Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1018/25.09.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1018/25.09.2023

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 48022οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών της Κεντρικής
Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης για την πρόσληψη του προσωπικού του
αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής
Αστυνομίας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 13 του ν. 5049/2023 «Επιτάχυνση δια-
δικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυ-
νομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 152),
β. του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109),
γ. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
στ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ζ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την υπ’ αρ. 15171/13.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 188), σε συν-
δυασμό με το άρθρο 38 του ν. 5013/2023 (Α’ 12), περί
παράτασης της θητείας των Υπηρεσιακών Γραμματέων.
3. Το υπ’ αρ. 9117/15.09.2023 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Αθηνών.
4. Το υπ’ αρ. 7757/15.09.2023 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών.
5. Το από 15.09.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέ-
δρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.).
6. Το υπ’ αρ. 1647/23/1861240/20.09.2023 έγγραφο
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ).
7. Το υπ’ αρ. 67/20.09.2023 έγγραφο του Προέδρου
της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
8. Το υπ’ αρ. 33/15.09.2023 έγγραφο του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.).
9. Το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη, η οποία
θα καθοριστεί με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση,
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Κεντρική
Επιτροπή Διαγωνισμού για την πρόσληψη του προσω-
πικού του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής
Αστυνομίας, η οποία απαρτίζεται από τους:
1. Καλή Στεφανίδου του Ορέστη, με Α.Δ.Τ.:
Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώ-
τρια αυτής τη Δομνίκη Λασπά του Οδυσσέα, με Α.Δ.Τ.:
 , Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.
2. Βασίλειο Μαντά του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ.: 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο του
Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:  , Πρόεδρο Πρωτοδικών
Αθηνών.
3. Χαρίλαο Κλουκίνα του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.:
  Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια αυτού την Στέλλα Μαργέλλου του
Μιλτιάδη με Α.Δ.Τ.:  Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

4. Κωνσταντίνο Τζήμα του Μίνωα, με Α.Δ.Τ.:  ,
Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ-
τρια αυτού την Άννα Κοντονή του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.:
 , Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
5. Ιωάννη Λιανουδάκη του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.:
 , Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ., ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Μανώλη του Ανδρέα,
με Α.Δ.Τ.:  , Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.
6. Δημήτριο Γκίκα του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.:  ,
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημήτριο Βερβεσό
του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.:  , Πρόεδρο της
Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ-
λάδας και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
7. Μιχαήλ Μαυρογένη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: 
δικαστικό υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και μέ-
λος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή αυτού τον Δημήτριο Λιάτσο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.:
  δικαστικό υπάλληλο της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Υ.Ε.
Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα
ψήφου και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή.
Χρέη γραμματέων θα εκτελούν ο Νικόλαος Μπέγκας
του Τηλέμαχου, με Α.Δ.Τ.:   Προϊστάμενος του
Τμήματος Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης και η Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.:
  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ