Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - Τεύχος B’ 6201/06.12.2022

Τεύχος B’ 6201/06.12.2022

 

Αριθμ. 54197οικ. (2)
Αντικατάσταση επίκουρων μελών του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α’ 141).
γ. του άρθρου 3 του ν. 3038/2002 (Α’ 180).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).


3. Την υπ’ αρ. 5095/8.2.2022 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023» (Β’ 553).
4. Το γεγονός ότι η Χριστίνα Τζίμα και η Αργυρούλα
Νικολακούδη, Εφέτες Αθηνών και επίκουρα μέλη του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023,
προήχθησαν στον βαθμό του Προέδρου Εφετών, όπως
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Γ’ 2130/2022).
5. Την υπ’ αρ. 186/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Εφετών Πολιτικών
και Ποινικών Δικαστηρίων για την επικουρία των μελών
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για το υπόλοιπο της
διετίας 2022- 2023, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, για το υπόλοιπο της διε-
τίας 2022-2023, την Σοφία Φούρλαρη του Παρασκευά,
Εφέτη Αθηνών και την Μαρία Τσιάλτα του Γεωργίου,
Εφέτη Πειραιά, σε αντικατάσταση της Χριστίνας Τζίμα
του Δημητρίου και της Αργυρούλας Νικολακούδη του
Ευστρατίου, ήδη Προέδρων Εφετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι
Αριθμ. 52756 (3)
Αντικατάσταση δεύτερου τακτικού μέλους του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για το υπόλοι-
πο της διετίας 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 2 του ν. 345/1976 (Α’ 141), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2172/1993
(Α’ 207),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 71231/31.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου, για τη διετία 2022-2023» (Β’ 6373, διόρθωση
σφάλματος Β’ 383/2022).
3. Το γεγονός ότι η Αρεοπαγίτης, Μαριάνθη Παγουτέ-
λη, δεύτερο τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικα-
στηρίου, για τη διετία 2022-2023, προήχθη στον βαθμό
της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, όπως δημοσιεύ-
θηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2212/2022).
4. Το υπ’ αρ. 154/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε δη-
μόσια συνεδρίαση, σχετικού με τη συμπληρωματική
κλήρωση για την αντικατάσταση του δεύτερου τακτι-
κού μέλους, εκ των Αρεοπαγιτών, του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023, ως
δεύτερο τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί-
ου, την Αικατερίνη Βλάχου του Δημητρίου, Αρεοπαγίτη,
σε αντικατάσταση της Μαριάνθης Παγουτέλη του Πανα-
γιώτη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ