Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

N. 4954/2022 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 - εκλογική νομοθεσία κτλ

 

Τεύχος A’ 136/09.07.2022

 

 

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτε-

λεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επι-

τροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγρα-

φών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα

συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλο-

γική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δα-

πανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφί-

ων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες

διατάξεις.

 

Άρθρο 7

Ποινικές Κυρώσεις

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

 

 

Π.Δ.15/2022

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων

 

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)

 

Νόμος 344 της 9/11.6.1976: Περί

   ληξιαρχικών πράξεων.-(Α' 143).

 

 

Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία

δημοτολογίου - Τροποποίηση άρθρου 2

π.δ. 497/1991

 

 

             ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007

 

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

         ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)

 

 

   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4808      (ΦΕΚ Α 101/19.6.20210

 Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ