Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις


(διορθώθηκε με το ΦΕΚ A 165/2014 )

Άρθρο 48
To άρθρο 35 του v. 3448/2006 (Α΄ 57) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Η αποτέφρωση νεκρών

Άρθρο 52

τροποποίηση του ν. 2664/1998 (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
  


Τελικές διατάξεις
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου κα−
ταργούνται:
(α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος−Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχεί−
ρισης αποβλήτων−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ−Ρύθμιση δεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
(β) Η παράγραφος 17 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011,
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατα−
σκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249), και
(γ) Το π.δ. 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισμού των
χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών,
όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες
προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» (Α΄ 49)


Άρθρο 54
Τροποποίηση  ν. 4093/2012 (ΜΕΣΟΠΡΠΟΘΕΣΜΟ),

Άρθρο 55

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ν. 3463/2006 (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΔΝ)


Άρθρο 61
Τροποποίηση των νόμων 4015/2011 (Α΄ 210)
και 2810/2000 (Α΄ 61)
(   Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις)

ν. 4282/2014
 ΦΕΚ A 182/2014 
Άρθρο 32
Τροποποίηση του ν. 4277/2014
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής
και άλλες διατάξεις»
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 
61 του ν. 4277/2014 προστίθεται το εξής:
«Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που 
προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι 
μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστη−
ριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη 
συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση με−
τατροπής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"