Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπουδών (ΔΔ, Πολ/Ποιν, Εισαγ, Ειρην) Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 144/01.03.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 144/01.03.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 9014
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-


οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 67805/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα-
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).
5. Το υπ’ αρ. 398/17.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την Αθηνά
Σχινά του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.  ), αιρετή εκ-
πρόσωπο των εκπαιδευομένων της 28ης εκπαιδευτι-
κής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
με αναπληρώτριά της, τη Βικτωρία Καλογεράτου του
Γεωργίου (Α.Δ.Τ.  ), σε αντικατάσταση της Μα-
ρίας-Ειρήνης Νίκολη του Σταμάτη (Α.Δ.Τ.  ) και
της Αθηνάς Καφφέ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.  ),
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 8473
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των
Εισαγγελέων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).
5. Το υπ’ αρ. 398/17.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τις κατευ-
θύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, τη Δήμητρα
Παναγίδη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.  ), αιρετή εκ-
πρόσωπο των εκπαιδευομένων της 28ης εκπαιδευτικής
σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με ανα-
πληρωτή της, τον Απόστολο Κλείτσα του Νικολάου (Α.Δ.Τ.
 ), σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Πρατι-
κάκη του Χαρίδημου (Α.Δ.Τ.  ) και της Βασιλικής
Κρομμύδα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.  ), αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ