Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 203/17.03.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 203/17.03.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 11479οικ
Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 (Α’ 62), όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
13 του ν. 2331/1995 (Α’ 173) και αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις
της ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες,
πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Α’ 111), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 11
του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16),
β) του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-


στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α΄ 35),
γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 145),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την υπ’ αρ. 35999/5-7-2021 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Σύρου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 556).
3. Το υπ’ αρ. 631/28-9-2021 έγγραφο του Εφετείου
Αιγαίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 35999/5-7-2021 απόφα-
σης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου
και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Σύρου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 556), ως εξής:
Ορίζουμε την Άννα Καλατζή του Γεωργίου, Εφέτη,
με Α.Δ.Τ. ****, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση
της Μαρίας Αρχοντάκη του Ανδρέα, Εφέτη, με Α.Δ.Τ.
***, λόγω προαγωγής της, με αναπληρωτή αυτής
τον Γεώργιο Δημητρόπουλο του Ιωάννη Εφέτη, με Α.Δ.Τ.
*** σε αντικατάσταση της Άννας Καλατζή του
Γεωργίου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ. ****, λόγω ορισμού της
με την παρούσα απόφαση ως Προέδρου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 35999/5-7-2021
(Υ.Ο.Δ.Δ. 556) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 8 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ