Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΔΕΕ: Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την εργασία τους - Άδεια μητρότητας

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Φεβρουαρίου 2014 [αιτήσεις του Työtuomioistuin (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry κατά Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry κατά Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-512/11 και C-513/11) (1)

(Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 92/85/ΕΟΚ - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την εργασία τους - Άδεια μητρότητας - Διατήρηση αμοιβής ή/και παροχή κατάλληλου επιδόματος - Οδηγία 96/34/ΕΚ - Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια - Ατομικό δικαίωμα λήψεως γονικής αδείας λόγω γεννήσεως ή υιοθεσίας τέκνου - Όροι εργασίας και αμοιβής - Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας - Εργαζόμενες που έλαβαν άδεια μητρότητας μετά από διακοπή γονικής αδείας άνευ αποδοχών - Άρνηση καταβολής μισθού κατά τη διάρκεια της αδείας μητρότητας)
2014/C 93/02
Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Työtuomioistuin
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry (C-513/11)
κατά
Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)
Παρισταμένης της: Mehiläinen Oy (C-512/11)
Αντικείμενο
Αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως — Työtuomioistuin — Ερμηνεία της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204, σ. 23) και της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348, σ. 1) — Συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπουσα δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια της αδείας μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονταν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών χωρίς διακοπή πριν από την έναρξη της αδείας μητρότητας — Μη καταβολή μισθού κατά τη διάρκεια της αδείας μητρότητας που προβλέπει η σύμβαση αυτή στις εργαζόμενες που έλαβαν την άδεια αυτή αμέσως μετά από άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών
Διατακτικό
Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε διάταξη εθνικού δικαίου, όπως αυτή την οποία προβλέπουν στην κύρια δίκη οι επίμαχες συλλογικές συμβάσεις, δυνάμει της οποίας η έγκυος εργαζόμενη που διακόπτει γονική άδεια άνευ αποδοχών για να μεταπέσει αμέσως μετά σε άδεια μητρότητας υπό την έννοια της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία υπό την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ), δεν εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές που θα εδικαιούτο σε περίπτωση που είχε προηγηθεί της εν λόγω αδείας μητρότητας ένα ελάχιστο έστω χρονικό διάστημα επιστροφής της ενδιαφερομένης στην εργασία της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"