Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) / ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 619/17.03.2022

Τεύχος Γ’ 619/17.03.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της


Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121 διορθ. σφαλμ. Α΄126) και τις υπ’
αρ. 139/2021 και 141/2021 αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, προάγονται κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Εφέτη,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κάτωθι Πρό-
εδροι Πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και
τοποθετούνται ως εξής:
1. Πειραιά, Νικολέττα Λαμπρίδου του Ηλία στο Εφε-
τείο Ναυπλίου, της προαγωγής της λογιζομένης από
19.10.2021,
2. Αθηνών, Ιωάννη Βαλμαντώνη του Κωνσταντίνου
στο Εφετείο Πατρών, της προαγωγής του λογιζομένης
από 02.11.2021,
3. Θεσσαλονίκης, Μαρία Δήμου του Σωτηρίου στο
Εφετείο Πατρών, της προαγωγής της λογιζομένης από
24.12.2021,
4. Αθηνών, Κωνσταντίνο Δεμεστίχα του Ζαφειρίου στο
Εφετείο Πατρών, της προαγωγής του λογιζομένης από
16.02.2022.
Μετατίθενται οι κάτωθι Εφέτες, με αίτησή τους, ως
εξής:
1) Στο Εφετείο Αθηνών, τους Εφέτες:
1. Ναυπλίου, Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή,
2. Ευβοίας, Γεωργία - Ελένη Παπαγιαννοπούλου του
Χρήστου,
3. Πατρών, Βασίλειο Τζελέπη του Αθανασίου,
4. Πατρών, Στεφανία Χανιώτη του Γεωργίου,
2) Στο Εφετείο Ευβοίας, τον Εφέτη Πατρών, Κωνστα-
ντίνο Δεληκάρη του Ιωάννη.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
9337/10.03.2022, ΑΔΑ:6ΒΜΗΩ-Ο0Μ & 9337Α/10.03.2022,
ΑΔΑ: ΩΔΨΩΩ-Φ4Υ).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 1769/03.03.2022).
 

Με προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ.
σφαλμ. Α΄126) και την υπ’ αρ. 216/2021 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, Α. ανακαλείται το από 10 Νοεμβρίου
2021 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Απόσπαση Ειρηνο-
δικών» (Γ’ 2861), κατά το μέρος που αφορά στην από-
σπαση της Ειρηνοδίκη Β’ τάξης Γιαννιτσών, Μαρίας Δη-
μητρίου του Κωνσταντίνου, στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
για ένα (1) έτος και Β. αποσπάται για έξι (6) μήνες στο Ει-
ρηνοδικείο Κέρκυρας η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Γιαννιτσών,
Ειρήνη Παπακυριακού του Πέτρου, λόγω υπηρεσιακών
αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

7740/28.02.2022, ΑΔΑ:62ΥΤΩ-ΛΧΣ και 7740Α/28.02.2022,
ΑΔΑ:6176Ω-ΗΒΜ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ