Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 318/2016)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 318/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 40955 οικ.
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του Ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών-Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης – Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (62 Α΄),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις – Ολομέλεια Αρεί-
ου Πάγου – Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (173 Α΄) και
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους
ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυμα-
τοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (111
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11
του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (16 Α΄).
β) Του άρθρου 41 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών» (35 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 13 του Ν. 1320/83 «Πρόσληψη στο Δη-
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (6 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 72923/29.10.2014 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,
στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο
Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στους Προϊσταμένους των περιφερει-
ακών υπηρεσιών αυτού» (2895 Β’).
3. Την υπ’ αριθμ. 38837οικ./12.6.2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός
Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου» (433 Υ.Ο.Δ.Δ.).
4. Το υπ’ αριθμ. 75/13.5.2016 έγγραφο της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38837οικ./12.6.2015
(433 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και ορίζουμε τους κάτωθι:
• Ειρήνη Δεκαβάλα του Ευαγγέλου, Δικηγόρο του Δ.Σ.
Σύρου, με Α.Δ.Τ. **, ως τακτικό μέλος, σε αντικα-
τάσταση της Βιργινίας Νομικού, λόγω παραίτησής της και
• Ελπίδα Πρίντεζη-Καμπέλη του Γεωργίου, Σχολική
Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. **,
σε αντικατάσταση της Δήμητρας Καλαντζή, λόγω πα-
ραίτησής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 38837οικ./12.6.2015
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 8 Ιουνίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"