Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. ΦΕΚ B 3121/2021

ΦΕΚ B 3121/2021 

 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./133/12858 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις», την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).


2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ.
2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
(Β΄ 323) για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των
κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021(Α’ 6).
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./173/24636/
9-9-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006.
6. Την υπ’ αρ. 64693/01-10-2019 (Γ’ 1738) κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν
είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
7. Το υπό στοιχεία 28841 οικ./18-6-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν είκοσι (120) αποφοίτων της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (26η εκπαιδευτική
σειρά), ως εξής:
Α. Σαράντα τρείς (43) απόφοιτοι για την κατεύθυνση
της Διοικητικής Δικαιοσύνης,
Β. Εξήντα (60) απόφοιτοι για την κατεύθυνση της Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Γ. Δεκαεπτά (17) απόφοιτοι για την κατεύθυνση των
Εισαγγελέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"