Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Ν. 4816/2021 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων... - διοικητικά δικαστήρια... - κτλ

 


 

ΦΕΚ A 118/2021

 

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-

δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποί-

ηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου

2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμο-

ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της

απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγου-

σες διατάξεις.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ν. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας

 

Ν. 702/1977 Περί υπαγωγής, υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, κ.τ.λ.

 

Κώδικα Διοικητικής Δι-

κονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97)

 

Κώδικας Δικηγόρων Ν. 4194/2013

 

ν. 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"