Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 561/11.03.2022

 Τεύχος Γ’ 561/11.03.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Μαρτίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ


του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121,
διορθ. σφαλμ. Α΄126) και την υπ’ αρ. 220/2021 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται για έξι (6) μήνες στο
Ειρηνοδικείο Χίου η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Νάξου,
Παρασκευή Παπαγιαννακοπούλου του Δημητρίου, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης/Υπουργείου Δικαιοσύνης: 9330/
02.03.2022, ΑΔΑ: 69Α4Ω-Σ45 και 9330Α/02.03.2022,
ΑΔΑ:Ψ7ΘΗΩ-3Ε) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ