Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου . ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/202

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35999
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Σύρου .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62).


β) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α’ 35), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 6),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 145),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Το υπ’ αρ. 347/28-5-2021 έγγραφο του Εφετείου
Αιγαίου.
3. Το υπ’ αρ. 1382/18-6-2021 έγγραφο της Εισαγγελίας
Εφετών Αιγαίου.
4. Το υπ’ αρ. 60/24-5-2021 έγγραφο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Σύρου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Σύρου, ως εξής:
1. Μαρία Αρχοντάκη του Ανδρέα, Εφέτη, με Α.Δ.Τ.
***** ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής
την Άννα Καλατζή του Γεωργίου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ.
*****
2. Μίλτο Σακελλαρίου του Αντωνίου, Καθηγητή Μέσης
Εκπαίδευσης (Βιολόγο, Msc Counseling Psychology), με
A.Δ.Τ. **** ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυ-
τού τον Εμμανουήλ Χατζηϊωάννου του Ανδρέα, Καθηγη-
τή Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ****
3. Μαρία Συρίβελη του Γεωργίου, Κοινωνική Λειτουρ-
γό Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σύρου
με Α.Δ.Τ. ***** με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρ-
γαρίτα Ζάγκλη του Στεφάνου, Κοινωνική Λειτουργό
Επιμελήτρια Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επι-
μελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σύρου με
Α.Δ.Τ. *****.
4. Ειρήνη Δεκαβάλα του Ευαγγέλου, Δικηγόρο με Α.Δ.Τ.
**** με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρούσα Πλατή
του Ανάργυρου, Δικηγόρο με Α.Δ.Τ. *****
5. Νικόλαο Φωτεινιά του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με Α.Δ.Τ. **** με ανα-
πληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Κοντό του Κυριάκου,
Ιερέα του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερμούπολης,
με ΑΔΤ /*****
6. Σοφία Μπαχαράκη του Κωνσταντίνου, Παιδο-
ψυχίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου με Α.Δ.Τ.
****με αναπληρωτή αυτής τον Ιορδάνη Παπα-
δόπουλο του Προδρόμου, Παιδίατρο του Γενικού Νοσο-
κομείου Σύρου με Α.Δ.Τ. ****
7. Ελπίδα Πρίντεζη - Καμπέλη του Γεωργίου, συνταξι-
ούχο Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
με Α.Δ.Τ. **** με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία
Τσαλικίδου του Γεωργίου, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με ΑΔΤ *****
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"