Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Ανανέωση θητείας του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 137/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 18874

Ανανέωση θητείας του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό−
δων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρη−
ματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσε−
ων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3932/2011 (Α΄ 49).
2. Την απόφασή μας με αριθμό 30483/1.4.2011 (ΥΟΔΔ 84).
3. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 1/5.2.2014.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7Γ του ν. 3691/2008 που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.
3932/2011, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε τη θητεία του Παναγιώτη Νικολούδη του
Ευστρατίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 527341), Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, ως Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νο−
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, και του Γε−
ωργίου Παντελή του Παντελή (Α.Δ.Τ.: Ξ 656848), ομοίως
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του,
έως την 30.6.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"