Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σπουδών ΔΔ - Πολ/Ποιν - Εισαγγ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 559/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 559/2021 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 32764
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική

 

 Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 223).
4. Το υπ’ αρ. 1223/23.06.2021 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης την Νίκολη Μαρία-
Ειρήνη του Σταμάτη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 398636), αιρετή εκπρόσω-
πο των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Καφφέ Αθηνά
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 220262), σε αντικατάσταση της
Χρυσούλας Γαβριηλίδου του Λουκά (Α.Δ.Τ. ΑΚ 887419)
και του Χρήστου Σαρόγλου του Δανιήλ (Α.Δ.Τ. Χ 941195),
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 31142
 

 

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 49940/7.7.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 227).
4. Το υπ’ αρ. 1223/23.6.2021 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Εισαγγελέων, τον Πρατικάκη Κωνσταντίνο του
Χαρίδημου (Α.Δ.Τ. **), αιρετό εκπρόσωπο των
εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών, με αναπληρώτριά του την Κρομμύδα Βασιλική
του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. **), σε αντικατάσταση
του Κωνσταντίνου Κουλουκάτση του Αθανασίου (ΑΔΤ
**) και του Φίλιππου Λάμπου του Νικολάου (ΑΔΤ
**), αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"