Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων .- ΦΕΚ B 5765/2020

ΦΕΚ B 5765/2020 

 

 Αριθμ. 62090οικ. (2)
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβου λίου
Δικηγόρων .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 148 του ν. 4194/2013 «Κώ-
δικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει.


2. Τα υπ’ αρ. έγγραφα: α)3180/22.12.2020, της Προ-
έδρου του Αρείου Πάγου και β) 1147/23.12.2020, της
Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος και
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1.1.2021 έως και
31.12.2022, αποτελούμενο από τους εξής:
1. Την Αγγελική ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου
(ΑΔΤ:ΑΗ 587928), Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρό-
εδρο του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ του Παναγιώτη (ΑΔΤ:ΑΒ621920), Αντιπρό-
εδρο του Αρείου Πάγου και αναπληρώτρια αυτής, σε
περίπτωση κωλύματός της, τη Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
Μιχαήλ (ΑΔΤ:ΑΙ518800), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
2. Τη Μαρία ΚΟΥΒΙΔΟΥ του Αντωνίου (ΑΔΤ:ΑΚ763318),
Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με ανα-
πληρωτές αυτής σε περίπτωση κωλύματός της, τους
Βασίλειο ΜΑΧΑΙΡΑ του Διονυσίου(ΑΔΤ:ΑΜ578115) και
Μαρία ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ του Νικολάου (ΑΔΤ:Ι042085), Αρε-
οπαγίτες και
3. Τους: Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Γεωργίου
(ΑΔΤ:ΑΟ513801), δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα ΤΑΓΑΡΑΚΗ
του Ευστρατίου (ΑΔΤ:ΑΗ172529), δικηγόρο Θεσσαλονί-
κης και Δημήτριο ΠΟΛΛΑΛΗ του Ηλία (ΑΔΤ:ΑΟ 543556),
δικηγόρο Πειραιώς, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου,
με αναπληρωτές αυτών τους: Ανδρέα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ του
Θεοφάνη (ΑΔΤ:ΑΙ527413), Θεμιστοκλή ΜΑΜΑΚΟ του
Νικολάου (ΑΔΤ:ΑΒ667774), Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του
Φιλίππου (ΑΔΤ:Π062430), Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ του Εμ-
μανουήλ (ΑΔΤ:Π388985), Παναγιώτη ΤΣΟΥΜΑΝΗ του
Χρήστου (ΑΔΤ:Τ583386), δικηγόρους Αθηνών και Ιωάν-
νη ΠΙΤΣΙΩΡΑ του Δημητρίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης
(ΑΔΤ:ΑΖ189608).
Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο
Γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπλη-
ρωτής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,24 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"