Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (5-3-2014)

ΦΕΚ Γ 254/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα της 11ης Φεβρουαρίου 2014,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης, τακτική δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Ολυμπία Κορέα του Κωνσταντίνου σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Βασιλικής
Μουγιάντση του Χρήστου, η οποία προήχθη σε Εφέτη
Πατρών.
Β. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λάρισας,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία
Ζάχου του Θεόφιλου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ευμορφίας Καραβασίλη του Ζήση, η οποία απαλλάσσε−
ται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό διάταγμα της 11ης Φεβρουαρίου 2014,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), συμπλη−
ρώνεται το από 16.12.2013 προεδρικό διάταγμα που δη−
μοσιεύθηκε στο Γ΄ 1563/31.12.2013 με θέμα «Αποδοχή πα−
ραίτησης Αντεισαγγελέα Εφετών» ως εξής: «Ο ανωτέρω
διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει».
Με την αριθ. 17072/17.02.2014 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Υ.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Γ΄) διαπιστώνεται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Ελπίδας Κασωτάκη−Αλεξοπούλου του Μιχαήλ, υπαλλή−
λου του κλάδου TE Επιμελητών Ανηλίκων με βαθμό Β΄
και ΜΚ Β2 της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δι−
καστηρίου Ανηλίκων Λάρισας και έχει λυθεί η υπαλλη−
λική σχέση αυτής, από 18.12.2013 ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3674459365/15.01.2014).
Με την αριθ. 17071/17.02.2014 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Υ.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Γ΄) διαπιστώνεται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Χριστίνας Σκοτίδα του Βαΐου, υπαλλήλου του κλάδου TE
Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων −προσωρι−
νός− με βαθμό Β΄ και ΜΚ Β3 της Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Λάρισας και έχει
λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτής, από 18.12.2013, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 84611641315/15.01.2014).
Με τη με αριθ. 11423/17−02−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
4 του αρ. 5 του Καν/κου Δ/τος της 19/23−7−41 καθώς και
του αρ. 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο προστέθηκε
νέο άρ. 29 Α΄ στο Ν. 1558/1985, ανατίτεται, κατόπιν της
με αριθ. 2/2014 απόφασης της Ολομέλειας των Δικα−
στών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, η υπηρεσία του ει−
δικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Παλαμά, προσωρινά
και μέχρι του διορισμού του νέου ειδικού άμισθου Υπο−
θηκοφύλακα, στη συμβολαιογράφο Παλαμά, Ιφιγένεια
Βογιατζή του Κωνσταντίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"