Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Διαγωνισμός ΕΣΔι 23η Σειρά

  

 

                                      23η ΣΕΙΡΑ

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. ΑΣΤΙΚΟ Ι

 2. ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΙ

 

23 ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    

46. 28-12-2018

 

,
 N. 4587/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 24
Το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται

ως εξής:
«Άρθρο 52
Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164), η διάρκεια της
δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λει-
τουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που
διορίστηκαν από τους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτι-
κής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύ-
νης και των εισαγγελέων, ορίζεται σε επτά (7) μήνες.».

http://dikastis.blogspot.com/2018/12/n-45872018.html

 

45. 1-6-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΓ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ


44. 26-4-2018

 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./46/9105 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, έτους 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν εννέα (109) σπουδαστών στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (23η εκπαιδευ-
τική σειρά), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2018,
ως εξής:
Α. Δέκα οκτώ (18) άτομα για τη Διοικητική Δικαιοσύνη,
Β. Εξήντα ένα (61) άτομα για την Πολιτική και Ποινική
Δικαιοσύνη και
Γ. Τριάντα (30) άτομα για τους Εισαγγελείς.

43. 23-1-2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 23ης ΣΕΙΡΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 23ης ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

42. 4-1-2018

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ  

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 315 (3ος όροφος) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στη βιβλιοθήκη (2ος όροφος) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ .Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 212 κτίριο 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30΄. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στη βιβλιοθήκη (γραφείο 119) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ .Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα διασκέψεων της ολομελείας του Αρείου Πάγου.
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα των δικαστών (γραφείο 238) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

 

41.18-12-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


40. 17-12-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓ ΣΕΙΡΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης 

39. 15-12-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης με σειρά κατάταξης


38. 13-12-2017

Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 23ης εκπαι-
δευτικής σειράς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 86299
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 23ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.

της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Παπαγεωργίου του Ιωάννη (ΑΔΤ Τ 185884),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα-
πληρώτριά του τη Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου του Χρή-
στου (ΑΔΤ AM 158248), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
2. Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 522059),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώ-
τριά της την Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου
(ΑΔΤ ΑΖ 136374), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Σοφία Καπριδάκη του Γεωργίου, (ΑΔΤ AH 081040),
Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ, με αναπληρωτή της τον Ιάκωβο
Βενετσανάκη του Αναστασίου (ΑΔΤ Ξ 259077), Πρόεδρο
Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Χριστίνα - Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυ-
ριάκου (ΑΔΤ Χ 240477) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επι-
τροπής, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Μανδραβέλη
του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 679900), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθμ. 86300
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 23ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 23ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ Π 073262),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
τη Μαρία Χυτήρογλου του Προδρόμου (ΑΔΤ Κ 086644),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Απόστολο Παπαγεωργίου του Ηλία (ΑΔΤ AB 692446),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά του την Κωστούλα Φλου-
ρή - Χαλεβίδου του Δημητρίου (ΑΔΤ Ν 258148), Αρεο-
παγίτη.
3. Αθανάσιο Ακριτίδη του Ευαγγέλου, (ΑΔΤ ΑΚ 328760),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Αριστέα Θεοδόση του Ιωάννη (ΑΔΤ Κ 824686), Αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε την Χρυσάνθη Πουρνάρα του Ελευθερίου
(ΑΔΤ ΑΖ 146259), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρώτριά της την Φωτεινή Παπαβασιλείου του
Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


Αριθμ. 86301
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 23ης εκπαιδευτι-
κής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγε λέων
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 23ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για

την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Παπαηλιάδη του Ηλία (ΑΔΤ AH 826930),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Αποστο-
λάκη του Σταφάνου (ΑΔΤ ΑΕ 320400), Αρεοπαγίτη.
2. Βασίλειο Πλιώτα του Ηλία (ΑΔΤ ΑΝ 157967), Αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του την
Ευσταθία Σπυροπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ AM 508341),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Βασίλειο Χαλντούπη του Νικολάου, (ΑΔΤ Π 540566),
Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του
τον Ελευθέριο Μιχαηλίδη του Ιωάννη Προδρομιάδη (ΑΔΤ
ΑΕ 377803), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ
ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά του την Ευδοκία Ράμτσιου του Ελευθε-
ρίου (ΑΔΤ ΑΚ 258315), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

 

 

37. 10-4-2017

 

 ΦΕΚ B 1237/2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25155 (1)
Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ανακατανο-
μή αυτών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τις δέκα τέσσερις (14) θέσεις επιτυχόντων
της εικοστής πρώτης (23ης) εκπαιδευτικής σειράς του
εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης),
κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε δέκα οκτώ (18) και ανακατανέμουμε αυτές
ως ακολούθως: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

 

 

36. 30-1-2017


3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


35. 27-1-2017

Άρθρα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 23ης ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

    Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 23ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο
"Ευρυγένη" του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) , που βρίσκεται πίσω από τις
κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στις 1 Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00΄.
     Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 10.30΄ .
     Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής_Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων,
θα αρχίσουν στις 2/2/2017 και ώρα 09.00΄. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄ λεπτά πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.

 


34. 27-1-2017


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 23ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ        Σας ενημερώνουμε ότι , σύμφωνα με το ν.4387/2016 , η αναστολή της δικηγορικής  ιδιότητας, λόγω εγγραφής σας στη Σχολή,
δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής εισφορών , ως δικηγόρων που τελούν σε αναστολή, στα Ταμεία Νομικών  και Υγείας.

       Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή καταβολή εισφορών, υποδεικνύεται αρχικά η υποβολή αίτησης διαγραφής 

από τους οικείους δικηγορικούς σας συλλόγους και στη συνέχεια η διαγραφή σας, ως διικηγόρων, από τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς φορείς.

       Σημειώνεται ότι, η αποφυγή  καταβολής εκ μέρους σας  ασφαλιστικών εισφορών, ως δικηγόρων που τελούν σε αναστολή με την 

ιδιότητα του σπουδαστή απαιτεί  νομοθετική ρύθμιση, η οποία δεν προβλέπεται προς το  παρόν.


33. 26-1-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Οριστικά Προγράμματα Σπουδών ΚΓ (23ης) Εκπαιδευτικής Σειράς)

32. 23-1-2017

ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


31. 20-1-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ30 19-1-2017ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ΄ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

2ο στάδιο κατάρτισης


29 19-1-2017

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 23ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Οι επιτυχόντες της κατευθύνσης της διοικητικής δικαιοσύνης , που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΚΓ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού, καθώς και ότι με τον προσκαλούμενο για την πλήρωση της τελευταίας θέσης (14ος) ισοβαθμούν οι 15ος,16ος,17ος και 18ος, οι οποίοι θα εγγραφούν ως υπεράριθμοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)
Για τη μισθοδοσία απαιτείται:
Λογαριασμός μισθοδοσίας σε ποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαρισμό θα πρέπει να ανοίξουν ένανα αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα,
αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 έως και Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017.
Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας
της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄
έως 14.00΄.

Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.494107.


28 17-1-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Στη Σχολή εγγράφονται οι πρώτοι 18.


27 16-1-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΓ Εκπαιδευτικής Σειράς κατεύθυνσης Πολιτικής -Ποινικής Δικαιοσύνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΓ Εκπαιδευτικής Σειράς κατεύθυνσης Εισαγγελέων.

26 5-1-2017

Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας του ΚΓ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔι, για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΦΕΚ Γ 1/2017 

25 3-1-2017

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 23ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων της πολιτικής _ποινικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΚΓ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού,

 πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)
Για τη μισθοδοσία απαιτείται:
Λογαριασμός μισθοδοσίας σε Oποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαρισμό θα πρέπει να ανοίξουν ένανα αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα,
αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 έως και Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.
Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας
της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄
έως 14.00΄.

Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.494107.


24. 23-12-2016

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

23. 21-12-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ


22. 21-12-2016

Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


21. 19-12-2016Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΤΟΝ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων του ΚΓ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Εισαγγελέων) θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00΄.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΓ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00΄.
20. 19-12-2016ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

19. 14-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧ. ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα του ΚΓ εισαγωγικού διαγωνισμού, κατευθύνσεων πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τη Δευτέρα στις 19/12/2016 και ώρα 16:00.

 


18. 6-12-2016

Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


17. 5-12-2016


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) (upd 6-12-2016)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ

16. 1-12-2016

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Πρόγραμμα προαιρετικών ξένων γλωσσών (Κατεύθυνσης Εισαγγελέων)


15. 1-12-2016


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ


ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

========================

14. 30-11-2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΤΟΝ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Σας ενημερώνουμε ότι


 α)τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΓ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Εισαγγελέων) θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00΄,

β)τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΓ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης πολιτικής -ποινικής δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00' .13. 28-11-2016
ΦΕΚ Γ 1194/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 67918

Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνι-

σμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνι-

κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.


αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμό 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ
834 Γ΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στον
αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, για την κατεύθυνση των Εισαγ-
γελέων αυξανομένου κατά επτά (7) και οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα (30).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ
834 Γ΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


12. 13-10-2016

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΓ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΩΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
PREFUNCTION ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΕΤΗ
EPHESUS ΟΥΖΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
EPIDAURUS ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
            ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων   απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές  ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

           Υπενθυμίζεται  ακόμη ότι υπάρχει  δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται  η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι  διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό .
            Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση  διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης.

 

 

11. 12-10-2016

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΓ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΩΣ ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
PREFUNCTION ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
EPHESUS ΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EPIDAURUS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΩΣ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
REGENCY BALLROOM ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΩΣ ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
            ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων   απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές  ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

           Υπενθυμίζεται  ακόμη ότι υπάρχει  δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται  η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι  διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό .
            Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση  διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΓ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ.Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΩΣ ΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
PREFUNCTION ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΩΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
EPHESUS ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΠΑΡΙΝΤΑ ΑΘΗΝΑ
EPIDAURUS ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΩΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
REGENCY BALLROOM ΡΗΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΩΣ ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
            ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.


Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων   απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.


Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές  ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.


           Υπενθυμίζεται  ακόμη ότι υπάρχει  δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται  η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι  διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό .

            Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση  διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης.


10. 12-10-2016

 

 

Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


9. 11-10-2016

 

 
Α)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Β)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Γ)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 


Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ
Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ
Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ


8. 10-10-2016

 

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 536/2016


Αριθ. 67841

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 67818/28-9-2016
(ΦΕΚ 523/ ΥΟΔΔ/30-9-2016) και 67837/6-10-
2016 (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/7-10-2016) προηγούμενων
αποφάσεων σχετικά με τη συγκρότηση εξεταστι-
κής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κα-
τεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους 2016.
Τροποποιούμε τις υπ' αριθμ. 67818/28-9-2016 (ΦΕΚ
523/ΥΟΔΔ/30-9-2016) και 67837/6-10-2016 προηγούμε-
νες αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης), έτους 2016 και ορίζουμε ως αναπληρω-
τή της Αικατερίνης Συγγούνα του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΚ
209227), Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
και Προέδρου της ως άνω εξεταστικής επιτροπής, τον
Νικόλαο Μαρκουλάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ196008) ),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αντι-
κατάσταση της Μαρίας Καραμανώφ του Θεμιστοκλή
(ΑΔΤ ΑΙ 547763), Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας ομοίως.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ' αριθμ. 67818/28-9-2016
(ΦΕΚ 523/ ΥΟΔΔ/30-9-2016) και 67837/6-10-2016 (ΦΕΚ
529/ΥΟΔΔ/7-10-2016) προηγούμενες αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

7. 10-10-2016


Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

6. 7-10-2016

 

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 529/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθ. 67837
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 67818/28-9-2016
απόφασης με θέμα: Συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κα-
τεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους 2016»
(ΦΕΚ 523/τ.ΥΟΔΔ/30-9-2016).

 Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 67818/28-9-2016 προη-
γούμενη απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης), έτους 2016», η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 523/30-9-2016 τεύχος ΥΟΔΔ και ορίζουμε μέλος της
εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυν-
ση Διοικητικής Δικαιοσύνης), τον Σταύρο Τσακυράκη
του Ιγνατίου (Α.Δ.Τ. Θ 261199), Καθηγητή Συνταγματικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση
της Γλυκερίας Σιούτη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Ξ 118877),
Καθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 67818/28-9-2016
προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αριθμ. 67838
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 67821/28-9-2016
απόφασης με θέμα: «Ορισμός εξεταστών ξένων
γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, έτους
2016» (ΦΕΚ 523/τ.ΥΟΔΔ/ 30-9-2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 67821/28-9-2016 προη-
γούμενη απόφαση με θέμα: «Ορισμός εξεταστών ξένων
γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών λειτουργών, έτους 2016», η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 523/30-9-2016 τεύχος ΥΟΔΔ και
ορίζουμε ως εξεταστές για την εξέταση της αγγλικής και
γαλλικής γλώσσας του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τους εξής:
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Άννα Κυριακοπούλου - Καμπούρη του Ηρακλή
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 869785), Διδασκάλισσα Αγγλικής γλώσσας
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (Α' τακτικό μέλος), σε αντικατάσταση του Σπυρί-
δωνος Φλογαΐτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π 308806), Καθηγητή
Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Φλώρα Τριαντάφυλλου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
Σ 027216), Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Β' τακτικό μέλος), σε αντικατάσταση
της Γλυκερίας Σιούτη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Ξ 118877),
Καθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Παρασκευή Μουζουράκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.
Ι 592278), Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Α' αναπληρωματικό μέλος) , σε
αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του
Θόδωρου (Α.Δ.Τ. AM 199829), Αναπληρωτή Καθηγητή
Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο του Θόδωρου (Α.Δ.Τ.
AM 199829), Αναπληρωτή Καθηγητή Διοικητικού Δικαί-
ου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α' αναπληρωματικό μέλος), σε
αντικατάσταση της Γλυκερίας Σιούτη του Παναγιώτη
(Α.Δ.Τ. Ξ 118877), Καθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 67821/28-9-2016
προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 


5. 3-10-2016

 

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 523/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθ. 67820
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),
έτους 2016.


Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω-
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ
Π 073262), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρώτριά του την Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικολάου
(ΑΔΤ ΑΖ 038727), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Ευσταθία Σπυροπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ
AM 508341), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρωτή της τον Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου
(ΑΔΤ ΑΕ 683555), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Ευάγγελο Καίσαρη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΗ 208267), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπλη-
ρωτή του τον Ελευθέριο Μιχαηλίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ
ΑΕ 377803), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
4) Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου (ΑΔΤ
ΑΕ 506157), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρώτρια
του την Χριστίνα Σταμπέλου του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΖ
063731), Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.
5) Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (ΑΔΤ
ΑΕ 619048), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του
τον Θεόδωρο Παναγόπουλο του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ
ΑΗ 017047), Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου
(ΑΔΤ ΑΗ 503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Γεωρ-
γαντά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Π 813499), υπάλληλο της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Βασιλι-
κή Ξαρχουλάκου του Πέτρου (ΑΔΤ AB 567351), υπάλληλο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπλη-
ρώτριά της την Μαγειροπούλου Άννα του Νικολάου
(ΑΔΤ Ξ 651056), υπάλληλο του ιδίου ως άνω Υπουργείου,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑριθ. 67819
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης), έτους 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης), αποτελούμενη από τους:
1) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη του Αναστασί-
ου (ΑΔΤ ΑΕ 458398), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως
Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Δήμητρα Μπουρ-
νάκα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ 990641), Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου.
2) Χαράλαμπο Μαχαίρα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 133015),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά του την Σοφία Καρυστη-
ναίου του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΕ 174242), Αρεοπαγίτη.
3) Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου (ΑΔΤ Σ 906876),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του
τον Βασίλειο Πλιώτα του Ηλία (ΑΔΤ ΑΚ 736446), Αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Διονυσία Καλλινίκου του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΙ 533731),
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ανα-
πληρώτριά της την Καλλιρόη Παντελίδου του Γεωργίου
(ΑΔΤ ΑΕ 410196), Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νο-
μικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
5) Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΕ 003195) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του
τον Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΕ 592296),
Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Γεωργία Κεφαλά του Ιωάννη
(ΑΔΤ ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Λάζαρο
Σωτηριάδη του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΚ 255357), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη,
β) Βασιλική Αλεβιζοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ Λ 844472),
υπάλληλο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της την
Στέλλα Δημητρακοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 677279),
υπάλληλο του Αρείου Πάγου, για τη διενέργεια του δια-
γωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθ. 67818
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Αικατερίνη Συγγούνα του Ευάγγελου (ΑΔΤ
ΑΚ 209227), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Μαρία Κα-
ραμανώφ του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ ΑΙ 597763), Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Σταμάτιο Πουλή του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ 060869),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά
του την Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 522059),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Φώτιο Κατσίγιαννη του Θεοδώρου (ΑΔΤ AB 224255),
Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με
αναπληρώτριά του την Μαρία Πατσαρίνου του Ηλία
(ΑΔΤ Σ 546777), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών.
4) Γλυκερία Σιούτη του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ξ 118877),
Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
με αναπληρωτή της τον Αντώνιο Παντελή του Μαρίνου
(ΑΔΤ Π 394909), Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
5) Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου (ΑΔΤ Π 750843),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Δε-
τσαρίδη του Παναγιώτη (ΑΔΤ AM 922291), Δικηγόρο
Αλεξανδρούπολης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου
(ΑΔΤ AB 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Χριστί-
να-Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυριάκου (ΑΔΤ Χ 240477),
υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσα-
λονίκη και β) Αικατερίνη Γιαννακογιώργου του Χρήστου
(ΑΔΤ Χ 033523), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή της τον
Νεκτάριο Μαντζώρο του Ευσταθίου (ΑΔΤ AM 034585),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω
Υπουργείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑριθ. 67821
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών, έτους 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


1. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη (ΑΔΤ Π 308806),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Γλυκερία Σιούτη του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ξ 118877),
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).
3. Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο του Θοδώρου
(ΑΔΤ AM 199829), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Α΄ αναπληρωματικό μέλος).
4. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου (ΑΔΤ
ΑΚ 521895), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ αναπλη-
ρωματικό μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Χρήστο Φίλιο του Παύλου (ΑΔΤ ΑΕ 107773), Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Ζωή Παπαϊωάννου - Παπαθανασίου του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΚ 203177) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).
3. Γλυκερία Σιούτη του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ξ 118877),
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ αναπληρωματικό
μέλος).
4. Στέφανο - Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(ΑΔΤ Κ 057785), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β΄ αναπληρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Βασιλείου (ΑΔΤ
ΑΕ 548800), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Αγνή Δάφφα του Ζήση (ΑΔΤ Ρ 169644), Δασκάλα
Γερμανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Β' τακτικό μέλος).
3. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου (ΑΔΤ
AB 166567), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α΄ αναπληρωματικό μέλος).
4. Παρασκευή Παπαρσενίου του Δημητρίου (ΑΔΤ
Ρ 707650, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β΄ αναπληρωματικό μέλος).
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Μαρία Αρχιμανδρίτου του Βησσαρίωνα (ΑΔΤ
ΑΚ 297654), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (Α΄ τακτικό μέλος).
2. Στέφανο - Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(ΑΔΤ Κ 057785), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


 

4. 30-9-2016

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης) θα
διεξαχθούν στις 17, 18, και 19-10-2016 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. Θεσσαλονίκης- Περαίας).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Δευτέρα 17-10-2016, ώρα 09.30: Α' Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου -
Πολιτικής Δικονομίας.
Δευτέρα 17-10-2016, ώρα 17.00: Β' Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου -
Πολιτικής Δικονομίας.
Τρίτη 18-10-2016, ώρα 09.30: Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία.
Τρίτη 18-10-2016, ώρα 17.00: Θέμα Γενικής Παιδείας.
Τετάρτη 19-10-2016, ώρα 09.30: Ξένη Γλώσσα
Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη
ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν
από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με
ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία
θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr).
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους
ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να
κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες
συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο
χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη
διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα
παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.


Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου


3. 28-9-2016


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν
στις 21, 22, και 23-10-2016 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. Θεσσαλονίκης- Περαίας).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Παρασκευή 21-10-2016, ώρα 09.30: Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού
Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας
Παρασκευή 21-10-2016, ώρα 17.00: Α΄ Θέμα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής
Δικονομίας .
Σάββατο 22-10-2016, ώρα 09.30: Β΄ Θέμα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής
Δικονομίας - Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου.
Σάββατο 22-10-2016, ώρα 17.00: Θέμα Γενικής Παιδείας.
Κυριακή 23-10-2016, ώρα 09.30: Ξένη Γλώσσα

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης
στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή
ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με
ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η
οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr).
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί
τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να
φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες σχετικούς με την εξεταστέα ύλη.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την
εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά
τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι
και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν
μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα
θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους
επιτηρητές.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

 

2. 9-9-2016

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΓ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης

2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως

3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
4. Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
5. Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
6. Για δικηγόρο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας, που έχει ή είχε ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα γενικά µητρώα δηµοτών, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2016. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις  16.9.2016 έως και τις  30.9.2016.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 -106 -107.

 

 

1. 8-9-2016


Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 63868Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδα-

στών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ

(98) σπουδαστών


Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυν-

ση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, δέκα τέσσερις (14) θέσειςπαρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι-καστηρίων.Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, εξήντα μία (61)θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις (23) θέσεις παρέδρων ει-σαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-

θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμε-

ρο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί

στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του

τρέχοντος έτους.


 

461 σχόλια:

 1. Συνάδελφοι, ακούσατε πότε θα γίνει ο νέος διαγωνισμός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπερα! Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΣΔΙ αναμένεται η προκήρυξη τον Αύγουστο και οι εξετάσεις θα γίνουν λογικά προς τον Οκτώβριο.. όπως βασικά γινόταν και τα προηγούμενα έτη! Αν αλλάξει κάτι τώρα,θα δούμε!!

   Διαγραφή
  2. Καλησπερα! Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΣΔΙ αναμένεται η προκήρυξη τον Αύγουστο και οι εξετάσεις θα γίνουν λογικά προς τον Οκτώβριο.. όπως βασικά γινόταν και τα προηγούμενα έτη! Αν αλλάξει κάτι τώρα,θα δούμε!!

   Διαγραφή
  3. Kαλημέρα,σύμφωνα πάντα με το έγγραφο της Εσδι αναμένεται προκήρυξη περί τον Αύγουστο και επομένως ο διαγωνισμός θα γίνει μέσα προς τέλη Οκτωβρίου..Αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε.

   Διαγραφή
 2. Μετα το Brexit τι επιπτωση θα εχει αυτο για τα αγγλικα ως μια απο τις επισημες γλωσσες της ΕΕ;Εμεις που εξεταζομαστε στις ξενες γλωσσες για ΕΣΔι δε μπορει να απαιτηθει να μαθουμε ολοι αλλη γλωσσα κ νομικη ορολογια σε τετοιο επιπεδο ετσι ξαφνικα...Ολα τα ειχαμε αυτο μας ελειπε.Η σχολη στα επομενα χρονια θα πρεπει να λαβει μετρα εαν χρειαστει με βαση την ασφαλεια κ την εμπιστοσυνη των υποψηφιων διοικουμενων να κανει αλλαγες που ΔΕ θα μας βλαπτουν.Εχουμε κανει εναν προγραμματισμο χρονια ολοκληρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε το Brexit ουδεμία επιρροή ασκεί στα εξεταζόμενα μαθήματα. Μην πανικοβάλλεστε αδίκως.

   Διαγραφή
  2. Καμία επίπτωση. Η ΜΒ έφυγε, όχι και η Ιρλανδία της οποίας η επίσημη γλώσσα στην ΕΕ είναι η αγγλική.

   Διαγραφή
  3. τι ανοησίες είναι αυτές ρε συνάδελφοι, δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε! άκου λόγω BREXIT! Καθίστε να απενταχθεί και τυπικώς η ΜΒ, και βλέπουμε!

   Διαγραφή
 3. Πολύ εύστοχες τόσο η ερώτηση όσο και η σχετική παρατήρησή σας συνάδελφε! Θα ήθελα να προσθέσω το εξής : Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι αναγκαία και άμεση η αντικατάσταση (ή και αφαίρεση) των εξεταζόμενων μαθημάτων 1) ξένη γλώσσα και 2) γενικά παιδεία. Γνωρίζω συναδέλφους με βαθμούς σχεδόν άριστους στα νομικά μαθήματα, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στη σχολή λόγω χαμηλότερης βαθμολογίας σε κάποιο από τα ως άνω εξεταζόμενα μαθήματα. Πολλώ δε μάλλον όταν η διόρθωση της γενικής παιδείας είναι θέμα υποκειμενικό. Θα μπορούσε ο διαχειριστής να μας εκφράσει μία γνώμη; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η γενική παιδεία είναι πολύ σπουδαιότερη των νομικών μαθημάτων. Δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ. Αν δεν τη διαθέτετε, πολύ απλά δεν κάνετε για δικαστικός λειτουργός, οπότε με όλο το σεβασμό, παραμείνετε στη δικηγορία..

   Διαγραφή
  2. Δηλαδη θεωρείτε οτι η συγγραφικη δεινότητα κάποιου συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την ικανότητα του να βγαζει ορθές αποφάσεις;

   Διαγραφή
  3. Με ολο το σεβασμο, οσο το ηθος μας κρινεται απο την επιτροπη ηθους αλλο τοσο και η γενικη παιδεια ενος ανθρωπου κρινεται απο μια εκθεση...Το μαθημα αυτο με βασηβτην κοινη λογικη ειναι περιττο κ αν υφισταται εστω κ μια ελαχιστη χρησιμοτητα υπαρξης του τουλαχιστον θα επρεπε να εχει μικροτερο συντελεστη βαρυτητας...Διοτι ειναι σκανδαλωδες να μπει στη σχολη κπς με εκθεση 12 κ 10 σε νομικο μαθημα κ καποιος αλλος με τους αντιστροφους βαθμους να μεινει εξω.οσα επιχειρηματα κ αν ακουσουμε για το αντιθετο εχουμε αντιληψη κ το θαρρος της γνωμης μας.

   Διαγραφή
  4. Με την ίδια λογική Ανωνυμε της 26/6/2016 7:47 και προεκτείνοντας το σκεπτικό σας, άλλο τόσο οι νομικές γνώσεις ενός ανθρώπου κρίνονται από μια 4ωρη εξέταση πάνω σε συγκεκριμένο νομικό θέμα.Η γενική παιδεία του υποψηφίου δικαστικού λειτουργού διαφαίνεται μέσω της έκθεσης και της έκφρασής του, όσο και αν αυτό ξενίζει τους "κομμένους" στο εν λόγω μάθημα, όπως ακριβώς διαφαίνεται και η νομική του παιδεία μέσα από τις απαντήσεις που δίνει σε συγκεκριμένο νομικό θέμα. Και εν πάση περιπτώσει μην ματαιοπονείτε. Αντί να επιζητείτε αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, φροντίστε να προετοιμαστείτε καταλλήλως ΚΑΙ για το συγκεκριμένο μάθημα. Ο δικαστής δεν είναι τεχνοκράτης και ΟΥΤΕ θα γίνει!

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ-ή ανώνυμε-η της 26ης Ιουνίου 2016 και περί ώρα 1:30 μ.μ. : Αν διαβάζατε με προσοχή τα όσα έγραψα ως "Ανώνυμος 25 Ιουνίου 2016 - 10:06 π.μ.", θα κατανοούσαστε ότι "μίλησα" για συναδέλφους = υποψήφιους για εισαγωγή στην ΕΣΔικαι όχι για τον εαυτό μου. Το αν διαθέτει κάποιος γενική παιδεία, δε θα κριθεί σε αυτό το στάδιο και με τόσο υποκειμενικό τρόπο. Άλλωστε, θα φανεί και από τον τρόπο απάντησης στα νομικά μαθήματα. Θεωρώ ότι το σχόλιό μου υπήρξε ευγενικό, σχετικό μ ετον "προλαλήσαντα" και καθόλου ειρωνικό - σε αντίθεση με το δικό σας!!! Όσο για μένα; Είμαι ήδη δικαστικός λειτουργός. Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  6. ήδη δικαστικός λειτουργός, ή απλός σπουδαστής της ΕΣΔι που μόλις πέρασε!!

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα συνάδελφοι.
  Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κανείς κατά πόσο ισχύει αυτή η γενικότερη "φήμη" περί πρόθεσης για μελλοντική αύξηση των ορίων για να δώσει κανείς εξετάσεις για ΕΣΔΙ (ήτοι 5ετής άσκηση δικηγορίας και απόδειξη πραγματικής άσκησης δικηγορίας με παραστάσεις σε δικαστήρια). Τη χαρακτηρίζω "φήμη" γιατί την ακούω κατά καιρούς από διάφορους συναδέλφους, όχι από κάποια επίσημη πηγή.
  Δεν αναφέρομαι στο τι θα έπρεπε να ισχύει ιδανικά για να δώσει κανείς για δικαστικό-έχει ξαναγίνει αυτή η συζήτηση σε προηγούμενο ποστ-, απλώς αναφέρομαι στο κατά πόσο υπάρχει ΣΟΒΑΡΗ πιθανότητα να αλλάξουν οι προϋποθέσεις στο εγγύς μέλλον. Άλλο είναι να ξέρεις ότι θα χρειαστεί να ασκήσεις δικηγορία για 2 και άλλο για 5 χρόνια (με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από άποψη οικονομική - εισφορές, τέλος επιτηδεύματος κτλ - αλλά και γενικότερου προγραμματισμού).
  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω την εντύπωση ότι η θέσπιση μιας τέτοιας προϋπόθεσης θα συνιστούσε προβληματικό περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης στο επάγγελμα του δικαστικού λειτουργού. Πρώτον, διότι η 5ετία φαίνεται ότι υπερακοντίζει το σκοπό που επιδιώκει αυτή η προϋπόθεση, αφού ακόμα και λειψή να είναι η γνώση της διετούς δικηγορικής εμπειρίας, στη συνέχεια εννοείται πως υπάρχει η εντατική εκπαίδευση στην ΕΣΔΙ καθώς και η πρακτική. Μην ξεχνάτε επίσης ότι όταν κάποιος τελειώνει από τη Σχολή είναι επί δοκιμή, που σημαίνει ότι η ικανότητά του ακόμα είναι υπό κρίση. Βέβαια, αν θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα τελείως θα έπρεπε να μεταφέρουμε και το κατώτατο ηλικιακό όριο από τα 28 στα 32 ή κάτι τέτοιο. Δεύτερον, οι παραστάσεις στα δικαστήρια ως προϋπόθεση αποκλείει τη συμβουλευτική δικηγορία ως δυνατότητα "χτισίματος" των κατάλληλων προϋποθέσεων. Κάτι τέτοιο είναι πρόδηλα περιοριστικό!
   Φυσικά, αν απαιτηθεί 5ετία, τότε ένα εκ των δύο θα συμβεί: ή κάποιος θα πιάσει στη δικηγορία και έτσι δεν θα αποφασίσει να την εγκαταλείψει ή αν δεν πιάσει, τότε αποκλείεται να έχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους να καλύψει όλες του τις υποχρεώσεις, συν την φροντιστηριακή προετοιμασία.
   Αυτοί όλοι οι παράγοντες, συνολικώς ληφθέντες υπόψη, και όχι αυτοτελώς, με κάνουν να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό που λέτε.
   Η άλλη εκδοχή θα ήταν να βρίσκομαι σε αθεράπευτη πλάνη που με καθιστά κεντρικό ήρωα, όπως και εσάς, μιας τραγωδίας.

   Διαγραφή
  2. Η τελευταία πρότασή σας είναι εξαιρετική :)
   Θέλω να πιστεύω πως δε θα πρωταγωνιστήσουμε σε μία τέτοια τραγωδία: θεωρώ πως η διετής άσκηση δικηγορίας ως προϋπόθεση είναι τόση όση, δηλαδή αποτελεί μεν βελτίωση σε σχέση με την παντελή απουσία δικηγορίας (στο παρελθόν αυτό ίσχυε, αν δεν απατώμαι), αφετέρου δε η 5ετής άσκηση δικηγορίας θα συνεπαγόταν για εμάς τεράστια οικονομική αιμορραγία (εισφορές 5 ετών και φροντιστηριακή προετοιμασία).
   Όσο για τις παραστάσεις, προφανώς και είναι πολύ δύσκολο για ένα δικηγόρο στο ξεκίνημά του να έχει δικό του κύκλο πελατών και να παρίσταται στο δικαστήριο. Σε συνδυασμό και με τις κατά καιρούς αποχές μας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.
   Τέλος, θεωρώ πως αν τελικά αλλάξουν οι προϋποθέσεις εισαγωγής στην εσδι, τότε θα πρέπει αναλογικά να αλλάξουν και οι προϋποθέσεις για το διαγωνισμό των ειρηνοδικών: είναι προδήλως άδικο να μπορεί να γίνει Ειρηνοδίκης ένας ασκούμενος με 1 χρόνο άσκησης και αντίστοιχα ένας υποψήφιος Πρωτοδίκης να πρέπει να περάσει από σαράντα κύματα!
   Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι οι προϋποθέσεις θα μείνουν ως έχουν.

   Διαγραφή
  3. στο τέλος, δεν θα προλάβουμε να δώσουμε γτ θα έχουμε πεθάνει! εάν γίνει για αυτό, 20 χρόνια μετά,και μέσα στην κρίση, καλά τι να πούμε!

   Διαγραφή
  4. Στη δημόσια διαβούλευση για το ν. 3689/2008 και ειδικά για το άρθρο 8 (προϋποθέσεις εισαγωγής), η γενικότερη τάση ήταν η απάλειψη της προϋπόθεσης διετούς άσκησης δικηγορίας: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2011/01/7DIABOYLEYSH_2.pdf (σελ. 3-4).
   Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ΑΝ ποτέ αναθεωρηθούν αυτές οι διατάξεις θα είναι προς τα κάτω και όχι προς τα επάνω. Διότι στην τελευταία περίπτωση θα έχουμε να κάνουμε με υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση (2 χρόνια περίπου άσκηση και 5 χρόνια δικηγορίας = 7 χρόνια (!) δικηγορίας). Σε συνδυασμό δε και με την υποχρέωση για προσκόμιση παραστάσεων, η πρόσβαση στην ΕΣΔΙ θα γινόταν υπέρμετρα δυσχερής.
   Και όπως προείπατε, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάποιος δικηγόρος 5ετίας, που κατάφερε μετά από πολύ κόπο να "χτίσει" το δικό του γραφείο ή/και τον δικό του κύκλο πελατείας, θα τα παρατήσει ελαφρά τη καρδία για να δώσει για ΕΣΔΙ.

   Διαγραφή
  5. Προσωπική μου άποψη αλλά η άσκηση δικηγορίας, ακόμη και η πενταετής, η οποία θα αποδεικνύεται από κάποιο αριθμό παραστάσεων θα έπρεπε να ήταν απαραίτητη. Λυπούμαι με συναδέλφους υποψηφίους που θέλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις με δημοσιυπαλληλική νοοτροπία. Και πιστέψτε με έχω επιτύχει με καλή σειρά στο παρελθόν χωρίς να εγκαταλείψω το επάγγελμα και χωρίς να πάω σε φροντιστήριο. Το ότι δεν μπήκα για μονοψηφιο αριθμό θέσεων δεν σημαίνει για μένα κάτι. Αλλά χωρίς άσκηση δικηγορίας και μάλιστα ενεργούς, θεωρώ ότι οι σπουδαστές χάνουν την επαφή με την πράξη.

   Διαγραφή
 5. Κ αν εγω εχω ανοιξει γραφειο αλλα δεν εχω δουλεια θα με αναγκασει το κρατος να γεννησω πελατες κ παραστασεις;αν ηξερα τον τροπο μπορει να μην εδινα για δικαστικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για την Αγγλική γλώσσα δεν νομίζω ότι υφίσταται θέμα που γράψατε παραπάνω. Η Αγγλική είναι επίσημη γλώσσα της Ένωσης με βάση τη Συνθήκη. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Συνθήκη. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να περάσει η περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ που θα είναι χρονοβόρες. Οπότε μην ανησυχείτε για την κατάργησή της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.ΙΣΧΥΕΙ Η ΟΧΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τέλη Σεπτεμβρίου τι?προκήρυξη διαγωνισμού ή διενέργεια εξετάσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΕΣΕΩΝ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. εγω ακουσα για τελος αυγουστου διενεργεια εξετασεων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. το εγγραφο που ειχε βγαλει η εσδι ελεγε για προκηρυξη ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ διαγωνισμου τον αυγουστο
  για την διενεργεια παιρνει παντα τουλαχιστον 1μιση μηνα απο την ημερομηνια της προκηρυξης (αρα τελη σεπτεμβρη η αρχες οκτωβρη η διενεργεια)
  το μονο επισημο μεχρι στιγμης ειναι αυτο
  ολα τα ολα ειναι εικασιες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο επόμενος διαγωνισμός θα γίνει τον Αυγουστο και θα έχει μόνο προφορικό στάδιο. Από έγκυρη πηγή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ λιγάκι συνάδελφοι..Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ο,τι του κατέβει στο κεφάλι και να το βαφτίζει ως "έγκυρη πηγή"..Έλεος με αυτές τις πηγές και την παραπληροφόρηση. Το blog απευθύνεται, θεωρώ, σε σοβαρά και υπεύθυνα ατόμα που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν και να μοιραστούν με όλους τους υπόλοιπους.

   Διαγραφή
  2. Αν επιβεβαιωθω, αναμενω να ζητγσετε συγγνωμη.

   Διαγραφή
 13. και μαλιστα λενε πως το σταδιο αυτο θα ειναι το ολυμπιακο της αθηνας κατα 95%
  ειλικρινα, ειναι δυνατον καποιοι να διαδιδετε τρολιες ως σοβαρες πληροφοριες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επαναλαμβανω, θα επιβεβαιωθω και θα ζητατε συγγνωμη.

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε 10 μέρες μείνανε. Λέτε να επιβεβαιωθείτε;

   Διαγραφή
 14. Στο άρθρο 10 του κατατεθέντος νομοσχεδίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή την 14/7/2016, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία τροποποιούνται οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων κατά το προκριματικό στάδιο (το οποίο σαφέστατα διατηρείται παρά τα περι αντιθέτου λεγόμενα πιο πάνω). Τα νομικά μαθήματα θα έχουν συντελεστή 1, η γενική παιδεία 0,5 και η ξένη γλώσσα 0,2. Η ρύθμιση είναι ορθη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ισχύει απόλυτα αυτό με τους συντελεστές
   όποιος αμφιβάλλει τα λεει εδω αναλυτικα αν ψαξει
   http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9649399.pdf

   Διαγραφή
  2. Oi εξετασεις αναμενονται τις τελευταιες μερες του Οκτωβριου οπως γινοταν τα προηγουμενα χρονια?

   Διαγραφή
  3. Πράγματι ..επιτέλους!

   Διαγραφή
  4. Καιρός ήταν....εύγε!

   Διαγραφή
 15. Ο,τι πιο ευχαριστο εχει ακουσθει! Μακαρι να γινει πραξη κ να αποδειχθει οτι ο νομοθετης και οι δικαστες σεβονται τον κοπο των υποψηφιων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα της Βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=b3209272-6c41-436d-a64f-a64001245f5b

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ? ΕΥΧΑΡΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ιδου, σελ 134, άρθρο 10
   http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9649989.pdf

   Διαγραφή
  2. Μπράβο που επιτέλους ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα.

   Διαγραφή
 18. Με τον προτεινόμενο τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου της βαθμολογίας, θα είναι πολύ δύσκολο για έναν διαγωνιζόμενο να κατορθώσει να φτάσει έστω τη βάση των 8 μονάδων, καθώς θα πρέπει στα νομικά μαθήματα να επιτύχει πάνω από 10. Βλέποντας για παράδειγμα φέτος τη βαθμολόγηση στο ακυρωτικό, δεν ξέρω αν η εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση θα διευκολύνει ή αν απλά θα μας δυσκολέψει ακόμη περισσότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος γράψει άριστα στην έκθεση και στα αγγλικά, θα λάβει με τους νέους συντελεστές 7,5 και 3 βαθμούς αντίστοιχα. Και έπειτα, προκειμένου να βγάλει μέσο όρο 8 και στα 5 εξεταζόμενα μαθήματα (δλδ η συνολική βαθμολογία του να φτάνει τουλάχιστον τις 40 μονάδες), θα πρέπει να γράψει 10 σε κάθε νομικό μάθημα. 1) σχεδόν κανείς δεν γράφει τέλεια σε έκθεση και αγγλικά, 2) από τους επιτυχόντες στην 22η σειρά σχεδόν κανείς δεν έγραψε σε όλα τα νομικά μαθήματα 10. Μια ματιά στον πίνακα κατάταξης, που είναι αναρτημένος ακόμα στο tab των ανακοινώσεων της ΕΣΔΙ,θα ήταν χρήσιμη για να καταλάβει κανείς ότι το εν λόγω εγχείρημα θα καταστήσει την επιτυχία στις εξετάσεις πολύ, πολύ δύσκολη.

   Διαγραφή
  2. Πράγματι, όπως το περιγράφεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον υποψήφιο να είναι ακόμα και επιτυχών. Νομίζω δεν θα διέλαθε της προσοχής τους αυτό. Κατά την άποψή μου, θα βγαίνουν πρώτα οι βαθμοί, ως ισχύει μέχρι σήμερα, και σε όσους είναι επιτυχόντες θα γίνεται αναγωγή του κάθε μαθήματος στον αντίστοιχο βαθμό βαρύτητας.

   Διαγραφή
  3. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο τελικός βαθμός δεν θα είναι το άθροισμα των βαθμών δια πέντε αλλά Ακυρωτικό χ 1 συν Ουσίας επί 1 συν Δημοσιονομικό επί 1 συν έκθεση επί 0,5 συν ξενη γλώσσα επί 0,2. Το άθροισμα των βαθμών θα διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών δλδ 1+1+1+0.5+0,2= 3,7.

   Διαγραφή
  4. Στο παραδειγμα που λετε ειναι (10+10+10+7,5+3)÷3,7=10.945...11 δηλαδη...και οχι βαση...!που σημαινει οτι εαν εξεταζοσασταν μονο στα νομικα θα ειχατε 10 αλλα μαζι με τα αγγλικα κ την εκθεση εχετε bonus! Οχι μεταλλαξη του βαθμου σας,οπως με το ισχυον συστημα.Και το αντιστροφο, εαν εχετε γραψει καλα στα νομικα κ λιγοτερο καλα στα αλλα θα πεσετε λιγο και οχι στα ταρταρα, οπως με το ισχυον...

   Διαγραφή
 19. Η ουσια ειναι να περασουν οι αριστοι στα νομικα μαθηματα αυτους χρειαζεται η χωρα για δικαστες και οχι οσους τεχνιεντως ριχνουν το βαρος της προσπαθειας τους στα αγγλικα κ την εκθεση κ με αυτον τον τροπο εισαγονται στη σχολη αφηνοντας εξω ανθρωπους με καλυτερους βαθμους στα νομικα κ μετριους στα αγγλικα.Αλλη βαρυτητα εχει το 14 σε νομικο και αλλη σε αγγλικα πως να το κανουμε;;;αλλαξτε καριερα σε μεταφραστης η φιλολογος εαν δυσκολευεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά τώρα μας έβαλες στη θέση μας.
   Αλλάζω καριέρα αυθωρεί και παραχρήμα.

   Διαγραφή
  2. Έχεις απόλυτο δίκιο ανώνυμε της 15ης Ιουλίου (1:00 μμ)!

   Διαγραφή
 20. Εγω ως δικηγορος θελω εναν δικαστη πουνα ξερει το νομο καλυτερα απο εμενα οχι στο ιδιο επιπεδο με εμενα, αλλα αριστο γνωστη της αγγλικης, γαλλικης, γερμανικης.Και οπως λεει η "αιτιολογικη εκθεση" παραβιαζεται η αρχη της ισοτητας καθως οι υποψηφια με χαμηλο βαθμο ξενης γλωσσας η εκθεσης δε ξαναεξεταζονται σε αυτα τα μαθηματα και προφορικα προκειμενου να αυξησουν το βαθμο τους.Ας δουμε την ουσια χωρις μικροσκοπιμοτητες καποιων επιτελους σε αυτην τη χωρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Παρακαλώ αφήστε τις ρητορείες και τις αγενείς συμβουλές περί αλλαγής καριέρας και προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Ανατρέξτε στους πίνακες επιτυχόντων να δείτε τις βαθμολογίες των κορυφαίων εξεταζομένων... και μετά τί βαθμούς πέτυχαν στα προφορικά αυτοί οι "ανίδεοι" που βοηθήθηκαν από την έκθεση και τα αγγλικά. το θέμα είναι συνάδελφοι ότι είναι σπάνιο να πετύχει κανείς σε νομικό μάθημα πάνω από 10 ή 11 στον εν λόγω διαγωνισμό. Φυσικά τα νομικά μαθήματα είναι πιο σημαντικά από την έκθεση και τα αγγλικά, αλλά αυτό δεν καθιστά λογική την απαίτηση της τέλειας απόδοσης σε όλα τα νομικά μαθήματα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως η βάση είναι το 8, αποδέχονται δηλαδή και λιγότερο τέλειους βαθμούς.
  Και ένας καλός δικαστής δεν καθορίζεται από το πόσο τέλεια γνωρίζει έναν νόμο συνάδελφε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι εχω ανατρεξει και εχω δει πολλες φορες ατομα με μετριους βαθμους στα νομικα να εισερχονται στη σχολη γτ αριστευσαν στα αλλα.Εσεις μη ξεχνατε οτι δεν ειμαστε στη σχολη κ οποιος περναει τη βαση περναει κ το μαθημα...Αποδεχονται το 8, αλλα θα εισαχθει καποιος αλλος αν εχει πανω απο 8, δεν περναμε ολοι.jura novit curia.Ολοκληρο αξιωμα...εαν δεν το ξερει κ αυτος που να στραφουμε;;;

   Διαγραφή
  2. Για την παραβιαση της αρχης της ισοτητας που λεει το νομοσχεδιο δε βλεπω καποια τεκμηριωμενη απαντηση...Το μονο μας θεμα ειναι πως θα μπουμε στη σχολη πιο ευκολα...

   Διαγραφή
  3. μήπως να βάλουμε και καμιά εξέταση σε καλλιτεχνικά και θρησκευτικά για να ανεβαίνει πιο εύκολα ο μέσος όρος;

   Διαγραφή
  4. Εύγε στη ρύθμιση! Καιρός ήταν ...

   Διαγραφή
 22. Τα μαθηματα δε θα διαιρουνται δια του 5. Ελεος.Θα διαιρουνται δια του 3,7,(1+1+1+0,5+0,2) Μια χαρα πιανει καποιος τη βαση κ πολυ παραπανω εαν εχει αξιοπρεπεις βαθμους στα νομικα.Αν εχει ασχημους βαθμους στα νομικα κ καλα στα αλλα τοτε μονο θα εχει προβλημα και ΔΙΚΑΙΩΣ.Μην καταστροφολογειτε σκοπιμως.Οι μονοι που θα εχουν προβλημα ειναι οσοι υπολογιζαν την εισοδο τους σε ΕΣΔι κυριως σε εκθεση κ ξενη γλωσσα κ επικουρικα στα νομικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα, οι μόνοι που θα έχουν πρόβλημα είναι όσοι επένδυαν κυρίως στο 'άριστα' της ξένης γλώσσας, είναι ξεκάθαρο αυτό.

   Διαγραφή
  2. Ούτε αυτοί θα έχουν πρόβλημα, μην κάνετε όνειρα. Όλοι θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του διαγωνισμού και ο ανταγωνισμός θα ανέβει και άλλο.. Άρα οι ελπίδες του καθενός αυτόκλητου υπερασπιστή του νομοσχεδίου θα μειωθούν δραματικά..

   Διαγραφή
  3. Για αυτο ακριβως μη γκρινιαζετε για το νομοσχεδιο!!! Εμας μας αρεσει προσαρμοστειτε κ εσεις οπως λετε κ απλα λατρεψτε το! Καλη επιτυχια!

   Διαγραφή
  4. Επιτέλους μην γκρινιάζετε για το νομοσχέδιο, αποδεχτείτε το ...Έπρεπε προ πολλού να έχει γίνει. Εάν πάλι δεν μπορείτε...έλεος...Grow up!!Δικαστές θέλετε να γίνετε όχι μεταφραστές..

   Διαγραφή
  5. Όντως θα διαιρουνται δια του 3,7, αλλά και ο αριθμητής θα είναι μικρότερος από πριν, με αποτέλεσμα να είναι βάσιμες οι ανησυχίες που εκφράσθηκαν παραπάνω.
   Η γνώση ξένων γλωσσών σημαίνει μια κατ αρχην δυνατότητα συνομιλίας με άλλες έννομες τάξεις, γεγονός επιτακτικό σήμερα (παγκοσμιοποιηση, αλληλεπίδραση με άλλες υπέρτερες έννομες τάξεις κλπ). Οσοι προετοιμάζονται για διοκητική δικαιοσύνη θα το έχουν αντιληφθεί.
   Η έκθεση είναι ένδειξη άλλων δεικτών ικανότητας όπως της γενικής επιχειρηματολογίας, της σαφήνειας στη σκέψη και στην έκφραση, της πρωτοτυπίας και άλλα συναφή. Νομίζω ότι το πρόβλημα με την έκθεση ήταν η διόρθωσή της από δικαστές/δικηγόρους που δεν είναι φιλόλογοι και δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία κρίσεως (αρχή εξειδίκευσης), όπως και η παντελής απουσία κριτηρίων βαθμολόγησης.
   Τελικά, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, πώς θα επηρεάσει την αυστηρότητα στα άλλα νομικά μαθήματα.

   Διαγραφή
 23. Αυτό με την αλλαγή βαρύτητας των αγγλικών και της γενικής παιδείας είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε συμβεί προ πολλού - όσοι δηλώνουν απογοητευμένοι από αυτήν την αντικειμενικώς άκρως ορθή τροποποίηση μαλλον παρασυρονται από το συναίσθημα και όχι από τη λογική
  γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος να υποστηρίζει στα σοβαρά πως γενικές γνώσεις εξομοιούνται σε βαρύτητα με τις νομικές για την άσκηση ενώς αμιγώς νομικού επαγγέλματος (ή μήπως κάποιοι σε λίγο θα μας πουν πως οι δικαστες δεν ειναι απλά νομικοί αλλά πολυμορφικοί καλλιτέχνες ευρείας δράσης; μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμη ως επιχείρημα από τους επικριτές της νομοθετικής αλλαγής)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. http://www.protothema.gr/greece/article/595733/i-penu-kai-i-fili-tis-eihan-plates-ton-kathigiti-tis-nomikis-/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη..

   Διαγραφή
 25. http://www.legalnews24.gr/2016/07/blog-post_18.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Παιδιά ισχύει ότι πάμε για εξετάσεις τέλη Αυγούστου και προκήρυξη 15 ατόμων στη διοικητική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι παμε για αρχες Αυγουστου με 5 ατομα.Αφου αναφερεται οτι το α σταδιο εκπαιδευσης θα ολοκληρωθει 15 Ιανουαριου για την 22η σειρα.Με ποια λογικη να ισχυσει κατι διαφορετικο απο οτι στα προηγουμενα χρονια(τελη Οκτωβρη γραπτα-Αρχες Δεκεμβρη προφορικα)?
   Αν ηταν να γινει τελη Αυγουστου θα ειχε βγει απο αρχες Ιουλη η προκηρυξη

   Διαγραφή
  2. Έλεος ...λειτουργείτε σαν παιδάκια.....εγώ λέω ότι πάμε για διαγωνισμό τέλη Ιούλη για 2 άτομα....(!!!) Τι είναι αυτά πια;;;Απορώ με την ωριμότητα αυτών που όνειρό τους είναι να γίνουν δικαστές....Βρείτε ενδιαφέροντα στη ζωή σας και ζήστε φυσιολογικά ......ως άνθρωποι και όχι σαν ζόμπι...

   Διαγραφή
 27. α) Κοψτε τα blog και καθήστε να διαβάσετε. χάνετε χρόνο + διαβάζετε και ραδιο αρβύλα από τον κάθε φρικαρισμένο.
  β) Η γενική παιδεία χρειάζεται, δείχνει την πνευματική συγκρότηση, ακρίβεια σκέψης,ικανότηα επιχειρήματολογησης και κοινωνική μόρφωση. Λίγα είναι αυτά? Πάνε παρέα με τα νομικά
  Τα αγγλικά ίσως θα έπρεπε να δίνουν μόνο κάποιο bonus και να μην εξετάζονται με την ίδια βαρύτητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα (sic), εκτός από το ζήτημα των αγγλικών.

  Είμαστε de facto δίγλωσσοι και πρέπει να το χωνέψομε.

  Εξ άλλου, είναι ανακόλουθο ως υποψήφιος να εξετάζεσαι -και ως επιτυχών να διδάσκεσαι- το Δίκαιο της Ε.Ε. και ως διορισθείς να απαιτείται να το εφαρμόσεις, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε ξενόγλωσσο υλικό.

  Άλλωστε, δε νοείται σήμερα μορφωμένος άνθρωπος -πόσο μάλλον δικαστικός!- να μην -μπορεί να- ενημερώνεται από τα διεθνή ΜΜΕ και την βιβλιογραφία.

  Κατά την γνώμη μου, επιβάλλεται η εξέταση, όχι μόνο στην αγγλική γλώσσα με βαθμολογική ισοτιμία προς τα νομικά μαθήματα και την έκθεση ως ορθώς ισχύει, αλλά και σε δεύτερη γλώσσα υποχρεωτικά έστω και με χαμηλότερο συντελεστή.

  Δεν είναι δυνατό να συνεχίσει η Ελλάδα να παράγει γίδια και να τα στέλνει μετά και στο εξωτερικό να παριστάνουν τους νομομαθείς και να γελάει ο κόσμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Γίδια παράγει η χώρα όταν εισέρχονται στη σχολή άτομα με βαθμούς στα νομικά μαθήματα 6,κάτι και 8άρια.Στην πράξη η ξένη γλώσσα θα χρειαστεί σπανιότατα και έχουμε και πτυχία που αρκούν για την απόδειξη της γνώσης της.Το θέμα έχει εξαντληθεί.Ας κάνει ο νομοθέτης ό,τι νομίζει.Αρκετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με την ίδια λογική όλα τα πτυχία αποδεικνύουν τις γνώσεις για τις οποίες αυτά απονεμήθηκαν. Επομένως, για ποιον λόγο οι εξετάσεις? Άλλωστε, στην προκειμένη προκειμένη περίπτωση δεν αρκεί η απλή γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά η εξειδικευμένη γνώση της νομικής ορολογίας, η οποία κάθε άλλο παρά αποδεικνύεται από τα γνωστά πτυχία που οι περισσότεροι από εμάς διαθέτουμε (εξαιρουμένων βεβαίως των υποψηφίων που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό). Σε κάθε περίπτωση θεωρώ επιβεβλημένη την εξέταση και στα δύο εν λόγω μαθήματα (γενική παιδεία και ξένη γλώσσα) με συντελεστή βαρύτητας στην βαθμολόγησή τους όχι κάτω από 0,5 για το καθένα.

   Διαγραφή
 30. Σιγα να μην δινουμε και 5 γλωσσες,σχολη δικαστων ειναι και οχι μεταφραστων.Και η αντιστροφη μεταφραση υπερβολη ειναι.Μπορει καποιος να αντιλαμβανεται αριστα ξενογλωσση βιβλιογραφια αλλα να εχει αδυναμια στο συντακτικο.Η αριστη γνωση του συντακτικου απαιτειται απο σπουδαστες Αγγλικης,Γαλλικης κτλ, φιλολογιας και οχι απο δικαστες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα....Δικαστές θέλετε να γίνετε όχι μεταφραστές ξένων γλωσσών..Επιτέλους πια...

   Διαγραφή
 31. http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/273759/prokatarktikh-exetash-gia-diagonismo-sthn-sholh-di.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. να αλλάξει άμεσα ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, με δημόσια κληρωση τα μέλη της επιτροπής και απο το Α.Σ.Ε.Π. και με συμμετοχή μία φορά ανά εικοσαετία,με εξαίρεση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων,με βαθμολόγηση των γραπτών σε εξεταστικό κέντρο παρουσία μελών του Α.Σ.Ε.Π., έχει πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος των εξετάσεων,μείωση-περιορισμός του ποσοστού 30% της προφορικής εξέτασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτω τα χέρια από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Το κύρος των εξετάσεων έχει πληγεί μόνο στα απογοητευμένα μυαλά κάποιων αποτυχόντων. Μην αναπαράγετε ποινικά κολάσιμα δημοσιεύματα.

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 33. Καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με ταλανίζει και αν κάποιος βρίσκεται όντως στην ίδια θέση με μένα ή έχει περάσει από αυτήν, να μου προτείνει ειλικρινά τι να κάνω γιατί είμαι σε τρομερό δίλλημα.. Είμαι στο μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ στη νομική και θέλω να ξεκινήσω φροντιστήριο από το Σεπτέμβρη... Πιστεύετε ότι θα καταφέρω να τα συνδυάσω? Γιατί ασχολούμαι πολύ με το μεταπτυχιακό και παίρνει ώρα με τη συγγραφή εργασιών...Ένας καθηγητής μου είπε θα σε βοηθήσει και αυτό.. Μια κοπέλα που γνώριζα ήταν στην ίδια θέση με μένα και πέρασε εισαγγελέας στις προηγούμενες εξετάσεις και παίρνω κουράγιο λέγοντας θα το προσπαθήσω και εγώ.. Ξενυχτούσε όμως υπερβολικά... Είναι όμως πολλά και τα λεφτά στο φροντιστήριο.. Και έχω μπερδευτεί... Δε θέλω να χάνω και άλλο χρόνο αλλά ούτε και να τα θαλασσώσω... Αν μπορούσε κάποιος να μου προτείνει τι θα ήταν σοφότερο θα τον ευχαριστούσα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν και ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει απάντηση είναι ο εαυτός σου, ως εν ενεργεία Δικαστής που πέρασε από φροντιστήριο, θα σου απαντούσα "ΟΧΙ". Η προετοιμασία απαιτεί κόπο, πόνο και κυρίως ΑΦΟΣΙΩΣΗ. Κατά την ταπεινή μου άποψη, να μπεις στον αγώνα απερίσπαστη. Τελείωσε το μεταπτυχιακό σου και μετά ξεκίνα προετοιμασία.

   Διαγραφή
  2. Μάλιστα...Η εμπειρία σας με το φροντιστήριο πώς ήταν? Θέλω να πω και από άποψη μαθημάτων, διαβάσματος και χρημάτων,αν επιτρέπεται...

   Διαγραφή
  3. Άπαντα απαιτητικά. Τα υπόλοιπα είναι στη κρίση σου.

   Διαγραφή
 34. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Στο ποινικό κάνω και το όριο ηλικίας για να δώσω με πιάνει ακριβώς...Γιατί..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Παιδιά επειδή ακούμε διάφορα και αγχωνόμαστε. Γνωστός μου είπε ότι του είπε γνωστός του που έχει γνωστό μέσα στη ΕΣΔΙ ότι δεν θα γίνουν εξετάσεις μέσα στο 2016 και κακώς προετοιμαζόμαστε. Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος αρμόδιος; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/9670481.pdf. ψηφιστηκε 28/07. Εκθεση 0,5 και Αγγλικα 0,5, νομικα 1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Αμα διαβασει κανεις αυτα που γραφουν καποιοι εδω μεσα θα νομισει οτι εχει να κανει με αλιεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Συνάδελφοι, γνωρίζει κανείς οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Συνάδελφοι μην σκοτίζεστε άδικα. Ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τέλη του 2017. Ακόμα, όσοι δίνετε για τη διοικητική κατεύθυνση μην έχετε ελπίδες γιατί οι θέσεις θα είναι ελάχιστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Επειδη σε αυτον τον ιστοτοπο μπαινουν κ ξαναμπαινουν ανθρωποι που περιμενουν καποιο νεο για την ημερομηνια εξετασεων οσοι εχετε"εγκυρες πηγες" να τις αποκαλυπτετε εν μερει γιατι σπερνετε τον πανικο. Για εξηγηστε μας λοιπον ποιος σας ενημερωσε οτι ο διαγωνισμος θα γινει το 2017??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Συνάδελφοι επειδή τις τελευταίες μέρες πολλά ακούγονται περί καθυστέρησης του διαγωνισμού και μπλοκαρίσματος του από το υπουργείο, υπάρχει κάποιος που έχει έγκυρη ενημέρωση ή έχει μιλήσει με την σχολή για να μοιραστεί τις πληροφορίες του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Λέτε για το Υπουργείο. Πήρα τηλεφωνο και μου ειπαν ότι θα γίνει και ότι θα έχει 27 θέσεις για τους διοικητικούς. Εξάλλου, από Σύμβουλο του ΣτΕ έχω μαθει ότι ο διαγωνισμός θα γίνει Οκτώβριο, κανονικά, όπως προβλέπει και το ΕΣΠΑ.
  Όσοι κανετε αλλα σχολια είναι εκ του πονηρού. Αφηστε μας να είμαστε ήρεμοι και να προετοιμαζόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι οτι με ανυπόστατες ειδήσεις, θα περιορίσουν τον ανταγωνισμο; εκεί φτασαμε;

   Διαγραφή
  2. Αφού τα μάθατε όλα, σας είπαν μήπως από το υπουργείο και πότε θα γίνουν εκλογές;

   Διαγραφή
  3. @ 29 Αυγούστου 2016 - 12:00 μ.μ.
   Σε θίξαμε συνάδελφε για την προσπάθεια διασποράς πανικού που κάνεις μέσα από τόσα σχόλια;
   Σου απάντησαν τόσοι άνθρωποι, μέχρι και κυρία Πρόεδρος Πρωτοδικών. Δεν σου φτάνει;

   Διαγραφή
 45. Καλησπέρα συνάδελφοι. Το κλίμα πανικού που δημιουργούν κάποιοι είναι ίσως εκ του πονηρού, αλλά από την άλλη μια προκήρυξη 27 θέσεων είναι υπερβολικά μικρή. Για μένα είναι σαν να μην υπάρχει διαγωνισμός. Καλό θα ήταν όλοι να εξετάσετε τις εναλλακτικές σας, γιατί η διοικητική κατεύθυνση είναι άπιαστο όνειρο πλέον. Δύσκολα θα ξαναπέσουν τόσο βατά θέματα όπως την προηγούμενη φορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ εσύ με αυτά που λες δε δρας εκ του πονηρού...που ξέρεις τι θέματα θα πέσουν στους επόμενους διαγωνισμούς? Κ εν τέλει τέτοιου είδους παραινέσεις μπορείς να τις κρατήσεις για τον εαυτό σου!

   Διαγραφή
  2. Κατανοώ τη θέση σας συνάδελφε.. Την ελπίδα των εύκολων θεμάτων δεν μπορώ να σας τη στερήσω.

   Διαγραφή
  3. Απαξιώ!!! Φιλική και συναδελφική συμβουλή αντί να προσπαθείς να απογοητεύσεις τους άλλους άνοιξε κανα βιβλίο!

   Διαγραφή
 46. Για πολιτικη/ποινικη κ εισαγγελεις μηπως σας ειπαν απο το Υπουργειο αριθμο θεσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Εχω την τιμή και τη χαρά να είμαι δικαστική λειτουργός 16 χρόνια. Μια συμβουλή μπορώ να σας δώσω. Κλείστε τα αυτιά σας σε οτιδήποτε ακούτε να λένε για ημερομηνιες, αριθμό θέσεων κοκ. Τα μάτια σας στο στόχο σας και το μυαλό σας στο διάβασμα. Πολύ καλή γνώση των κωδίκων, ειδικά του ποινικού και της πονικής δικονομίας. Επικοινωνία μόνο με τη Σχολή Δικαστών και το Υπουργείο για την ημερομηνία διεξαγωγής. Οχι άγχος για το πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά συγκέντρωση στο διάβασμά σας. Όλα να πάνε καλά και καλή επιτυχία στον καθένα από εσάς.

  Μ. Β. Πρόεδρος Πρωτοδικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πιο ουσιαστικό και διδακτικό σχόλιο εως τώρα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβουλή σας.

   Διαγραφή
 48. Ο Αύγουστος πέρασε και προκήρυξη δεν βγήκε. Όσοι μιλούσαν για εξετάσεις τέλη Αυγούστου με προφορικά μόνο διαψεύστηκαν. Σε λίγο θα διαψευστούν και όσοι περιμένουν διαγωνισμό τον Οκτώβρη. Το 2017 είναι η μόνη ρεαλιστική εκδοχή.Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, για να πανικοβληθούν οι νέοι συνάδελφοι που ξεκινούν τώρα τον αγώνα τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα ήθελα να σας πανικοβάλλω, αλλά αν γίνει διαγωνισμός το 2017, πόσοι από αυτούς που ξεκινούν τώρα νομίζετε θα είναι ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτούς που θα έχουν προετοιμαστεί έναν χρόνο επιπλέον;

   Διαγραφή
  2. ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΗΘΕΛΕΣ!

   Διαγραφή
 49. Παιδιά σήμερα επικοινώνησα με τη σχολή και δεν έχουν καμία ενημέρωση. Μάλιστα μέχρι την Πέμπτη που επιστρέφουν οι υπάλληλοι του διοικητικού δεν επικείται κάτι. Ας μην αγχωνόμεθα περαιτέρω. Η θέση όλων είναι δύσκολη. Ας κάνουμε υπομονή και να μην κινδυνολογούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. φτασαμε αισιως στον Σεπτεμβριο και προκηρυξη δεν ειδαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. καποια νεωτερη ενημερωση απο το υπουργειο δικαιοσυνης ή την σχολη δικαστων??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Προκηρυξη θα βγει 15 Σεπτεμβρίου και διαγωνισμός αρχές οκτωβρίου.. από έγκυρη πηγή..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποτε θα κατατεθουν τα δικαιολογητικα ρε ξυπνιε?Πεταει ο καθενας την πατατα του και οποιον παρει ο χαρος

   Διαγραφή
  2. αριθμοι θεσεων????

   Διαγραφή
  3. 18 θέσεις για τους διοικητικούς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες

   Διαγραφή
  4. 25 διοικητικοι-23 εισαγγελεις-61 πολ-ποιν.

   Διαγραφή
  5. πονικη/πολιτικη και εισαγγελεις σας είπαν αριθμό μήπως?καπου είχα ακούσει ότι θα είναι κοινες οι εξετάσεις και επιλογη για εισαγγελική κατευθυνση θα γίνει εντός της σχολής.

   Διαγραφή
  6. @ Ανώνυμος3 Σεπτεμβρίου 2016 - 2:41 μ.μ.
   Νομίζω 11 και τρεις από τον πάγκο..

   Διαγραφή
 53. Καλησπέρα συνάδελφοι! Επικοινώνησα σήμερα το μεσημέρι με την ΕΣΔι και με ενημέρωσαν ότι η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα. Είπαν να παρακολουθούμε το site της ΕΣΔι για περαιτέρω ενημέρωση ενώ ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα τέλος Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. @ 2 Σεπτεμβρίου 2016 - 10:02 π.μ.

  Κύριε συνάδελφε, δεν έχετε καθόλου χιούμορ. Βασική πρϋπόθεση ευζωίας ( μετά την είσοδο στην ΕΣΔΙ) είναι να μην τα παίρνετε όλα σοβαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Συνάδελφοι μάθαμε τελικά για τις επιπτώσεις του Brexit στην εξέταση της ξένης γλώσσας; Επίσης ισχύει αυτό που ακούγεται για 2 διαγωνισμούς μέσα στο 2017;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Αστείο να συζητάμε τις επιπτώσεις του Brexit στη ξένη γλώσσα, όταν γίνονται υποχρεωτικά ακόμα και στα δημόσια σχολεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Τις τελευταίες μέρες διακινείται έντονα το σενάριο πως ο διαγωνισμός δεν θα γίνει λόγω προβλήματος με το ΕΣΠΑ. Μάταια διαβάζουμε συνάδελφοι, όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε τόσο καλύτερα για όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εντάξει εσύ μη διαβάζεις! Συνάδελφε πραγματικά έχεις γίνει κουραστικός..

   Διαγραφή
 58. Αυτή η σελίδα είναι υποτίθεται προς ενημέρωση..αντ' αυτού ο καθένας λέει ό,τι θέλει, κάνει άσκοπα σχόλια κ ειρωνικού τύπου αστειάκια..κρίμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα.. Δε θυμάμαι τέτοιο "τρολαρισμα" σε προηγουμενους διαγωνισμους. Ας μεταδίδει οποιος έχει σοβαρές πληροφορίες και ας μη χρησιμοποιει αυτή τη σελιδα για να πει το μακρύ και το κοντό του.

   Διαγραφή
  2. Ναι αλλά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα "τρολ" δικαιώνονται. Πρακτικά κανένα περιθώριο διενέργειας του διαγωνισμού εντός 2016 δεν υφίσταται. Καλό 17 και βλέπουμε..

   Διαγραφή
  3. Απορώ με την ωριμότητα αυτών που όνειρό τους είναι να γίνουν δικαστές....Βρείτε ενδιαφέροντα στη ζωή σας και ζήστε φυσιολογικά ......ως άνθρωποι..είναι το πιο σημαντικό απ'όλα...Η εμμονή του στόχου σας οδηγεί σε 'παράκρουση'.

   Διαγραφή
 59. Συνάδελφοι καλημέρα.

  Κατόπιν επικοινωνίας μου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πληροφόρησαν κατά λέξη ότι η προκήρυξη προχωράει και ότι είναι προς υπογραφή στον Υπουργό. Δε μπορούσε να μου δώσει ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης η υπάλληλος, αλλά είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα από βδομάδα θα δημοσιευθεί.

  Καλή επιτυχία σε όλους μας και καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Αριθμο θεσεων μηπως μαθατε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα και πάλι συνάδελφοι,

   Δε ρώτησα αριθμό θέσεων, ούτε την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, γιατί απ' ό,τι κατάλαβα, μάλλον ήταν αρκετά απασχολημένη και δεν ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο της..

   Σύντομα όμως θα μάθουμε ούτως ή άλλως!

   Καλή δύναμη και πάλι!

   Διαγραφή
 61. Καλησπέρα. Έμαθα εμπιστευτικά ότι οι θέσεις δεν θα ειναι πολλές όπως ανέφερε το σχετικό έγγραφο στην διαύγεια που ενέκρινε τα κονδύλια ανά σειρά εισαγωγής αλλά θα ειναι γύρω στις 25-27. Δεν προσπαθώ να αποπροσανατολίσω, ούτε να δημιουργήσω εντυπώσεις, ούτε να αποθαρρύνω όσους προετοιμάζονται. Απογοητευτικό το αποτέλεσμα σε σχέση με τις θέσεις που αναμέναμε όλοι, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς για τον οικονομικό προγραμματισμό του κράτους. Αχ καταραμένη οικονομική κρίση... Καλή συνέχεια σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα με τη σειρά μου να ρωτήσω κάποιον ο οποίος έχει περάσει στη σχολή δικαστών, πώς ακριβώς μοιράζεις το χρόνο σου με το φροντιστήριο και το διάβασμα από τα βιβλία, δεδομένου ότι είναι αρκετά μεγάλα,αν προλαβαίνεις να διαβάσεις όλα αυτά τα βιβλία μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή πώς πρέπει να διαβάζεις τα βιβλία και με ποιο ρυθμό βγάζεις την ύλη κάθε φορά. Αν θα μπορούσε να μου δώσει κάποιος κάποια συμβουλή πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε, συμβουλευτείτε κάποιο ειδικό φροντιστήριο που θα σας δώσει και την κρίσιμη πρόσφατη νομολογία. Μην αναλώνεστε σε αδιέξοδη περιήγηση στις σελίδες των βιβλίων, δεν θα είναι αποτελεσματικό.

   Διαγραφή
  2. Συνδυασμός επομένως και των δύο (θεωρία-νομολογία)? Κάποιοι με είχαν ενημερώσει ότι στις εξετάσεις θέλουν τις βασικές γνώσεις νομικών, εννοώ όχι πως κρίθηκε κάτι από το ένα δικαστήριο και πως από το άλλο, αλλά τι λένε τα βιβλία κατά βάσει, ειδικά στο αστικό... Από τη νομολογία απαιτείται γνώση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή γενικά όλων των δικαστηρίων ουσίας? Επειδή είναι πολλές φορές διχασμένη η νομολογία και αχανής θα έλεγα...

   Διαγραφή
 63. Βγήκε. ΦΕΚ 834 τρίτο τεύχος 08.09.2016. 14 Διοικητικοί 61 Πολιτικοί 23 Εισαγγελείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Μέσα σε 1 μήνα τα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Κοινες εξετασεις δικαστων- εισαγγελεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι κοινή η κατεύθυνση. Διαβάστε καλύτερα το ΦΕΚ.

   Διαγραφή
  2. Η προκηρυξη ειναι ιδια με του 2014. Ελεος πια ο,τι σας ερχεται λετε και επηρεαζετε κ τους αλλους.Δεν προκυπτει κοινος διαγωνισμος

   Διαγραφή
 66. Μου φαίνεται κάπως σύντομη η διενέργεια των εξετάσεων σε σχέση με την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
  Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα επί των παρελθόντων εξετάσεων θα έπρεπε να αναμένουμε εξετάσεις τέλος οκτωβρίου το νωρίτερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. επίσης στην επίσημη σελίδα της εσδί δεν έχει καν ανακοινωθεί η προκήρυξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προφανως δεν εχει ανακοινωθει! οι υπαλληλοι ειναι σπιτια τους τετοια ωρα

   Διαγραφή
 68. β) Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθμολογίας.
  TI ENNOEI?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που λέει. έτσι ήταν ο νόμο από την εισαγωγή του. Δεν έγινε ποτέ χρήση αυτής της δυνατότητας

   Διαγραφή
 69. Γιατί τόσες λίγες θέσεις στα διοικητικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Ειμαι πολυ περιεργος να μαθω πως οι θεσεις των διοικητικων απο 27 συρρικνωθηκαν σε 14.Την προηγουμενη εβδομαδα και σε εμενα και σε γνωστους μου ειχαν απαντησει απο το Υπουργειο για 27 θεσεις.Τι μεσολαβησε μεσα σε 3 εργασιμες μερες και συρρικνωθηκαν οι θεσεις των διοικητικων,ενω εμειναν ανεπαφες των πολιτικων και των εισαγγελεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/301-dikaiologitika-ypopsifion-gia-ton-kv-eisagogiko-diagonismo-2
  Καλή επιτυχία σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Θα αφήσω τα σχόλια για την παραπληροφόρηση που όλοι υποστήκαμε τις προηγούμενες μέρες και θα πω το εξής: Σας φαίνεται φυσιολογικό να γίνει ο διαγωνισμός σε ένα μήνα; Και όσοι εργάζονται σε άλλες πόλεις (ή ενδεχομένως και σε άλλες χώρες) πώς θα μπορέσουν να έρθουν για το διαγωνισμό; Οι ημερομηνίες δεν πρέπει να βγουν τουλάχιστον 20 μέρες πριν προκειμένου να λύσουμε αυτά τα σημαντικά πρακτικά ζητήματα;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η υποβολή αιτήσεων είναι 15 μέρες, όλο το δεύτερο 15νθημερο του Σεπτέμβρη και για την υποβολή ιατρικών βεβαιώσεων δίνεται μια μικρή παράταση μεχρι αρχές οκτώβρη. Δεν θεωρώ υποχρεωτικό το δίμηνο από την προκήρυξη, και το διάστημα που δινουν μου φαίνεται εύλογο (εκτός αν ο νόμος μιλάει όντως για 2 μήνες) ας μην επηρεάζεται η κρίση μας από τις έξτρα μέρες διαβασματος που τυχόν να είχαμε (κατα την άποψη μου). φανταζομαι ο διαγωνισμός θα γίνει σε 2 βδομάδες , 3 μερες η κάθε κατεύθυνση (υποθετω οι διοικητικοι θα δώσουν τελλευταίοι), όσο για αυτους που μενουν εξωτερικο, εχουν μεχρι τελος σεπτεμβρη να καταθεσουν δικαιολογητικα, δεν ειναι και μικρος ο χρονος (ουτε παρα πολυς, αλλα σιγουρα ευλογος)

   Διαγραφή
  2. δεν με ενοχλεί το ζήτημα του διαβάσματος, ελάχιστη σημασία έχουν οι 15 ή 20 μέρες. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι δεν αρκεί να έρθει κάποιος μία φορά, αλλά πρέπει να έρθει μία για επιτροπή ήθους (μέχρι 4 οκτώβρη), μία για την κατάθεση της αίτησης (έστω ότι αυτό θα γίνει την ίδια μέρα με την επιτροπή ήθους) και άλλη μία για τα δικαιολογητικά- όλα αυτά σε καθημερινές (Για να είμαστε στο εξωτερικό, μπορεί και να δουλεύουμε) και όλα αυτά εντός δύο εβδομάδων. Επομένως και με την προϋπόθεση να πάω σε ιδιώτες γιατρούς, πρέπει να πάρω σήμερα άδεια για 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες (ένα πρωινό είναι η στρατολογία) μέσα το προσεχές 20ήμερο - συν τις 3 μέρες τον Οκτώβρη των εξετάσεων. Πολύ εύκολο.

   Διαγραφή
 73. Γιατί πάλι λίγα άτομα στη Διοικητική Κατεύθυνση. 14 δικαστές έχει ανάγκη η διοικητική δικαιοσύνη; Το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΣτΕ δεν χρειάζονται δόκιμους εισηγητές;;; Νομίζω ο στόχος των δικαστών της διοικητικής κατεύθυνσης είναι τελικά να πέσουμε σε μονοψήφια νούμερα εισακτέων ώστε να μείνουν μία ερμητικά κλειστή ομάδα δικαστών. Απίστευτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξ όσων γνωρίζω το ΕΣ είναι γεμάτο, όπως και το ΣΤΕ σε μεγαλο βαθμό. τα τδδ εχουν μεγαλύτερες αναγκες κατα την γνωμη μου, οποτε θα μπορουσα να φανταστω 25 τδδ και 2 ΣΤΕ ...θεωρω λανθασμένο αυτο που λες περι στοχου των δικαστων της διοικητικής κατευθυνσης και κλειστου επαγγλεματος, ο αριθμος καθοριζεται απο το υπουργειο δικαιοσυνης , δεν τους ρωτανε ποσους θελετε , τοσους θα εχετε...θα σχετιζεται σιγουρα και με το ποσοι αποχωρησαν κτλ, αλλα σιγουρα δεν αποφασιζουν οι διοικητικοι δικαστες για τον αριθμο των εισακτεων

   Διαγραφή
 74. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΓ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/301-dikaiologitika-ypopsifion-gia-ton-kv-eisagogiko-diagonismo-2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. τι θα κανουμε τωρα;; ποτε θα προλαβουμε να περασουμε απο γιατρους τοσο συντομα;; οι ιδιωτες θελουν ενα σκασμο λεφτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. μη μας βαλουν παλι στο ΗΥΑΤΤ να δωσουμε θα τα παρω στο κρανιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Μυριζομαι διαγωνισμό του ποδαριού..
  Όπως και τον Μάρτιο δηλαδή..
  Συνάδελφοι προσοχή στο κόκκινο στυλό και στο πενάκι, γιατί ξεβάφουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. ελπιζω να δουν πιο ψυχραιμα το θεμα οι διοργανωτες και το πρωτο σταδιο να γινει αρχες νοεμβριου ή το νωριτερο τελος οκτωβριου

  τη προηγουμενη φορα η προκηρυξη ειχε βγει 1 φλεβαρη και οι πρωτες εξετασεις της πολιτικης-ποινικης ειχαν γινει 28-29-30 μαρτιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Διοικητική κατεύθυνση ο αριθμός ειναι αστείος. Άσε που την τελευταία φορα που προκηρύχθηκαν τόσες λίγες θέσεις σχεδόν δεν καλύφθηκαν καν από τους επιτυχόντες των γραπτών.

  Το πιο προβληματικό παντως ειναι αν διαβάσει κανεις τον προϋπολογισμό της σχολής για τα έτη 2017 και 2018 (στοιχείο 6β της αιτιολογίας) όπου ο προϋπολογισμός του 2018 ειναι το 1/4 αυτού του 2017.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναδελφε μπορεις να παραθεσεις τον σχετικο συνδεσμο?

   Διαγραφή
 80. Για να το δουνε πιο ψυχραιμα (χλωμό εφόσον βγήκε η προκήρυξη) πρέπει να υπάρξουν και αντιδράσεις. Με τόσες λίγες θέσεις στα διοικητικά, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα βάλουν αρκετά απαιτητικά θέματα για να κοπεί η μάζα και να ξεχωρίσουν έναν εύλογο αριθμό υποψηφίων για τα προφορικά από τον οποίο θα προκρίνουν 14 επιτυχόντες. Μία ερώτηση. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανά μάθημα σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο θα ανακοινωθούν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Καλησπέρα,μια διευκρίνηση θα ήθελα ως προς τις ιατρικές γνωματεύσεις, απαιτούνται 2 διαφορετικές μια από ψυχολόγο ΚΑΙ μια από ψυχίατρο έτσι; όχι είτε από τον ένα είτε από τον άλλο σωστά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Ερωτηση απο αδαη:Αλλο το πιστοποιητικο εγγραφης στα μητρωα αρρενων και αλλο στα γενικα μητρωα του Δημου?Επισης ο αριθμος μητρωου αρρενων που απαιτειται στην αιτηση,απο που προκυπτει?Διοτι στο πιστοποιητικο εγγραφης στα μητρωα αρρενων που εχω δεν γραφει καποιον αριθμο περαν του οτι εχω αυξοντα αριθμο π.χ,3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. για ψυχολογο σε ποιο νοσοκομειο στην Αθηνα δινουν βεβαιωση;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΤΟΠΟΙΤΙΚΩΝ?ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιστεύω ότι επιβάλλεται. Γιατί διαφορετικά, είτε θα εξαναγκασθούμε σε ιδιώτες ιατρούς είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μα είναι δυνατόν; αυτές είναι οι προθεσμίες που θα έπρεπε να ισχύουν εάν η προκήρυξη έβγαινε Αύγουστο, όχι τώρα που βγήκε 8 Σεπτέμβρη και υπεγράφη 7. Για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ την κωλυσιεργία του Υπουργείου;;; Ας πάρουμε τηλέφωνα στο Υπουργείο να τους εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για ιατρούς μέχρι την 4 Οκτώβρη.

   Διαγραφή
  2. Δεν φτανει που θα χαλασουμε ενα σκασμο λεφτα να παμε Θεσσαλονικη(λες και δεν μπορουν να γινουν εξετασεις σε Αθηνα και Θεσσαλονικη) θα πρεπει να πληρωσουμε και ιδιωτες ιατρους?

   Διαγραφή
 85. σχετικα με τα πιστοποιητικα ηθους γνωριζει κανεις απο ποτε θα δεχονται αιτησεις για την σχετικη βεβαιωση στο πρωτοδικειο αθηνων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Για τις βεβαιωσεις ηθους εβγαλε ανακοινωση το πρωτοδικειο θεσσαλονικης οτι ξεκιναν οι αιτησεις απο τριτη - μπειτε εδω
  https://www.protodikeiothes.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/modules/news/news_0185.html

  το ερωτημα τωρα ειναι για αθηνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Σίγουρα συνάδελφε πρέπει να δοθεί έστω και μία βδομάδα επιπλέον παράταση, γιατί όσον αφορά τα πιστοποιητικά υγείας είναι αρκετά δύσκολο να τα μαζεψουμε έως τέλος Σεπτεμβρη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Εμένα ιδιώτης ψυχολόγος μου ζήτησε 70€ για το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας!! Δεν πάμε καλά!! Τα ραντεβού στα νοσοκομεία είναι για νοεμβρη και βλέπουμε ..... Τα χουν ασθενείς κλεισμένα από καιρό μου είπαν!! Πέλαγος ή κατάσταση!! Πρέπει σίγουρα να ενημερωθει το υπουργείο για το θέμα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Έχω πάρει επανειλημμένως τηλέφωνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εξηγώντας τους ότι τα δημόσια νοσοκομείο δίνουν το συντομότερο ραντεβού μετά διμήνου μέχρι και Φεβρουάριο του 2017. Η απάντηση ίδια: το θέμα είναι στον υπουργό.Τι άλλο πέρα από φιάσκο είναι ο εν λόγω διαγωνισμός;Εν μέσω και εξαιτίας της οικονομικης κρίσης "κόβουν" τις θέσεις αλλά μας υποχρεώνουν ταυτοχρόνως να πάμε σε ιδιώτες γιατρούς και να τονώσουμε και την οικονομία της Θεσσαλονίκης;Λίγη ντροπή πια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα συνάδελφε!

   Διαγραφή
 90. γνωρίζει κανείς εάν έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για βεβαίωση ήθους στην ευελπιδων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Βλέποντας την προκήρυξη των 14 ατόμων νιώθουμε δικαιωμένοι, όσοι ήμασταν εξ αρχής απαισιόδοξοι και σας λέγαμε να αναζητήσετε εναλλακτικές. Τώρα αναμένουμε μια ειλικρινή συγγνώμη από όσους μας κατηγορούσαν ότι σπέρναμε τον πανικό. Το πιο λογικό είναι να στραφείτε αλλού συνάδελφοι, εκτός αν θέλετε να σκάτε τα εβδομηντάρια στους γιατρούς χωρίς λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. impossible is nothing
   (Euro 2004)
   επίσης
   Χαμένες εξετάσεις είναι αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε, δέξου ταπεινά και καταφρονεμένα τη συγγνώμη μου, την τίμια, ειλικρινή και άδολη αυτή έκφραση της ευγνωμοσύνης όλων μας για το λειτουργημα που επιτέλεσες, γνωρίζοντας από πριν τον ακριβή αριθμό των θέσεων, ενισχύοντας έτσι το πνεύμα διαφάνειας και αξιοκρατίας που διεπει αυτον το διαγωνισμό.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ συνάδελφε θες και συγγνώμη... Όλοι οι άλλοι να αναζητήσουμε εναλλακτικές εσύ όχι... Και μόνο το "αναζητήσετε" που χρησιμοποιείς εξακολουθεί να δείχνει τις προθέσεις σου!

   Διαγραφή
 92. Για την βοήθεια των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά:
  Περί βεβαίωσης ήθους: Στην Αθηνα η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε το πρωι της Τεταρτης - Πατε πρωτα Ευελπιδων κτιριο 6 1ο οροφο στο πρωτοκολλο - παιρνετε αιτηση και τηνσυμπληρωνετε επι τοπου, κολλατε πανω και 1 μεγαροσημο τριων ευρω, εν συνεχεια πατε 2ο οροφο του ιδιου κτιριου τερμα δεξια στο βαθος (αιθουσα βιβλιοθηκης δικαστων) δινετε αιτηση μαζι με ενα μεγαροσημο των 2 ευρω- σας δινουν μια βεβαιωση υποβολης της αιτησης και μετα αναμενετε τηλεφωνο για την μερα που θα βεβαιωσουν το ηθος σας

  Περι πιστοποιητικο 2ετους ασκησης δικηγοριας- πατε ΔΣΑ ταμειο 2ο οροφο κοβετε παραβολο 4,40 ευρω και εν συνεχεια πατε δακτυλογραφους στον ιδιο οροφο και σας το εκτυπωνουν επι τοπου (θελει και 1 μεγαροσημο 2 ευρω)

  Για πιστοποιητικο στρατολογικης καταστασης οποιος παει να κανει αιτηση σε ΚΕΠ κανει κανα 2βδομαδο η παραλαβη γιατι η στρατολογια το στελνει στα ΚΕΠ με ταχυδρομειο - γι αυτο οσοι δεν θελετε να περιμενετε πατε στο στρατολογικο γραφειο που υπαγεστε οπου και σας το εκτυπωνουν κατ ευθειαν

  Σχετικα με χαρτια γιατρων προσοχη στον αριθμο των βεβαιωσεων - ειναι συνολικα 3 οχι 2- θελουν ξεχωριστο χαρτι απο ψυχιατρο και ξεχωριστο απο ψυχολογο παρα το γεγονος πως προκειται για συναφεις βεβαιωσεις (ψυχικη υγεια) επισης να εχετε υποψη πως ιδιως σε δημοσια νοσοκομεια οσοι καταφερετε να βρειτε νωρις ραντεβου(δυσκολο) ενδεχεται να πεσετε σε γιατρους που μπορει να σας υποβαλλουν ακομα και σε ψυχιατρικες δοκιμες υπο τον φοβο ψευδους βεβαιωσης κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε νοσοκομείο της επαρχίας για να βεβαιώσουν την ψυχική μου υγεία θεωρήθηκε απαραίτητη η υποβολή μου σε τεστ. Για τα αποτελέσματα θα σας ενημερώσω.....

   Διαγραφή
 93. Μας ενοχλεί όταν τα εκάστοτε αρμόδια όργανα κάνουν τυπικά Κ σωστά τη δουλειά τους... Μας ενοχλεί όταν δεν την κάνουν... Μήπως δεν ξέρουμε τι θέλουμε? Αν αυτή ήταν η διαγραφομενη στο νοσοκομείο διαδικασία γιατί συνάδελφε θα έπρεπε εσύ να εξερεθεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. 1)Ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχουν μέσα στην προθεσμία της προκήρυξης. Αυτό οι ιθύνοντες δεν θα έπρεπε να το λάβουν υπόψη?? Αναγκαζόμαστε να πάμε σε ιδιώτες! και αν δίνουμε 2η-3η-4η φορά? πόσες φορές πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε υγιείς για να δώσουμε εξετάσεις? ας κρινόμασταν στους επιτυχόντες και ας τα προσκομίζαμε μετά... Λίγη κοινή στεοιχειώδης λογική απαιτείται, ειδικά στα πιστοποιητικά υγείας.
  2) Μόνο 14 θέσεις στα διοικητικά? τόσες ανάγκες υπάρχουν, τόσοι επιστήμονες που έχουν δαπανήσει χρόνο και κόπο στο δημόσιο δίκαιο και επιθυμούν να εισαχθούν στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή εκτός από πρωταθλητισμό καλούμαστε να διεκδικήσουμε και θέση σε ολυμπιακούς αγώνες mutatis mutandis με τέτοιους αριθμούς...Ας είναι...Μάς κάνετε καλύτερους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Όπως σε όλους τους διαγωνισμούς θα ήταν προτιμότερο τα ιατρικά πιστοποιητηκα να ζητηθούν μόνο από τους επιτυχόντες.. Είναι παραλογο αυτό που γίνεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. δευτερα στις 9.00 συνεδριαζει η επιτροπη ηθους στην ευελπιδων (δικαστικο συμβουλιο) οσοι εχετε υποβαλει αιτηση θα εχετε ενημερωθει θαρρω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Θα ήθελα να ξέρω, αφού δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις στο Ελεγκτικό, γιατί εξεταζόμαστε δημοσιονομικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Γνωρίζετε τι έγινε με τους υποψήφιους που είχαν ξεπεράσει το 45ο έτος της ηλικίας και συμμετείχαν στο προηγούμενο διαγωνισμό; Πως έγινε αυτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Κατέθεσα τα δικαιολογητικά στην σχολή.. Όπου με ενημέρωσαν για ημερομηνίες πολιτικής εισαγγελείς 17-21.διοικητικοι μάλλον πιο μετά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποτε περιμενουν να βγαλουν το προγραμμα?3 μερες πριν?27 εχει

   Διαγραφή
 100. 191 ατομα σημερα στην ευελπιδων - επιτροπη ηθους εχει ξανα την πεμπτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Ο πρόεδρος πρωτοδικών που ήταν επικεφαλής στο συμβούλιο της Επιτροπής ήθους στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για σωστή διαχείριση του χρονου στις εξετάσεις. Αραγε,αν έβλεπε τα θέματα του Ποινικού στις τελευταίες εξετάσεις, θα μιλούσε για διαχείριση χρονου; καλοπροαίρετο σχόλιο..άλλωστε αυτός είναι δικαστής κ εγώ απλά υποψήφιος. Καλη επιτυχία σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Διοικητικοί για πότε ακούγεται? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Εντελως καλοπροαιρετα κ απο καθαρη περιεργεια εχει την ευγενη καλοσυνη καποιος δικαστης να μας ενημερωσει ποιος ειναι ακριβως ο ρολος της επιτροπης ηθους;τι εξυπηρετει;σημειωνουν κατι;εχει καποια βαρυτητα για τις εξετασεις;δηλαδη ο νομος λεει μετραει 70% γραπτα 30% προφορικα...εαν δεν αρεσει το "ηθος" μου τι θα γινει δηλαδη;;;ειλικρινα παμε σε αυτην τη διαδικασια τοσα χρονια κ δεν καταλαβαιμουμε γτ κ ποια βαρυτητα εχει ολο αυτο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Παιδιά, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς είναι δυνατόν να είναι 27 Σεπτέμβρη, να μην έχει ορισθεί (τουλάχιστον με ΦΕΚ) η επιτροπή και να μιλάμε για διαγωνισμό στις 17. Επιπλέον, εάν και εφόσον έχουν καταλήξει όντως στην ημερομηνία, μήπως θα έπρεπε να αναρτήσουν μία ανακοίνωση για εμάς τους μη θεσσαλονικείς;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. καλά αυτά τα κωμικοτραγικά με την επιτροπή ήθους αποτελούν μία ακόμη απαρχαιωμένη διαδικασία με ουσία μηδέν -
  θυμίζει λίγο εποχές που δίνανε πιστοποιητικά φρονημάτων
  ακόμη μία απαρχαιωμένη διαδικασία εκτός εποχής σαν κάτι νόμους του 1900 που παρατηρεί κανείς να παραμένουν σε ισχύ εν έτει 2016 χωρίς να ανταποκρίνονται στο ελάχιστο με τα δεδομένα της εποχής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"