Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΓενΕπΔΔ) - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν - Εισ - Ειρην) Τεύχος Γ’ 1927/28.07.2023

Τεύχος Γ’ 1927/28.07.2023

 

πρώτη ανάρτηση 31-7-2023

upd διόρθωση ΦΕΚ 19-9-2023

 

 

1. 31-7-2023 12.52

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ


Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59 παρ. 2 και 75 παρ. 6 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το π.δ. 79/2023 «Διορισμός


Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 131) και την υπ’ αρ. 15/2023 απόφαση τoυ Αvωτάτoυ
Δικαστικoύ Συμβoυλίoυ Διοικητικής Δικαιοσύνης, προ-
άγεται στον βαθμό του Επιτρόπου της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενής
οργανικής θέσης η Αντεπίτροπος της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δήμητρα Γαλάνη
του Δημητρίου, η οποία έχει τα νόμιμα προσόντα, της
προαγωγής της λογιζομένης από 19.04.2023.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείο Δικαιοσύνης 30746/
25.07.2023).
 

 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με:
 

 

***

 

Διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από
1ης Ιουλίου 2023, των παρακάτω δικαστικών λειτουργών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου:
1. Μαρίας Βασδέκη του Ανδρέα
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6580701183/27.06.2023),
2. Ζαμπέττας Στράτα του Νικολάου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5112339672/27.06.2023),
3. Μαριάνθης Παγουτέλη του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1150117182/27.06.2023).
Β. Των Αρεοπαγιτών:
1. Βασιλικής Ηλιοπούλου του Χρήστου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7697568249/27.06.2023),
2. Ανθής Γκάμαρη του Πολυζώη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4012715212/27.06.2023),
3. Μαρίας Κουβίδου του Αντωνίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9177871811/27.06.2023),
4. Όλγας Σχετάκη-Μπονάτου του Αντωνίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8345126521/27.06.2023),
5. Γεώργιου Κόκκορη του Αλεξάνδρου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5266586951/27.06.2023),
6. Βασίλειου Μαχαίρα του Διονυσίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1225012167/27.06.2023),
7. Αικατερίνης Βλάχου του Δημητρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9144338490/27.06.2023),
8. Ευδοξίας Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη του Ιακώβου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8658716941/27.06.2023),
9. Δημητρίας Στρούζα-Ξένου ή Κοκολέτση του
Διονυσίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3950891091/27.06.2023),
10. Κανέλλας Τζαβέλλα-Δημαρά του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3088481209/27.06.2023),
11. Τριανταφυλλιάς Πατρώνα του Κωνσταντίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5174992178/27.06.2023),
12. Μαρί Δεργαζαριάν του Καραμπέτ
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8410823101/27.06.2023),
13. Μαρίας Χασιρτζόγλου του Δημητρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1135457639/27.06.2023).
Γ. Των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου:
1. Δημητρίου Παπαγεωργίου του Σταύρου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8011510556/30.06.2023),
2. Ελένης Μετσοβίτου-Φλουρή του Ρίζου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8167627272/30.06.2023),
3. Δημητρίου Ασπρογέρακα του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9276704487/30.06.2023),
4. Μαρίας Μαλλούχου του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4416894108/30.06.2023),

5. Αδαμαντίας Οικονόμου του Κωνσταντίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9088821127/30.06.2023),
6. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου του Σωτηρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1024973405/30.06.2023),
7. Περικλή Δράκου του Φωτίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9239113491/30.06.2023),
8. Γεωργίου Μπισμπίκη του Νικολάου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1231425659/30.06.2023).
Δ. Των Προέδρων Εφετών:
1. Κέρκυρας, Μιχαλάκη Γεωργίου του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6683101323/30.06.2023),
2. Πειραιά, Αικατερίνης Νομικού του Εμμανουήλ
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3471125391/30.06.2023),
3. Αθηνών, Δήμητρας Παυλόγιαννη του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1279211730/30.06.2023),
4. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνου Παναγό-
πουλου του Νικολάου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9854511274/30.06.2023),
5. Αθηνών, Χρυσούλας Λυκούδη του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6682773221/30.06.2023),
6. Αθηνών, Άννας Πελεκούδα του Χρήστου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1610242343/30.06.2023),
7. Αθηνών, Αθανασίας Αποστολοπούλου του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1267320771/30.06.2023),
8. Δυτικής Μακεδονίας, Χαράλαμπου Παπακώστα του
Κωνσταντίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9261718655/30.06.2023),
9. Θεσσαλονίκης, Ιωάννας Ψώνη του Στυλιανού
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6573278229/30.06.2023),
10. Αθηνών, Κωνσταντίνου Μακρή του Δημητρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2976106104/30.06.2023),
11. Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Καλαθά του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6997587411/30.06.2023),
12. Αθηνών, Μαρίας Μαλτέζου του Τηλέμαχου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1678101114/30.06.2023),
13. Αθηνών, Μαρίας Τόμου του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201004511/
30.06.2023),
14. Αθηνών, Φεβρωνίας Τσιμπουράκη του Αθανασίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9111340633/30.06.2023),
15. Θεσσαλονίκης, Μαρίας Πούλιου του Δημητρίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3764311010/30.06.2023),
16. Αθηνών, Μαρίας Σωμαράκη του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1222212410/30.06.2023),
17. Αθηνών, Ασημίνας Σαλάτα-Πετροπούλου του Πέτρου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2574866272/30.06.2023),
18. Αθηνών, Ευάγγελου Σούφλα του Ηλία
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2188239274/30.06.2023),
19. Θράκης, Σπυρίδωνα Μελά του Χριστογιάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6558044764/30.06.2023).
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών:
1. Θεσσαλονίκης, Αγγέλου Καμηλάρη του Χρήστου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4858464110/30.06.2023),
2. Λάρισας, Σταματίου Δασκαλοπούλου του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9913801202/30.06.2023),
3. Πειραιά, Ευάγγελου Καίσαρη του Κωνσταντίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9377321803/04.07.2023),
4. Πειραιά, Ευάγγελου Κασαλιά του Δαμιανού
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2923737594/04.07.2023),
5. Αθηνών, Βασιλικής Χριστούλη του Αθανασίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1942875230/30.06.2023),
6. Κρήτης, Πέτρου Μπόσιου του Νικολάου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5069506680/30.06.2023)
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους.
ΣΤ. Του Προέδρου Πρωτοδικών: Άρτας, Νικολάου Ρά-
πτη του Χρήστου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4661110133/29.06.2023).
Ζ. Των Ειρηνοδικών Α’ τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Παπαστερ-
γιοπούλου του Ευάγγελου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5114661869/30.06.2023)
2. Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, Αγγελικής Μαλούκου
του Κωνσταντίνου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1614392847/30.06.2023),
3. Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Αγγελικής Μαζωνάκη
του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2223406611/05.07.2023),
4. Πταισματοδικείου Αθηνών, Μαριάννας Χαρατσή
του Μιχαήλ
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8612774298/ 04.07.2023),
5. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Αικατερίνης Ροδίτου
του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3595213220/07.07.2023),

6. Πταισματοδικείου Ρεθύμνου, Χριστίνας Πατεράκη
του Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9511236711/30.06.2023),
7. Ειρηνοδικείου Πατρών, Ανδρέα Κακαρούμπα του
Σπυρίδωνα
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1271648587/03.07.2023).
Η. Των Ειρηνοδικών Β’ τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, Ηλία Παπαδόπουλου του
Συμεών
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1053410062/29.06.2023),
2. Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, Θεοπούλας Κουκουνά του
Γεωργίου
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1089753491/05.07.2023),
3. Ειρηνοδικείου Λάρισας, Ευσταθίας Καστού του Ιωάννη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4978837431/06.07.2023),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


2. 19-9-2023

 Τεύχος Γ’ 2394/18.09.2023

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, του άρθρου 71 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), το π.δ. 79/2023 «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 131), το από 24.7.2023 π.δ. «Αποχώρηση
από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων λόγω συμπλήρωσης του ορίου
ηλικίας» (Γ΄ 1927) και το από 13.6.2023 π.δ. «Προαγωγή
Ειρηνοδίκη» (Γ΄ 1623) και το από 13.8.2023 π.δ. «Προα-
γωγές στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης » (Γ΄ 2098),
τροποποιείται το από 24.7.2023 π.δ. (Γ΄ 1927) μόνο ως
προς τον βαθμό αποχώρησης από την υπηρεσία των
αναφερόμενων σε αυτό Ειρηνοδικών Β΄ τάξης, Ειρηνο-
δικείου Γιαννιτσών, Ηλία Παπαδόπουλου του Συμεών,
Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, Θεοπούλας Κουκουνά του Γε-
ωργίου και Ειρηνοδικείου Λάρισας, Ευσταθίας Καστού
του Ιωάννη, λόγω προαγωγής τους σε Ειρηνοδίκες Α΄
τάξης, σύμφωνα με τα από 13.6.2023 και 13.8.2023 π.δ.
(Γ΄ 1623 και Γ΄ 2098, αντίστοιχα).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ