Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣτΕ - ΔΔ) Τεύχος Γ’ 1730/21.07.2022

Τεύχος Γ’ 1730/21.07.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία
από 1ης Ιουλίου 2022, τoυ Προέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας Δημητρίου Σκαλτσούνη του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6235147120/1-7-2022),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.


Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2022, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία
από 1ης Ιουλίου 2022, των Αντιπροέδρων του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας: α) Μαρίας Καραμανώφ του Θεμιστο-
κλή (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7044710620/1-7-2022)
β) Αικατερίνης Χριστοφορίδου του Χριστόφορου-Ερ-
μοκράτη (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7711744732/
1-7-2022) και γ) Σπυρίδωνα-Κωνσταντίνου Μαρκάτη του
Ιπποκράτη (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1264829361/
1-7-2022) και της Συμβούλου της Επικρατείας Αγάπης Γα-
λενιανού-Χαλκιαδάκη του Στυλιανού (Αρ. βεβ. διαγρα-
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 8267741571/1-7-2022) λόγω συμπλήρωσης
του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2022, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία,
από 1ης Ιουλίου 2022:
Α) των Αντεπιτρόπων της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων: Παναγιώτας Τσατσάνη-Αντι-
πάτη του Νικολάου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4053191013/1-7-2022) και Παρασκευής Καρκαντζού
του Βασιλείου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101205916/
1-7-2022).
B) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Αθηνών, Παναγή Κουτρίκη του Ιωάννη (Αρ. βεβ. δι-
αγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 5710958113/1-7-2022), 2) Αθηνών,
Αθανασίου Κουτρίκη του Αντωνίου (Αρ. βεβ. διαγρα-
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 7211291075/1-7-2022), 3) Αθηνών, Μαρίας
Καλαϊτζή του Πολύδωρου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5584249135/1-7-2022), 4) Θεσσαλονίκης, Αικατερίνης
Περιστεροπούλου του Αποστόλου (Αρ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 2626366115/1-7-2022), 5) Αθηνών, Μαριο-
ρίτσας Τσομπανίκου-Παπαγιάννη του Ιωάννη (Αρ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 4322481074/1-7-2022), 6) Αθηνών,
Ανδριανής Πασσά του Αντωνίου (Αρ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 8094712166/1-7-2022), 7) Πειραιώς, Γεωργίου
Σταμάτη του Κωνσταντίνου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ελληνικού Δημοσίου: 6468441241/1-7-2022),
8) Αθηνών, Αγγελικής Σπετσεροπούλου του Ερασίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9411336142/1-7-2022),
9) Αθηνών, Ευαγγελίας Μπουμπουκιώτη του Λεωνίδα
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ελληνικού Δη-
μοσίου: 1126939561/1-7-2022), 10) Θεσσαλονίκης,
Αθανασίας Σακκά του Διονυσίου (Αρ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού: 1312782376/
1-7-2022), 11) Αθηνών, Καλλιρρόης Σαφαρίκα του Γεωρ-
γίου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1245528109/1-7-2022),
12) Κομοτηνής, Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου του Σό-
λωνα (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ελληνικού
Δημοσίου: 1026578858/5-7-2022), 13) Κομοτηνής, Άννας
Τσαμήτρου του Δημητρίου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ελληνικού Δημοσίου: 7610652847/5-7-2022),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους και
Γ) των Εφετών των Διοικητικών Εφετείων: 1) Πειραι-
ώς, Γεωργίου Καφφέ του Ιωάννη (Αρ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ελληνικού Δημοσίου: 1046472435/
1-7-2022), 2) Πειραιώς, Αθανασίας Κεχρή του Σπυρίδω-
να (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ελληνικού Δη-
μοσίου: 5145108922/1-7-2022), 3) Λάρισας, Αριστείδη
Αποστόλου του Κωνσταντίνου (Αρ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου: 2110323971/30-6-2022), 4) Πειραιώς, Κυριακούλας
Τασούλα του Παναγιώτη (Αρ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου: 1178985487/1-7-2022), 5) Θεσσαλονίκης, Βλαδί-
μηρου Μωϋσίδη του Δημητρίου (Αρ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού: 6226510615/
1-7-2022), 6) Αθηνών, Παναγιώτη Τσεβά του Στυλιανού
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ελληνικού Δημοσί-
ου: 2184102118/1-7-2022), 7) Θεσσαλονίκης, Ζωής Χα-
τζηδήμου του Αλεξάνδρου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ελληνικού Δημοσίου: 3256999133/1-7-2022),
8) Θεσσαλονίκης, Χαρίκλειας Λελεκάκη-Χαντζή του Γρη-
γορίου (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ελληνικού
Δημοσίου: 7283220767/1-7-2022), και 9) Λάρισας, Με-
ρόπης Τσουλούφη του Αναστασίου (Αρ. βεβ. διαγρα-
φής από το Μητρώο Ελληνικού Δημοσίου: 7341011102/

30-6-2022), λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου
(65ου) έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
 -
Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ