Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 957/13.10.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 957/13.10.2022


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 30729

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87483/23-12-2019 από-

φασης «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας

Ανηλίκων Λάρισας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1120).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική

επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασί-

ας αναγκαστικής εκτέλεσης Σχεδιασμός και εφαρμογή

Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62),

όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις

του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και κατα-

στολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια

Αρείου Πάγου - Διαιτησία και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3860/2010

«Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους

δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίη-

σης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Α’ 111),

όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 11

του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών

προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου

τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

β) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-

σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-

γών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109),

γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο

Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 6).

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με

το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-

γανα» (Α’ 98) , σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου

119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 145),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-

οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-

τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-

σύνης» (Α’ 7).

2. Την υπ’ αρ. 87483/23-12-2019 απόφαση «Ορι-

σμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας»

(Υ.Ο.Δ.Δ. 1120), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.

35508/25-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 810) και 43097/12-10-2021

(Υ.Ο.Δ.Δ. 922) όμοιες αποφάσεις.

3. Το υπ’ αρ. 1598/15-06-2022 έγγραφο του Εφετείου

Λάρισας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 87483/23-12-2019 από-

φασης «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρι-

σας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1120), ως εξής:

Ορίζουμε την Άννα Κουσιοπούλου του Δημητρίου,

Εφέτη, με Α.Δ.Τ.  ως Πρόεδρο, σε αντικατά-

σταση της Κωνσταντίας Συροπούλου του Δημητρίου,

Εφέτη, με Α.Δ.Τ.  , λόγω μετάθεσής της και

την Ολυμπία Κορέα του Κωνσταντίνου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ.

 , ως αναπληρώτρια Πρόεδρο, σε αντικατάστα-

ση της Ευαγγελίας Μπάλλα του Κωνσταντίνου, Εφέτη, με

Α.Δ.Τ.  , λόγω μετάθεσής της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 87483/23-12-2019

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 35508/

25-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 810) και 43097/12-10-2021

(Υ.Ο.Δ.Δ. 922) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ