Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 571/2017 )

ΦΕΚ Γ 571/2017 


Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2017, το οποίο

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ-
ματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’ 35),
όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 45/02.05.2017
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι
Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στο
διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τά-
ξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με την
υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ’ 1756) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέ-
σεις ως εξής:
1) Κουστένης Παναγιώτης του Πολυβίου και της Ευαγ-
γελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλα-
βε το βαθμό «10,435», στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3966661041/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31564/25.05.2017).
2) Σαλταρή Γραμματούλα του Θεοδώρου και της Άν-
νας, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το
έτος 1981 και έλαβε το βαθμό «10,435», στο Ειρηνοδικείο
Θάσου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9210122589/29.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31983/29.05.2017).
3) Στεργίου Δήμητρα-Μαρία του Γεωργίου και της
Ζωής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1988
και έλαβε το βαθμό «10,430», στο Ειρηνοδικείο Ορεστι-
άδας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6669778176/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31269/24.05.2017).
4) Μελισσαράτου Ευθαλία του Αναστασίου και της
Ρεγγίνας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1987 και έλαβε το βαθμό «10,420», στο Ειρηνοδικείο
Μάσσητος.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4142740611/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31312/24.05.2017).
5) Σολωμάκου Κωνσταντίνα-Ιωάννα του Μιχαήλ και
της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το
έτος 1979 και έλαβε το βαθμό «10,415», στο Ειρηνοδικείο
Ξυλοκάστρου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5711211226/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31563/25.05.2017).
6) Μουτσιούλη Αλεξία-Παγώνα του Κωνσταντίνου και
της Στέλλας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1984 και έλαβε το βαθμό «10,415», στο Ειρηνοδικείο
Κέρκυρας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7819184097/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31453/25.05.2017).
7) Παπάζογλου Ξανθή του Αθανασίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1976, και
έλαβε το βαθμό «10,415», στο Ειρηνοδικείο Καλλονής.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2286311118/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31320/24.05.2017).
8) Αντωνοπούλου Αναστασία του Δημητρίου και της
Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1977 και
έλαβε το βαθμό «10,385», στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4727919029/29.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31979/29.05.2017).
9) Γιαννοπούλου Ανδριάνα του Κωνσταντίνου και της
Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος
1989 και έλαβε το βαθμό «10,375», στο Ειρηνοδικείο Ρε-
θύμνου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1896974384/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31369/24.05.2017).
10) Σπανούλης Βασίλειος του Ιωάννη και της Χρυσού-
λας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1988 και έλαβε
το βαθμό «10,375», στο Ειρηνοδικείο Κύμης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101221258/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31291/24.05.2017),
11) Σταπατόρη Δέσποινα του Κωνσταντίνου και της Σο-
φίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και
έλαβε το βαθμό «10,375», στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7667594298/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31275/24.05.2017).
12) Γιαννακέρη Αναστασία-Αντωνία του Αγγελή και της
Δάφνης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980
και έλαβε το βαθμό «10,370», στο Ειρηνοδικείο Χίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1261611462/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31280/24.05.2017).
13) Μαρλαφέκας Γεώργιος του Τρύφωνος και της Ευ-
φροσύνης, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1983 και
έλαβε το βαθμό «10,365», στο Ειρηνοδικείο Πύργου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4640949103/26.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31629/26.05.2017).
14) Περγάντου Νικολέττα του Αθανασίου και της Αιμι-
λίας, που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1988 και έλαβε
το βαθμό «10,365», στο Ειρηνοδικείο Χίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3410876562/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31283/24.05.2017).
15) Μιχολιά Δήμητρα-Ισμήνη του Γεωργίου και της
Δέσποινας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το
έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,355», στο Ειρηνοδικείο
Τριπόλεως.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6412292127/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31461/25.05.2017).
16) Βλαχούλη Μαρία του Φωτίου και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και
έλαβε το βαθμό «10,335», στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου
Πεδιάδος.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9262917750/29.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31821/29.05.2017).
17) Ζαχαράκης Παναγιώτης του Αθανασίου και της
Τριανταφύλλης, που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος
1985 και έλαβε το βαθμό «10,335», στο Ειρηνοδικείο
Πλαταμώδους.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5113111426/01.06.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 32642/01.06.2017).
18) Καβαλιώτης Θεόδωρος του Δημητρίου και της
Μαργαρίτας, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλο-
νίκης το έτος 1982 και έλαβε το βαθμό «10,335», στο
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8812674858/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31265/24.05.2017).
19) Κουτσελόπουλος Μάριος του Στεφάνου και της Βα-
σιλικής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982
και έλαβε το βαθμό «10,315», στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6582856901/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31509/25.05.2017).
20) Δημουλού Αθανασία του Γεωργίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1988 και έλαβε το
βαθμό «10,315», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3911293115/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31287/24.05.2017).
21) Νικητίδου Νικολέτα του Χρυσοστόμου και της Πα-
ναγιώτας, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
το έτος 1982 και έλαβε το βαθμό «10,300», στο Ειρηνο-
δικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4590948931/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31330/24.05.2017).
22) Κοντέλη Ευδοκία του Ζαφειρίου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1978 και έλαβε
το βαθμό «10,300», στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πε-
διάδος.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1813335510/29.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31818/29.05.2017).
23) Κέντρου Ευδοκία του Σταύρου και της Κασσιανής,
που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986 και έλαβε το
βαθμό «10,295», στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1047416256/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31319/24.05.2017).
24) Κρεπούρη Στυλιανή-Θεοδώρα του Παναγιώτη και
της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983
και έλαβε το βαθμό «10,290», στο Ειρηνοδικείο Πύργου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1228516120/26.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31630/26.05.2017).
25) Βλάχου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της Αντω-
νίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987
και έλαβε το βαθμό «10,285», στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1147925788/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31441/25.05.2017).
26) Μακαρίτη Μαρία του Χρήστου και της Ευθυμίας,
που γεννήθηκε στο Αίγιο το έτος 1981 και έλαβε το βαθ-
μό «10,280», στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9882455114/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31289/24.05.2017).
27) Πάζας Παναγιώτης του Σταύρου και της Γαρυφαλ-
λιάς, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987
και έλαβε το βαθμό «10,265», στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1005262977/29.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31945/29.05.2017).
28) Κολλιακουδάκη Μαρία του Εμμανουήλ και της Ευ-
σταθίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος
1984 και έλαβε το βαθμό «10,250», στο Ειρηνοδικείο
Κέρκυρας.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4450631710/25.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31473/25.05.2017).
29) Μόρτογλου Μαγδαληνή του Μιχαήλ και της Μαρί-
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982 και έλαβε το
βαθμό «10,250», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101422488/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31284/24.05.2017).
30) Γιούργα Αλεξάνδρα του Μιχαήλ και Ελένης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό
«10,250», στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8611852181/01.06.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 32801/01.06.2017).
31) Σταυροπούλου Λυδία του Σταύρου και της Ανα-
στασίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1983 και έλαβε το βαθμό «10,250», στο Ειρηνοδικείο Κω.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6315106107/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31302/24.05.2017).
32) Σταμέλλου Ελένη του Σπυρίδωνος και της Ασήμως,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλαβε το
βαθμό «10,235», στο Ειρηνοδικείο Κω.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1731245172/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31304/24.05.2017).
33) Καραβέντζας Βασίλειος του Γεωργίου και της Μυρ-
σίνης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980
και έλαβε το βαθμό «10,235», στο Ειρηνοδικείο Λήμνου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1255119471/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31360/24.05.2017).
34) Δερματά Χριστίνα-Μαριγώ του Παναγιώτη και της
Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλα-
βε το βαθμό «10,215», στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2539231311/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31321/24.05.2017).
35) Μιστιλίογλου Εβελίνη του Ακίλα και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987
και έλαβε το βαθμό «10,215», στο Ειρηνοδικείο Άνδρου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5320576954/31.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 32271/31.05.2017).
36) Αρκουλή Κωνσταντίνα του Γεωργίου και της Πο-
λυξένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και
έλαβε το βαθμό «10,210», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1042246399/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31286/24.05.2017) και
37) Τσίπη Μαρία-Ειρήνη του Θωμά και της Αποστολίας,
που γεννήθηκε στην Μήλο το έτος 1988 και έλαβε το
βαθμό «10,210», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4291037820/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31290/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 46348/ 13.06.2017).


Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2017, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως
αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 45/02.05.2017 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζεται δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης η Δίμτσα Γεωργία-Ειρήνη του Σωτηρίου και της
Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «10,435» στο διαγωνισμό πρόσληψης
δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015,
που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014
(Γ’ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, και
έχει τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετείται σε κενή ορ-
γανική θέση στο Ειρηνοδικείο Χανίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8878113114/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 31351/24.05.2017).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 46347/13.06.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ