Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 669/23.03.2022

Τεύχος Γ’ 669/23.03.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’35), της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθ. σφαλμ.
Α’126) και τις υπ΄ αρ. 201/2021 και 15/2022 αποφάσεις


του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης: Α) Προάγεται κατ’ εκλογή, στον
βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για πλήρωση μίας
(1) κενής οργανικής θέσης, η Αντεισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Πειραιά Αικατερίνη Παππού του Χρήστου, που έχει
τα νόμιμα προσόντα και τοποθετείται στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ζακύνθου. Β) Μετατίθενται οι κάτωθι Εφέ-
τες, με αίτησή τους, ως εξής:
1. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Ζακύνθου Άννα Μπαλογιάννη του
Χρήστου.
2. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Πατρών Μαγδαληνή Λάτσινου του
Δημητρίου.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 10011/
28.02.2022, ΑΔΑ: Ω28ΗΩ-Ρ78 και 10011Α/28.02.2022,
ΑΔΑ: 9Η7ΤΩ-57Υ).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1789/
18.03.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΤΟ

Τεύχος Γ’ 3012/05.12.2022


Στο από 16.03.2022 προεδρικό διάταγμα με πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 669) στη σελ. 2957, στην
Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής
θέσης, την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά Αικατε-
ρίνη Παππού του Χρήστου που έχει τα νόμιμα προσό-
ντα και την τοποθετούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ζακύνθου»,
στο ορθό:
«Προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής
θέσης, την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά Αικατε-
ρίνη Παππού του Χρήστου που έχει τα νόμιμα προσόντα
της προαγωγής της λογιζομένης από 16.01.2022 και την
τοποθετούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ