που δεν γίνει ο διαγωνισμός για το 2015 ή αρχές 2016..για να μην είμαστε στο άγνωστο, διάβασμα και άγχος για κάτι που δεν θα γίνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου κατά πάσα πιθανότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Συνάδελφοι κάλεσα σήμερα την γραμματεία της σχολής και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα νεότερο σχετικά με την προκήρυξη. Γνωρίζει κάποιος κάτι;Μήπως έχει μιλήσει κάποιος με το υπουργειο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση εάν φέτος λόγω της καθυστέρησης της προκήρυξης αλλά και της καθυστέρησης χρηματοδότησης εάν θα πάρουν περσινούς επιλαχόντες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτε προβλέπεται νομοθετικά ούτε θα ήταν δίκαιο να συμβεί. Θα καθυστερήσει να εκδοθεί η προκήρυξη, αλλά θα εκδοθεί.

   Διαγραφή
 38. μίλησα σήμερα με υπουργείο και δεν αναμένεται καμία εξέλιξη μέχρι Νοέμβριο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Λόγω εμπλοκής με το ΕΣΠΑ, δεν αναμένεται προκήρυξη για φέτος, θα καλύψουν τα κενά πολιτικής κατεύθυνσης - κατεύθυνσης εισαγγελέων με τους επιλαχόντες του 2014. Η εκπαίδευση της 22ης σειράς ενδέχεται να γίνει στην Ευελπίδων και όχι Θεσσαλονίκη, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νέα προκήρυξη αναμένεται το 2016 πια, στα γνωστά χρονοδιαγράμματα, για την 23η όμως σειρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Με βάση τις πληροφορίες μέχρι τώρα από το ΥπΔικ δεν υπάρχουν θέσεις Εισαγγελέων φέτος, οπότε θεωρώ την ως άνω ενημέρωση τουλάχιστον ως προς αυτό το σημείο προβληματική.
   2. Δεν μου φαίνεται λογικό, συνταγματικό, νόμιμο και τελέσφορο να κληθούν οι επιλαχόντες, ειδικά ενόψει αφ'ενός του ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ρητά, αλλά ούτε και συνάγεται από το πνεύμα του διαγωνισμού, που ομιλεί ξεκάθαρα για σειρά επιτυχόντων και αφ'ετέρου του ότι πολλοί εξ αυτών (των επιλαχόντων) δεν προσήλθαν στα προφορικά θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας τους.
   3. Εάν ήθελε γίνει δεκτό ότι αυτή η λύση ισχύει, τι θα γίνει με τους διοικητικούς δικαστές; υπάρχουν 25 κενά, τα οποία θα καλύπτονταν με βάση τα προηγούμενα δεδομένα από το διαγωνισμό, και ουδείς επιλαχών από πέρυσι. Μήπως θα φέρουν επιλαχόντες από άλλα έτη, πχ από το 2005;
   4. Ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι αυτή είναι λύση που όντως επεξεργάζεται το Υπουργείο (κάτι που θεωρώ τουλάχιστον απίθανο αυτή τη στιγμή και με βάση τα ως τώρα δεδομένα), η εκπαίδευση των δικαστών με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει γίνεται στη Σχολή των Δικαστών, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το λόγο. Εάν τυχόν συνέβαινε αυτό που ισχυρίζεσθε η σχολή και η εκπαίδευση των δικαστικών παρέδρων θα μετατρεπόταν σε μία δυνητική διαδικασία, και ως εκ τούτου η Σχολή δεν θα είχε λόγο λειτουργίας, άρα και χρηματοδότησης, οπότε η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς θα καθίστατο πολύ δύσκολη.
   5. Επειδή όλοι μας είμαστε αρκετά αγχωμένοι θα παρακαλούσα και εγώ με τη σειρά μου όπως και άλλοι συνάδελφοι να κατονομάζονται οι πηγές του καθενός.
   6. Εάν όπως λέτε η λύση είχε βρεθεί και ήταν αυτή, θεωρώ ότι θα υπήρχε κάποια ενημέρωση από κάποιο γραμματέα στο υπουργείο, αντί του ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, ή του ότι θα γίνει ο διαγωνισμός.

   Διαγραφή
 40. λοιπόν για να μην χρονοτριβούμε. Προφορικά πήγαν όλοι και οι επιλαχόντες και τότε μόνο θεωρούνται επιτυχόντες με βάση το 8.Αν έχεις ακούσει πάντα υπήρχε μία σκέψη περί κατάργησης της ΕΣΔΙ. Οι παλαιοί δικαστές δεν γνωρίζουν καν πως είναι καθώς ιδρύθηκε με τον ν. 2236/1994 και λειτούργησε το 1995.10 χρόνια ζωής μόνο.Ως πρός το άλλο κομμάτι περί του διαγωνισμού δεν αναφέρεται πουθενά ότι ο διαγωνισμός είναι ετήσιος και επαναλαμβανόμενος ούτε είναι ανήθικο ή αντισυνταγματικό να καλείς επιλαχόντες είτε κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε μεταγενέστερα χρονολογικά και κατά τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. Ανήθικο είναι σίγουρα ότι η λειτουργία μια μεγάλου κύρους σχολής κρέμεται απο ευρωπαικά κονδύλια που η κάθε κυβέρνηση παρακαλάει να τα πάρει αντί να χρηματοδοτείται κανονικά απο τον κρατικό προυπολογισμό. Και ναι ότι θέλουν και όπως το θέλουν κάνουν και λογαριασμό δεν δίνουν.Σιγά μην στείλουν κ ανακοίνωση στις εφημερίδες .ΕΣΠΑ γιοκ -διαγωνισμός και λειτουργία Σχολής γιοκ. Ούτως ή άλλως οι υπάλληλοι της Εσδι αποσπασμένοι απο τα πρωτοδικεία είναι που φωνάζουν οι συνδικαλιστές τους να γυρίσουν πίσω γιατί δεν έχουν κόσμο και φιλετάκι είναι και το κτίριο της Εσδι που πλέον έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Γι΄αυτό σου λέω ότι είναι να γίνει θα γίνει.Αν όχι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι΄αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άκουσα ότι μάλλον θα γίνει με κλήρωση η επιλογή της 22ης σειράς, αφού πουθενά δεν γράφει ότι απαγορεύεται η κλήρωση.

   Διαγραφή
  2. δεν εχεις και αδικο συναδερφε Υποψηφιε...
   το θεμα ειναι ποτε θα βγει η προκηρυξη και ποτε θα γινουν οι απαραιτητες διαδικασιες (επιτροπη ηθους, πιστοποιητικα υγειας κτλ), γιατι δε θα προλαβουμε μεχρι τα Χριστουγεννα...προσωπικα θα προτιμουσα να παραλειφθουν τουλαχιστον ολα αυτα με νοσοκομεια , ψυχολογους, νισαφι πια! εχω κουραστει καθε χρονο να κανω τρωω ακτινοβολια και να απαντω σε ευηθεις ερωτησεις ψυχιατρων!

   Διαγραφή
 41. Εγώ πάντως άκουσα ότι ο διαγωνισμός θα γίνει στην Μύκονο φέτος, για να μην μετακινούνται όλοι αεροπορικώς, και μάλιστα δεν θα πάρουν τους περσινούς αλλά όσους δώσανε πανελλήνιες μόνο με δέσμες το 1992.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Πραγματικά τα δύο τελευταία σχόλια είναι αντιπροσωπευτικά της ελλειψης σοβαρότητας σχετικά με τις ανωτέρω φήμες που αναπαράγονται από μάλλον υποψήφιους, που δεν κατονομάζουν τις πηγές τους. Συνάδελφε μακάρι να γίνει στη Μύκονο φέτος!!!!
  Εγώ λοιπόν σήμερα πήρα τηλέφωνο τόσο στην ΕΣΔΙ όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το Υπουργείο μου απάντησαν οτι οι φήμες περί επιλαχόντων δεν έχουν καμμία βάση, δεν γνωρίζουν από πού έχουν διαρρεύσει και η απάντηση τους είναι οτι ο διαγωνισμός θα γίνει, απλά θα καθυστερήσει. Εκτίμηση τους είναι οτι το θέμα της χρηματοδότησης θα επιλυθεί περί τα μέσα Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα βγεί προκήρυξη. Επιπλέον προσπαθούν να βρούν μία λύση για τους υποψηφίους που βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας, ώστε να μην χάσουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
  Τις πληροφορίες αυτές μοιράζομαι μαζί σας γιατί συμμερίζομαι το άγχος και τα σπασμένα νεύρα όλων. Παρακαλώ θερμά και εγώ με τη σειρά μου, φήμες περί επιλαχόντων και οποιαδήποτε άλλη αστήριχτη, να μην κοινοποιεται χωρίς αναφορά στη πηγή, ώστε να μπορούν και οι λοιποί υποψήφιοι να την διασταυρώσουν, όταν μάλίστα οι δύο επίσημς πηγές πληροφόρησης μας (ΕΣΔΙ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ) επιβεβαιώνουν τα όσα σας εξέθεσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Oντως αγαπητοί συνάδελφοι και συνυποψήφιοι ας είμαστε φειδωλοί στα διάφορα που "ακούγονται, άκουσα, φημολογείται κλπ..", ήδη το άγχος της όλης προσπάθειας και αναμονής της προκήρυξης χτυπάει κόκκινο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Συνάδελφε από 6 Οκτωβρίου 2015 - 3:31 μ.μ. ευχαριστούμε πολύ που μοιράζεστε μαζί μας αυτήν την πληροφορία. Προσωπικά είχα αρχίσει να ανησυχώ με τα διάφορα που λέγονται και γράφονται. Το ίδιο μου είχαν πει και εμένα πριν από έναν μήνα περίπου από την σχολή, ότι δηλαδή ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί απλώς θα καθυστερήσει. Καλή δύναμη σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ακόμα κ υπάρξει προκήρυξη εντός Νοεμβρίου, δεδομένων των χρονοδιάγραμματων που απαιτούνται για τα δικαιολογητικα, δεν είναι ανέφικτο να γίνουν οι εξετάσεις μέσα στο Δεκέμβρη; Ευχαριστώ προκαταβολικά. Καλή δύναμη σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μήπως εννοούσατε δεν ειναι εφικτό? αναγράφετε "δεν είναι ανέφικτο"

   Διαγραφή
 46. Λεω ανέφικτο γιατί αν βγει προκήρυξη μέσα στο Νοέμβριο, πως είναι δυνατόν να γίνουν εξετάσεις πριν βγει η χρονιά, όταν μόνο για τα ιατρικά δικαιολογητικα χρειαζόμαστε ένα μήνα για να τα συγκεντρώσουμε...δέχομαι τις διορθώσεις αλλα νομίζω ότι μιλάω επαρκώς την ελληνική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Λεω ανέφικτο γιατί αν βγει προκήρυξη μέσα στο Νοέμβριο, πως είναι δυνατόν να γίνουν εξετάσεις πριν βγει η χρονιά, όταν μόνο για τα ιατρικά δικαιολογητικα χρειαζόμαστε ένα μήνα για να τα συγκεντρώσουμε...δέχομαι τις διορθώσεις αλλα νομίζω ότι μιλάω επαρκώς την ελληνική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. να μη ζητησουν ιατρικα δικαιολογητικα μια φορα....

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο. Ας απλουστευτεί επιτέλους η ιδιαίτερα χρονοβόρα και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου γραφειοκρατική διαδικασία που προηγείται του διαγωνισμού (ιατρικές εξετάσεις, πιστοποιητικά ήθους!!!) και ας πάμε και μια φορά άμεσα στην ουσία, στην έγκαιρη δηλαδή διεξαγωγή των εξετάσεων. Αφού δεν υπήρξε η δέουσα μέριμνα να χρηματοδοτηθεί ο διαγωνισμός και να διεξαχθεί στην ώρα του, τουλάχιστον να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση και ταλαιπωρία για τους υποψηφίους.

   Διαγραφή
 48. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. o Διαγωνισμός εύχομαι να γίνει και μακάρι να προκηρυχθεί όπως αναφέρουν και οι παραπάνω στα μέσα του Νοεμβρίου.Όμως λόγω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν το ελάχιστο χρονικό περιθώριο διεξαγωγής του είναι περί τις 15 Ιανουαρίου με πιθανά αποτελέσματα γραπτών τέλη Φεβρουαρίου.όσο για τα προφορικά που ακολουθούν πάει μακριά η βαλίτσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μα 1 Φλεβαρη αρχιζουν υποτιθεται τα μαθηματα....

   Διαγραφή
  2. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση το ζητούμενο είναι να μην χαθεί ο διαγωνισμός για φέτος. Είναι άδικο για πολλούς υποψηφίους που έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο και μελέτη και έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά προετοιμαζόμενοι για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να βγουν αρκεί να αλλάξει το πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού που, ανεξάρτητα από τη συγκυρία, ήταν ήδη αρκετά αναχρονιστικό και προβληματικό. Αν η προκήρυξη βγει, όπως φημολογείται, περί τα μέσα Νοέμβρη να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα γραπτά να διεξαχθούν το πρώτο 10ήμερο του Δεκέμβρη και μετά τα Χριστούγεννα να ακολουθήσει και το προφορικό κομμάτι. Εδώ είδαμε να γίνονται δημοψηφίσματα και εκλογές εξπρές, είναι κρίμα να για οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα να χαθεί ο διαγωνισμός.

   Διαγραφή
 50. Συνάδερφοι ΔΕ βγαίνει ο χρόνος αν βγει η προκήρυξη μέσα στο Νοέμβρη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Στο άρ. 9 παρ. 1 ν. 3689/2008, όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι: "Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και γ) Εισαγγελέων."
  Περαιτέρω, στο άρ. 12 παρ. 1 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι: "Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό διεξάγεται "το τελευταίο δεκαήμερο του Μαϊου" και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο.".
  Άρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση (διευκρινίζω προσωπική εκτίμηση και όχι πληροφορία από κάποια πηγή), λόγω του προβλήματος με την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ, θα επανέλθουμε, όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, στις σχετικές προβλέψεις του νόμου, ήτοι μέχρι τέλος Ιανουαρίου η δημοσίευση της προκήρυξης, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαίου η διενέργεια της γραπτής εξέτασης, και Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο η διενέργεια της προφορικής εξέτασης. Αυτό λέει ο νόμος και δεν αμφισβητείται.
  Τώρα, σαφέστατα ο νόμος προβλέπει ότι διαγωνισμός διεξάγεται κάθε έτος, οπότε υφίσταται παράλειψη από τη μη δημοσίευση της προκήρυξης για το έτος 2015, μολονότι υπάρχουν καταγεγραμμένα και διαπιστωμένα κενά στις οργανικές θέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά αυτά που λέτε, αλλά ο συγκεκριμένος νόμος με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έχει να εφαρμοστεί τουλάχιστον από το 2012.....καθώς οι εξετάσεις εδώ και 4 χρόνια γίνονται τον Οκτώβριο...

   Διαγραφή
  2. Βεβαια πρεπει να λαβεις υπ όψη ότι ο αναφερόμενος Ιανουάριος έπρεπε να είναι αυτός του 15 . Ο Ιανουάριος του 16 είναι για το διαγωνισμό του 16 , το 2015 πάει περίπατο..

   Διαγραφή
  3. οι εξετασεις το 2013 ειχαν γινει Νοεμβριο

   Διαγραφή
 52. Μηπως κάποιος έχει νέα ενημέρωση από το Υπουργείο Δικ ή την ΕΣΔΙ, διότι τις τελευταίες μέρες κατέστη αδύνατον να απαντησουν στα τηλ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Είναι σίγουρο ότι δε θα βγει προκήρυξη τον Οκτώβριο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. νομίζω οτι θα βγει εντός των ημερών, βγήκε και για τη σχολη δημοσιας διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Κανα νέο για πιθανή ημερομηνία προκήρυξης; Έχω παρατηρήσει πως πολλά φροντιστήρια ξεκινάνε κυκλους μαθηματων αυτή την περίοδο. Άρα, πώς είναι δυνατόν να βγεί προκήρυξη πριν το 2016; Είναι δυνατόν να ρισκάρουν τα φροντιστήρια; Mήπως ξέρουν κάτι παραπάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι κύκλοι που ξεκινούν τώρα είναι για τις εξετάσεις της 23ης σειράς. Δλδ αυτή που θα γίνει (εάν γίνει η 22η κάποια στιγμή αρχές του 2016) στα τέλη του 2016. Τα μαθήματα για την 22η σειρά έχουν τελειώσει-καθότι οι εξετάσεις θα λάμβαναν κανονικά χώρα τέτοια περίοδο.

   Διαγραφή
 57. Σημερινή γραπτή ενημέρωση από το Υπουργείο μετά από ερώτημά μου. Τη μεταφέρω αυτούσια:"Σε απάντηση του από 9/10/2015 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας ενημερώνουμε οτι η διαδικασία ένταξης χρηματοδότησης της σχολής στο ΕΣΠΑ είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αμέσως μόλις διευθετηθεί το θέμα αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα προβεί στις προσήκουσες ενέργειες."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μου προκαλεί φοβερή εντύπωση ότι ο δημόσιος υπάλληλος του υπουργείου σας έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα απαντητικό....τέτοια εξυπηρέτηση....από πότε οι υπάλληλοι απαντούν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία και σε ποιο εμαιλ για να γνωρίζουμε και οι υπόλοιποι...?

   Διαγραφή
  2. μην εντυπωσιάζεστε....χρησιμοποίησα τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του υπουργείου δίνοντας και το δικό μου μειλ για να σταλεί η απάντηση και ναι μετά απο 20 ημέρες μου έστειλε απάντηση υπάλληλος και μάλιστα επωνύμως. τέτοια εξυπηρέτηση συνάντησα και σε άλλες ιστοσελίδες υπουργείων και δήμων

   Διαγραφή
  3. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία!!

   Διαγραφή
 58. σε περίπτωση που η προκήρυξη βγει τελος του 2015 κάποιος που είναι γεννηθείς το 1988 δικαιούται να συμμετάσχει?
  τα 28 ετη δηλαδη υπολογιζονται με βαση ημερομηνιας προκηρυξης η διενεργειας των εξετασεων? στις προκηρυξεις βλεπω να λεει για υπολογισμο με βαση ετος διενεργειας αλλα στη νομοθεσια για ετος προκηρυξης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξαρτάται από την προκήρυξη. Αν γίνουν δύο διαγωνισμοί μεσα στο 2016 τότε θεωρώ οτι ο πρώτος θα εκληφθεί ως τοτ 2015 και δεν θα λάβουν μέρος. Έτσι θα επιτραπεί και σε όσους συμπληρώνουν το όριο να δώσουν. Διαφορετικά αυτοί εν τ´ελει θα αδικηθούν.

   Διαγραφή
  2. κατάλαβα τι λες απλά έχω μπερδευτεί γιατί στις τελευταίες προκηρύξεις λέει για έτος διενέργειας ενώ αλλου για έτος προκήρυξης

   Διαγραφή
  3. Εάν δεν βγει η προκήρυξη πολύ δύσκολο να σου απαντήσει κανείς με βεβαιότητα. Το ένστικτό μου και το νομικά ορθό με δεδομένο το καταστατικό της ΕσΔι είναι αυτό που σου απάντησε ο συνάδελφος από 29/10. Δες και αυτό ¨Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 45ο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.¨(αυτούσιο απόσπασμα από το site της ΕσΔι). Όσες φορές κατά το παρελθόν ο διαγωνισμός ξεκίνησε τέλη του έτους και συνέχισε γενάρη η προκήρυξη αναφερόταν στο νόμο, με κρίσιμη την ως άνω φράση. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες για όσους έχουν γεννηθεί το 1988 εάν η προκήρυξη βγει φέτος.

   Διαγραφή
 59. καλησπερα παιδια! σημερα κυκλοφορησε μια πληροφορια οτι ο διαγωνισμος θα προκηρυχθει μεσα στο Νοεμβριο με σκοπο να ολοκληρωθουν οι διαδικασιες μεσα στο Γεναρη. Η πληροφορια μου δοθηκε απο ατομο που ειναι ηδη σπουδαστης στην εσδι οποτε τη θεωρω αξιοπιστη. Καλη δυναμη σε ολους και να κανετε υπομονη ... η δικαιωση ερχεται παντα αργα ή γρηγορα αρκει να μην παραταει κανεις τα ονειρα του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ότι οι εξετασεις θα γινουν τον Ιανουάριο είναι γνωστο.....όπως επίσης ότι και η προκηρυξη θα βγει τον Νοεμβριο....

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. Καθόλου γνωστό δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

   Διαγραφή
 60. Συνάδελφοι, το πρόβλημα είναι το εξής: ο καθένας ακούει κάτι από εδώ και από εκεί και το ανεβάζει λέγοντας ότι είναι αξιόπιστη πληροφορία. Όσοι από εμάς δεν έχουν άμεσες σχέσεις με τη διοίκηση της σχολής ή του υπουργείου, ώστε να έχουν πληροφορίες εκ των έσω, ας μη λένε τίποτα. Είναι πραγματικά κουραστικό ο καθένας να λέει το "μακρύ του και το κοντό" του επιτείνοντας την αγωνία όλων μας. Ως αν μάλιστα, να το κάνετε επίτηδες για το σκοπό αυτό. Έλεος πια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. συνάδελφε, αν διαφωνείτε με τον τρόπο που διεξάγεται η ανταλλαγή απόψεων εδώ, έχετε την επιλογή να μην παρακολουθείτε το μπλογκ. Σε καμία περίπτωση δεν έχετε το δικαίωμα όμως να καταργείτε την ελευθερία έκφρασης και να φέρεσθε εναντίον άλλων συναδέλφων, τους οποίους εμμέσως πλην σαφώς κατηγορείτε για παραπλανητικές πρακτικές.

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε, άμα θες να ανεβάζεις θεωρίες περί του χρόνου των εξετάσεων, να μας λες και τις πηγές σου ονομαστικά, ώστε να τις εκτιμούμε αναλόγως. Όχι "άκουσα, είδα" κλπ όπως είπαν και άλλοι πολλοί συνάδελφοι πριν από εμένα, στους οποίους δεν είδα να παρέθεσες κάποιο σχόλιο. Άμα τώρα εσύ θεωρείς ότι το δικαίωμα έκφρασης ισοδυναμεί με το δικαίωμα αποπροσανατολισμού και παραπλάνησης ή αναξιόπιστης πληροφόρησης ή διάδοσης αναπόδεικτων θεωριών, κάτι που αποβαίνει εις βάρος της ψυχολογίας των ίδιων σου των συναδέλφων, τότε λυπάμαι. Το forum αυτό πρέπει να φιλοξενεί αξιόπιστα σχόλια κάτι που πρέπει να σέβεται καθένας από εμάς.

   Διαγραφή
  3. συνάδελφε, δεν υπάρχει ανώνυμη ελευθερία έκφρασης..

   Διαγραφή
 61. μεχρι να βγει η οποια προκηρυξη μην λαμβανετε ως δεδομενο τπτ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Συνάδελφοι, μέσα από τη σχολή άκουσα ότι οι εξετάσεις πάνε για Μάρτιο ή και Οκτώβριο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Πάντως δεδομένης της καθυστέρησης θα έπρεπε να υπάρξει μια ανακοίνωση εκ μέρους του υπουργείου για να ξέρουμε περίπου που βαδίζουμε Αποτελεί το ελάχιστο δείγμα σεβασμού της προσπάθειας και της αγωνίας τόσων υποψηφίων που προετοιμαζομαστε τόσο καιρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Εγώ γιατί ακούω συνέχεια στα διάφορα φροντιστήρια για διεξαγωγή του διαγωνισμού τον Ιανουάριο? (και μάλιστα σχεδόν με βεβαιότητα) Κουραστήκαμε με τις τόσες εικασίες..Ας βγει επιτέλους μία ανακοίνωση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Πληροφορία από φροντιστήριο: Η προκήρυξη θα βγει εντός των ημερών και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εντός των πρώτων ημερών μετά τις γιορτές. Δεν μπορώ να ξέρω ή να κρίνω την εγκυρότητά της, όμως είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτά που κάποιοι συνάδελφοι έχουν μοιραστεί εδώ σε σχέση με προκήρυξη εντός του Νοεμβρίου μετά τη διευθέτηση της εκκρεμότητας με το ΕΣΠΑ. Εύχομαι να ισχύουν οι πληροφορίες και επιτέλους να υπάρξει αυτή η προκήρυξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Nομίζω ότι θα ήταν σωστό συνάδελφε να κατονομάζεις και το όνομα του φροντιστηρίου που σου έδωσε αυτήν την πληροφορία.. Διότι από λόγια του αέρα δυστυχώς χορτάσαμε, τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον..!!

   Διαγραφή
  2. Δεν ανήρτησα το όνομα του φροντιστηρίου διότι δεν επιθυμούσα όπως και δεν επιθυμώ να θεωρηθεί ότι διαφημίζω κάποιο φροντιστήριο. Για αυτό εξάλλου και επειδή και εγώ έχω χορτάσει από λόγια του αέρα έσπευσα να σημειώσω και προτού ερωτηθώ για την αδυναμία γνώσης για την εγκυρότητα της πληροφόρησης. Πρόκειται για κεντρικό και μεγάλο φροντιστήριο Αθηνών. Με συγχωρείτε ειλικρινά για το εάν δν μπορώ να δώσω την ίδια πληροφορία με τους κάτωθι συναδέλφους, πιστέψτε με και για εμένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι των διαδοχικών πληροφοριών και άγχους. Προφανώς και από το υπουργείο θα γνωρίζουν καλύτερα.

   Διαγραφή
 66. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.Σήμερα τηλεφώνησα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,Η πληροφορία απευθείας από την προϊσταμένη εκεί είναι πως αυτές τις ημέρες θα διευθετηθεί το ζήτημα της ΕΣΠΑ .Σε κάθε περίπτωση και εκτός απροόπτου η προκήρυξη αναμένεται το Γενάρη και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν διμήνου.Θα αφορά αυτόν που χάθηκε(του 2015).Δεν γνωρίζουν από υωρα εάν θα υπάρξει και δεύτερος αργότερα.Το τηλέφωνο είναι το 2107767205.Αυτές είναι οι επίσημες πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.Καλό κουράγιο σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Καλησπέρα σε όλους τους υποψηφίους.Σήμερα τηλεφώνησα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,στο 2107767205 και η προϊστάμενη μου είπε πως αυτές τις μέρες θα διευθυτηθεί το ζήτημα με την ΕΣΠΑ.Η προκήρυξη αναμένεται το Γενάρη και όχι νωρίτερα.Ο δέ διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν διμήνου και θα αφορά αυτόν που χάθηκε του 2015.Δεν γνωρίζουν εάν αργότερα θα διενεργθεί και νέος,συνεπώς καλό κουράγιο και υπομονή σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. επιβεβαιώνω όσα λέτε, μίλησα και εγω, και μου ειπαν τα ίδια. Τα περί προκήρυξης άμεσα δεν ξέρω πως προκύπτουν....

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστούμε που μοιράζεστε αυτή την πληροφορία μαζί μας.

   Διαγραφή
  3. Eυχαριστούμε για την ενημέρωση...

   Διαγραφή
  4. Προκήρυξη εντός 1/16 και εξετάσεις εντός Μαρτίου 2016.
   Ενας μεγάλος η ενας τον Μαρτιο και ένας 2ος τον 10/16.
   Πληροφορία από ενεργό πρόεδρο δικαστή.

   Διαγραφή
  5. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση..και αναρωτιέμαι:πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο κ η Σχολή να λένε αυτά που λένε,και στα φροντιστήρια να διαδίδεται ότι ο διαγωνισμός θα γίνει τον Ιανουάριο..απορώ με την τόση ανευθυνότητα..

   Διαγραφή
 68. Συνάδελφοι μίλησα με την γραμματεία της σχολής και μου είπαν ότι η σχολή πιέζει προκειμένου η προκήρυξη να δημοσιευθεί πριν το τέλος του έτους και κατόπιν διμήνου να διενεργηθει ο διαγωνισμός. Οπότε σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι θα έχουμε τον Μάρτιο εξετάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Σε τέτοια εποχή και που θα γίνει διαγωνισμός είναι μια πρόοδος... κάλιο αργά παρά ποτέ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. με 2 λογια η σχολη δεν ανοιγει τον Ιανουαριο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Συνάδελφοι σήμερα μίλησα και εγώ με το υπουργείο δικαιοσύνης στο 2107767205 και συγκεκριμένα με την προϊσταμένη, η οποία μου είπε ότι η προκήρυξη θα βγει από τον Ιανουάριο. Καλή υπομονή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε σημερινή επικοινωνία μου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο 2107767205 που αναφέρετε στα ανωτέρω σχόλια, με παρέπεμψαν στο τηλ 2107767235, όπου η υπάλληλος μου ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, ούτε για τέλος του έτους ούτε για αρχές του επόμενου. Μου ανέφερε χαρακτηριστικά "δε γνωρίζουμε τίποτα απολύτως".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Στο 2107767205,η προϊσταμένη η κα Μανδρέκα είναι αρμόδια για το διαγωνισμό.Σας δώσαμε το τηλέφωνο, έχετε τώρα και το όνομά της ώστε να μην αμφισβητείται η εγκυρότητα των πληροφοριών.Οι υπάλληλοι παραπέμπουν στην υπεύθυνη.Φρονώ πως είναι καλύτερα να μην τους καλλούμε διαρκώς και μαζικά διότι προφανώς κουράζονται να λένε τα ίδια και πλέον θα αποφεύγουν να απαντούν.Σε κάθε περίπτωση προκήρυξη πριν από το Γενάρη δεν βγαίνει.Συνεπώς παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις και προετοιμαζόμαστε.Είναι λογική η αγωνία και ο εκνευρισμός πλην όμως δεν οδηγεί πουθενά.Ας μπεί η καινούργια χρονιά προτείνω και θα ενημερωνόμαστε για παν νεότερο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται η προκήρυξη μέχρι 15-12

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγγνώμη αλλά θα μπορούσατε να μας πείτε από πού αντλείτε αυτές τις πληροφορίες? Διότι έρχονται σε αντίθεση με την ενημέρωση που παρείχε το ίδιο το υπουργείο στους ανωτέρω συναδέλφους και το όλο θέμα έχει καταντήσει κάπως κουραστικό..

   Διαγραφή
  2. Χίλια ευχαριστώ για την πληροφορία...

   Διαγραφή
  3. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τόσες αντικρουόμενες πληροφορίες..από το Υπουργείο λένε όχι πριν το Γενάρη..το 15/12 από που προκύπτει?

   Διαγραφή
  4. Με οριζοντα διενεργειας του διαγωνισμου πότε; Φεβρουαριο; Μαρτιο;

   Διαγραφή
  5. 1. Τόσον καιρό δεν κάναμε καμία αναφορά καθώς δεν είχαμε καμία πληροφορία. Τώρα κάνουμε διότι η πηγή μας είναι αξιόπιστη (δε θα αναφέρουμε την πηγή για λόγους δεοντολογίας, αφού η ενημέρωση ήταν off the record)
   2. Δεν μπροούμε να εγγυηθούμε ότι μπορεί να μην αλλάξουν τα δεδομένα και τελικά να μη γίνει προκήρυξη (όλα εξαρτώνται από το ΕΣΠΑ).
   3. Σε κάθε περίπτωση, προκήρυξη το Δεκέμβριο = διαγωνισμός τουλάχιστον μέσα Ιανουαρίου 2016

   Διαγραφή
  6. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία!

   Διαγραφή
  7. Καταρχάς καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Οφείλουμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού εντός Ιανουαρίου είναι εξαιρετικά απίθανη ένεκα της αναγκαίας προθεσμίας υποβολής-επεξεργασίας των αιτήσεων συμμετοχής προς κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων. Το δίμηνο από την ημερομηνία προκήρυξης ως την γραπτή εξέταση είναι μάλλον ρεαλιστικότερη εκτίμηση. Γενικότερα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την εγγραφή των επιτυχόντων και την έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται μετά το Πάσχα, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως νέα προβλήματα στο curriculum της Σχολής και-κυρίως-στην ομαλή εισαγωγή των αποφοίτων στο Σώμα. Ως εκ τούτου, μην αποκλείετε εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής στο περιεχόμενο (χρόνος, πρόσωπα) της προκήρυξης. Οψόμεθα...

   Διαγραφή
 75. Mέσα Ιανουαρίου????Δεν απαιτείται ενα δίμηνο για την συγκεντρωση δικαιολογητικων ήθους,ιατρικες εξετασεις κλπ όπως οριζει η σχετικη νομοθεσία???Άρα θα παραλειφθουν??Αναμένουμε τις εξελιξεις..Καλή υπομονή σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Επικαλειστε την δεοντολογία σαν να πρόκειται για κρατικό μυστικο. Ούτε καν την ιδιότητα της πηγής σας δε μπορείτε να αναφέρετε; Οι αντοχές των υποψηφίων είναι πλέον περιορισμένες από την αναμονή και την αβεβαιότητα. Οπότε , η όποια πληροφορια ας συνοδεύεται και με τη πηγή αυτής, όπως κάνουν πολλοί συναδέλφοι τις τελευταίες μέρες που αναφέρουν μέχρι κ τους αριθμούς που επικοινωνούν. Καλό κουράγιο σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Θοδωρης Μακρης 1 Δεκεμβρίου 2015 - 9:50 μ.μ.

   Μια ακόμα λύση είναι να μη διαβάζετε σχόλια, αφού σας αναστατώνουν

   Οπότε και εσείς δε θα έχετε πρόβλημα και οι άλλοι θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν και να διαβάζουν
   win-win

   Διαγραφή
  2. Μια ακόμα λύση είναι να μην δημοσιεύετε τίποτα για το οποίο δεν μπορείτε να αναφέρετε τις πηγές του..Οπότε και εσείς δεν θα έχετε τα σχετικά προβλήματα δεοντολογίας και οι άλλοι δεν θα αναστατώτονται.. Ούτως ή άλλως έτσι όπως τα παρουσιάσατε(προκύρηξη τον Δεκεμβριο + διαγωνισμός τουλάχιστον μέσα Ιανουαρίου 2016), είναι, θεωρώ προσωπικά, αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω του χρόνου και των προθεσμιών (και ας μην ξεχνάμε ότι μεσολαβούν και γιορτές όπου όλα υπολειτουργούν). Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  3. Kρίνω άδικη την επίθεση προς τον dikastis.gr. Κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο αξιόπιστος μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πρόκειται για δικαστικό λειτουργό και δεν θα δημοσίευε καποια μη διασταυρωμένη πληροφορία.

   Διαγραφή
  4. Συγγνώμη αλλά το θεωρώ κάπως άδικο να κρίνεις αξιόπιστη μια απλή πληροφορία από κάποιον που δεν αναφέρει καν την πηγή του (ακόμα και δικαστικός λειτουργος να είναι) και αναξιόπιστα όσα λέει το ίδιο το υπουργείο, όχι σε ένα άτομο μόνο, αλλά σε περισσότερα που επικοινωνούν μαζί του. Παρ'όλα αυτά είναι γνώμη σου κ είναι σεβαστή.

   Διαγραφή
 77. Κάθε υποψήφιος μια πηγή, κάθε πηγή μια φήμη.. Κάθε πρωί προκήρυξη εγράφανε, το βράδυ ξανασβήναν, 62 μαστορες, 50 δικηγόροι.. Γιατί το ΕΣΠΑ ητονε θολό, των καπιταλς καμάρι, κι αν εκλογές ερθούν, θα ρίξω στο πηγάδι, κουβά βαθύ, κουβά πικρό να ψευτοξαποστάσω, γιατί νερό της λησμονιάς να πιω, δε θέλω να το δοκιμάσω.
  Γενάρη θα ναι αυτός, Φλεβάρη άλλοι λένε, το Μάρτη όχι, γδάρτη ο λαός τον λέει, Απρίλη έχει το αρνί, το Μάη οι μέλισσες βουίζουν, Ιούνιο πάμε για βουτιές και τον Ιούλιο τα κλιματιστικά μας τρίζουν .. Τον Αύγουστο βαριομαστε και το Σεπτέμβρη μόλις ξεκινάμε, Οκτώβρη παρελαυνουμε και το Νοέμβριο το ξανασυζηταμε.. Καλά Χριστούγεννα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις σκεφτεί να κάνεις καριέρα στο δημοτικό τραγούδι? "Του διαδίκου η μάνα κάθουνταν κεί δα στην ευελπίδων κι από το κρύο έτρεμε κι από το κρύο λέει "τι τα ΄χουν τα κλιματιστικά και δεν τα μπουμπουνίζουν τι τα χουν τα καλοριφερ και δε τα λειτουργούνε?".

   Διαγραφή
  2. Μακράν το καλύτερο σχόλιο !!! Και λίγο χιούμορ καλό κάνει!!!
   Η δική μου άποψη πάλι είναι ότι τζάμπα ρωτάμε το υπουργείο και τη σχολή, αφού επί της έγκρισης του εσπα είναι αναρμόδιοι!
   Μήπως έχετε κανένα γνωστό στην Τρόικα ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μάθουμε κάτι πιο αξιόπιστο;;;!!! Χαχα!

   Επίσης, εδώ δεν υπάρχει δραχμή για να κάνουν τον ένα διαγωνισμό, θα κάνουν και δεύτερο στα καπάκια;

   Σε όλους εύχομαι καλή υπομονή και καλή δύναμη. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στις οικογένειες σας!

   Διαγραφή
 78. Δηλαδή ειμαι ο μονος που αγωνιά; Τέτοιο ειρωνικό σχόλιο δε το περίμενα από τον διαχειριστη της σελίδας που κατά τα άλλα ζητά ευπρεπή σχόλια από όσους μπαίνουν εδώ μέσα. Αφου αυτοί δεν αναστατωνονται , αφήνω σε αυτούς τον σχολιασμό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Κάθε ενημέρωση πριν την προκήρυξη είναι off the record, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη γιατί το record είναι η δημοσίευση του ΦΕΚ, και δυστυχώς παρατηρώ ότι χωρίζονται σε μπλοκ που θέλουν να γίνει άμεσα ο διαγωνισμός και σε μπλοκ που επιθυμούν να καθυστερήσει. Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρετε δεν ευσταθεί, όχι μόνο γιατί καλούνται οι εξεταζόμενοι να συλλέξουν δικαιολογητικά εντός εορταστικής περιόδου, αλλά κυρίως επειδή η Επιτροπή Ήθους αποκλείεται να συνέλθει πριν τις 8/1, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα εκδώσει τη λίστα των ικανών προς εξέταση περί τις 15/1 και εν συνεχεία θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Συνεπώς ακόμα κι αν βγει προκήρυξη σε 10 ημέρες, ο διαγωνισμός, αν θέλουν να τηρήσουν έστω τα προσχήματα και να αντιληφθούν ότι απευθύνονται σε μέλλοντες δικαστές και όχι σε φοιτητές α' εξαμήνου της Νομικής, δεν μπορεί να γίνει πριν το Φεβρουάριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Καλημέρα. Άντε να γίνουν κα φέτος οι εξετάσεις, να τελειώσει η αγωνία. Θέλω να ευχηθώ δύναμη και καλή επιτυχία στον Κώστα από τον Βόλο, τον Παντελή, την Νέλη και την Νάντια από την Θεσσαλονίκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. αντε να δουμε, εδω θα ειμαστε και θα βλεπουμε
  αν και να γινει μεσα σε ενα μηνα μου φαινεται λιγο δυσκολο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. πάντως από την εσδι και το υπουργειο ακομη έχουν άγνοια για κάποια άμεση προκήρυξη....τους κάλεσα χθες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Καλημέρα. Κατ' αρχάς εγώ δεν κατανοώ γιατί ορισμένοι δυσφορούν όταν ακούν μια πληροφορία. Προφανώς και δεν είναι σίγουρο ότι θα επαληθευθεί αλλά τι προτιμάται να είσαστε στο σκοτάδι; Όλα αυτά που ακούγονται δεν είναι τυχαία. Όταν ο διαχειριστής δε θέλει να πει την πηγή των πληροφοριών είναι προφανής ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΕΙ. Από την άλλη μεριά δε σημαίνει ότι επειδή η πληροφορία προέρχεται από δικαστικούς είναι έγκυρη. Γιατί πολύ απλά δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο Υπουργός και δυστυχώς τα οικονομικά και οργανωτικά της χώρας είναι γνωστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Απ'οτι φαίνεται νεώτερες εξελίξεις θα έχουμε μετά τις γιορτές...Καλή υπομονή και δύναμη στους συνυποψηφίους,Καλά Χριστούγεννα σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. όποιος στείλει γράμμα στον άγιο βασίλη μην ξεχάσει να τον παρακαλέσει να φέρει και την προκήρυξη του διαγωνισμού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. δεν δίναμε στις εξετασεις ειρηνοδικων καλυτερα....800 ατομα θα περασουν....και εμεις σκοτωνομαστς για τις 25 και αν ειναι τοσες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλους τους συναδελφους -συνυποψηφιους καθώς και στους διαχειριστές του τόσο πολύτιμου ιστοτοπου!Μπορεί το 2015 να μην μας έφερε την πολυαναμενομενη προκήρυξη των εξετάσεων αλλά εύχομαι ολόψυχα το 2016 να μας φέρει μαζεμένες πολλές χαρές, και πάνω απ ' όλα υγεία και ψυχική δύναμη, θέληση και κουράγιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. υπάρχει περίπτωση να πάμε για Μάιο, όπως γινόταν παλιά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Καλή χρονιά σε όλους! Εύχομαι επιτέλους το νέο χρόνο να γίνει ο διαγωνισμός και να τελειώσει για όλους μας αυτή η αγωνία! Καλή υπομονή και καλή δύναμη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Συνάδελφοι καλημέρα και καλή χρονιά! Επικοινώνησα σήμερα με την Σχολή Δικαστών και μου ανέφεραν ότι η προκήρυξη αναμένεται εντός του Ιανουαρίου. Απ' ό,τι φαίνεται η αγωνία μας φτάνει στο τέλος της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Καλησπέρες.
  Σύμφωνα με το έγγραφο που έστειλε η ΕΣΔΙ και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 29.12.2015 θα χουμε 2 διαγωνισμούς μέσα στο 2016.
  Εναν με προκηρυξη τον Γεναρη (και 76 θεσεις) και έναν με προκηρυξη τον Αυγουστο (με 135).
  Δειτε το ακολουθο επισημο εγγραφο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%96546%CE%A8%CE%A70%CE%91-%CE%A14%CE%96

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Πληροφοριες για την κατσνομη του Νοεμβριου υπαρχουν?(ποσοι σε Διοικητικα κ ποσοι σε Πολιτικα-Ποινικα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. μόνο αν προσέξατε στο έγγραφο της Διαύγειας αφορά τα έτη μέχρι το 2018....δεν λέει για δεύτερο διαγωνισμό το 2016... και απ΄ότι καταλαβαίνω Μάιο θα πάνε οι εξετάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Αναφέρεται σε δύο διαγωνισμούς το 2016. Η σειρά ΚΒ ξεκινά τον Ιανουάριο του 2016 -με τη δημοσίευση της προκήρυξης- και η σειρά ΚΓ ξεκινά τον Αύγουστο του 2016. Το 2018 λήγει η τελευταία σειρά με το διορισμό της. Διαβάστε το ξανά.

   Διαγραφή
  3. Καλησπέρα. Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες 12 (που αφορά στην 22η σειρά) και 14 (αφορώσα στην 23η σειρά)... μιλάνε συγκεκριμένα για δύο διαγωνισμούς, έναν με ημερομηνία προκήρυξης (υπουργείου θέλοντος) τον Ιανουάριο και διάρκεια 4 μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων και έναν με ημερομηνία προκήρυξης τον Αύγουστο.
   Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι εάν το Υπουργείο πράξει τα δέοντα ο διαγωνισμός για την 22η σειρά θα διεξαχθεί το Μάρτιο και η Σχολή θα ξεκινήσει το Μάιο προκειμένου τα μαθήματα να ολοκληρωθούν εντός του έτους ώστε οι απόφοιτοι να διορισθούν τον Οκτώβριο του 2017 (βλέπε σελ. 12 του εγγράφου). Η 23η σειρά (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελ 14) λογικά θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα της 21ης σειράς.

   Επομένως, από εδώ και πέρα όλα εξαρτώνται από το πότε το υπουργείο θα βγάλει τις αντίστοιχες προκηρύξεις. Καλή χρονιά και κάθε επιτυχία.

   Διαγραφή
  4. Διαβάστε προσεχτικά σελίδες 12 έως 14. Σειρά ΚΒ΄ εκτιμάται η προκήρυξη για τον 1/2016. Σειρά ΚΓ΄ εκτιμάται η προκήρυξη για τον 8/2016. Για το χρόνο διενέργειας δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Πρέπει καταρχήν να δημοσιευτεί προκήρυξη. Υπομονή .

   Διαγραφή
 94. Ανώνυμε της 4ης Ιανουαρίου σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες αυτή την πληροφορία μαζί μας. Επιβεβαίωσες τον λόγο ύπαρξης αυτού του forum. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Να είσαι καλά! Χαίρομαι πολύ που βοήθησα!
   Νομίζω το έγγραφο είναι ξεκάθαρο ως προς τις προθέσεις της Σχολης για φετος. Το μπαλάκι τώρα πέφτει στους ετερους ιθυνοντες (Υπουργειο Δικαιοσυνης κλπ) Καλη τυχη και καλο κουραγιο σε ολους τους υποψηφίους!

   Διαγραφή
 95. Για το χρόνο διενέργειας γνωρίζει κάποιος κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Προς Ανώνυμος 5 Ιανουαρίου 2016 - 12:10 μ.μ.
  Αν διαβάσεις αναλυτικά το έγγραφο μέσα και δεν μεινεις απλα στον τιτλο θα δεις ότι όντως γραφει για 2 διαγωνισμους μεσα στη χρονια οπως ειπε ο συναδελφος που ποσταρε το λινκ.
  Μπες στον κοπο να το διαβασεις ρε παιδι μου. Δεν φτανει που δεν το διαβασες γραφεις και αυθαιρετα συμπερασματα απο το μυαλο σου! Λιγο προσοχη δεν βλαπτει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Συνάδελφε, μπράβο καταρχάς που βρήκες αυτό το έγγραφο. Πράγματι αφορά τα έτη 2014-2018. Για το 2015 (κβ σειρά) σημειώνεται ότι αναμένεται να βγει μια προκήρυξη τον Ιανουάριο για 76 άτομα και μια τον Αύγουστο (κγ σειρά) για 130 άτομα για όλες τις κατευθύνσεις.
  Ωστόσο, πόσο βέβαιο είναι κάτι τέτοιο, καθώς το έγγραφο προέρχεται από την ΕΣΔι και όχι το Υπουργείο;
  Το όλο κείμενο μου φάνηκε σαν να κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και μια αναφορά της διαδικασίας που θα τηρηθεί σαν να προβάλλεται ότι η Σχολή έχει πρόγραμμα και για τα χρόνια που έρχονται και δεν βαδίζουμε στα τυφλά.
  Το θέμα είναι ότι εν τέλει αποφασίζει το Υπουργείο και η Τρόικα, από αυτούς θα πάρουμε το Οκ για το διαγωνισμό και τις προσλήψεις...
  Πραγματικά ρε παιδιά τι δε θα έδινα να ήμουν μερικά χρόνια μικρότερος και να είχα δώσει όταν έπαιρναν τα άτομα 100-100.
  Καλή δύναμη καλή υπομονή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πόσο δίκιο έχεις!άλλο είναι να παλεύεις για 70 θέσεις που λέει ο λόγος κι άλλο για 30-35..Καλό κουράγιο όπως και να έχει..

   Διαγραφή
  2. Για αυτό το λόγο έχουν το Μπανερ της Διαύγειας στο site της ΕΣΔΙ για να βλέπεις τα αναρτητέα της Σχολής, δε θέλει πολύ μυαλό. Απλά ο συνάδελφος όταν εμπαινε στο site εμπαινε και στη Διαύγεια και το είδε (και το διάβασε και σωστά όχι σαν κάποιους της 5η Ιανουαρίου...) Ειχε προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση για το άλλο υλικό αντικείμενο της σχολής, αυτό της επιμόρφωσης των ήδη διορισθέντων δικαστών.

   Διαγραφή
 98. Καλησπέρα κ Καλή Χρονιά με υγεία πρωτίστως εύχομαι σε όλους! Θα ήθελα να θέσω ως προβληματισμό το θέμα του ΚΠολΔ.. θα εξεταστούμε με τον παλιό ή με τον καινούριο του Ν.4335/2015 (όποτε βέβαια εξεταστούμε..!!!)? Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Ακόμα ο διαγωνισμός...............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Ακόμα !!! Τέτοιος πόλεμος νεύρων δεν έχει ξαναγίνει... και στο τέλος θα μας βγάλουν καμιά προκήρυξη για 20 άτομα και θα γελάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. θα βγει εντος της εβδομαδας ή της άλλης....το θέμα είναι πότε θα γίνουν...Απρίλιο ή Μάρτιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Πάντως σε άλλες περιπτώσεις οι διαγωνισμοί έχουν παγώσει από το 2008!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Καλησπέρα σας και πραγματικά καλό κουράγιο σε όλους! Αυτό που γίνεται πια είναι άλλο πράγμα...Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όσοι αποφοιτούν από τη σχολή δικαστών διορίζονται αμέσως σωστά? Θέλω να πω δεν είναι όπως οι ειρηνοδίκες που μπαίνουν σε λίστα και περιμένουν...Εννοείται ότι προκηρύσσονται τόσες θέσεις όσοι είναι απαραίτητο για να διοριστούν σωστά? Και αν είναι έτσι, το π.δ. διορισμού ως παρέδρου πότε βγαίνει? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κώλυμα συμμετοχής δικαστή σε ΕΕ με την ιδιότητα του Ετερορρύθμου Εταίρου ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Συνάδελφοι, καλή χρονιά. Νομίζω και εύχομαι ότι η αγωνία όλων μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μετά από σημερινή επικοινωνία με την ΕσΔι ενημερώθηκα ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί εντός της επόμενης βδομάδας και ο διαγωνισμός θα γίνει μέσα προς τέλη Μαρτίου (εκτός απροόπτου). Σε κάθε περίπτωση θα προκηρυχθούν 61 θέσεις, 35 δικαστών ποινικής και πολιτικής κατεύθυνσης και 26 διοικητικών δικαστών. Καιρός γαρ εγγύς..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. α πληθώρα θέσεων και φέτος....μόνο για ειρηνοδίκες το Υπουργείο φαίνεται να ειναι γενναιόδωρο στις θέσεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Καλησπέα και από εμενα.. Επιβεβαιώνω τον αριθμό των θέσεων, μόνο που με εμένα μου έδωσαν ακριβή ημερομηνία διαγωνισμού την 15η Μαρτίου ... Μου είπαν οτι η προκύρηξη είναι ήδη υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και μένουν οι υπογραφές του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών και εσωτερικών.. δεν περιμένουν καμμία αλλαγή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Καλημέρα και από εμένα. Μετά από σημερινή επικοινωνία (20/1) με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μου επιβεβαίωσαν και εμένα ότι οι θέσεις θα είναι 61, 35 πολιτικής και 26 διοικητικής κατεύθυνσης. 0 εισαγγελείς. Σε λίγες ημέρες θα δημοσιευτεί στη διαύγεια η υπογραφείσα προκήρυξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Με τις 35 θέσεις αισθάνομαι σχεδόν όπως πριν...Ότι δεν υπάρχει διαγωνισμός...Τι να πω?καλό κουράγιο εύχομαι ολόψυχα σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Πάντως το έγγραφο της εσδι που αναφέρθηκε και παραπάνω κάνει λόγο για 76 θέσεις συνολικά. Μήπως υπάρξει τελικά πρόβλεψη για εισαγγελεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Το Υπουργείο πριν τα Χριστούγεννα ακόμα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες αναφερόταν σε 35 πολιτικούς και 0 εισαγγελείς...Επειδή πρόκειται για τον ίδιο διαγωνισμό που χάθηκε εικάζω ότι λόγω οικονομικής στενότητας παρέμειναν σταθεροί σε αυτόν τον απόλυτα αναγκαίο αριθμό...Μακάρι να κάνω λάθος, να αλλάξει κάτι ή τουλάχιστον να ξαναγίνει διαγωνισμός τον Αύγουστο με περισσότερες θέσεις σύμφωνα και με το έγγραφο της ΕΣΔι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. Επιτέλους να λάβει τέλος αυτή η αγωνία!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Αν έχετε ασκήσει πραγματική δικηγορία, δεν χρειάζεται ν' ανησυχείτε για τις εξετάσεις, τόσο για τις γραπτές όσο και τις προφορικές, οι οποίες ουσιαστικά απαιτούν την κρίση σας στα περιστατικά που θα σας τεθούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Αν έχετε ασκήσει πραγματική δικηγορία, δεν χρειάζεται ν' ανησυχείτε για τις εξετάσεις, τόσο για τις γραπτές όσο και τις προφορικές, οι οποίες ουσιαστικά απαιτούν την κρίση σας στα περιστατικά που θα σας τεθούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Φυσικά πάντα παίζει σε κάθε προκήρυξη το ενδεχόμενο να βγει λίγο πιο μετά και συμπληρωματική για επιπλέον θέσεις για έκαστο εκ των δύο διαγωνισμών.Φυσικά οι γενικότερες συνθήκες είναι δύσκολες,ωστόσο μετά από την έγκριση της ΕΣΠΑ όλα παίζουν.Ίσως οι 35 να αυξηθούν λίγο με συμπληρωματική προκήρυξη.Μια σκέψη φυσικά είναι αυτή μιας και φέτος θα υπάρξουν δύο διαγωνισμοί.Ο ένας όμως θα αφορά το 2015.Θα δείξει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. Είπαν θα βγει αυτήν την εβδομάδα!!!!!! Επιτέλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Υπάρχει κάτι νεότερο; Επικοινώνησε κανείς με το Υπουργείο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Καλημέρα συνάδελφοι! Έπειτα από επικοινωνία που είχα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ενημέρωσαν ότι η προκήρυξη για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔι έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εκκρεμεί η υπογραφή της από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Καλή συνέχεια σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. και πότε θα διεξαχθεί? μέσα Μαρτίου? λιγότερο και από δίμηνο δλδ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Με συγχωρείτε, μήπως σας ενημέρωσαν για πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής;; Υπάρχει πιθανότητα για Μάρτιο, ξέρετε;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ