Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ διορισμου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 31690οικ.
Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρό-


ληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως
αντικαταστάθηκε το άρθρο 236 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).
2. Την από 06/07/2021 έκθεση της Μόνιμης Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
3. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 167),
β) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 2/44162/0022/22-7-2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Αρχής Κα-
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης καθώς και των πρόσθετων αμοιβών των
μελών που υπηρετούν σε αυτήν» (ΥΟΔΔ 258).
4. Την υπ’ αρ. 85553/ΕΞ/12-7-2021 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επί των
δημοσιονομικών επιπτώσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται για το
τρέχον οικονομικό έτος στο ποσό των 10.910,00€ και
23.040,00€ για καθένα από τα επόμενα έτη του εγκεκρι-
μένου Μ.Π.Δ.Σ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-8020000000 και
ΑΛΕ 2120288001). Η συνολική δαπάνη βρίσκεται εντός
των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής ΜΠΔΣ (2021-2024), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι-
ότητες τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη, Επίτιμο
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 851548,
με πλήρη απασχόληση και με θητεία τριών (3) ετών,
με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύ-
ρου, Επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ΑΔΤ
ΑΒ 334596.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"