Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΣτΕ- Ειρην) Τεύχος Γ’ 705/29.03.2022

Τεύχος Γ’ 705/29.03.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α’35) καιτην 2/2022 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στο βαθμό του
Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε προσω-


ποπαγείς θέσεις, οι Εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας: 1) Αντωνία-Ελένη Ανδρουτσοπούλου του Γεωργίου
και 2) Νικόλαος Νικολάκης του Στεργίου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1791/
23-3-2022).
 

 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35): α) άρθρο 49, όπως η
παράγραφος 2 αυτού αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 4274/2014 (Α’ 147), όπως η παρά-
γραφος 3 αυτού αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3841/2010 (Α’ 55), όπως η παράγραφος
5 αυτού αντικαταστάθηκε και οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9
και 10 προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 93 του
ν. 4055/2012 (Α’ 51), και β) του άρθρου 78, όπως οι πα-
ράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 8 αυτού αντικαταστάθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1968/1991 (Α’ 150)
και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2993/2002 (Α’ 58)
και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 99 του
ν. 4055/2012 (Α’ 51), 3. του άρθρου 4 παρ. 1 περ. α’ του
ν. 3258/2004 (Α’ 144). Β) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθ. σφαλμ. Α’
126). Γ) Την υπ’ αρ. 203/2021 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, προάγονται κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ειρηνο-
δίκη Γ’ τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης, επειδή συ-
γκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα
εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Άμφισ-
σας, Λαμπροπούλου Άννα-Χριστίνα του Νικολάου, 2) Ιλί-
ου, Ζήμου Ευγενία του Ιωάννη, 3) Ηγουμενίτσας, Κωνστα-
ντινίδου Μαρία του Δημητρίου, 4) Μοιρών, Δροσατάκη
Ειρήνη του Γεωργίου, 5) Χαλανδρίου, Οικονομίδου Άννα-
Ιωάννα του Ευαγγέλου, 6) Ιλίου, Δίμτσα Γεωργία-Ειρήνη
του Σωτηρίου, 7) Αχαρνών, Κουστένης Παναγιώτης του
Πολύβιου, 8) Καβάλας, Σαλταρή Γραμματούλα του Θε-
οδώρου, 9) Κομοτηνής, Στεργίου Δήμητρα-Μαρία του
Γεωργίου, 10) Μασσητού, Μελισσαράτου Ευθαλία του
Αναστασίου, 11) Χαλανδρίου, Σολωμάκου Κωνσταντί-
να-Ιωάννα του Μιχαήλ, 12) Άρτας, Μουτσιούλη Αλεξία-
Παγώνα του Κωνσταντίνου, 13) Κοζάνης, Παπάζογλου
Ξανθή του Αθανασίου, 14) Πατρών, Αντωνοπούλου Ανα-
στασία του Δημητρίου, 15) Θηβών, Γιαννοπούλου Ανδρι-
άνα του Κωνσταντίνου, 16) Χαλκίδας, Σπανούλης Βασί-
λειος του Ιωάννη, 17) Καβάλας, Σταπατόρη Δέσποινα του
Κωνσταντίνου, 18) Αλεξανδρούπολης, Γιαννακέρη Ανα-
στασία-Αντωνία του Αγγελή, 19) Πατρών, Μαρλαφέκας
Γεώργιος του Τρύφωνος, 20) Κοζάνης, Περγάντου Νικο-
λέττα του Αθανασίου, 21) Τρίπολης, Μιχολιά Δήμητρα-
Ισμήνη του Γεωργίου 22) Καστελλίου, Βλαχούλη Μαρία
του Φωτίου, 23) Σαλαμίνας, Ζαχαράκης Παναγιώτης του
Αθανασίου, 24) Καβάλας, Καβαλιώτης Θεόδωρος του
Δημητρίου, 25) Χαλκίδας, Κουτσελόπουλος Μάριος του
Στεφάνου, 26) Βόλου, Δημοπούλου Αθανασία του Γεωρ-
γίου, 27) Ρόδου, Νικητίδου Νικολέτα του Χρυσόστομου,
28) Ηρακλείου, Κοντέλη Ευδοκία του Ζαφειρίου, 29) Άρ-
τας, Κέντρου Ευδοκία του Σταύρου, 30) Κρωπίας, Κρε-
πούρη Στυλιανή- Θεοδώρα του Παναγιώτη, 31) Νάξου,
Βλάχου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, 32) Πατρών, Μα-
καρίτη Μαρία του Χρήστου, 33) Ιλίου, Πάζας Παναγιώ-
της του Σταύρου, 34) Λασιθίου- Νεάπολης, Κολλιακου-
δάκη Μαρία του Εμμανουήλ, 35) Αχαρνών, Μόρτογλου
Μαγδαληνή του Μιχαήλ, 36) Νίκαιας, Γιούργα Αλεξάν-
δρα του Μιχαήλ, 37) Νίκαιας, Σταυροπούλου Λυδία του
Σταύρου, 38) Λιβαδειάς, Σταμέλλου Ελένη του Σπυρίδω-
νος, 39) Λήμνου, Καραβέντζας Βασίλειος του Γεωργίου,
40) Κορίνθου, Δερματά Χριστίνα-Μαριγώ του Παναγιώ-
τη, 41) Νίκαιας, Μιστιλίογλου Εβελίνη του Ακίλα, 42) Κρω-
πίας, Αρκουλή Κωνσταντίνα του Γεωργίου και 43) Πα-
τρών, Τσίπη Μαρία-Ειρήνη του Θωμά.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1792/
23.03.2022)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ