Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 2222/05.09.2023

Τεύχος Γ’ 2222/05.09.2023

 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Αυγούστου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του Συντάγματος, των άρθρων 41, 43, 44, 59, 66, 90 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), των
άρθρων 31 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) και 54 παρ. 7 του
ν. 4871/2021 (Α’ 246), το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
την υπ’ αρ. 99/2023 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τους
πίνακες αρχαιότητας - κατάταξης των αποφοίτων της ει-
κοστής όγδοης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΚΗ’) του Τμήματος
υποψηφίων Ειρηνοδικών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρ-
τισή τους στις 31.5.2023:


Διορίζονται Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ Τάξης, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του
Τμήματος υποψηφίων Ειρηνοδικών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς
την κατάρτισή τους στις 31.5.2023 και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:
1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, που γεννήθη-
κε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1993 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,56569, στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 153396074/07.08.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 48279/07.08.2023).
2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που γεννήθη-
κε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1992 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,55837, στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7839911161/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46550/31.07.2023).
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που γεννή-
θηκε στην Καβάλα το έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθμό
13,52504, στο Ειρηνοδικείο Χίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9311519102/21.08.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 49454/21.08.2023). 

4. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΟΥΡΔΑ του ΔΗΜΟΥ, που γεννήθη-
κε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1990 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,46848, στο Ειρηνοδικείο Καρύστου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1541681241/03.08.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47573/03.08.2023).
5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που γεννή-
θηκε στην Πάτρα το έτος 1984 και έλαβε τελικό βαθμό
13,44220, στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7036881201/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46545/31.07.2023).
6. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που
γεννήθηκε στον Πύργο το έτος 1992 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,26311, στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1156758537/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46549/31.07.2023).
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που γεν-
νήθηκε στις Σέρρες το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό
13,24116, στο Ειρηνοδικείο Σαμαιών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1037061103/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46552/31.07.2023).
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, που γεν-
νήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,22337, στο Πταισματοδικείο Μεσο-
λογγίου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3712011753/02.08.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47356/02.08.2023).
9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΕΝΑΣ του ΛΟΥΚΑ, που γεν-
νήθηκε στη Χίο το έτος 1990 και έλαβε τελικό βαθμό
13,09200, στο Ειρηνοδικείο Σάμου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5711888518/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46547/31.07.2023).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 43500/30.08.2023) .
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ