Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 990/19.09.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 990/19.09.2023

 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 38481 οίκ.
Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολά-
βησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 «Διαμε-
σολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Περαιτέ-
ρω εναρμόνιση προς Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 190).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 131).


3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-
μασία Υπουργείων -Σύσταση κατάργηση και μετονομα-
σία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων -Μεταφορά αρμο-

διοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού
και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
4. Την υπ’ αρ. 84/22-06-2023 απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία
περιήλθε στην υπηρεσία με το υπ’ αρ. 280/30-06-2023
έγγραφο του Αρείου Πάγου-Τμήμα Συμβουλίων.
5. Το υπ’ αρ. 55606/16-06-2023 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
6. Τα υπ’ αρ. 47/29-06-2023 και 58/19-6-8-2023 έγγρα-
φα της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλ-
λόγων της Χώρας.
7. i. Το από 16-06-2023 έγγραφο του Οργανισμού Προ-
ώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(ΟΠΕΜΕΔ) και ii. το από 19-06-2023 έγγραφο της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών (ΠΕΚΔ).
8. Το υπ’ αρ. 28633οικ/07-07-2023 έγγραφο της Υπη-
ρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
για τριετή θητεία, αποτελούμενη από τους:
1. Διονυσία ΝΙΚΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.:  ),
Αρεοπαγίτη με αναπληρώτριά της την Χρυσούλα ΠΛΑΤΙΑ
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.:  ), Αρεοπαγίτη.
2. Ιωάννα ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:
 ), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών με αναπληρώ-
τρια της την Χριστίνα ΤΖΙΜΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:
 ), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.
3. Δημήτριο ΤΣΙΚΡΙΚΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.:
 ), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρώτριά του την Γα-
ρυφαλλιά ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ),
καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
4. Δημήτριο ΛΙΑΠΠΗ του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.:
 ), καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή του τον Αντώνιο
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.:  ), καθη-
γητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
5. Παναγιώτα ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:
 ), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κο-
ρίνθου με αναπληρωτή της τον Αντώνιο ΜΙΚΡΟΠΑΝ-
ΔΡΕΜΕΝΟ του Αγγέλου (Α.Δ.Τ.:  ), δικηγόρο
Θεσσαλονίκης.
6. Δημήτριο ΝΙΚΑΚΗ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:
 ), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρι-
νίου με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη ΓΚΑΝΙΑΤΣΟ του
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:  ), δικηγόρο Αθηνών.
7. Χριστίνα ΣΠΥΡΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:
 ), μετακλητό νομικό στο Ιδιαίτερο Γραφείο
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης με αναπληρωτή της τον
Δημήτριο ΠΟΥΤΙΚΑ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.:  )
Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8. Βασιλική ΜΑΝΙΩΤΗ του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.:  ),
Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την
Αργυρώ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:  ),
μετακλητό νομικό στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Δικαιοσύνης.
9. Δέσποινα ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ του Σάββα (Α.Δ.Τ.:
 ), δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη
Διαμεσολαβήτρια με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο
ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.:  ), συμβολαιο-
γράφο Αθηνών.
10. Άννα ΦΩΛΙΑ του Χρήστου (ΑΔΤ:  ) δικη-
γόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με αναπληρώ-
τριά της την Έφη-Ειρήνη ΓΙΑΤΡΑ του Αντωνίου (ΑΔΤ:  ) δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
11. Αρτεμισία ΚΟΜΠΑΡΟΥ του Χρυσοστόμου (Α.Δ.Τ.:
 ) δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη
Διαμεσολαβήτρια με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη
ΜΑΡΟΥ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.:  ) υπάλληλο του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε θέση Προϊστα-
μένης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
12. Αικατερίνη ΚΩΤΣΑΚΗ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:  ),
επίτιμη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμε-
σολαβήτρια με αναπληρώτριά της την Ευγνωσία ΡΑΦΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.:  ), δικηγόρο
παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.
13. Βικτωρία ΛΙΟΥΤΑ του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ.:
 ), δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβή-
τρια με αναπληρωτή της τον Αριστείδη ΡΑΒΑΝΟ του
Φωτίου (Α.Δ.Τ.:  ) δικηγόρο, Διαπιστευμένο
Διαμεσολαβητή.
Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολά-
βησης εκτελεί ο Ηλίας ΚΑΡΔΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.:
 ), υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος διατίθεται για την
υποστήριξη του ιστότοπου του Υπουργείου αναφορικά
με τη διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ