Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Συγκρότηση Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου - Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το 2023 - Τεύχος B’ 6952/30.12.2022

Τεύχος B’ 6952/30.12.2022

 

Αριθμ. 66545 (2)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου (άρθρο 91 του Συντάγματος), για το
έτος 2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Του άρθρου 91 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 114 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές
διατάξεις (ν. 4938/2022, Α’ 109).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).


3. Το υπ’ αρ. 210/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του
Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμ-
βούλιο και δημόσια συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου
2022 σχετικά με την κλήρωση των μελών του Ανωτάτου
Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
Συγκροτούμε
Το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από
1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023
αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που
κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 21.12.2022 κατά
σειρά κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Αγορίτσα Σδράκα του Κωνσταντίνου Σύμβουλο
της Επικρατείας,
β) Νικόλαο Σκαρβέλη του Στυλιανού Σύμβουλο της
Επικρατείας.
2. α) Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου Αντιπρό-
εδρο του Αρείου Πάγου,
β) Μαρία Μουλιανιτάκη του Φειδία Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου.
3. α) Κωνσταντίνο Κρέπη του Θεοδώρου Σύμβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) Ευαγγελία Σεραφή του Γεωργίου Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Δημήτριο Ζερδελή του Χριστόφορου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Αναστάσιο Βαλτούδη του Τριαντάφυλλου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Ιωάννη Σύμπλη του Νικολάου Σύμβουλο της Επι-
κρατείας,
β) Φραντζέσκα Γιαννακού του Αποστόλου Σύμβουλο
της Επικρατείας.
2. α) Αικατερίνη Κρυσταλλίδου του Ανέστη Αρεοπαγίτη,
β) Νικόλαο Πιπιλίγκα του Σπυρίδωνος Αντιπρόεδρο
του Αρείου Πάγου.
3. α) Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα του Κωνστα-
ντίνου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Ευάγγελο Βενιζέλο του Βασιλείου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Δημήτριο Λιάππη του Χαράλαμπου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι
Αριθμ. 66252 (3)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσε-
ως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99) και επίλυσης
διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγμα-
τος, για το έτος 2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του
Συντάγματος.

 

β. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 693/1977 (Α’ 262).
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το υπ’ αρ. 212/21.12.2022 πρακτικό συνεδριάσεως
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε
δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των με-
λών: α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του
άρθρου 99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδι-
κάσεως Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις
του ν. 3038/2002 και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2023.
Συγκροτούμε
A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι-
κίας για το έτος 2023, αποτελούμενο από τα κατωτέρω
μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Ευαγγελία Νίκα του Νέστορα
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο
2. Γεωργία Ανδριοπούλου του Κωνσταντίνου Σύμβου-
λο της Επικρατείας
3. Δημήτριο Τράγκα του Χρήστου Αρεοπαγίτη
4. Αγγελική Μυλωνά του Περικλέους Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. α) Ιωσήφ Κτενίδη του Γεωργίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Δέσποινα Κλαβανίδου του Ιωάννη
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο
Αθηνών,
β) Ευστράτιο Καρβέλη του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθη-
νών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Αικατερίνη Ρωξάνα του Μιχαήλ,
β) Χριστιάνα Μπολόφη του Φωτίου,
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Στέφανο-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύ-
ρου,
β) Κορνηλία Πανούτσου του Γεωργίου, Αρεοπαγίτες.
3. α) Δημήτριο Πέππα του Παναγιώτου,
β) Ιωάννη Καλακίκο του Αθανασίου,
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Ανθούλα Παπαδοπούλου του Πολύβιου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) Καλλιρόη Παντελίδου του Δημητρίου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης,
γ) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
δ) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.
5. α) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου, Δικηγόρο
Αθηνών,
β) Ανδρέα Ταγαράκη του Ευστρατίου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης,
γ) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών,
δ) Ευάγγελο Ζαμπίτη του Στέργιου, Δικηγόρο Θεσσα-
λονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
των Δικηγόρων.
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2
παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και
επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
I. 1. Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2. Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθη-
νών μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου,
Καθηγητή της Νομικής σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
β) Άγγελο Στεργίου του Στίλπωνος,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. α) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, Δικηγόρο Αθη-
νών,
β) Δημήτριο Πολλάλη του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ