Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).

ΦΕΚ B 499/2015 

Άρθρο 1 Σύνθεση – Συγκρότηση
1. Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

 2. Η ΚΕ.Ν.Ε. αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και δώδεκα (12) τακτικά μέλη. Ως μέλη της ορίζονται εν ενεργεία ή επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσω− πικού Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται, αντι− καθίστανται ή παύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της ΚΕ.Ν.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της ΚΕ.Ν.Ε. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες
1. Η ΚΕ.Ν.Ε. επεξεργάζεται: α) Σχέδια νόμων, υπουργικών τροπολογιών και πράξε− ων νομοθετικού περιεχομένου εφόσον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. β) Σχέδια κανονιστικών διαταγμάτων εφόσον παρα− πέμπονται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σε αυτήν, πριν από την αποστολή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. γ) Σχέδια κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων εφό− σον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμμα− τέα της Κυβέρνησης.
2. Κατά την ανωτέρω επεξεργασία η ΚΕ.Ν.Ε.: α) Διερευνά τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων και τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαι− ωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπου αυτό απαιτείται. β) Ελέγχει την πληρότητα των υπό επεξεργασία ρυθμι− στικών κειμένων, ιδίως αναφορικά με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις, εξετάζοντας παράλληλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα. γ) Εξετάζει ζητήματα επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κει− μένων με διατάξεις του ισχύοντος Δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"