Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΙΡΗΝ) Τεύχος Γ’ 583/15.03.2022

 Τεύχος Γ’ 583/15.03.2022

 

Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου 2022,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με Α. τις διατάξεις των παρ. 1
και 3 του άρθρου 88 και το άρθρο 90 του Συντάγματος,
των άρθρων 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), την παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150), του άρθρου
71 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), Β. το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ.
σφαλμ. Α΄ 126), Γ. το από 09.11.1948 β.δ. «περί του τρό-
που διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων εμ-
μίσθων παρέδρων» (Α΄ 291) σε συνδυασμό με τα άρθρα


69, 72, 73, 80, 81 και 82 του ν.δ. 962/1971 «Κύρωση του
Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 183), Δ. το υπ’ αρ.
79/25.01.2016 πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής του
διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’
τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, ο οποίος προκηρύχθηκε
με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 (Γ’ 1756) απόφαση

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, Ε. την υπό στοι-
χεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./112/14769/24.08.2020 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής προσωπικού στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτους 2021 (Β’ 5655) και ΣΤ. την
υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζο-
νται δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης
οι κάτωθι, οι οποίες
πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνο-
δικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύ-
χθηκε με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων (Γ’ 1756), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις
ως εξής: 1) Καλλιαροπούλου Λήδα Ευαγγελία του Αντω-
νίου Ισιδώρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μα-
ρούσι Αττικής το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «9,550»,
στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6186107054/03.02.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 9323/03.02.2022),
2) Κανθαρίδου Αναστασία του Ελευθερίου και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «9,545», στο Ειρηνοδικείο Θήρας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5046148755/09.02.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 10382/09.02.2022) και
3) Χατζηδάκη Χριστίνα του Γεωργίου και της Χαρίκλειας,
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1989 και
έλαβε το βαθμό «9,545», στο Ειρηνοδικείο Πύλου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7210323121/03.02.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 9265/03.02.2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης 1770/
03.03.2022) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ