Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel»,

3. 10-9-2023


Τεύχος B’ 5385/09.09.2023

Αριθμ. οικ. 38993
Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και ει-
σαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, πλην του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
του οποί-
ου η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της
υπ’ αρ. 38991 οικ./08.09.2023 (Β’ 5382). Ρύθμι-
ση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων
που προ-
κύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δι-
καστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα
τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστη-
μα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, πλην
του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Λάρισας του οποίου η λειτουργία
έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αρ. 38991
οικ./08.09.2023 (Β’ 5382).

 

2. 10-9-2023

 


Τεύχος B’ 5384/09.09.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 38992
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων
που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας
των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την
έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδί-
τσας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων, κα-
θώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περι-
φερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας
, για το χρονικό διάστημα από 8 έως
και 13 Σεπτεμβρίου 2023, δυνάμει της υπ’ αρ.
38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης

 

1. 9-9-2023

 

Τεύχος B’ 5382/08.09.2023

Αριθμ. 38991οικ. (2)
Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και ει-
σαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδί-
τσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρι-
σας της Περιφέρειας Θεσσαλία
ς, για το χρονικό
διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 22 παρ. 2 εδάφιο τέ-
ταρτο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109)
και β) 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
3) Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
4) Την υπ’ αρ. 519/07-09-2023 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα
«Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας,
Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας την 8η Σεπτεμβρίου 2023» (Β’ 5361).
5) Το υπ’ αρ. 2378/08-09-2023 έγγραφο της Διευθύ-
νουσας το Εφετείο Λάρισας.
6) Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των εργα-
σιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την
έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας,
Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ει-
ρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το χρονικό δι-
άστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της
εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγε-
λιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων,
καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το
χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023,
λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία
«Daniel».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην είσοδο των δικα-
στικών καταστημάτων που αφορά και στις ιστοσελίδες
των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν.
Αθήνα, 8, Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ