Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ/Ποιν, Εισ. Ειρην) Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1208/30.12.2022

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1208/30.12.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 60623οικ.
Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών Δι-
καστικών Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
ρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 246).


2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α΄ 7).
4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1098), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών
Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης και των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων,
την Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ***),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθύντρια Οικο-
νομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
Υποθέσεων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ