Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Τροποποίηση κατανομής των υποθέσεων στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου.(φεκ α/ 192/2014)

ΦΕΚ A 192/2014 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 120
Τροποποίηση κατανομής των υποθέσεων στα τρία
Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει
μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 19 παρ. 1 του
ν. 3811/2009, (Α΄ 231).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2) Την 15/2014 σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου.
3) Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4) Την Δ 207/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ
των τριών Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου, όπως
αυτός περιγράφεται στο άρθρο 23 παρ. 3 του «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (κ.ν. 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, ως
ακολούθως:
Στο Ε΄ Ποινικό Τμήμα εισάγονται οι αιτήσεις αναίρε−
σης στις οποίες το αρχικό γράμμα του επωνύμου του
κατηγορουμένου (κατά την προσβαλλόμενη απόφαση
ή το βούλευμα) ή του πρώτου από τους κατηγορουμέ−
νους αρχίζει από Α μέχρι ΚΑΝ, στο ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα
εισάγονται οι αιτήσεις, όσων το επώνυμο αρχίζει από
ΚΑΞ μέχρι ΠΑΠΑΔ και στο Ζ' Ποινικό Τμήμα, όσων το
επώνυμο αρχίζει από ΠΑΠΑΕ μέχρι Ω, ο τρόπος δε αυ−
τός κατανομής εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των
άρθρων 428 (εκδόσεις), 451, 528 και 529 ΚΠοινΔ.
Οι υποθέσεις, για τις οποίες έχουν επιδοθεί κλήσεις
προς συζήτηση στα εν λόγω ποινικά τμήματα πριν την
έκδοση του παρόντος, εκδικάζονται στο Τμήμα, στο
οποίο είχαν εισαχθεί.
Άρθρο 2
Το παρόν Προεδρικό διάταγμα τίθεται σε ισχύ από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"